EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0550

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om tillhandahållande av tjänster") (Text av betydelse för EES)

OJ L 96, 31.3.2004, p. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 239 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 239 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 75 - 84

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj

32004R0550

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om tillhandahållande av tjänster") (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 096 , 31/03/2004 s. 0010 - 0019


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004

av den 10 mars 2004

om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet

("förordning om tillhandahållande av tjänster")

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 11 december 2003, och

av följande skäl:

(1) Medlemsstaterna har i varierande utsträckning omstrukturerat sina nationella leverantörer av flygtrafiktjänster genom att öka deras självständighet och frihet att tillhandahålla tjänster. Det blir allt nödvändigare att se till att kraven på en lägsta nivå för att tillvarata allmänintresset tillgodoses i denna nya miljö.

(2) I rapporten från högnivågruppen för ett gemensamt europeiskt luftrum, i november 2000, bekräftas behovet av bestämmelser på gemenskapsnivå som gör det möjligt att skilja mellan reglering och tillhandahållande av tjänster och att införa ett certifieringssystem för att tillvarata allmänintresset, i synnerhet i fråga om flygsäkerhet, samt förbättra avgiftssystemet.

(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 ("ramförordning")(5) fastställs ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet.

(4) För att inrätta det gemensamma europeiska luftrummet bör bestämmelser som garanterar ett säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster antas vilka skall överensstämma med den organisation och användning av luftrummet som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om luftrummet")(6). Införandet av en harmoniserad organisation för tillhandahållande av sådana tjänster är viktigt för att kraven från luftrummets användare skall kunna tillgodoses i tillräcklig utsträckning och för en säker och effektiv reglering av flygtrafiken.

(5) Tillhandahållandet av flygtrafiktjänster i enlighet med denna förordning är kopplat till utövandet hos en offentlig myndighet av befogenheter som inte är av en sådan ekonomisk art att de motiverar att fördragets konkurrensregler tillämpas.

(6) Medlemsstaterna är ansvariga för övervakningen av ett säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster och kontrollen av att leverantörer av flygtrafiktjänster följer de gemensamma bestämmelser som har fastställts på gemenskapsnivå.

(7) Medlemsstaterna bör tillåtas att överlämna åt erkända organisationer med fackmässig erfarenhet att kontrollera att leverantörer av flygtrafiktjänster uppfyller de gemensamma bestämmelser som har fastställts på gemenskapsnivå.

(8) Ett väl fungerande luftfartssystem kräver också enhetliga och höga flygsäkerhetsregler för leverantörer av flygtrafiktjänster.

(9) Det bör vidtas åtgärder för att harmonisera licensieringssystemen för flygledare för att förbättra tillgången på flygledare och för att främja ömsesidigt erkännande av licenser.

(10) Samtidigt som kontinuiteten för tillhandahållande av tjänster garanteras bör det inrättas ett gemensamt system för certifiering av leverantörer av flygtrafiktjänster som ett sätt att fastställa rättigheter och skyldigheter för leverantörer av flygtrafiktjänster och regelbundet övervaka att dessa krav uppfylls.

(11) De villkor som är förenade med certifikat bör vara objektivt berättigade, icke-diskriminerande, proportionerliga och öppna för insyn samt följa relevanta internationella standarder.

(12) Certifikaten bör erkännas ömsesidigt av samtliga medlemsstater för att göra det möjligt för leverantörer av flygtrafiktjänster att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat än den där de har erhållit sina certifikat, inom de gränser som flygsäkerheten kräver.

(13) Tillhandahållande av tjänster för kommunikation, navigation, flygtrafik och övervakning samt flygbriefingtjänst för luftfarten bör organiseras på marknadsvillkor med beaktande av de särdrag som betecknar sådana tjänster och med upprätthållande av en hög flygsäkerhetsnivå.

