EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0461

Rådets förordning (EG) nr 461/2004 av den 8 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av förordning (EG) nr 2026/97 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

OJ L 77, 13.3.2004, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 171 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 171 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/461/oj

32004R0461

Rådets förordning (EG) nr 461/2004 av den 8 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av förordning (EG) nr 2026/97 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 077 , 13/03/2004 s. 0012 - 0020


Rådets förordning (EG) nr 461/2004

av den 8 mars 2004

om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av förordning (EG) nr 2026/97 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 384/96(1) (nedan kallad "den grundläggande antidumpningsförordningen") och förordning (EG) nr 2026/97(2) (nedan kallad "den grundläggande antisubventionsförordningen") har rådet antagit gemensamma regler för skydd mot dumpad respektive subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskaperna (den grundläggande antidumpningsförordningen och den grundläggande antisubventionsförordningen kallas nedan gemensamt "grundförordningarna").

(2) När det gäller införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningsåtgärder föreskrivs i grundförordningarna ett förfarande genom vilket rådet med enkel majoritet på förslag av kommissionen inför slutgiltiga åtgärder.

(3) Mot bakgrund av de senaste erfarenheterna av tillämpningen av grundförordningarna och behovet av att bevara öppenheten hos och verkan av instrumenten för handelspolitiska skyddsåtgärder anses det nödvändigt att se över det sätt på vilket gemenskapens institutioner samverkar i processen för att införa slutgiltiga antidumpnings- och utjämningsåtgärder.

(4) I nuläget antas ett kommissionsförslag endast om åtminstone en enkel majoritet av medlemsstaterna röstar för detta förslag. Detta medför att avstående medlemsstaters röster räknas som ett nej till kommissionens förslag. Detta kan i sin tur leda till att ett förslag från kommissionen inte antas av rådet på grund av antalet nedlagda röster.

(5) För att detta problem skall kunna åtgärdas på ett effektivt sätt är det nödvändigt att ändra grundförordningarna så att det krävs en enkel majoritet av medlemsstaterna i rådet för att avvisa ett förslag från kommissionen om införande av slutgiltiga åtgärder. I enlighet med detta förfarande skall åtgärderna antas av rådet såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det.

(6) Ett sådant förfarande bör tillämpas för att underlätta gemenskapens beslutsprocess utan att kommissionens och rådets respektive roller vid tillämpningen av grundförordningarna ändras och utan att det innebär några ändringar i beslutsprocessen på andra områden av den gemensamma handelspolitiken eller andra sektorer.

(7) För en enhetlig tillämpning av beslutsförfarandena i enlighet med grundförordningarna bör även förfarandena för andra rådsbeslut inom ramen för grundförordningarna som fattas i enlighet med i stort sett samma förfarande som det som tillämpas vid införandet av slutgiltiga åtgärder anpassas. Följaktligen bör ovan beskrivna tillvägagångssätt också införas när det gäller förfarandena för översyner, nya undersökningar, kringgående av åtgärder och tillfälligt upphävande av åtgärder.

(8) I den grundläggande antidumpningsförordningen fastställs obligatoriska tidsfrister för slutförandet av undersökningsförfaranden som inleds i enlighet med artikel 5.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen, medan endast en rekommenderad tidsfrist gäller för översyner som inleds i enlighet med artikel 11.2, 11.3 och 11.4 och för nya undersökningar i enlighet med artikel 12 i den grundläggande antidumpningsförordningen.

(9) Antidumpningsåtgärder fortsätter att gälla till dess att resultaten av en översyn i enlighet med artikel 11.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen föreligger. En osedvanligt långvarig översyn i enlighet med denna artikel kan därför underminera rättssäkerheten och få negativa konsekvenser för berörda parter. Liknande oönskade effekter kan bli följden av en alltför långvarig översyn i enlighet med artikel 11.3 och 11.4 eller ny undersökning i enlighet med artikel 12 i den grundläggande antidumpningsförordningen.

(10) Det är därför lämpligt att införa obligatoriska tidsfrister även för översyner i enlighet med artikel 11.2, 11.3 och 11.4 och nya undersökningar i enlighet med artikel 12 i den grundläggande antidumpningsförordningen.

(11) De olika typerna av översyn varierar i fråga om potentiell omfattning och grad av komplexitet. Dessa skillnader bör beaktas vid fastställandet av lämpliga tidsfrister.

(12) För det första kan översyner i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i den grundläggande antidumpningsförordningen under vissa omständigheter uppvisa samma grad av komplexitet som nya förfaranden i enlighet med artikel 5.9, t.ex. när det gäller undersökningens omfattning eller antalet berörda parter. Trots att dessa typer av översyn normalt bör slutföras inom den rekommenderade tidsfristen på tolv månader, bör den obligatoriska tidsfristen för dem därför vara lika lång som - men inte längre än - den 15-månadersfrist som fastställts för slutförandet av nya förfaranden.

