EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0769

Rådets förordning (EG) nr 769/2004 av den 21 april 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 555/2000, (EG) nr 2500/2001, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 1267/1999 i syfte att göra det möjligt för de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen att delta i anbudsinfordringar som anordnas inom ramen för gemenskapens program för stöd inför anslutningen

OJ L 123, 27.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; tyst upphävande genom 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/769/oj

32004R0769

Rådets förordning (EG) nr 769/2004 av den 21 april 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 555/2000, (EG) nr 2500/2001, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 1267/1999 i syfte att göra det möjligt för de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen att delta i anbudsinfordringar som anordnas inom ramen för gemenskapens program för stöd inför anslutningen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0001 - 0003


Rådets förordning (EG) nr 769/2004

av den 21 april 2004

om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 555/2000, (EG) nr 2500/2001, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 1267/1999 i syfte att göra det möjligt för de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen att delta i anbudsinfordringar som anordnas inom ramen för gemenskapens program för stöd inför anslutningen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet ställde sig vid sitt möte i Thessaloniki den 20 juni 2003 bakom "Thessaloniki-agendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration", och uppmanade kommissionen att överväga att vidta lämpliga åtgärder för att ge de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen möjlighet att delta i anbudsinfordringar som anordnas inom ramen för gemenskapens program för stöd inför anslutningen (Phare, Ispa, Sapard).

(2) Rådets förordningar (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa(2), (EG) nr 555/2000 av den 13 mars 2000 om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Republiken Cypern och Republiken Malta(3), (EG) nr 2500/2001 av den 17 december 2001 om ekonomiskt stöd till Turkiet(4) inför anslutningen, (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(5), och (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument(6), bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3906/89 ändras på följande sätt:

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Deltagande i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt skall på lika villkor vara öppet för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen och i de länder som erhåller stöd enligt rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(7). Den upphandlande myndigheten kan i enstaka, väl underbyggda, fall tillåta att fysiska och juridiska personer från tredjeland deltar i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt.

2. Leveranserna skall ha sitt ursprung i de områden i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen och i de länder som erhåller stöd enligt förordning (EG) nr 2666/2000. I enskilda, väl underbyggda fall, kan den upphandlande myndigheten bevilja undantag från detta krav."

Artikel 2

Förordning (EG) nr 555/2000 ändras på följande sätt:

I artikel 7 skall punkterna 9 och 10 ersättas med följande:

"9. Deltagande i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt skall på lika villkor vara öppet för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen och i de länder som erhåller stöd enligt rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(8). Den upphandlande myndigheten kan i enstaka, väl underbyggda, fall tillåta att fysiska och juridiska personer från tredjeland deltar i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt.

10. Leveranserna skall ha sitt ursprung i de områden i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen och i de länder som erhåller stöd enligt förordning (EG) nr 2666/2000. I enskilda, väl underbyggda fall, kan den upphandlande myndigheten bevilja undantag från detta krav."

Artikel 3

Förordning (EG) nr 2500/2001 ändras på följande sätt:

I artikel 8:

a) Punkt 7 skall ersättas med följande:

"7. Deltagande i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt skall på lika villkor vara öppet för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen och i de länder som erhåller stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet(9) och rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(10). Den upphandlande myndigheten kan i enstaka, väl underbyggda, fall tillåta att fysiska och juridiska personer från tredjeland deltar i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt.

Leveranserna skall ha sitt ursprung i de områden i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen och i de länder som erhåller stöd enligt förordningarna (EG) nr 1488/96 och (EG) nr 2666/2000. I enskilda, väl underbyggda fall, kan den upphandlande myndigheten bevilja undantag från detta krav."

b) Punkt 8 skall utgå.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 1268/1999 ändras på följande sätt:

I artikel 3 skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. Fysiska och juridiska personer från Cypern, Malta och Turkiet samt från länder som erhåller stöd enligt rådets förordning (EG) nr 2666/2000 den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(11), får delta i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt på samma villkor som alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna som omfattas av fördragen och i mottagarländerna."

Artikel 5

Förordning (EG) nr 1267/1999 ändras på följande sätt:

I artikel 6a skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. När det gäller åtgärder för vilka gemenskapen är den enda externa stödkällan skall deltagande i anbudsinfordringar och tilldelningar av kontrakt vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna som omfattas av fördragen, i de länder som anges i artikel 1.1 andra stycket och i de länder som erhåller stöd enligt rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(12)."

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 april 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3) EGT L 68, 16.3.2000, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).

(4) EGT L 342, 27.12.2001, s. 1.

(5) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 696/2003 (EUT L 99, 17.4.2003, s. 24).

(6) EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).

(7) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 13.12.2001, s. 3).

(8) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 13.12.2001, s. 3).

(9) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2698/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 1).

(10) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 13.12.2001, s. 3).

(11) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 13.12.2001, s. 3).

(12) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 13.12.2001, s. 3).

Top