(14) Certifieringssystemet bör, för att underlätta en säker flygtrafik över medlemsstaternas gränser till nytta för luftrummets användare och deras passagerare, tillhandahålla en ram som gör det möjligt för medlemsstaterna att utnämna leverantörer av flygtrafikledningstjänster, oavsett var de har certifierats.

(15) Medlemsstaterna bör på grundval av sina analyser av flygsäkerhetsöverväganden kunna utse en eller flera leverantörer av flygvädertjänster med avseende på hela eller delar av det luftrum som ingår i deras ansvarsområde utan att behöva anordna en anbudsinfordran.

(16) Leverantörer av flygtrafiktjänster bör genom lämpliga överenskommelser inleda och upprätthålla ett nära samarbete med de militära myndigheter som ansvarar för verksamhet som kan inverka på allmän flygtrafik.

(17) Räkenskaperna för alla leverantörer av flygtrafiktjänster bör vara öppna för insyn i största möjliga utsträckning.

(18) Införandet av harmoniserade principer och villkor för tillgång till verksamhetsrelaterade uppgifter bör underlätta tillhandahållandet av flygtrafiktjänster samt luftrumsanvändarnas och flygplatsernas verksamhet i en ny omgivning.

(19) Villkoren i fråga om avgifter som gäller för luftrummets användare bör vara rättvisa och öppna för insyn.

(20) Användaravgifterna bör utgöra ersättning för de hjälpmedel och tjänster som leverantörerna av flygtrafiktjänster och medlemsstaterna tillhandahåller. Storleken på användaravgifterna bör vara proportionella mot kostnaderna, med beaktande av målen för flygsäkerhet och ekonomisk effektivitet.

(21) Det bör inte förekomma någon diskriminering mellan luftrummets användare när det gäller tillhandahållande av likvärdiga flygtrafiktjänster.

(22) Leverantörerna av flygtrafiktjänster erbjuder ett visst antal hjälpmedel och tjänster som är direkt knutna till framförandet av ett luftfartyg, och kostnaderna för detta bör kunna återkrävas i enlighet med principen om att användaren betalar, vilket innebär att luftrummets användare bör betala för de kostnader, eller så nära som möjligt av de kostnader, som deras användning orsakar.

(23) Det är viktigt att se till att de kostnader som föranleds av dessa hjälpmedel och tjänster är öppna för insyn. Ändringar av avgiftssystemet eller avgiftsnivån bör därför förklaras för luftrummets användare. Sådana ändringar eller investeringar som föreslås av leverantörerna av flygtrafiktjänster bör förklaras som en del av ett utbyte av information mellan deras förvaltningsorgan och luftrummets användare.

(24) Det bör finnas utrymme för att anpassa avgifter som bidrar till att maximera kapaciteten inom hela systemet. Ekonomiska stimulansåtgärder kan vara ett användbart sätt att påskynda införandet av markbaserad eller luftburen utrustning som ökar kapaciteten för att belöna goda prestationer eller uppväga olägenheter i samband med val av mindre önskvärda rutter.

(25) Vad gäller de intäkter som görs i syfte att uppnå en rimlig avkastning på tillgångarna, och som står i direkt relation till de besparingar som görs genom ökad effektivisering, bör kommissionen undersöka möjligheten att upprätta en reserv för att minska effekterna av plötsliga kostnadsökningar för luftrummets användare vid perioder med minskad lufttrafik.

(26) Kommissionen bör undersöka möjligheten att organisera ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att öka kapaciteten hos systemet för Europas flygkontrollsystem i dess helhet.

(27) Införandet och tillämpningen av avgifter för luftrummets användare bör regelbundet ses över av kommissionen, i samarbete med Eurocontrol och med nationella tillsynsmyndigheter samt luftrummets användare.

