EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

Kommissionens direktiv 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt godsText av betydelse för EES

EUT L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 338M, 17.12.2008, p. 68–75 (MT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; upphävd genom 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/23


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG

av den 13 december 2004

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (1), särskilt artikel 9a i detta, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (2) fastställs enhetliga regler för transport av farligt gods i gemenskapen.

(2)

Bilagorna till direktiv 95/50/EG har anknytning till bilagorna till direktiv 94/55/EG. En anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av bilagorna till direktiv 94/55/EG kan därför påverka bilagorna till direktiv 95/50/EG.

(3)

Bilagorna till direktiv 95/50/EG bör ändras för att ta hänsyn till kommissionens direktiv 2003/28/EG av den 7 april 2003 om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som inrättats enligt direktiv 94/55/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 95/50/EG ändras på följande sätt:

Bilagorna I, II och III skall ersättas med bilagorna I, II och III till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ett år efter det att detta direktiv har offentliggjorts. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2004.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 249, 17.10.1995, s. 35. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/26/EG (EGT L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/28/EG (EUT L 90, 8.4.2003, s. 45).


BILAGA I

Image

Image


BILAGA II

ÖVERTRÄDELSER

Följande förteckning, som inte är uttömmande, ger en uppfattning om vad som skall betraktas som en överträdelse enligt detta direktiv. Överträdelserna har delats in i tre riskkategorier, där kategori I är den allvarligaste.

Det är tillsynsorganet eller den tjänsteman som utför kontrollen som skall bestämma vilken riskkategori som är tillämplig. Hänsyn måste härvid tas till omständigheterna i det enskilda fallet.

Brister som inte anges i någon riskkategori skall klassificeras i enlighet med beskrivningen av kategorierna.

Om flera överträdelser konstateras för en och samma transportenhet, skall rapporten (bilaga III till detta direktiv) endast avse den allvarligaste riskkategorin (se punkt 39 i bilaga I till detta direktiv).

1.   Riskkategori I

Om överträdelse av gällande ADR-bestämmelser innebär en stor risk för dödsfall, allvarlig personskada eller betydande skada på miljön skall bristerna normalt åtgärdas omedelbart. Detta kan exempelvis innebära att fordonet beläggs med körförbud.

Följande är att betrakta som överträdelser:

1.

Det medförda farliga godset får inte transporteras.

2.

Läckage av farliga ämnen.

3.

Transport med förbjudet eller olämpligt transportmedel.

4.

Bulktransport i behållare som är i dålig kondition.

5.

Transport i fordon som saknar giltigt typgodkännandeintyg.

6.

Fordonet uppfyller inte längre typgodkännandenormerna och utgör en omedelbar fara (i annat fall omfattas det av riskkategori II).

7.

Den använda förpackningen är inte godkänd.

8.

Förpackningen överensstämmer inte med tillhörande förpackningsinstruktion.

9.

De särskilda bestämmelserna för samemballering har inte följts.

10.

Reglerna om säkring och stuvning av lasten har inte följts.

11.

Reglerna om samlastning av kollin har inte följts.

12.

Tankar eller förpackningar har fyllts mer än vad som är tillåtet.

13.

Bestämmelserna om begränsning av de mängder som får transporteras i en transportenhet har inte följts.

14.

Transport av farligt gods utan att detta anges (t.ex. dokument, märkning och etikettering av kollin, storetiketter och märkning på fordonet).

15.

Transport utan storetiketter och märkning på fordonet.

16.

Det saknas sådan information om det transporterade ämnet som gör det möjligt att avgöra om de bestämmelser som gäller för riskkategori I har följts (t.ex. UN-nummer, korrekt transportnamn, förpackningsgrupp).

17.

Föraren saknar giltigt utbildningsbevis.

18.

Öppen låga eller oskyddade lampor används.

19.

Rökförbudet respekteras inte.

2.   Riskkategori II

Om överträdelse av gällande ADR-bestämmelser innebär en risk för person- eller miljöskada skall bristerna normalt åtgärdas omedelbart. Det kan exempelvis krävas att bristerna skall rättas till direkt på den plats där kontrollen äger rum, om detta är möjligt, eller senast när den pågående transporten har avslutats.

Följande är att betrakta som överträdelser:

1.

Transportenheten består av mer än ett släpfordon eller mer än en påhängsvagn.

2.

Fordonet uppfyller inte längre typgodkännandenormerna men utgör inte någon omedelbar fara.

3.

Fordonet saknar fungerande brandsläckare. En brandsläckare kan fortfarande anses fungera om det bara är den föreskrivna förslutningsanordningen och/eller sista förbrukningsdagen som saknas. Detta är emellertid inte fallet om det är uppenbart att brandsläckaren inte längre fungerar, t.ex. om tryckmätaren visar 0.

4.

Fordonet saknar den utrustning som föreskrivs i ADR eller i de skriftliga instruktionerna.

5.

Förpackningar, IBC-behållare eller storförpackningar har inte genomgått kontroll och besiktning vid föreskriven tidpunkt.

6.

Transporten omfattar kollin med skadad förpackning, IBC-behållare eller storförpackning eller med skadad och ej rengjord tömd förpackning.

7.

Transport av förpackat gods i behållare som är i dålig kondition.

8.

Tankar eller tankcontainrar (även sådana som är tömda och ej rengjorda) är inte ordentligt stängda.

9.

Transport av kombinationsemballage med en ytterförpackning som inte är ordentligt försluten.

10.

Felaktig etikettering eller märkning eller felaktiga storetiketter.

11.

Det saknas skriftliga instruktioner som överensstämmer med ADR, eller också är de skriftliga instruktionerna inte relevanta för det transporterade godset.

12.

Fordonet övervakas inte ordentligt eller är felparkerat.

3.   Riskkategori III

Om överträdelse av gällande bestämmelser innebär en mindre risk för person- eller miljöskada behöver sådana brister inte rättas till längs vägen utan kan åtgärdas vid ett senare tillfälle av transportföretaget.

Följande är att betrakta som överträdelser:

1.

Storleken på storetiketter eller andra etiketter eller storleken på bokstäver, figurer eller symboler på dessa uppfyller inte kraven.

2.

Godsdeklarationen omfattar endast information avseende riskkategori I/(16).

3.

Utbildningsbeviset medförs inte i fordonet, men det kan styrkas att föraren har ett sådant.


BILAGA III

FÖRLAGA TILL STANDARDFORMULÄR FÖR DEN RAPPORT SOM SKALL SÄNDAS TILL KOMMISSIONEN RÖRANDE ÖVERTRÄDELSER OCH PÅFÖLJDER

Image


Top