EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0549

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet ("ramförordning") (Text av betydelse för EES) - Uttalande från medlemsstaterna om militära frågor avseende det gemensamma europeiska luftrummet

OJ L 96, 31.3.2004, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 231 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 231 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 75 - 82

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj

32004R0549

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet ("ramförordning") (Text av betydelse för EES) - Uttalande från medlemsstaterna om militära frågor avseende det gemensamma europeiska luftrummet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 096 , 31/03/2004 s. 0001 - 0009


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004

av den 10 mars 2004

om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet

("ramförordning")

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 11 december 2003, och

av följande skäl:

(1) Genomförandet av den gemensamma transportpolitiken kräver ett effektivt system som möjliggör en säker och regelbunden luftfart och därmed underlättar fri rörlighet för varor, personer och tjänster.

(2) Vid sitt extra möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram förslag om luftrumsplanering, flygkontrolltjänst och flödesplanering på grundval av arbetet i kommissionens högnivågrupp för ett gemensamt europeiskt luftrum. Denna grupp, som huvudsakligen bestod av civila och militära luftfartsmyndigheter i medlemsstaterna, lade fram sin rapport i november 2000.

(3) För ett väl fungerande system för luftfart krävs flygtrafiktjänster med en enhetlig, hög säkerhetsnivå som möjliggör en optimal användning av det europeiska luftrummet och en enhetlig, hög flygsäkerhetsnivå, i linje med de allmännyttiga uppgifter, inbegripet skyldigheter mot allmänheten, som åligger flygtrafiktjänsterna. Mycket höga krav bör därför ställas på ansvarsmedvetande och kompetens i samband med utövandet av dessa uppgifter.

(4) Det gemensamma europeiska luftrumsinitiativet bör utvecklas i överensstämmelse med de skyldigheter som gemenskapens och dess medlemsstaters medlemskap i Eurocontrol medför, och i enlighet med de principer som fastställs i 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart.

(5) Beslut som rör innehållet, omfattning eller villkoren för genomförandet av militära operationer och militära övningar faller inte under gemenskapens behörighet.

(6) Medlemsstaterna har antagit ett gemensamt uttalande om militära frågor i samband med det gemensamma europeiska luftrummet(5). Enligt detta uttalande bör medlemsstaterna främja civilt och militärt samarbete och, om och i den mån alla berörda medlemsstater anser det nödvändigt, underlätta samarbetet mellan sina väpnade styrkor i alla ärenden som gäller flygledningstjänst.

(7) Luftrummet utgör en begränsad resurs, vars optimala och effektiva utnyttjande endast kan bli möjligt om alla användares krav beaktas och i relevanta fall företräds under hela utvecklingen, beslutsprocessen och genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, inklusive Kommittén för det gemensamma luftrummet.

(8) Av alla dessa skäl och för att utvidga det gemensamma europeiska luftrummet till att omfatta ett större antal stater i Europa bör gemenskapen, med beaktande av den utveckling som sker inom Eurocontrol, fastställa gemensamma mål och ett åtgärdsprogram för att mobilisera gemenskapens, medlemsstaternas och de olika ekonomiska aktörernas insatser i syfte att inrätta ett mer integrerat luftrum: det gemensamma europeiska luftrummet.

(9) När medlemsstaterna ingriper för att säkerställa att gemenskapsbestämmelser efterlevs bör de myndigheter som utför efterlevnadskontroller vara i tillräcklig mån oberoende av leverantörer av flygtrafiktjänster.

(10) Flygtrafiktjänster, särskilt flygtrafikledningstjänster som är jämförbara med en offentlig myndighet, kräver en funktionell eller strukturell åtskillnad, och är juridiskt sett mycket olikartat organiserade i de olika medlemsstaterna.

(11) När det krävs oberoende revisioner av leverantörer av flygtrafiktjänster bör inspektioner som genomförs av officiella revisionsmyndigheter i de medlemsstater där den offentliga förvaltningen tillhandahåller sådana tjänster eller av ett offentligt organ som kontrolleras av ovannämnda myndigheter erkännas som oberoende, vare sig de revisionsrapporter som utarbetas offentliggörs eller inte.