(28) Med tanke på att information om leverantörer av flygtrafiktjänster är särskilt känslig bör de nationella tillsynsmyndigheterna inte röja information som omfattas av tystnadsplikt, vilket dock inte bör hindra att det införs ett system för att övervaka och offentliggöra dessa tjänsteleverantörers prestationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1. Inom ramförordningens räckvidd omfattar denna förordning tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet. Syftet med den här förordningen är att fastställa gemensamma krav för säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster i gemenskapen.

2. Denna förordning skall tillämpas på tillhandahållande av flygtrafiktjänster för allmän luftfart i enlighet med och inom ramförordningens räckvidd.

Artikel 2

De nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter

1. De nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 4 i ramförordningen skall säkerställa en lämplig tillsyn av tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller en säker och effektiv drift av den verksamhet som utövas av sådana leverantörer av flygtrafiktjänster som tillhandahåller tjänster för det luftrum som faller under ansvarsområdet för den medlemsstat som har utsett eller inrättat den aktuella myndigheten.

2. I detta syfte skall varje nationell tillsynsmyndighet organisera lämpliga inspektioner och undersökningar för att kontrollera överensstämmelsen med kraven i denna förordning. Den berörda leverantören av flygtrafiktjänster skall underlätta detta arbete.

3. När det gäller funktionella luftrumsblock som sträcker sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters ansvarsområde, skall de berörda medlemsstaterna ingå en överenskommelse om den tillsyn som föreskrivs i denna artikel med avseende på de leverantörer av flygtrafiktjänster som tillhandahåller tjänster i dessa block. Medlemsstater får ingå en överenskommelse om den tillsyn som föreskrivs i denna artikel med avseende på den leverantör av flygtrafiktjänster som tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat än den där leverantören bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

4. Nationella tillsynsmyndigheter skall på lämpligt sätt komma överens om ett nära samarbete med varandra för att säkerställa adekvat övervakning av leverantörer av flygtrafiktjänster som innehar ett giltigt certifikat från en medlemsstat och som också tillhandahåller tjänster med avseende på det luftrum som omfattas av en annan medlemsstats ansvarsområde. Sådant samarbete skall innefatta överenskommelser om hur fall av bristande efterlevnad av de tillämpliga gemensamma kraven i artikel 6 eller villkoren i bilaga II skall hanteras.

Artikel 3

Erkända organisationer

1. Nationella tillsynsmyndigheter får besluta att helt eller delvis delegera de inspektioner och undersökningar som avses i artikel 2.2 till erkända organisationer som uppfyller kraven i bilaga I.

2. Ett erkännande som beviljas av en nationell tillsynsmyndighet skall gälla inom gemenskapen för en tid av tre år med möjlighet till förnyelse. Nationella tillsynsmyndigheter får överlämna åt vilken som helst av de erkända organisationer som är belägna inom gemenskapen att utföra dessa inspektioner och undersökningar.

Artikel 4

Flygsäkerhetskrav

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen fastställa och anta Eurocontrols flygsäkerhetskrav (ESARR, Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) och senare ändringar av dessa krav inom ramen för denna förordning, som skall vara bindande enligt gemenskapsrätten. Offentliggörandet skall ha formen av hänvisningar till sådana flygsäkerhetskrav i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Licensiering av flygledare

Om så är lämpligt, skall kommissionen så snart som möjligt efter denna förordnings ikraftträdande för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om licensiering av flygledare.

KAPITEL II

BESTÄMMELSER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Artikel 6

Gemensamma krav

Gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen. De gemensamma kraven skall omfatta följande:

- Teknisk och operativ kompetens och lämplighet.

- System och förfaranden för flygsäkerhets- och kvalitetsstyrning.

- Rapporteringssystem.

- Tjänsternas kvalitet.

- Finansiell styrka.

- Ansvar och försäkringstäckning.

- Ägande och organisationsstruktur, inbegripet förhindrande av intressekonflikter.

- Mänskliga resurser, bland annat lämplig planering av personalstyrkan.

- Säkerhet.