(13) För det andra är översyner i enlighet med artikel 11.4 och nya undersökningar i enlighet med artikel 12 i den grundläggande antidumpningsförordningen mindre komplexa än översyner i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i den grundläggande antidumpningsförordningen. Tidsfristen för slutförandet av dessa översyner bör således vara kortare. För översyner i enlighet med artikel 11.4 bör tidsfristen fastställas till nio månader. Denna frist motsvarar den längsta tillåtna perioden för registrering av import i enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen. När import registreras i avvaktan på att en översyn i enlighet med artikel 11.4 skall slutföras, bör tidsfristen för slutförandet av översynen inte vara längre än den tid inom vilken den import som översynen gäller får omfattas av registrering.

(14) För det tredje bör nya undersökningar i enlighet med artikel 12 normalt slutföras inom den nu gällande rekommenderade tidsfristen på sex månader, men det förefaller lämpligt att fastställa den obligatoriska tidsfristen till nio månader, eftersom det kan ta längre tid att slutföra undersökningen om ändrade normalvärden måste beaktas. Dessutom får import som omfattas av en ny undersökning i enlighet med artikel 12, i likhet med import som omfattas av en översyn i enlighet med artikel 11.4, även omfattas av registrering i enlighet med artikel 14.5. Samma tidsfrist på högst nio månader som den som gäller för registrering bör sålunda tillämpas på nya undersökningar i enlighet med artikel 12.

(15) Skälen 8-14 bör i tillämpliga delar även gälla översyner i enlighet med artiklarna 18, 19 och 20 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(16) Med tanke på de ökade krav som dessa tidsfrister kommer att ställa på personalen bör ett stegvis införande av tidsfristerna för översyner fastställas. Ett sådant stegvist införande kommer med tiden att underlätta tilldelningen av tillräckliga resurser.

(17) Information som lämnas till medlemsstaterna i rådgivande kommittén är ofta ytterst teknisk och inbegriper en detaljerad ekonomisk och juridisk analys. För att medlemsstaterna skall ha tillräckligt med tid för att granska denna information bör den överföras till medlemsstaterna senast tio dagar före den dag för ett möte som fastställts av ordföranden i rådgivande kommittén.

(18) Om en part bryter mot eller återtar ett åtagande skall i enlighet med artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen en slutgiltig tull införas i enlighet med artikel 9 på grundval av de faktiska omständigheter som konstaterats i samband med den undersökning som ledde till att åtagandet gjordes. Denna bestämmelse har lett till ett tidskrävande, dubbelt förfarande som inbegriper både ett kommissionsbeslut om återtagande av godtagandet av åtagandet och en rådsförordning om återinförande av tullen. Eftersom denna bestämmelse inte ger rådet någon beslutanderätt när det gäller att införa en tull till följd av att ett åtagande bryts eller återtas eller när det gäller tullens nivå, bör bestämmelserna i artikel 8.1, 8.5 och 8.9 ändras i syfte att klargöra kommissionens skyldigheter och göra det möjligt att återta godtagandet av ett åtagande och införa tullen genom en enda rättsakt. Det är också nödvändigt att se till att förfarandet för återtagande avslutas inom en tidsfrist på normalt sex månader och under alla omständigheter högst nio månader, så att det kan tillses att de gällande åtgärderna efterlevs.

(19) Skäl 18 bör i tillämpliga delar även gälla åtaganden i enlighet med artikel 13 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(20) I enlighet med artikel 12.1 i den grundläggande antidumpningsförordningen skall nya undersökningar som avses i den artikeln inledas på grundval av bevisning som lämnas av gemenskapsindustrin. Även andra berörda parter kan ha ett intresse av en sådan ny undersökning, vars syfte är att undanröja verkningarna av att tullen absorberas av exportören. Artikel 12 bör därför ändras så att möjligheten att begära att en undersökning avseende absorbering skall inledas utsträcks till att även gälla andra berörda parter. För att det skall gå att avgöra om det är fråga om absorbering är det också nödvändigt att i begreppet prisrörelser inbegripa minskade exportpriser, eftersom detta är en av de möjliga situationer då åtgärdernas verkan kan undergrävas på grund av att prisnivån på gemenskapsmarknaden sjunker.