(12) Det är önskvärt att utvidga det gemensamma europeiska luftrummet till Europeiska tredje länder, antingen inom ramen för gemenskapens deltagande i Eurocontrols arbete, efter gemenskapens anslutning till Eurocontrol, eller genom avtal mellan gemenskapen och dessa länder.

(13) Gemenskapens anslutning till Eurocontrol är en viktig faktor vid inrättandet av ett alleuropeiskt luftrum.

(14) Vid inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet bör gemenskapen, när så är lämpligt, utveckla ett så nära samarbete som möjligt med Eurocontrol för att garantera regleringsmässiga synergieffekter och enhetliga tillvägagångssätt, samt för att undvika alla former av dubblering mellan de två sidorna.

(15) I enlighet med slutsatserna från arbetet i högnivågruppen är Eurocontrol det organ som har den sakkunskap som behövs för att stödja gemenskapen i dess lagstiftande funktion. Därför bör genomförandebestämmelser utformas, för ärenden som faller inom Eurocontrols ansvarsområde, som en följd av de uppdrag den organisationen erhållit, förutsatt att villkoren för samarbetet mellan kommissionen och Eurocontrol iakttas.

(16) Utformningen av de bestämmelser som är nödvändiga för att inrätta det gemensamma europeiska luftrummet kräver ett brett samråd med samtliga berörda ekonomiska aktörer och arbetsmarknadsaktörer.

(17) Arbetsmarknadens parter bör på lämpligt sätt informeras och rådfrågas om alla åtgärder som har stor samhällelig betydelse. Samråd bör också ske med den branschvisa dialogkommitté som inrättats genom kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå(6).

(18) Intressenter såsom leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare, flygplatser, tillverkningsindustrin och representativa yrkesorganisationer bör ha möjlighet att bistå kommissionen när det gäller de tekniska aspekterna av genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

(19) Prestanda hos flygtrafiktjänstsystemet som helhet på europeisk nivå bör utvärderas kontinuerligt, med vederbörligt iakttagande av kravet att bibehålla en hög flygsäkerhetsnivå, att kontrollera de vidtagna åtgärdernas effektivitet och föreslå ytterligare åtgärder.

(20) Påföljderna för överträdelse av denna förordning och av de åtgärder som anges i artikel 3 skall vara effektiva, proportionella och avskräckande och inte innebära några avkall på säkerhetskraven.

(21) Verkningarna av de åtgärder som vidtagits för tillämpningen av denna förordning bör utvärderas mot bakgrund av regelbundna rapporter från kommissionen.

(22) Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att vidta åtgärder som rör organisationen av deras väpnade styrkor. Denna befogenhet kan medföra att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att se till att deras väpnade styrkor har ett luftområde som är tillräckligt stort för adekvat utbildning och träning. En skyddsklausul bör därför införas för att göra det möjligt att utöva denna befogenhet.

(23) En överenskommelse om utökat samarbete i fråga om användningen av flygplatsen i Gibraltar träffades i London den 2 december 1987 mellan Konungariket Spanien och Förenade kungariket genom en gemensam förklaring från de båda ländernas utrikesministrar. Denna överenskommelse fungerar ännu inte i praktiken.

(24) Eftersom målet för denna förordning, nämligen inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, med tanke på åtgärdens gränsöverskridande dimension, och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, med möjlighet till tillämpningsföreskrifter där särskilda lokala förhållanden beaktas, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(25) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(26) I artikel 8.2 i den standardiserade arbetsordningen för kommittéer(8) med avseende på beslut 1999/468/EG finns en standardbestämmelse enligt vilken ordföranden för en kommitté kan besluta att inbjuda tredje part att närvara vid denna kommittés sammanträden. När så är lämpligt, bör ordföranden för Kommittén för det gemensamma luftrummet inbjuda företrädare för Eurocontrol att delta som observatörer eller experter i kommitténs sammanträden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1. Syftet med initiativet till det gemensamma europeiska luftrummet är att förbättra de nuvarande flygsäkerhetsstandarderna och den totala effektiviteten för den allmänna flygtrafiken i Europa, optimera den kapacitetsnivå som tillgodoser samtliga användares behov samt minimera förseningarna. För att uppnå detta syfte är målsättningen med denna förordning att inrätta den harmoniserade rättsliga ramen för inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum senast den 31 december 2004.