Artikel 7

Certifiering av leverantörer av flygtrafiktjänster

1. Tillhandahållande av alla flygtrafiktjänster inom gemenskapen skall omfattas av medlemsstaternas certifiering.

2. Ansökningar om certifiering skall lämnas till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden bedriver sin huvudsakliga verksamhet och, i förekommande fall, har sitt säte.

3. Nationella tillsynsmyndigheter skall utfärda certifikat till leverantörer av flygtrafiktjänster om de uppfyller de gemensamma krav som avses i artikel 6. Certifikat får utfärdas för varje enskild flygtrafiktjänst som definieras i artikel 2 i ramförordningen eller för ett paket av sådana tjänster, bland annat de fall då en leverantör av flygtrafiktjänster, oavsett rättslig status, driver och underhåller sina egna kommunikations-, navigations- och övervakningssystem. Certifikaten skall regelbundet kontrolleras.

4. I certifikaten skall anges rättigheterna och skyldigheterna för leverantörer av flygtrafiktjänster, inklusive luftrumsanvändarnas tillgång till tjänsterna på en icke-diskriminerande grundval, med särskilt beaktande av säkerheten. Certifieringen får endast omfattas av de villkor som anges i bilaga II. Dessa villkor skall vara objektivt berättigade, icke-diskriminerande, proportionerliga och öppna för insyn.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får medlemsstaterna tillåta tillhandahållande av flygtrafiktjänster i hela eller delar av det luftrum som tillhör deras ansvarsområde utan certifikat, om leverantören av dessa tjänster erbjuder dem först och främst till flygplansrörelser som inte är allmän lufttrafik. I dessa fall skall den berörda medlemsstaten informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om sitt beslut och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa maximal överensstämmelse med de gemensamma kraven.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 och om inte annat anges i artikel 9 skall utfärdandet av certifikat till leverantörer av flygtrafiktjänster medföra att dessa har möjlighet att erbjuda sina tjänster till andra leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrumsanvändare och flygplatser i gemenskapen.

7. De nationella tillsynsmyndigheterna skall övervaka att de gemensamma kraven och de villkor som är knutna till certifikaten uppfylls. Uppgifter om sådan övervakning skall ingå i de årliga rapporter som medlemsstaterna skall lägga fram i enlighet med artikel 12.1 i ramförordningen. Om en nationell tillsynsmyndighet finner att innehavaren av ett certifikat inte längre uppfyller dessa krav eller villkor skall den vidta lämpliga åtgärder samtidigt som den ser till att tjänsterna upprätthålls. Dessa åtgärder får omfatta återkallande av certifikatet.

8. Medlemsstaterna skall erkänna alla certifikat som har utfärdats i en annan medlemsstat i enlighet med denna artikel.

9. Medlemsstaterna får i undantagsfall skjuta upp efterlevnaden av denna artikel med sex månader efter den tidpunkt som framgår av artikel 19.2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådana förlängningar och ange skälen till dessa.

Artikel 8

Utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänster

1. Medlemsstaterna skall se till att flygtrafikledningstjänster tillhandahålls med ensamrätt inom särskilda luftrumsblock avseende det luftrum som de ansvarar för. I detta syfte skall medlemsstaterna utnämna en leverantör av flygtrafikledningstjänster som innehar ett giltigt certifikat i gemenskapen.

2. Medlemsstaterna skall fastställa de rättigheter och skyldigheter som skall uppfyllas av de tjänsteleverantörer som utnämns. Sådana skyldigheter får innehålla villkor för att tidsanpassat tillhandahålla relevant information som är lämplig för att fastställa identiteten på alla luftfartygsrörelser i det luftrum som de är ansvariga för.

3. Medlemsstaterna har handlingsfriheten att välja en tjänsteleverantör på villkor att den senare uppfyller de krav och villkor som avses i artiklarna 6 och 7.

