EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0037R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (EUT L 158, 30.4.2004)

OJ L 229, 29.6.2004, p. 23–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/corrigendum/2004-06-29/oj

29.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 229/23


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version)

( Europeiska unionens officiella tidning L 158 av den 30 april 2004 )

Direktiv 2004/37(EG skall vara som följer:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EG

av den 29 april 2004

om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 137.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (3) har flera gånger ändrats på väsentliga punkter (4). Av tydlighetsskäl bör direktivet i fråga kodifieras.

(2)

För att säkerställa arbetstagares hälsa och säkerhet, är det viktigt att uppfylla de minimikrav som utformats för att garantera en högre skyddsnivå för hälsa och säkerhet när det gäller skydd av arbetstagare från risker beroende på exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet; syftet med uppfyllandet av dessa minimikrav är även att åstadkomma en lägsta skyddsnivå för alla arbetstagare i gemenskapen.

(3)

Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar för arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet (5). Bestämmelserna i sistnämnda direktiv är därför helt tillämpbara när arbetstagare utsätts för carcinogener eller mutagena ämnen, utan att det hindrar mer tvingande och/eller speciella bestämmelser i det här direktivet.

(4)

En enhetlig nivå på skyddet mot de risker som har samband med carcinogener eller mutagena ämnen måste fastställas för gemenskapen som helhet, och denna skyddsnivå bör inte fastställas genom detaljerade föreskrifter utan genom att det fastställs en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa minimikraven på ett enhetligt sätt.

(5)

Könscellsmutagener är ämnen som kan orsaka bestående förändringar av arvsmassans mängd eller struktur i en könscell, vilket i sin tur kan leda till en förändring av cellens fenotypiska egenskaper, och som kan överföras till framtida generationer avkommor.

(6)

Till följd av sitt verkningssätt är det troligt att könscellsmutagener är cancerframkallande.

(7)

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (6) innehåller i bilaga VI kriterierna för klassificering samt märkning av varje ämne.

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (7) innehåller närmare regler om klassificering och märkning av sådana preparat.

(9)

I alla arbetssituationer måste arbetstagarna skyddas mot preparat som innehåller en eller flera carcinogener eller mutagena ämnen samt mot carcinogena föreningar eller mutagena föreningar som uppstår i arbetet.

(10)

För att uppnå bästa möjliga skyddsnivå måste man för vissa ämnen beakta alla upptagsvägar, inklusive upptag genom huden.

(11)

Även om vetenskapen i dag inte kan fastställa en nivå under vilken hälsoriskerna upphör, kommer dessa risker att minska om man minskar exponeringen för carcinogener eller mutagena ämnen.

(12)

För att minska dessa risker, bör man införa gränsvärden och andra direkt anknutna bestämmelser i fråga om alla de carcinogener eller mutagena ämnen för vilka detta är möjligt med hänsyn till tillgänglig kunskap inbegripet vetenskapliga och tekniska data.

(13)

Gränsvärden för exponering på arbetsplatser måste ses som en viktig beståndsdel i de allmänna föreskrifterna för arbetarskydd. Dessa gränsvärden måste revideras närhelst det visar sig vara nödvändigt mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

(14)

Försiktighetsprincipen bör tillämpas i samband med skyddet för arbetstagarnas hälsa.

(15)

Förebyggande åtgärder bör vidtas till skydd av hälsa och säkerhet för arbetstagare vilka utsätts för carcinogener eller mutagena ämnen.

(16)

Detta direktiv utgör ett steg i det praktiska förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

(17)

Kommissionen har med stöd av rådets beslut 74/325/EEG (8) samrått med Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor för att utarbeta sådana förslag till direktiv som återges i det här direktivet.

(18)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IV del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   Detta direktiv har som syfte att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet, inbegripet att hindra att sådana risker uppkommer eller kan uppkomma vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

Direktivet fastställer, för detta sakområde, särskilda minimikrav inbegripet gränsvärden.

2.   Detta direktiv omfattar inte arbetstagare som endast utsätts för sådan strålning som täcks av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.   Direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut för hela det sakområde som avses i punkt 1, utan att det hindrar strängare och/eller mer specifika regler i detta direktiv.

4.   När det gäller asbest, som omfattas av direktiv 83/477/EEG (9), skall bestämmelserna i det här direktivet tillämpas om de bättre gagnar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a)

carcinogen:

i)

ett ämne som uppfyller kriterierna för klassificering som ett cancerframkallande ämne i kategori 1 eller 2 enligt bilaga VI till direktiv 67/548/EEG,

ii)

ett preparat som består av ett eller flera ämnen som anges i led i när koncentrationen av ett eller flera av de enskilda ämnena uppfyller kraven för koncentrationsgränser för klassificering av ett preparat som ett cancerframkallande ämne i kategori 1 eller 2 enligt antingen

bilaga I till direktiv 67/548/EEG, eller

bilaga II del B till direktiv 1999/45/EG när ämnet eller ämnena inte nämns i bilaga I till direktiv 67/548/EEG eller nämns i den bilagan utan koncentrationsgräns,

iii)

ett ämne, ett preparat eller en process som avses i bilaga I till det här direktivet samt ett ämne eller ett preparat som bildas under en process som avses i den bilagan.

b)

mutagent ämne:

i)

ett ämne som uppfyller kriterierna för klassificering som ett mutagent ämne i kategori 1 eller 2 enligt bilaga VI till direktiv 67/548/EEG,

ii)

ett preparat som består av ett eller flera sådana ämnen som avses i led i, där koncentrationen av ett eller flera av de enskilda ämnena uppfyller kraven på koncentrationsgränser för att klassificeras som ett mutagent preparat i kategori 1 eller 2 enligt antingen

bilaga I till direktiv 67/548/EEG, eller

bilaga II del B till direktiv 1999/45/EG, om ämnet eller ämnena inte förekommer i bilaga I till direktiv 67/548/EEG eller om de förekommer där utan att koncentrationsgränser anges.

c)

gränsvärde: om inte annat anges, gränsen för det tidsvägda medelvärdet av koncentrationen av en carcinogen eller ett mutagent ämne i arbetstagarens inandningsluft i relation till en specificerad period enligt bilaga III till detta direktiv.