2. Tillämpningen av denna förordning och av de åtgärder som avses i artikel 3 skall inte påverka medlemsstaternas överhöghet över sitt luftrum och medlemsstaternas krav i fråga om allmän ordning och säkerhet och försvarsfrågor enligt artikel 13. Denna förordning och de ovannämnda åtgärderna omfattar inte militära operationer och militär träning.

3. Tillämpningen av denna förordning och av de åtgärder som avses i artikel 3 skall inte påverka medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart.

4. När det gäller flygplatsen i Gibraltar skall tillämpningen av denna förordning och av de åtgärder som anges i artikel 3 inte påverka Konungariket Spaniens respektive Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om överhögheten över det territorium där flygplatsen är belägen.

5. När det gäller flygplatsen i Gibraltar skall tillämpningen av denna förordning och av de åtgärder som anges i artikel 3 uppskjutas tills överenskommelsen enligt den gemensamma förklaringen från Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets utrikesministrar av den 2 december 1987 har förverkligats i praktiken. Spaniens och Förenade kungarikets regeringar kommer att informera rådet när detta sker.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning och för de åtgärder som avses i artikel 3 används följande definitioner med de betydelser som här anges:

1. flygkontrolltjänst: en tjänst som tillhandahålls i syfte att

a) förebygga kollisioner

- mellan luftfartyg, och

- mellan luftfartyg och ett hinder inom manöverområdet, samt

b) påskynda och bibehålla ett välordnat flygtrafikflöde.

2. flygplatskontrolltjänst: en flygkontrolltjänst för flygplatstrafik.

3. flygbriefingtjänst: en tjänst som inrättats inom ett avgränsat täckningsområde och som ansvarar för tillhandahållandet av sådan information till luftfarten och sådana data som är nödvändiga för en säker, regelbunden och effektiv flygtrafik.

4. flygtrafiktjänster: flygtrafiklednings-, kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster, flygvädertjänst och flygbriefingtjänster.

5. leverantörer av flygtrafiktjänster: varje offentlig eller privat enhet som tillhandahåller flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik.

6. luftrumsblock: ett luftrum av definierad omfattning, i tid och rum, inom vilket flygtrafiktjänster tillhandahålls.

7. luftrumsplanering: en planeringsfunktion som främst syftar till att maximera användningen av tillgängligt luftrum genom dynamisk tidsfördelning (time-sharing) och, ibland, separering av luftrummet mellan olika kategorier av luftrummets användare utifrån kortsiktiga behov.

8. luftrummets användare: alla luftfartyg som opererar som allmän flygtrafik.

9. flödesplanering: en funktion som inrättats i syfte att bidra till ett säkert, välordnat och snabbt trafikflöde i luften genom att se till att flygkontrolltjänstens kapacitet utnyttjas i största möjliga utsträckning och att trafikvolymen är förenlig med de kapaciteter som uppgetts av de berörda leverantörerna av flygtrafikledningstjänster.

10. flygledningstjänst: den samling luftburna och markbaserade funktioner (flygtrafikledningstjänst, luftrumsplanering, och flödesplanering) som krävs för att säkerställa säkra och effektiva rörelser för luftfartyg under alla faser av flygningen.

11. flygtrafikledningstjänst: olika flyginformations-, alarmerings-, flygrådgivnings- och flygkontrolltjänster (områdeskontrolltjänst, inflygningskontrolltjänst och flygplatskontrolltjänst).