4. När det gäller funktionella luftrumsblock som fastställs i enlighet med artikel 5 i förordning om luftrummet och som sträcker sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters ansvarsområde skall de berörda medlemsstaterna gemensamt utse en eller flera leverantörer av flygtrafikledningstjänster, minst en månad före genomförandet av det funktionella luftblocket.

5. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om beslut som fattas i enlighet med denna artikel om utseende av leverantörer av flygtrafikledningstjänster inom särskilda luftrumsblock i det luftrum som ligger inom deras ansvarsområde.

Artikel 9

Utnämning av leverantörer av flygvädertjänster

1. Medlemsstaterna får utse en leverantör av flygvädertjänster att leverera alla eller delar av flygväderdata med ensamrätt i hela eller delar av det luftrum som de ansvarar för med beaktande av flygsäkerhetsöverväganden.

2. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen och andra medlemsstater om beslut inom ramen för denna artikel med avseende på utnämning av leverantör av flygvädertjänster.

Artikel 10

Förhållandet mellan tjänsteleverantörer

1. Leverantörer av flygtrafiktjänster får använda sig av tjänster från andra leverantörer som har blivit certifierade i gemenskapen.

2. Leverantörer av flygtrafiktjänster skall formalisera sina arbetsrelationer med hjälp av skriftliga avtal eller likvärdiga juridiska överenskommelser i vilka leverantörernas särskilda uppgifter och funktioner fastställs och som möjliggör ett utbyte av verksamhetsrelaterade uppgifter mellan alla tjänsteleverantörerna när det gäller allmän flygtrafik. Dessa överenskommelser skall anmälas till den berörda nationella tillsynsmyndigheten eller berörda myndigheter.

3. För tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänster krävs medlemsstaternas godkännande. För tillhandahållandet av flygvädertjänster krävs medlemsstaternas godkännande, om de har utsett en leverantör med ensamrätt i enlighet med artikel 9.1.

Artikel 11

Förhållandet till militära myndigheter

Medlemsstaterna skall inom ramen för den gemensamma transportpolitiken vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det mellan behöriga civila och militära myndigheter upprättas skriftliga överenskommelser eller likvärdiga juridiska överenskommelser avseende förvaltningen av särskilda luftrumsblock.

Artikel 12

Insyn i räkenskaper

1. Leverantörer av flygtrafiktjänster skall, oavsett form för ägande och rättslig form, utforma, inlämna till granskning och offentliggöra sina finansiella räkenskaper. Dessa räkenskaper skall överensstämma med de internationella redovisningsstandarder som antagits av gemenskapen. Om det på grund av tjänsteleverantörens rättsliga status inte är möjligt att uppnå full överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarderna, skall leverantören sträva efter att i möjligaste mån uppfylla dessa krav.

2. I varje fall skall leverantörer av flygtrafiktjänster offentliggöra en årsredovisning och regelbundet underställas en oberoende revision.

3. Vid tillhandahållande av ett paket av tjänster skall leverantörer av flygtrafiktjänster i sin interna redovisning identifiera relevanta kostnader och inkomster för flygtrafiktjänster uppdelade i enlighet med Eurocontrols principer för upprättande av kostnadsbas för undervägsavgifter och beräkningen av avgiftsenheter och vid behov ge en sammanställd redovisning för tjänster som inte är flygtrafiktjänster på samma sätt som de skulle vara tvungna att göra om de berörda tjänsterna tillhandahölls av separata företag.

4. Medlemsstaterna skall utse behöriga myndigheter som skall ha rätt att ta del av räkenskaperna för de tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster inom det luftrum som ligger inom deras ansvarsområde.

5. Medlemsstaterna får tillämpa övergångsbestämmelserna i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder(7) på leverantörer av flygtrafiktjänster som omfattas av denna förordning.

Artikel 13

Tillgång till och skydd av uppgifter

1. När det gäller allmän flygtrafik skall relevanta verksamhetsrelaterade uppgifter utbytas i realtid mellan alla leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare och flygplatser så att deras operativa behov kan underlättas. Uppgifterna skall användas endast för verksamhetsrelaterade ändamål.