(21) Skäl 20 bör i tillämpliga delar även gälla artikel 19.3 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(22) Det bör vidare klargöras att den höjning av antidumpningstullen som införs till följd av en ny undersökning i enlighet med artikel 12.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen skall vara begränsad till det högsta belopp som det skulle ha varit möjligt att absorbera, vilket utgör beloppet av den tull som var i kraft före den nya undersökningen.

(23) Eftersom det i artikel 13.3 i den grundläggande antidumpningsförordningen inte uttryckligen anges vilka parter som har rätt att begära att en undersökning avseende kringgående skall inledas, är det önskvärt att klargöra vilka parter som har denna rätt.

(24) Tidigare erfarenheter har visat att det också är önskvärt att klargöra vilka bruk som utgör kringgående av gällande åtgärder. Kringgående kan ske antingen inom eller utanför gemenskapen. Följaktligen bör det föreskrivas att den befrielse från de utvidgade tullarna som i enlighet med den gällande grundläggande antidumpningsförordningen får beviljas importörer även skall kunna beviljas exportörer när tullar utvidgas i syfte att motverka sådant kringgående som sker utanför gemenskapen.

(25) I syfte att säkerställa att åtgärderna efterlevs är det tillrådligt att ändra villkoren i artikel 19.6 i den grundläggande antidumpningsförordningen när det gäller användning av uppgifter som inhämtats i samband med en undersökning vid inledandet av en annan undersökning inom ramen för samma förfarande.

(26) Skälen 23-25 bör i tillämpliga delar även gälla artikel 23 och artikel 29.6 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(27) För att kontrollen av att åtgärderna efterlevs skall kunna förbättras är det nödvändigt att genom en ny punkt i artikel 14 i den grundläggande antidumpningsförordningen införa möjligheten för kommissionen att begära att medlemsstaterna - med förbehåll för att sekretessbestämmelserna i grundförordningarna iakttas - lämnar uppgifter som kan användas för övervakning av prisåtaganden och kontroll av de gällande åtgärdernas verkningsgrad. Liknande bestämmelser bör också införas genom en ny punkt i artikel 24 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 384/96 ändras på följande sätt:

1. Artikel 8.1 skall ersättas med följande:

"1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att dumpning och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande åtagande som en exportör frivilligt gör att ändra sina priser eller att upphöra med export till dumpade priser, om kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén är övertygad om att dumpningens skadliga verkan därigenom undanröjs. I sådana fall skall, under den tid åtagandena är i kraft, de preliminära tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7.1 eller, i förekommande fall, de slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 9.4 inte tillämpas på berörd import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta. Prishöjningar i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att undanröja dumpningsmarginalen, och de bör vara lägre än dumpningsmarginalen om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för gemenskapsindustrin."

2. Artikel 8.9 skall ersättas med följande:

"9. Om en part i ett åtagande bryter mot eller återtar åtagandet, eller om kommissionen återtar sitt godtagande av ett åtagande, skall godtagandet av åtagandet efter samråd återtas genom ett beslut av kommissionen eller, i förekommande fall, genom en förordning från kommissionen, och den preliminära tull som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7 eller den slutgiltiga tull som införts av rådet i enlighet med artikel 9.4 skall automatiskt tillämpas, under förutsättning att den berörda exportören har givits tillfälle att lämna synpunkter, utom i de fall där exportören i fråga har återtagit sitt åtagande.

Alla berörda parter eller medlemsstater får lämna uppgifter som innehåller tillräcklig bevisning för att ett åtagande brutits. Den påföljande bedömningen av huruvida åtagandet brutits eller inte skall normalt slutföras inom sex månader och under inga omständigheter senare än nio månader efter det att en välgrundad begäran ingivits. Kommissionen får begära att medlemsstaternas behöriga myndigheter bistår vid övervakningen av åtaganden."

3. Artikel 9.4 skall ersättas med följande:

"4. Om det av de faktiska omständigheter som slutgiltigt konstateras framgår att dumpning och därav följande skada föreligger och att gemenskapens intresse kräver ett ingripande i enlighet med artikel 21, skall rådet på förslag av kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén införa en slutgiltig antidumpningstull. Förslaget skall antas av rådet, såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Om preliminära tullar är i kraft skall ett förslag avseende slutgiltiga åtgärder läggas fram för rådet senast en månad innan dessa tullar upphör att gälla. Storleken på antidumpningstullen får inte överstiga den fastställda dumpningsmarginalen och bör vara lägre än den marginalen om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för gemenskapsindustrin."

