EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0234

Rådets förordning (EG) nr 234/2004 av den 10 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003

OJ L 40, 12.2.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 31 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 142 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 142 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 33 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; upphävd genom 32016R0983 . Latest consolidated version: 16/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/234/oj

12.2.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 234/2004

av den 10 februari 2004

om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/137/GUSP av den 10 februari 2004 om restriktiva åtgärder mot Liberia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade genom sin resolution 1521 (2003) av den 22 december 2003, i enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga, att på grund av de ändrade förhållandena i Liberia – framför allt det faktum att f.d. president Charles Taylors lämnat landet och att Liberias nationella övergångsregering bildats – ändra vissa av de restriktiva åtgärder som införts mot Liberia genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1343 (2001) av den 7 mars 2001 och 1478 (2003) av den 6 maj 2003.

(2)

I gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP föreskrivs genomförandet av de åtgärder som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1521 (2003), däribland ett förbud mot tekniskt bistånd som rör militär verksamhet och mot import av rådiamanter från och rundvirke och timmerprodukter med ursprung i Liberia.

(3)

I gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP föreskrivs också ett förbud mot tjänster som rör militär verksamhet samt mot ekonomiskt stöd som rör militär verksamhet, vilket inte anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1521 (2003).

(4)

Några av de åtgärder som föreskrivs i resolutionerna 1343 (2001) och 1478 (2003) genomförs genom rådets förordning (EG) nr 1030/2003 av den 16 juni 2003 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia (2). Ändringarna av de åtgärderna ligger inom fördragets tillämpningsområde, och i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen behövs det därför gemenskapslagstiftning för att de relevanta besluten från säkerhetsrådet skall kunna genomföras såvitt gäller gemenskapen. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5)

Av tydlighetsskäl bör en enda text som innehåller alla relevanta bestämmelser i sin ändrade form antas, vilken ersätter förordning (EG) nr 1030/2003, som bör upphöra att gälla.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckning med den betydelse som här anges:

tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd.

Artikel 2

Det skall vara förbjudet

a)

att bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra tekniskt bistånd som rör militär verksamhet samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, däri inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militärutrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till dessa, direkt eller indirekt till någon person, någon enhet eller något organ i, eller för användning i, Liberia,

b)

att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel, direkt eller indirekt till någon person, någon enhet eller något organ i, eller för användning i, Liberia,

c)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner som avses i leden a och b.

Artikel 3

1.   Genom avvikelse från artikel 2 får den behöriga myndigheten, enligt förteckningen i bilaga I, i den medlemsstat där den som tillhandahåller tjänsten är etablerad bevilja tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt stöd som rör vapen och vapenrelaterad materiel, i de fall dessa bistånd, stöd eller tjänster endast är avsedda att användas till stöd och för användning av Förenta nationernas uppdrag i Liberia, eller av

b)

finansiering och ekonomiskt stöd avseende

i)

vapen och vapenrelaterad materiel som endast är avsedd för stöd till eller användning inom ramen för ett internationellt utbildnings- och reformprogram för de väpnade styrkorna och polisen i Liberia, eller

ii)

icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

2.   Tillstånd får inte beviljas för åtgärder som redan ägt rum.

Artikel 4

1.   I de fall sådan verksamhet har godkänts på förhand av den kommitté som inrättas genom punkt 21 i FN:s säkerhetsråds resolution 1521 (2003) och genom avvikelse från artikel 2 i denna förordning får den behöriga myndigheten, enligt förteckningen i bilaga I, i den medlemsstat där den som tillhandahåller tjänsten är etablerad bevilja tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör

a)

vapen och vapenrelaterad materiel som endast är avsedd för stöd till eller användning inom ramen för ett internationellt utbildnings- och reformprogram för de väpnade styrkorna och polisen i Liberia, eller

b)

icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

Detta godkännande skall erhållas från den behöriga myndigheten, enligt förteckningen i bilaga I, i den medlemsstat där den som tillhandahåller tjänsten är etablerad.

2.   Tillstånd får inte beviljas för åtgärder som redan ägt rum.

Artikel 5

Artikel 2 skall inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Liberia av FN:s, Europeiska unionens, gemenskapens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal, enbart för deras personliga bruk.

Artikel 6

1.   Direkt eller indirekt import till gemenskapen av alla rådiamanter från Liberia enligt definitionerna i bilaga II skall vara förbjuden, oavsett om diamanterna har sitt ursprung där eller inte.