12. områdeskontrolltjänst: flygkontrolltjänst för kontrollerade flygningar i ett luftrumsblock.

13. inflygningskontrolltjänst: flygkontrolltjänst för ankommande eller avgående kontrollerade flygningar.

14. paket av tjänster: två eller fler flygtrafiktjänster.

15. certifikat: ett dokument som i någon form utfärdas av en medlemsstat med iakttagande av nationell lagstiftning, och där det bekräftas att en leverantör av flygtrafiktjänster uppfyller kraven för att tillhandahålla en viss tjänst.

16. kommunikationstjänster: fasta och rörliga luftfartstjänster som möjliggör kommunikation mark/mark, luft/mark och luft/luft i syfte att utöva flygkontrolltjänst.

17. det europeiska nätet för flygledningstjänst: de system som finns upptagna i förteckningen i bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst ("förordning om driftskompatibilitet")(9) och som möjliggör tillhandahållande av flygtrafiktjänster i gemenskapen, inbegripet gränssnitt vid gränser till tredje land.

18. driftsystem: kriterierna för operativ användning av det europeiska nätverket för flygledningstjänst eller en del av detta.

19. komponenter: materiella objekt, till exempel maskiner och apparater, och immateriella objekt, till exempel program, på vilka kompatibiliteten för det europeiska nätet för flygledningstjänst beror.

20. Eurocontrol: Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst, inrättad genom den internationella konventionen av den 13 december 1960 om samarbete för luftfartens säkerhet(10).

21. Eurocontrols principer för upprättande av kostnadsbas för undervägsavgifter och beräkning av avgiftsenhet: de principer som anges i det dokument nr 99.60.01/01 som Eurocontrol utfärdade den 1 augusti 1999.

22. flexibel användning av luftrummet: ett system för luftrumsplanering som tillämpats inom ECAC-området (European Civil Aviation Conference area), såsom specificerat i Eurocontrols första utgåva av den 5 februari 1996 av "Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace".

23. flyginformationsregion (FIR): ett luftrum av definierad omfattning inom vilket flyginformations- och alarmeringstjänster tillhandahålls.

24. flygnivå: en yta med konstant atmosfäriskt tryck vilket är relaterat till tryckvärdet 1013,2 hPa, och är separerad från andra sådana ytor genom särskilda tryckintervall.

25. funktionellt luftrumsblock: ett luftrumsblock som grundas på operativa krav som avspeglar behovet av en mer integrerad luftrumsförvaltning oavsett nuvarande gränser.

26. allmän flygtrafik: alla rörelser av civila luftfartyg, liksom alla rörelser av statsluftfartyg (inbegripet militära luftfartyg samt tullens och polisens luftfartyg) när dessa förflyttningar genomförs i överensstämmelse med ICAO:s regler.

27. ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen, upprättad genom 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart.

28. kompatibilitet: en uppsättning av funktionella, tekniska och operativa egenskaper som krävs av systemen och komponenterna i det europeiska nätverket för flygledningstjänst och av förfarandena för dess drift, i syfte att säkerställa en säker, sammanhängande och effektiv drift. Kompatibilitet uppnås genom att system och komponenter anpassas till de grundläggande kraven.

29. flygvädertjänst: de hjälpmedel och tjänster som förser luftfartyg med meteorologiska prognoser, briefing och observationer liksom all annan meteorologisk information och data som staterna tillhandahåller för användande inom luftfarten.

30. navigationstjänst: de hjälpmedel och tjänster som förser luftfartyg med positionsbestämning och tidsanpassad information.

31. operativa data: sådan information, avseende hela flygningen, som leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare, flygplatsoperatörer och andra berörda aktörer behöver för att fatta operativa beslut.

32. förfarande: såsom ordet används i samband med förordningen om driftskompatibilitet: en standardmetod för antingen den tekniska eller den operativa användningen av systemen, inom ramen för överenskomna och godkända driftssystem, som kräver ett enhetligt genomförande i hela det europeiska nätet för flygledningstjänst.