4. Artikel 11.5 skall ersättas med följande:

"5. De relevanta bestämmelserna i denna förordning beträffande förfaranden för och utförandet av undersökningar skall med undantag för dem som avser tidsfrister gälla för varje översyn som utförs i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel. Översyner i enlighet med punkterna 2 och 3 skall utföras snabbt och skall normalt slutföras inom tolv månader efter inledandet. Översyner i enlighet med punkterna 2 och 3 skall under alla omständigheter slutföras inom 15 månader efter inledandet. Översyner i enlighet med punkt 4 skall under alla omständigheter slutföras inom nio månader efter inledandet. Om en översyn i enlighet med punkt 2 inleds medan en översyn i enlighet med punkt 3 pågår inom ramen för samma förfarande, skall översynen i enlighet med punkt 3 slutföras vid samma tidpunkt som föreskrivs ovan för översynen i enlighet med punkt 2.

Kommissionen skall förelägga rådet ett förslag till åtgärder minst en månad innan ovannämnda tidsfrister löper ut.

Om undersökningen inte slutförs inom ovannämnda tidsfrister, skall åtgärderna

- i fråga om undersökningar i enlighet med punkt 2 upphöra att gälla,

- i fråga om undersökningar i enlighet med punkterna 2 och 3 i denna artikel parallellt upphöra att gälla, om antingen undersökningen i enlighet med punkt 2 påbörjades medan en översyn i enlighet med punkt 3 pågick i samma förfarande eller om sådana översyner påbörjats på samma gång,

- i fråga om undersökningar i enlighet med punkterna 3 och 4 förbli oförändrade.

Ett tillkännagivande om åtgärdernas upphörande eller fortsatta tillämpning i enlighet med denna punkt skall därefter offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning."

5. Artikel 12.1 skall ersättas med följande:

"1. Om gemenskapsindustrin eller någon annan berörd part lämnar tillräckliga uppgifter normalt inom två år från åtgärdernas ikraftträdande av vilka det framgår att exportpriserna har minskat efter den ursprungliga undersökningsperioden och före eller efter det att åtgärder infördes eller att åtgärderna inte har lett till några rörelser eller inte har lett till tillräckliga rörelser i återförsäljningspriser och påföljande försäljningspriser för den importerade produkten i gemenskapen, får undersökningen efter samråd återupptas för granskning av huruvida åtgärden har haft någon verkan på dessa priser.

Undersökningen får också, på de villkor som anges ovan, återupptas på kommissionens initiativ eller på begäran av en medlemsstat."

6. Artikel 12.2 sista meningen skall ersättas med följande:"Om det anses att villkoren i artikel 12.1 är uppfyllda till följd av att exportpriserna minskat och detta skedde efter den ursprungliga undersökningsperioden och innan eller efter det att åtgärder infördes, får dumpningsmarginalerna omräknas med hänsyn till dessa lägre exportpriser."

7. Artikel 12.3 skall ersättas med följande:

"3. Om en ny undersökning i enlighet med denna artikel visar att graden av dumpning har ökat, får de gällande åtgärderna efter samråd ändras av rådet på förslag av kommissionen i överensstämmelse med de nya undersökningsresultaten avseende exportpriser. Förslaget skall antas av rådet, såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Beloppet av den antidumpningstull som införs i enlighet med denna artikel får inte vara mer än dubbelt så högt som beloppet av den tull som ursprungligen infördes av rådet."

8. Artikel 12.4 skall ersättas med följande:

"4. De relevanta bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 skall gälla för varje ny undersökning som utförs i enlighet med denna artikel; dock skall en sådan ny undersökning utföras snabbt och normalt ha slutförts inom sex månader efter det att den inleddes. En sådan ny undersökning skall under alla omständigheter slutföras inom nio månader efter det att den inleddes.

Kommissionen skall förelägga rådet ett förslag till åtgärder senast en månad innan ovannämnda tidsfrist löper ut.

Om den nya undersökningen inte slutförs inom ovannämnda tidsfrist skall åtgärderna förbli oförändrade. Ett tillkännagivande om åtgärdernas fortsatta tillämpning i enlighet med denna punkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning."

9. Artikel 13.1 skall ersättas med följande:

"1. Om gällande åtgärder kringgås får de antidumpningstullar som införts i enlighet med denna förordning utvidgas till att omfatta import av den likadana produkten från tredjeländer, oavsett om den obetydligt ändrats, import av den obetydligt ändrade likadana produkten från det land som omfattas av åtgärder eller import av delar av denna produkt. Om gällande åtgärder kringgås får antidumpningstullar, som inte får överskrida den övriga antidumpningstull som införts i enlighet med artikel 9.5, utvidgas till att omfatta import från företag som omfattas av individuella tullsatser i de länder som omfattas av åtgärder. Kringgående skall definieras som en förändring i handelsmönstret mellan tredjeland och gemenskapen, eller mellan enskilda företag i det land som omfattas av åtgärder och gemenskapen, som härrör från sådant bruk, sådana processer eller sådan bearbetning för vilka ingen annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering finns än införandet av antidumpningstullen, om det finns bevisning för skada eller för att verkningarna av denna tull undergrävs i fråga om priser på eller kvantiteter av den likadana produkten och om det finns bevisning för dumpning i förhållande till de normalvärden som tidigare, i förekommande fall i enlighet med bestämmelserna i artikel 2, fastställts för den likadana produkten.

