EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0264

Kommissionens förordning (EG) nr 264/2004 av den 16 februari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris

OJ L 46, 17.2.2004, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/264/oj

32004R0264

Kommissionens förordning (EG) nr 264/2004 av den 16 februari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris

Europeiska unionens officiella tidning nr L 046 , 17/02/2004 s. 0012 - 0014


Kommissionens förordning (EG) nr 264/2004

av den 16 februari 2004

om undantag från förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), särskilt artikel 11.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4a.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1503/96(2) får tullen för basmatiris med KN-nummer ex 1006 20 17 och 1006 20 98, enligt definitionen i bilaga IV till den förordningen efter det att förordning (EG) nr 2294/2003 antagits, sänkas med 250 euro per ton.

(2) Indien och Pakistan har underrättat kommissionen om att tidsfristen mellan det datum då förordning (EG) nr 2294/2003 offentliggjordes och då den började tillämpas var för kort för att äkthetsintyg skulle kunna utfärdas för hela den kvantitet ris för vilken försäljningsavtal hade ingåtts med aktörer i gemenskapen innan de nya bestämmelserna trädde i kraft.

(3) Myndigheterna i Indien respektive Pakistan har formellt försäkrat kommissionen att äktheten och kvalitetskraven, när det gäller basmatiris med ursprung i Indien och Basmatiris av sorterna Kernel Basmati och Super Basmati med ursprung i Pakistan, som importeras till gemenskapen och som intygats av de behöriga myndigheterna i respektive land, kan kontrolleras med DNA-analyser som kommer att utföras av respektive land inom ramen för stickprovskontroller eller riktade kontroller av transaktioner som innebär en risk för bedrägeri.

(4) För att ge de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna en möjlighet att godta de äkthetsintyg som antingen redan har utfärdats av de indiska och pakistanska myndigheterna, eller som nu håller på att kontrolleras av dessa myndigheter, när det gäller de kvantiteter basmatiris för vilka försäljningsavtalen undertecknades senast den 31 december 2003, är det lämpligt att under en begränsad tid och utifrån vissa kriterier göra ett undantag från förordning (EG) nr 1503/1996.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För basmatiris med ursprung i Indien och för ris av sorterna Kernel Basmati och Super Basmati med ursprung i Pakistan, med KN-nummer ex 1006 20 17 och 1006 20 98, får tullen genom undantag från artikel 4a.1 första stycket i förordning (EG) nr 503/96 sänkas med 250 euro per ton under perioden 1 januari 2004-31 mars 2004, under förutsättning att

a) försäljningsavtalen mellan leverantörerna i dessa länder och aktörerna i gemenskapen undertecknades senast den 31 december 2003,

b) äkthetsintyg utfärdats för de avtal som avses under a, senast den 31 december 2003, eller att så sker senast den 31 mars 2004.

2. Bilaga IV till förordning (EG) nr 1503/96 skall under perioden 1 januari 2004-31 mars 2004 inte tillämpas på den import av basmatiris som berörs av de intyg som avses under b.

3. Genom undantag från artikel 4a.4 första stycket i förordning (EG) nr 1503/96 skall de äkthetsintyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i de länder som exporterar sådant basmatiris som avses i punkt 1, under perioden 1 januari 2004-31 mars 2004 utfärdas i enlighet med den förlaga till blankett som återfinns i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27). Den skall ersättas av förordning (EG) nr 1785/2003 (EGT L 270, 21.10.2003, s. 96) samma dag som den förordningen börjar tillämpas.

(2) EGT L 189, 30.7.1996, s. 71. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2294/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s.12).

BILAGA

FÖRLAGA B

>PIC FILE= "L_2004046SV.001402.TIF">

Top