2. Berörda myndigheter, certifierade leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare och flygplatser skall beviljas tillgång till verksamhetsrelaterade uppgifter på ett icke-diskriminerande sätt.

3. Certifierade tjänsteleverantörer, användare av luftrummet och flygplatser skall fastställa standardvillkor för tillgång till andra relevanta verksamhetsrelaterade uppgifter än sådana som avses i punkt 1. De nationella tillsynsmyndigheterna skall godkänna dessa standardvillkor. Närmare föreskrifter för sådana villkor skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen.

KAPITEL III

AVGIFTSSYSTEM

Artikel 14

Allmänt

I enlighet med kraven i artiklarna 15 och 16 skall det utarbetas ett avgiftssystem för flygtrafiktjänster som bidrar till att större insyn uppnås med avseende på fastställande, påläggande och uttagande av avgifter från luftrummets användare. Detta system skall också överensstämma med artikel 15 i 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart och med Eurocontrols avgiftssystem för undervägsavgifter.

Artikel 15

Principer

1. Avgiftssystemet skall grundas på de beräknade kostnader för flygtrafiktjänster som tjänsteleverantörerna ådragit sig till gagn för luftrummets användare. Avgiftssystemet skall fördela dessa kostnader mellan olika användarkategorier.

2. Följande principer skall tillämpas vid fastställandet av kostnadsbasen för utgifter:

a) Den kostnad som skall fördelas mellan luftrummets användare skall vara hela kostnaden för att tillhandahålla flygtrafiktjänster, inklusive lämpliga belopp för ränta på kapitalinvesteringar och avskrivning av tillgångar samt kostnader för underhåll, drift, förvaltning och administration.

b) De kostnader som skall beaktas i detta sammanhang skall vara de kostnader i relation till de hjälpmedel och tjänster som är föreskrivna och införlivade enligt ICAO:s regionala flygtrafikplan, europeiska regionen. De kan även omfatta sådana kostnader som nationella tillsynsmyndigheter och/eller erkända organisationer ådragit sig, samt andra kostnader som den berörda medlemsstaten och tjänsteleverantören ådragit sig i samband med tillhandahållandet av flygtrafiktjänster.

c) Kostnaden för olika flygtrafiktjänster skall identifieras separat i enlighet med artikel 12.3.

d) Korssubventionering mellan olika flygtrafiktjänster skall vara tillåten endast när detta motiveras av objektiva skäl och under förutsättning att den är tydligt identifierbar.

e) Insyn i beräkningen av avgifter skall garanteras. Tillämpningsföreskrifter för tjänsteleverantörernas tillhandahållande av information skall fastställas för att göra det möjligt att granska deras prognoser, faktiska kostnader och intäkter. Information skall regelbundet utbytas mellan nationella tillsynsmyndigheter, tjänsteleverantörer, luftrummets användare, kommissionen och Eurocontrol.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av Eurocontrols avgiftssystem för undervägsavgifter, skall medlemsstaterna i enlighet med punkt 2 iaktta följande principer när de fastställer avgifter:

a) Avgifter skall fastställas för tillgängligheten av flygtrafiktjänster på ett icke-diskriminerande sätt. När avgifter tas ut från olika användare av luftrummet för samma tjänst skall ingen åtskillnad göras med hänsyn till användarens nationalitet eller kategori.

b) Undantag för vissa användare, i synnerhet lätta flygplan och statsluftfartyg, får tillåtas, under förutsättning att kostnaden för sådana undantag inte läggs över på andra användare.

c) Flygtrafiktjänster får generera tillräckliga intäkter som överstiger alla direkta och indirekta driftskostnader och som ger en rimlig avkastning på tillgångar som bidrar till nödvändiga kapitalförbättringar.