Till det bruk, de processer eller den bearbetning som avses i första stycket hör bland annat obetydliga ändringar av den berörda produkten för att den skall omfattas av nomenklaturnummer som normalt inte omfattas av åtgärder, under förutsättning att dessa ändringar inte påverkar produktens grundläggande egenskaper, samt sändning av den produkt som omfattas av åtgärder via tredjeländer, exportörers omorganisation av sina försäljningsmönster eller försäljningskanaler i det land som omfattas av åtgärder i syfte att slutligen exportera sina produkter till gemenskapen via producenter som omfattas av en individuell tullsats som är lägre än den som är tillämplig på producenternas produkter, och, under de omständigheter som anges i artikel 13.2, hopsättning av delar genom en hopsättningsverksamhet i gemenskapen eller i ett tredjeland."

10. Artikel 13.3 skall ersättas med följande:

"3. Undersökningar i enlighet med denna artikel skall, på kommissionens initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller en berörd part, inledas på grundval av tillräcklig bevisning avseende de faktorer som anges i punkt 1. Undersökningarna skall efter samråd med rådgivande kommittén inledas genom en förordning från kommissionen, genom vilken tullmyndigheterna även får instrueras att antingen registrera importen i enlighet med artikel 14.5 eller kräva säkerheter. Undersökningarna skall utföras av kommissionen med eventuellt bistånd av tullmyndigheterna och skall slutföras inom nio månader. Om det av de slutgiltigt fastställda omständigheterna framgår att en utvidgning av åtgärderna är berättigad, skall rådet på förslag av kommissionen fatta beslut om detta efter samråd med rådgivande kommittén. Förslaget skall antas av rådet såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Utvidgningen av åtgärderna skall börja gälla från och med den dag då registrering infördes i enlighet med artikel 14.5 eller från och med den dag då säkerheter krävdes. De relevanta bestämmelserna i denna förordning beträffande förfaranden vid inledande och utförande av undersökningar skall gälla i enlighet med denna artikel."

11. Artikel 13.4 skall ersättas med följande:

"4. Import från företag som omfattas av befrielse från tull skall inte omfattas av registrering i enlighet med artikel 14.5 eller av åtgärder. En väl underbyggd ansökan om befrielse från tull skall inges inom den tidsfrist som fastställs i kommissionens förordning om inledande av undersökningen. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum utanför gemenskapen, får befrielse från tull beviljas sådana producenter av den berörda produkten vilka kan visa att de inte är någon producent som omfattas av åtgärder närstående och beträffande vilka det fastställs att de inte är involverade i kringgående i enlighet med definitionen i artikel 13.1 och 13.2. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum inom gemenskapen, får befrielse från tull beviljas importörer som kan visa att de inte är någon producent som omfattas av åtgärder närstående.

Denna befrielse från tull skall beviljas genom ett beslut av kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén eller beslut av rådet om införande av åtgärder, och den skall vara giltig under den period och på de villkor som anges i beslutet.

Under förutsättning att villkoren i artikel 11.4 är uppfyllda får befrielse från tull även beviljas efter slutförandet av den undersökning som ledde till utvidgningen av åtgärderna.

Under förutsättning att det har gått minst ett år sedan åtgärderna utvidgades, och om antalet parter som ansöker eller kan tänkas ansöka om befrielse från tull är betydande, får kommissionen besluta att inleda en översyn av utvidgningen av åtgärderna. En sådan översyn skall utföras i enlighet med de bestämmelser i artikel 11.5 som är tillämpliga på översyner i enlighet med artikel 11.3."

12. Artikel 14.4 skall ersättas med följande:

"4. Om det ligger i gemenskapens intresse får, efter samråd med rådgivande kommittén, de åtgärder som införs i enlighet med denna förordning tillfälligt upphävas för en period om nio månader genom ett beslut av kommissionen. Detta tillfälliga upphävande får förlängas med en ytterligare period om högst ett år, om rådet på förslag av kommissionen fattar beslut om detta. Förslaget skall antas av rådet, såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Åtgärder får endast upphävas tillfälligt om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats i en sådan omfattning att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs och under förutsättning att gemenskapsindustrin har givits tillfälle att yttra sig och att dessa yttranden har beaktats. Åtgärder får när som helst och efter samråd återinföras om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt."