2.   Import till gemenskapen av allt rundvirke och alla timmerprodukter med ursprung i Liberia enligt definitionerna i bilaga III skall vara förbjuden.

3.   Det skall också vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 7

Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga skall kommissionen upprätthålla alla de förbindelser med den genom punkt 21 i FN:s säkerhetsråds resolution 1521 (2003) inrättade kommittén som behövs för att denna förordning skall kunna genomföras effektivt.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra och kommissionen om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 9

Kommissionen skall ha befogenhet att

a)

ändra bilaga I på grundval av information från medlemsstaterna,

b)

ändra bilagorna II och III i syfte att få dem att överensstämma med de ändringar som görs i Kombinerade nomenklaturen.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av de rättigheter eller skyldigheter som följer av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före den 13 februari 2004.

Artikel 11

1.   Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall efter denna förordnings ikraftträdande utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa regler samt underrätta den om eventuella påföljande ändringar.

Artikel 12

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, grupp eller enhet som har konstituerats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 13

Förordning (EG) nr 1030/2003 skall upphöra att gälla.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 2004.

På rådets vägnar

C. McCREEVY

Ordförande


(1)  Se sidan 35 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 150, 18.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2061/2003 (EUT L 308, 25.11.2003, s. 5).


BILAGA I

Förteckning över behöriga myndigheter enligt artiklarna 3 och 4

BELGIEN

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

Direction générale des affaires bilatérales

Service ”Afrique du sud du Sahara”

Téléphone (32-2) 501 88 75

Télécopieur (32-2) 501 38 26

Directoraat-generaal Bilaterale zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

ARE 4e o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Téléphone (32-2) 206 58 16/27

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

BEB, afdeling 4, Dienst vergunningen

Generaal Lemanlaan 60

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 206 58 16/27

Fax (32-2) 230 83 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale (Region Brüssel-Hauptstadt):

 

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

 

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne (Wallonische Region):

 

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest (Flämische Region):

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 0000

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

Beträffande finansiering och ekonomiskt stöd:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

Beträffande tekniskt bistånd och andra tjänster:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 619 69 08-0

Fax: (49) 619 69 08-800

GREKLAND

A.   Frysning av tillgångar

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 333 27 86

Φαξ (30) 210 333 28 10

B.   Import-export begränsningen

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str. 1

GR-105 63 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 328 64 01-3

Φαξ (30) 210 328 64 04

SPANIEN

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Téléphone (33) 143 17 59 68

Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353) 1 631 2121

Fax: (353) 1 631 2562

ITALIEN

Ministero degli Affari esteri

DGAS.-Uff. I

Roma

Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805

Fax (39) 06 36 91 5446

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 70

Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid

Bezuidenhoutseweg 153

2594 AG Den Haag

Nederland

Tel. (31) 70 379 7658

Fax (31) 70 379 7392

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-83 86

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351-21) 394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 05 5900

Faksi/Fax (358-9) 16 05 5707

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SVERIGE

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44) 20 7215 0594

Fax: (44) 20 7215 0593


BILAGA II

Rådiamanter enligt artikel 6.1

KN-nummer

Produktbeskrivning

7102 10 00

Osorterade diamanter, obearbetade och inte monterade eller infattade

7102 21 00

Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

7102 31 00

Andra diamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

7105 10 00

Stoft och pulver av diamanter


BILAGA III

Rundvirke och timmerprodukter enligt artikel 6.2

KN-nummer

Varubeskrivning

4401

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4402

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4404

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån

4405

Träull; trämjöl

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för annat liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4409

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat

4410

Spånskivor och liknande skivor (t.ex. ”oriented strand board” och ”waferboard”) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

4413

Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

4414

Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä

4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

4417

Verktyg- och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatt parkettstav samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

4419

Bords- och köksartiklar av trä

4420

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94 i KN

4421

Andra varor av trä

4701

Mekanisk massa av ved

4702

Dissolvingmassa av ved

4703

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolvingmassa

4704

Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa

4705

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer

9401 61

Andra sittmöbler, med trästomme

9401 69

Andra sittmöbler, med trästomme utan stoppning

9401 90 30

Delar av trä till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

9403 30

Kontorsmöbler av trä

9403 40

Köksmöbler av trä

9403 50

Sovrumsmöbler av trä

9403 60

Andra möbler av trä

9406 00 20

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä

ex 9705

Föremål för samlingar av trä

ex 9706

Antikviteter av trä


Top