EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0055

Kommissionens direktiv 2004/55/EG av den 20 april 2004 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter (Text av betydelse för EES)

EUT L 114, 21.4.2004, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/55/oj

32004L0055

Kommissionens direktiv 2004/55/EG av den 20 april 2004 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 114 , 21/04/2004 s. 0018 - 0018


Kommissionens direktiv 2004/55/EG

av den 20 april 2004

om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter(1), särskilt artikel 2.1a och artikel 21a i detta, och

av följande skäl:

(1) Direktiv 66/401/EEG innehåller en förteckning av de växtsläkten och -arter som anses som foderväxter enligt det direktivet. Förteckningen inbegriper hybrider från korsning mellan ängssvingel (Festuca pratensis Hudson) och italienskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam.).

(2) Tillämpningsområdet för direktiv 66/401/EEG bör utvidgas till att omfatta korsningar mellan Festuca spp. och Lolium spp.

(3) I ovannämnda direktiv anges, med avseende på de krav som utsädet måste uppfylla, att utsäde av bondböna (Vicia faba L.) måste uppfylla ett krav på minsta grobarhet (procent av rent frö).

(4) Den minsta grobarhet för utsäde av bondböna (Vicia faba L.) som för närvarande uppnås i gemenskapen är lägre än vad som anges i direktiv 66/401/EEG.

(5) Direktiv 66/401/EEG bör därför ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 66/401/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 del A punkt a skall orden

">Plats för tabell>"

ersättas med orden

">Plats för tabell>"

2. Bilagorna 2 och 4 skall ändras på följande sätt:

a) I spalt 2 i tabellen i avsnitt I.2.A i bilaga 2, i posten om Vicia faba, skall talet "85" ersättas med talet "80".

b) I punkterna I a 4 och c 4 i avsnitt A i bilaga 4 skall följande mening läggas till:

"När det gäller x Festulolium skall namnen på arterna inom släktena Festuca och Lolium anges."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 2004. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

Top