13. I artikel 14 skall följande punkt läggas till:

"7. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 får kommissionen begära att medlemsstaterna från fall till fall lämnar uppgifter som är nödvändiga för en effektiv övervakning av åtgärdernas tillämpning. Härvid skall bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 tillämpas. Alla uppgifter som medlemsstaterna lämnar i enlighet med denna artikel skall omfattas av bestämmelserna i artikel 19.6."

14. Artikel 15.2 skall ersättas med följande:

"2. Kommittén skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Denne skall snarast möjligt, dock senast tio arbetsdagar före sammanträdet, förse medlemsstaterna med all relevant information."

15. Artikel 19.6 skall ersättas med följande:

"6. Uppgifter som mottagits i enlighet med denna förordning får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes. Denna bestämmelse skall inte hindra att uppgifter som mottagits i samband med en undersökning används vid inledandet av en annan undersökning inom ramen för samma förfarande rörande samma likadana produkt."

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2026/97 ändras på följande sätt:

1. Artikel 13.1 skall ersättas med följande:

"1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att subventioner och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande, frivilligt åtagande med innebörden att

a) ursprungs- eller exportlandet går med på att undanröja eller begränsa subventionen eller att vidta andra åtgärder med avseende på dess verkningar, eller

b) exportören åtar sig att revidera sina priser eller att upphöra med export till området i fråga av produkter som är föremål för utjämningsbara subventioner, så att kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén är övertygad om att subventionernas skadliga verkan därigenom undanröjs.

I sådana fall skall, under den tid åtagandena är i kraft, de provisoriska tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12.3 och de slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 15.1 inte tillämpas på import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta.

Prishöjningarna i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att kompensera för den ifrågavarande utjämningsbara subventionen, och de bör vara lägre än den utjämningsbara subventionens belopp om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för gemenskapsindustrin."

2. Artikel 13.9 skall ersättas med följande:

"9. Om en part i ett åtagande bryter mot eller återtar åtagandet, eller om kommissionen återtar sitt godtagande av ett åtagande, skall godtagandet av åtagandet efter samråd återtas genom ett beslut av kommissionen eller, i förekommande fall, genom en förordning från kommissionen, och den provisoriska tull som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12 eller den slutgiltiga tull som införts av rådet i enlighet med artikel 15.1 tillämpas, under förutsättning att den berörda exportören och/eller det berörda ursprungs- eller exportlandet har givits tillfälle att lämna synpunkter, utom i de fall där exportören eller landet i fråga har återtagit sitt åtagande.

Alla berörda parter eller medlemsstater får lämna uppgifter som innehåller tillräcklig bevisning för att ett åtagande brutits. Den påföljande bedömningen av huruvida åtagandet brutits eller inte skall normalt slutföras inom sex månader och under inga omständigheter senare än nio månader efter det att en välgrundad begäran ingivits. Kommissionen får begära att medlemsstaternas behöriga myndigheter bistår vid övervakningen av åtaganden."

3. Artikel 15.1 skall ersättas med följande:

"1. Om det av de faktiska omständigheter som slutgiltigt konstateras framgår att utjämningsbara subventioner och därav följande skada föreligger och att gemenskapens intresse kräver ett ingripande i enlighet med artikel 31, skall rådet på förslag av kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén införa en slutgiltig utjämningstull. Förslaget skall antas av rådet, såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Om provisoriska tullar är i kraft skall ett förslag avseende slutgiltiga åtgärder föreläggas rådet senast en månad innan dessa tullar upphör att gälla. Några åtgärder skall inte införas om subventionen eller subventionerna dras tillbaka eller om det visas att subventionerna inte längre medför en förmån för de berörda exportörerna. Beloppet för utjämningstullen får inte överstiga det fastställda beloppet för utjämningsbara subventioner och bör understiga det sammanlagda utjämningsbara subventionsbeloppet om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för gemenskapsindustrin."

4. Artikel 19.3 skall ersättas med följande:

"3. I fall då en utjämningstull som är lägre än de utjämningsbara subventionerna har införts, får en interimsöversyn inledas om gemenskapsproducenterna eller någon annan berörd part normalt inom två år från åtgärdens ikraftträdande lämnar tillräcklig bevisning för att exportpriserna har minskat efter den ursprungliga undersökningsperioden och före eller efter det att åtgärderna infördes eller för att åtgärderna inte har lett till några rörelser eller inte har lett till tillräckliga rörelser i återförsäljningspriser för den importerade produkten i gemenskapen. Om det vid undersökningen framkommer att detta antagande är riktigt får utjämningstullen höjas, så att den prishöjning som krävs för att undanröja skadan uppnås, men den höjda tullen får inte överstiga det utjämningsbara subventionsbeloppet.