33. ibruktagande: den första operativa användningen efter den ursprungliga installationen eller en uppgradering av ett system.

34. flygvägsnät: ett nät av fastställda flygvägar för kanalisering av flödet av allmän trafik i den utsträckning detta krävs för tillhandahållande av flygkontrolltjänster.

35. rutt: den utvalda färdväg som ett luftfartyg skall följa under sin flygning.

36. sammanhängande drift: drift av det europeiska nätverket för flygledningstjänst på ett sådant sätt att det ur användarens synvinkel fungerar som ett enhetligt system.

37. sektor: del av ett kontrollområde och/eller en flyginformationsregion/övre region.

38. övervakningstjänster: de hjälpmedel och tjänster som används för att fastställa luftfartygs position i syfte att möjliggöra säker separering.

39. system: en samling luftburna och markbaserade komponenter liksom rymdbaserad utrustning, som ger stöd till flygtrafiktjänster under hela flygningen.

40. uppgradera: varje ändring som innebär en förändring av ett systems operativa kännetecken.

Artikel 3

Gemenskapens handlingsområden

1. Med denna förordning fastställs en harmoniserad rättslig ram för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet tillsammans med

a) Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om luftrummet")(11),

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om tillhandahållande av tjänster")(12), och

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst ("förordning om driftskompatibilitet")(13),

samt med de genomförandebestämmelser som kommissionen antagit på grundval av denna förordning och de förordningar som nämns ovan.

2. De förordningar och genomförandebestämmelser som avses i punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 4

Nationella tillsynsmyndigheter

1. Medlemsstaterna skall utse eller inrätta ett eller flera organ som sin nationella tillsynsmyndighet i syfte att åta sig de uppgifter som en sådan myndighet tilldelas enligt denna förordning och enligt de åtgärder som avses i artikel 3.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall vara oberoende av leverantörer av flygtrafiktjänster. Detta oberoende skall uppnås genom lämplig åtskillnad, åtminstone funktionellt sett, mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och dessa leverantörer. Medlemsstaterna skall se till att de nationella tillsynsmyndigheterna utövar sina befogenheter opartiskt och på ett öppet sätt.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla namn och adress vad gäller de nationella tillsynsmyndigheterna, ändringar i samband härmed samt de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i punkt 2.

Artikel 5

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av "Kommittén för det gemensamma luftrummet" (nedan kallad "kommittén"), som skall bestå av två företrädare för varje medlemsstat och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall säkerställa att samtliga användares intressen när så är lämpligt beaktas.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Samrådsorgan för industrin

Utan att detta inverkar på kommitténs och Eurocontrols roll, skall kommissionen inrätta ett rådgivande organ för industrin (Industry Consultation Body), som skall bestå av leverantörer av flygtrafiktjänster, sammanslutningar för luftrummets användare, flygplatser, tillverkningsindustrin och representativa yrkesorganisationer. Detta organ skall endast bistå kommissionen när det gäller de tekniska aspekterna av genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Artikel 7

Förbindelser med Europeiska tredje länder

Gemenskapen skall stödja och ha som mål att utvidga det gemensamma europeiska luftrummet till att omfatta länder som inte är medlemmar av Europeiska unionen. I detta syfte skall gemenskapen sträva efter att, antingen inom ramen för avtal med angränsande tredje länder eller inom ramen för Eurocontrol, utvidga räckvidden av denna förordning och av de åtgärder som anges i artikel 3 till att omfatta dessa länder.

