Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0051

Kommissionens förordning (EG) nr 51/2004 av den 12 januari 2004 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget

OJ L 7, 13.1.2004, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/51/oj

32004R0051

Kommissionens förordning (EG) nr 51/2004 av den 12 januari 2004 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget

Europeiska unionens officiella tidning nr L 007 , 13/01/2004 s. 0020 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 51/2004

av den 12 januari 2004

om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris(3) särskilt artikel 8.3 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1342/2003 föreskrivs att då det vid fastställandet av exportbidraget görs en särskild hänvisning till denna punkt skall exportlicenserna med förutfastställelse av bidraget utfärdas först den tredje arbetsdagen efter den dag då ansökan inlämnats. I samma artikel föreskrivs även att kommissionen skall fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av kvantiteterna om ansökningarna om exportlicenser överskrider de kvantiteter som är ämnade för export. I kommissionens förordning (EG) nr 30/2004(4) fastställs exportbidrag enligt det förfarande som fastställs i ovannämnda punkt för 2000 ton för destination R01 som anges i bilagan till den förordningen.

(2) För destination R01 överskrider de kvantiteter för vilka ansökningar inlämnats den 9 januari 2004 den disponibla kvantiteten. Det bör därför fastställas en procentsats för nedsättning när det gäller de ansökningar om exportlicenser som inlämnats den 9 januari 2004.

(3) Med hänsyn till syftet med denna förordning bör den träda i kraft så snart den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid utfärdandet av licens skall, för destination R01 som anges i bilagan till förordning (EG) nr 30/2004, de begärda kvantiteterna i de ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med förutfastställelse av exportbidraget som inlämnats den 9 januari 2004 inom ramen för den förordningen, nedsättas med 44,36 %.

Artikel 2

För destination R01 som anges i bilagan till förordning (EG) nr 30/2004 gäller att inga exportlicenser skall utfärdas inom ramen för den förordningen för ansökningar om exportlicens för ris och brutet ris som inlämnas från och med den 10 januari 2004.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(4) EUT L 5, 9.1.2004, s. 61.

Top