Interimsöversynen får också, på de villkor som anges ovan, inledas på kommissionens initiativ eller på begäran av en medlemsstat."

5. Artikel 22.1 skall ersättas med följande:

"1. De relevanta bestämmelserna i denna förordning beträffande förfaranden för och utförandet av undersökningar skall med undantag för dem som avser tidsfrister gälla för varje översyn som utförs i enlighet med artiklarna 18, 19 och 20. Översyner i enlighet med artiklarna 18 och 19 skall utföras snabbt och skall normalt slutföras inom tolv månader efter inledandet. Översyner i enlighet med artiklarna 18 och 19 skall under alla omständigheter slutföras inom 15 månader efter inledandet. Översyner i enlighet med artikel 20 skall under alla omständigheter slutföras inom nio månader efter inledandet. Om en översyn i enlighet med artikel 18 inleds medan en översyn i enlighet med artikel 19 pågår inom ramen för samma förfarande, skall översynen i enlighet med artikel 19 slutföras vid samma tidpunkt som föreskrivs ovan för översynen i enlighet med artikel 18.

Kommissionen skall förelägga rådet ett förslag till åtgärder senast en månad innan ovannämnda tidsfrister löper ut.

Om undersökningen inte slutförs inom ovannämnda tidsfrister skall åtgärder

- i fråga om undersökningar i enlighet med artikel 18 upphöra att gälla,

- i fråga om undersökningar i enlighet med artiklarna 18 och 19 parallellt upphöra att gälla om antingen undersökningen i enlighet med artikel 18 påbörjades medan en översyn i enlighet med artikel 19 pågick i samma förfarande eller om sådana översyner påbörjats på samma gång,

- i fråga om undersökningar i enlighet med artiklarna 19 och 20 förbli oförändrade.

Ett tillkännagivande om åtgärdernas faktiska upphörande eller fortsatta tillämpning i enlighet med denna punkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning."

6. Artikel 23.1 skall ersättas med följande:

"1. Om gällande åtgärder kringgås får de utjämningstullar som införts i enlighet med denna förordning utvidgas till att omfatta import av den likadana produkten från tredjeländer, oavsett om den obetydligt ändrats, import av den obetydligt ändrade likadana produkten från det land som omfattas av åtgärder eller import av delar av denna produkt. Om gällande åtgärder kringgås får utjämningstullar, som inte får överskrida den övriga utjämningstull som införts i enlighet med artikel 15.2, utvidgas till att omfatta import från företag som omfattas av individuella tullsatser i de länder som omfattas av åtgärder. Kringgående skall definieras som en förändring i handelsmönstret mellan tredjeländer och gemenskapen, eller mellan enskilda företag i det land som omfattas av åtgärder och gemenskapen, som härrör från sådant bruk, sådana processer eller sådan bearbetning, för vilka ingen annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering finns än införandet av utjämningstullen, om det finns bevisning för skada eller för att verkningarna av denna tull undergrävs i fråga om priser på eller kvantiteter av den likadana produkten och för att den importerade likadana produkten eller delar av den fortsatt subventioneras.

Till det bruk, de processer eller den bearbetning som avses i första stycket hör bland annat obetydliga ändringar av den berörda produkten för att den skall omfattas av nomenklaturnummer som normalt inte omfattas av åtgärder, under förutsättning att dessa ändringar inte påverkar produktens grundläggande egenskaper, samt sändning av den produkt som omfattas av åtgärder via tredjeländer, och exportörers eller producenters omorganisation av sina försäljningsmönster eller försäljningskanaler i det land som omfattas av åtgärder i syfte att slutligen exportera sina produkter till gemenskapen via producenter som omfattas av en individuell tullsats som är lägre än den som är tillämplig på producenternas produkter."

7. Artikel 23.2 och 23.3 skall ersättas med följande:

"2. Undersökningar i enlighet med denna artikel skall, på kommissionens initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller en berörd part, inledas på grundval av tillräcklig bevisning avseende de faktorer som anges i punkt 1. Undersökningarna skall efter samråd med rådgivande kommittén inledas genom en förordning från kommissionen genom vilken tullmyndigheterna även får ges instruktion om att antingen registrera importen i enlighet med artikel 24.5 eller kräva säkerheter. Undersökningarna skall utföras av kommissionen med eventuellt bistånd av tullmyndigheterna och skall slutföras inom nio månader. Om det av de slutgiltigt fastställda omständigheterna framgår att en utvidgning av åtgärderna är berättigad, skall rådet på förslag av kommissionen fatta beslut om detta efter samråd med rådgivande kommittén. Förslaget skall antas av rådet såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Utvidgningen av åtgärderna skall börja gälla från och med den dag då registrering infördes i enlighet med artikel 24.5 eller från och med den dag då säkerheter krävdes. De relevanta bestämmelserna i denna förordning beträffande förfaranden vid inledande och utförande av undersökningar skall gälla i enlighet med denna artikel.

