EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0639

Rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

32004R0639

Rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 102 , 07/04/2004 s. 0009 - 0011


Rådets förordning (EG) nr 639/2004

av den 30 mars 2004

om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(2), särskilt kapitel III i denna, upprättas ett gemenskapssystem för anpassning av fiskekapaciteten i medlemsstaternas fiskeflottor till en nivå som motsvarar de fiskemöjligheter som finns globalt.

(2) I rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn(3) behandlas modernisering av fiskefartyg med offentligt stöd och offentligt stöd för förnyelse av fiskefartyg.

(3) Det är motiverat att ta hänsyn till det speciella strukturella, sociala och ekonomiska läget i gemenskapens yttersta randområden ("yttersta randområdena") i förvaltningen av fiskeflottorna, med tanke på den betydelse som fiskerisektorn har i de områdena. I det syftet bör bestämmelserna om förvaltning av system för inträde/utträde liksom systemen för obligatorisk indragning av kapacitet enligt förordning (EG) nr 2371/2002 anpassas till behoven i de regionerna; detta gäller även villkoren för offentligt stöd för modernisering och för förnyelse av fiskefartyg.

(4) Det är också nödvändigt att begränsa varje ökning av kapaciteten för flottor som är registrerade i hamnar i de yttersta randområdena så att den anpassas till de lokala fiskemöjligheterna, samt att se till att flottstorleken förblir i balans med fiskemöjligheterna. I det syftet bör målen för varje flottsegment i de fleråriga utvecklingsprogrammen (FUP IV), som fastställs i bilagan till kommissionens beslut 2002/652/EG av den 29 juli 2002 om ändring av besluten 98/119/EG-98/131/EG för att förlänga de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottan i medlemsstaterna till och med den 31 december 2002(4), användas som referensnivåer, eller övre gräns, för utvidgningen av de flottor som finns registrerade i de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira.

(5) Särskilda referensnivåer bör fastställas för fartygssegment som är registrerade på Kanarieöarna och för vilka det inte finns några mål fastställda inom ramen för FUP IV. Dessa referensnivåer bör fastställas med hänsyn till den lokala flottans kapacitet i relation till fiskemöjligheterna.

(6) De fartyg som är registrerade i de yttersta randområdena bör hindras från att föras över och användas vid fastlandet efter det att de fått förmånsbehandling i form av offentligt stöd och villkor för inträde i flottan.

(7) Samma regler beträffande förvaltning av flottkapacitet och system för offentligt stöd bör gälla för de flottor som är registrerade i de yttersta randområdena som för fartyg som är registrerade i övriga gemenskapen, så snart som de referensnivåer som fastställs i den här förordningen uppnås, och i varje fall senast den 1 januari 2007, utom när det gäller fartyg som fått offentligt stöd för förnyelse och som kan inträda i flottan fram till och med den 31 december 2007.

(8) Medlemsstaterna bör samla in och administrera uppgifter om fartyg som är registrerade i de yttersta randområdena för att förenkla genomförandet av den här förordningen. Dessa uppgifter bör lämnas till kommissionen som bör rapportera dem, så att full insyn råder när det gäller de vidtagna åtgärderna.

(9) Eftersom de allmänna ordningarna för förvaltning av flottkapacitet och offentligt stöd nyligen har införts genom förordningarna (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 2792/1999 som trädde i kraft den 1 januari 2003, bör de särskilda ordningarna för de yttersta randområdena också börja gälla från och med det datumet.

(10) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Särskilda referensnivåer

1. För de flottsegment som är registrerade i de yttersta randområden som anges i artikel 299.2 i fördraget, skall följande särskilda referensnivåer för fiskekapacitet gälla:

a) För de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira: målen för varje flottsegment i FUP IV som gäller för respektive område, uttryckt i kW och BT för varje randområde i slutet av 2002.

b) För Kanarieöarna: Referensnivåer vars utgångspunkt är kapaciteten i kW och BT för de flottsegment som omfattar fartyg som är registrerade i hamnar på Kanarieöarna den 1 januari 2003, och vilka kan ökas på grundval av segmentens fiskemöjligheter. Denna ökning kan motiveras upp till den nivå på målsättningar som skulle ha gällt om FUP IV-förfarandena skulle ha tillämpats på dessa särskilda segment, och den skall vara förenlig med senaste vetenskapliga rön som granskats av Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen som inrättades genom artikel 33 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 2

Flottförnyelse och -modernisering

För de flottsegment som omfattas av artikel 1.1 gäller följande:

1) Genom undantag från artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002

a) får ny kapacitet läggas till flottan, med eller utan offentligt stöd, inom ramen för de särskilda referensnivåer som avses i artikel 1,

b) gäller inte kravet att minska den totala kapaciteten för flottan med 3 % jämfört med referensnivåerna för de yttersta randområdena.

2) Genom undantag från artikel 9.1 c i i förordning nr 2792/1999 får offentligt stöd beviljas för att modernisera flottan med ökad kapacitet i form av dräktighet och/eller maskinstyrka.

3) Undantagen i punkterna 1 och 2 ovan skall upphöra att gälla när referensnivåerna har uppnåtts, dock senast den 31 december 2006.

4) Genom undantag från artikel 9.1 a i förordning nr 2792/1999 får offentligt stöd till förnyelse av fiskefartygen beviljas till och med den 31 december 2005.

5) Trots vad som anges i punkt 3 ovan, kommer undantag som enligt punkt 1 a ovan gäller för fiskefartyg som erhållit offentligt stöd för förnyelse, att upphöra gälla två år efter det att offentligt stöd för förnyelse beviljats, dock senast den 31 december 2007.

Artikel 3

Överföring av fartyg till fastlandet

Varje överföring av ett fartyg från de yttersta randområdena till fastlandet skall behandlas som ett inträde i fastlandsflottan i den mening som avses i artikel 13 i förordning nr 2371/2002. Offentligt stöd till förnyelse av flottan och utrustning eller modernisering av fiskefartyg skall ersättas enligt por rata temporis-principen om ett fartyg överförs till fastlandet före utgången av en period av

a) tio år när det gäller offentligt stöd till förnyelse av flottan, och

b) fem år när det gäller offentligt stöd till utrustning eller modernisering av fiskefartyg,

räknat från det datum då det administrativa beslutet fattades om att bevilja stöd.

Artikel 4

Förvaltning av kapacitet

1. Medlemsstaterna skall förvalta flottor som är registrerade i de yttersta randområdena för att efterleva den här förordningen.

2. Medlemsstaterna skall tillhandahålla information till kommissionen om de fartyg som är registrerade i deras yttersta randområden i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 2371/2002.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 5

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för fiske och vattenbruk (nedan kallad "kommittén").

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 20 arbetsdagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Rapportering

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning senast den 31 december 2006.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2004.

På rådets vägnar

M. McDowell

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3) EGT L 337, 31.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2369/2002 (EGT L 358, 31.12.2002, s. 49).

(4) EGT L 215, 10.8.2002, s. 23.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top