d) Avgifterna skall avspegla kostnaderna för de flygtrafiktjänster och anläggningar som görs tillgängliga för luftrummets användare, med beaktande av den relativa produktionskapaciteten hos de olika typerna av berörda luftfartyg.

e) Avgifterna skall främja ett säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster i syfte att uppnå en hög flygsäkerhetsnivå och kostnadseffektivitet samt främja ett integrerat tillhandahållande av tjänster. För detta ändamål får sådana avgifter användas

- till mekanismer, inbegripet stimulansåtgärder i form av ekonomiska för- och nackdelar, för att stimulera leverantörer av flygtrafiktjänster och/eller luftrummets användare att stödja förbättringar i flödesplanering, till exempel ökad kapacitet och minskning av förseningar, samtidigt som optimal säkerhetsnivå upprätthålls. Beslutet om huruvida sådana mekanismer skall tillämpas ligger fortfarande inom varje medlemsstats ansvarsområde,

- inkomster som gynnar projekt som stödjer specifika kategorier av luftrummets användare och/eller leverantörer av flygtrafiktjänster i syfte att förbättra den gemensamma infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och användningen av luftrummet.

4. Tillämpningsföreskrifter på de områden som omfattas av punkterna 1, 2 och 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i ramförordningen.

Artikel 16

Kontroll av avgifter

1. Kommissionen skall fortlöpande, i samarbete med medlemsstaterna, säkerställa fortlöpande granskning av överensstämmelsen med de principer och regler som avses i artiklarna 14 och 15. Kommissionen skall sträva efter att inrätta nödvändiga mekanismer för att Eurocontrols sakkunskap skall kunna tas i anspråk.

2. På begäran av en eller flera medlemsstater som anser att de ovannämnda principerna och reglerna inte har tillämpats korrekt, eller på kommissionens eget initiativ, skall kommissionen genomföra en undersökning av varje påstående om bristande efterlevnad eller bristande tillämpning av den eller de berörda principerna och/eller reglerna. Kommissionen skall, inom två månader från det att den fått en begäran och efter att ha hört den berörda medlemsstaten och samrått med Kommittén för det gemensamma europeiska luftrummet i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen, fatta ett beslut om tillämpningen av artiklarna 14 och 15 och om huruvida den berörda tillämpningen får fortsätta att tillämpas.

3. Kommissionen skall rikta sitt beslut till medlemsstaterna och informera tjänsteleverantören, i den mån denne är rättsligt berörd, om sitt beslut. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en månad. Rådet, som skall fatta beslut med kvalificerad majoritet, får fatta ett annat beslut inom en månad.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Anpassning till den tekniska utvecklingen

1. I syfte att företa anpassningar till den tekniska utvecklingen kan ändringar av bilagorna göras i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen.

2. Kommissionen skall offentliggöra de genomförandebestämmelser som antagits på grundval av denna förordning i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Sekretess

1. De nationella tillsynsmyndigheterna får i enlighet med sin nationella lagstiftning, i likhet med kommissionen, inte röja förtrolig information, särskilt om informationen avser leverantörer av flygtrafiktjänster, deras affärsmässiga förhållanden och deras kostnadskomponenter.

2. Punkt 1 skall inte påverka de nationella tillsynsmyndigheternas rätt att röja information, när detta behövs för att de skall kunna uppfylla sina uppgifter, i vilka fall ett sådant röjande skall vara proportionerligt och ta i beaktande de berättigade intressena för leverantörer av flygtrafiktjänster när det gäller skyddet av deras affärshemligheter.

3. Punkt 1 skall inte heller hindra offentliggörande av information om villkoren för och utförandet av tillhandahållande av tjänster som inte innehåller förtrolig information.

Artikel 19

Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Artiklarna 7 och 8 skall emellertid träda i kraft ett år efter det att de gemensamma krav som avses i artikel 6 har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 10 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 26.

(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 24.