3. Import från företag som omfattas av befrielse från tull skall inte omfattas av registrering i enlighet med artikel 24.5 eller av åtgärder. En väl underbyggd ansökan om befrielse från tull skall inges inom den tidsfrist som fastställs i kommissionens förordning om inledande av undersökningen. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum utanför gemenskapen, får befrielse från tull beviljas sådana producenter av den berörda produkten, vilka kan visa att de inte är någon producent som omfattas av åtgärder närstående och beträffande vilka det fastställs att de inte är involverade i kringgående i enlighet med definitionen i artikel 23.1. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum inom gemenskapen, får befrielse från tull beviljas importörer som kan visa att de inte är någon producent som omfattas av åtgärder närstående.

Denna befrielse från tull skall beviljas genom ett beslut av kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén eller ett beslut av rådet om införande av åtgärder, och den skall vara giltig under den period och på de villkor som anges i beslutet.

Under förutsättning att villkoren i artikel 20 är uppfyllda får befrielse från tull även beviljas efter slutförandet av den undersökning som ledde till utvidgandet av åtgärderna.

Under förutsättning att det har gått minst ett år sedan åtgärderna utvidgades, och om antalet parter som ansöker eller kan tänkas ansöka om befrielse från tull är betydande, får kommissionen besluta att inleda en översyn av utvidgningen av åtgärderna. En sådan översyn skall utföras i enlighet med de bestämmelser i artikel 22.1 som är tillämpliga på översyner i enlighet med artikel 19."

8. Artikel 24.4 skall ersättas med följande:

"4. Om det ligger i gemenskapens intresse får, efter samråd med rådgivande kommittén, de åtgärder som införs i enlighet med denna förordning tillfälligt upphävas för en period om nio månader genom ett beslut av kommissionen. Detta tillfälliga upphävande får förlängas med en ytterligare period om högst ett år, om rådet på förslag av kommissionen fattar beslut om detta. Förslaget skall antas av rådet såvida inte rådet med enkel majoritet inom en månad efter kommissionens framläggande av förslaget beslutar att avvisa det. Åtgärder får endast upphävas tillfälligt om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats i en sådan omfattning att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs och under förutsättning att gemenskapsindustrin har givits tillfälle att yttra sig och att dessa yttranden har beaktats. Åtgärder får när som helst och efter samråd återinföras om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt."

9. I artikel 24 skall följande nya punkt läggas till som punkt 7:

"7. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 får kommissionen begära att medlemsstaterna från fall till fall lämnar uppgifter som är nödvändiga för en effektiv övervakning av åtgärdernas tillämpning. Härvid skall bestämmelserna i artikel 11.3 och 11.4 tillämpas. Alla uppgifter som medlemsstaterna lämnar i enlighet med denna artikel skall omfattas av bestämmelserna i artikel 29.6."

10. Artikel 25.2 skall ersättas med följande:

"2. Kommittén skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Denne skall snarast möjligt, dock senast tio arbetsdagar före sammanträdet, förse medlemsstaterna med all relevant information."

11. Artikel 29.6 skall ersättas med följande:

"6. Uppgifter som mottas i enlighet med denna förordning får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes. Denna bestämmelse skall inte hindra att uppgifter som mottagits i samband med en undersökning används vid inledandet av en annan undersökning inom ramen för samma förfarande rörande samma likadana produkt."

Artikel 3

Denna förordning skall tillämpas på alla undersökningar som inleds i enlighet med förordning (EG) nr 384/96 och förordning (EG) nr 2026/97 efter den här förordningens ikraftträdande, med undantag för

a) Artikel 1.3, 1.7, 1.10, 1.12 och 1.14 samt artikel 2.3, 2.7, 2.8 och 2.10 i den här förordningen, vilka även skall tillämpas på pågående undersökningar och

b) artikel 1.4 och 1.8 samt artikel 2.5 i den här förordningen, vilka skall börja tillämpas två år efter den här förordningens ikraftträdande på undersökningar som inleds i enlighet med artikel 11.3 och 11.4 samt artikel 12 i förordning (EG) nr 384/96 och artiklarna 19 och 20 i förordning (EG) nr 2026/97.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2004.

På rådets vägnar

D. Ahern

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1973/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 4).

Top