Artikel 8

Genomförandebestämmelser

1. För utvecklingen av de genomförandebestämmelser i enlighet med artikel 3 som faller inom Eurocontrols ansvarsområde, skall kommissionen ge Eurocontrol i uppdrag att fastställa de uppgifter som skall utföras samt tidsplanen för dessa. I detta sammanhang skall kommissionen sträva efter att på bästa möjliga sätt tillämpa Eurocontrols metoder för att involvera och samråda med alla berörda parter, om dessa metoder motsvarar kommissionens praxis för insyn och samrådsförfaranden och inte strider mot kommissionens institutionella skyldigheter. Kommissionen skall handla i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

2. På grundval av det arbete som utförts i enlighet med punkt 1, skall beslut om tillämpningen av resultaten av detta arbete inom gemenskapen och om tidsfristen för genomförandet fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3. Dessa beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Om Eurocontrol inte kan godta ett mandat enligt punkt 1 eller om kommissionen, i samråd med kommittén, anser att

a) det arbete som utförs på grundval av ett sådant mandat inte fortskrider tillfredsställande mot bakgrund av den uppgjorda tidsplanen, eller

b) arbetets resultat inte är tillfredsställande,

får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 och trots vad som sägs i punkt 2, vidta alternativa åtgärder för att uppnå de mål som omfattas av det aktuella mandatet

4. För utvecklingen av de genomförandebestämmelser i enlighet med artikel 3 som faller utanför Eurocontrols befogenheter, skall kommissionen handla i enlighet med förfarandet i artikel 5.3.

Artikel 9

Påföljder

De påföljder som medlemsstaterna skall fastställa för luftrumsanvändares och tjänsteleverantörers överträdelser av denna förordning och av de åtgärder som anges i artikel 3 skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 10

Konsultation med intressenter

Medlemsstaterna och kommissionen skall, varvid medlemsstaterna skall handla i överensstämmelse med sin nationella lagstiftning, inrätta mekanismer för konsultation så att intressenter på ett lämpligt sätt kan delta i genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Dessa intressenter kan bestå av

- leverantörer av flygtrafiktjänster,

- luftrummets användare,

- flygplatser,

- tillverkningsindustrin och

- representativa yrkesorganisationer.

Konsultationen med intressenterna skall särskilt omfatta införande och utveckling av nya begrepp och tekniker i det europeiska nätet för flygledningstjänster.

Artikel 11

Kvalitetsgranskning

1. Kommissionen skall ombesörja undersökning och utvärdering av hur flygtrafiken fungerar, och i detta sammanhang utnyttja Eurocontrols befintliga sakkunskap.

2. Analysen av den information som insamlats i enlighet med punkt 1 syftar till att

a) göra det möjligt att jämföra och förbättra tillhandahållandet av flygtrafiktjänster,

b) hjälpa leverantörerna av flygtrafiktjänster att tillhandahålla de tjänster som krävs,

c) förbättra samrådsförfarandet mellan luftrummets användare, leverantörerna av flygtrafiktjänster och flygplatserna,

d) göra det möjligt att fastställa och främja bästa metod, bl.a. för ökad säkerhet, effektivitet och kapacitet.

3. Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till kommissionens handlingar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(14) skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 vidta åtgärder för att sprida den information som avses i punkt 2 till berörda parter.

Artikel 12

Övervakning, kontroll och metoder för konsekvensbedömning

1. Övervakningen, kontrollen och metoderna för konsekvensbedömning skall bygga på att årliga rapporter från medlemsstaterna om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning och om de åtgärder som anges i artikel 3 läggs fram.

2. Kommissionen skall regelbundet granska hur denna förordning och de åtgärder som anges i artikel 3 tillämpas, och rapportera detta till Europaparlamentet och rådet, varvid det första rapporteringstillfället skall infalla senast den 20 april 2007, och därefter vart tredje år. Kommissionen får i detta syfte begära upplysningar av medlemsstaterna som går utöver de upplysningar som finns i de rapporter som dessa har lämnat in i enlighet med punkt 1.

3. Vid upprättandet av de rapporter som avses i punkt 2, skall kommissionen begära ett yttrande från kommittén.

4. Rapporterna skall innehålla en bedömning av de resultat som uppnåtts genom de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, inbegripet lämplig information om utvecklingen i sektorn, i synnerhet gällande ekonomiska, sociala, sysselsättningsrelaterade och tekniska aspekter samt om tjänsternas kvalitet, med beaktande av de ursprungliga målen och framtida behov.