(3) EGT C 278, 14.11.2002, s. 13.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2002 (EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 303), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 mars 2003 (EUT C 129 E, 3.6.2003, s. 16) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 januari 2004 och rådets beslut av den 2 februari 2004.

(5) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(6) Se sidan 20 i detta nummer av EUT.

(7) EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

BILAGA I

KRAV FÖR ERKÄNDA ORGANISATIONER

Den erkända organisationen skall uppfylla följande:

- Den måste ha dokumenterad omfattande erfarenhet av att bedöma offentliga och privata enheter inom luftfartssektorn, särskilt leverantörer av flygtrafiktjänster, och inom andra liknande sektorer på ett eller flera områden som omfattas av denna förordning.

- Den måste ha omfattande regler rörande regelbundna kontroller av nämnda enheter, som offentliggörs och kontinuerligt uppgraderas och förbättras genom forsknings- och utvecklingsprogram.

- Den får inte vara kontrollerad av leverantörer av flygtrafiktjänster, av flygplatsledningsmyndigheter eller av andra som har ett kommersiellt intresse i tillhandahållande av flygtrafiktjänster eller luftfartstjänster.

- Den måste ha en betydande teknisk lednings-, stöd- och forskningspersonal som står i rimlig proportion till de uppgifter som skall utföras.

- Den måste ledas och administreras på ett sådant sätt att sekretessen hos den information som krävs av administrationen säkerställs.

- Den måste vara beredd att tillhandahålla relevant information till den berörda nationella tillsynsmyndigheten.

- Den måste ha definierat och dokumenterat sin politik och sina mål och åtaganden med avseende på kvalitet och ha säkerställt att denna politik är tydlig samt genomförs och upprätthålls på alla nivåer inom organisationen.

- Den måste ha utvecklat, genomfört och upprätthållit ett effektivt internt kvalitetssystem som grundas på tillämpliga delar av internationellt erkända kvalitetsstandarder och är förenligt med EN 45004 (inspektionsorgan) och med EN 29001, i enlighet med IACS Quality System Certification Scheme.

- Den måste vara underkastad certifiering av sitt kvalitetssystem utförd av ett oberoende granskningsorgan som är erkänt av förvaltningen i den medlemsstat där den är belägen.

BILAGA II

VILLKOR SOM SKALL KNYTAS TILL CERTIFIKAT

1. I certifikaten skall följande anges:

a) Den nationella tillsynsmyndighet som har utfärdat certifikatet.

b) Sökanden (namn och adress).

c) De tjänster som är certifierade.

d) En försäkran om att sökanden överensstämmer med de gemensamma krav som fastställs i artikel 6 i denna förordning.

e) Datum för utfärdande av certifikatet och dess giltighetsperiod.

2. Ytterligare villkor som knyts till certifikaten kan, i förekommande fall, avse följande:

a) Luftrumsanvändarnas tillgång till tjänsterna på en icke-diskriminerande grundval och krav i fråga om sådana tjänsters prestanda, inklusive säkerhet och driftskompatibilitet.

b) Driftsspecifikationerna för den eller de särskilda tjänsterna.

c) Den tidpunkt då tjänsterna skall tillhandahållas.

d) De olika driftsutrustningar som skall användas inom de särskilda tjänsterna.

e) Avgränsning eller begränsning av annan verksamhet än den som avser tillhandahållande av flygtrafiktjänster.

f) Kontrakt, överenskommelser eller andra bestämmelser mellan tjänsteleverantören och en tredje part vilka rör tjänsterna.

g) Tillhandahållande av den information som rimligen kan krävas för att kontrollera att tjänsterna överensstämmer med de gemensamma kraven, inklusive planer och ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppgifter, samt viktigare ändringar av typen och/eller omfattningen av de flygtrafiktjänster som tillhandahålls.

h) Andra villkor av rättslig art som inte är specifika för flygtrafiktjänster, t.ex. villkor som avser upphävande eller återkallande av certifikatet.

Top