Artikel 13

Garantier

Denna förordning skall inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa sådana åtgärder som behövs för att skydda väsentliga säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Åtgärderna utgörs framför allt av sådana som är absolut nödvändiga

- för att i enlighet med ICAO:s regionala flygtrafikavtal övervaka det luftrum som medlemsstaterna ansvarar för, inbegripet förmågan att upptäcka, identifiera och bedöma alla luftfartyg som använder detta luftrum, för att försöka trygga flygsäkerheten och för att ingripa i syfte att trygga säkerhets- och försvarsbehov,

- i händelse av allvarliga interna störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning,

- i händelse av krig eller allvarlig internationell spänning som innebär krigsfara,

- för att en medlemsstat skall kunna uppfylla sina internationella skyldigheter avseende upprätthållandet av fred och internationell säkerhet,

- för att genomföra militära operationer och träning, inbegripet nödvändiga möjligheter till övningar.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 10 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 1.

(2) EGT C 241, 7.10,2002, s. 24.

(3) EGT C 278, 14.11.2002, s. 13.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2002 (EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 296), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 mars 2003 (EUT C 129 E, 3.6.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 januari 2004 och rådets beslut av den 2 februari 2004.

(5) Se sidan 9 i detta nummer av EUT.

(6) EGT L 225, 12.8.1998, s. 27.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT C 38, 6.2.2001, s. 3.

(9) Se sidan 33 i detta nummer av EUT.

(10) Konventionen ändrad genom protokollet av den 12 februari 1981 och reviderad genom protokollet av den 27 juni 1997.

(11) Se sidan 20 i detta nummer av EUT.

(12) Se sidan 10 i detta nummer av EUT.

(13) Se sidan 26 i detta nummer av EUT.

(14) EGT L 145, 31.5.2002, s. 43.

Uttalande från medlemsstaterna om militära frågor avseende det gemensamma europeiska luftrummet

Medlemsstaterna,

- som beaktar att den förordning vars syfte är att åstadkomma ett gemensamt europeiskt luftrum är tillämplig endast på allmän luftfart och inte omfattar militära operationer eller militär utbildning,

- som bekräftar att regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet måste tillämpas på ett konsekvent och enhetligt sätt, med full hänsyn till vad som krävs enligt nationell försvars- och säkerhetspolitik och internationella överenskommelser,

- som är övertygade om att en säker och effektiv användning av luftrummet kan åstadkommas endast genom ett nära samarbete mellan civila och militära användare av luftrummet, huvudsakligen på grundval av systemet för flexibel användning av luftrummet och en effektiv samordning av civil och militär verksamhet i enlighet med vad ICAO fastställt,

förklarar att de skall

1. samarbeta med varandra, med beaktande av nationella militära krav, så att systemet för flexibel användning av luftrummet tillämpas fullt ut och enhetligt i alla medlemsstater av alla användare av luftrummet,

2. se till att medlemsstaternas militära luftrumsanvändares intressen i relevanta fall företräds under hela utvecklingen, beslutsprocessen och genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, även i den kommitté för det gemensamma luftrummet som inrättas enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 549/2004 (ramförordningen),

3. i förekommande fall se till att militär personal medverkar i det arbete som utförs av erkända organisationer som inrättas enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 550/2004 (förordningen om tillhandahållande av tjänster),

4. när det gäller frågor som rör flygledningstjänst beakta Eurocontrols grundläggande betydelse,

5. stärka det civil-militära samarbetet och, i den mån det bedöms nödvändigt av alla berörda medlemsstater,

- underlätta samarbetet mellan deras försvarsmakter i alla frågor som rör flygledningstjänst, så att alla relevanta behov kan tas upp till behandling vid genomförandet av regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet,

- med beaktande av målet att inrätta regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet senast den 31 december 2004 utarbeta de lösningar som krävs för att stödja ett sådant militärt samarbete så att en avvägning mellan ekonomiska krav och säkerhets- och försvarsrelaterade krav garanteras.

Top