Artikel 3

Tillämpningsområde – fastställande och bedömning av risker

1.   Detta direktiv omfattar verksamheter där arbetstagare utsätts eller kan bli utsatta för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

2.   Om det i arbetet finns risk för att någon utsätts för carcinogener eller mutagena ämnen, skall man fastställa slag av exponering, halt och hur länge personen exponeras; syftet med detta är att kunna bedöma riskerna för arbetstagarens hälsa eller säkerhet och att fastställa vilka åtgärder som skall vidtas.

Bedömningen skall förnyas regelbundet och dessutom så snart en förändring sker som kan påverka arbetstagarens exponering för carcinogener eller mutagena ämnen.

Arbetsgivaren skall på förfrågan ge de myndigheter som har tillsynsansvar de uppgifter som använts vid bedömningen.

3.   När risken bedöms skall hänsyn dessutom tas till alla andra exponeringsvägar, såsom upptag i och/eller genom huden.

4.   När risken bedöms skall arbetsgivaren speciellt uppmärksamma varje inverkan på säkerheten eller hälsan när det gäller särskilt känsliga arbetstagare som är utsatta för risker samt bland annat ta hänsyn till lämpligheten av att inte sysselsätta sådana arbetstagare i arbeten där de kan komma i kontakt med carcinogener eller mutagena ämnen.

KAPITEL II

ARBETSGIVARES SKYLDIGHETER

Artikel 4

Inskränkt användning och utbyte av carcinogener

1.   Arbetsgivaren skall inskränka användningen av varje carcinogent eller mutagent ämne på arbetsplatsen i synnerhet genom att ersätta det, i den mån det är tekniskt möjligt, med ett ämne, preparat eller process som med tillämpat arbetssätt inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa och/eller säkerhet.

2.   På förfrågan skall arbetsgivaren till berörda myndigheter meddela resultaten av sina undersökningar.

Artikel 5

Förebyggande och begränsning av exponering

1.   Om resultaten av bedömningarna enligt artikel 3.2 uppdagar en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, skall man hindra att arbetstagarna utsätts för sådan exponering.

2.   Om det inte är tekniskt möjligt att byta ut det carcinogena eller det mutagena ämnet mot ett ämne, preparat eller process som vid tillämpat arbetssätt inte innebär risk eller mindre risk för hälsa och säkerhet, skall arbetsgivaren säkerställa att det carcinogena eller mutagena ämnet, i den mån det är tekniskt möjligt, tillverkas och används i ett slutet system.

3.   Om ett slutet system inte är tekniskt möjligt, skall arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarnas exponeringsnivå hålls så låg som det är tekniskt möjligt.

4.   Exponeringen får inte överskrida gränsvärdet för en carcinogen enligt bilaga III.

5.   Vid varje användning av carcinogener eller mutagena ämnen skall arbetsgivaren vidta samtliga nedan angivna åtgärder:

a)

Begränsning av mängden av carcinogener eller mutagena ämnen på arbetsplatsen.

b)

Se till att så få arbetstagare som möjligt blir exponerade eller riskerar att bli exponerade.

c)

Utformning av processer och tekniska kontrollåtgärder så att utsläpp av carcinogener eller mutagena ämnen på arbetsplatsen förhindras eller minimeras.

d)

Eliminering av carcinogener eller mutagena ämnen vid källan, användning av punktutsug eller allmän ventilation; dessa metoder skall vara förenliga med kravet att skydda allmänhetens hälsa och den yttre miljön.

e)

Användning av befintliga, lämpliga metoder för att mäta halten av carcinogener eller mutagena ämnen, i synnerhet för att tidigt upptäcka onormala exponeringar till följd av en oförutsedd händelse eller en olycka.

f)

Användning av lämpliga arbetssätt och processer.

g)

Allmänna skyddsåtgärder och/eller, där exponering inte kan undvikas på annat sätt, personliga skyddsåtgärder.

h)

Hygieniska åtgärder, speciellt regelbunden rengöring av golv, väggar och andra ytor.

i)

Information till arbetstagare.

j)

Avgränsning av riskområden och användning av ändamålsenliga skyltar, inbegripet skyltar med ”rökning förbjuden” på områden där arbetstagare blir exponerade eller riskerar att bli exponerade för carcinogener eller mutagena ämnen.

k)

Utarbetande av beredskapsplaner för olyckor som kan resultera i onormalt hög grad av exponering.

l)

Vidtagande av åtgärder för säker lagring, hantering och borttransport, särskilt genom användning av slutna och tydligt märkta behållare.

m)

Vidtagande av åtgärder för säker insamling, förvaring och bortforsling av avfall, inklusive användning av förslutna och tydligt märkta behållare.

Artikel 6

Information till behörig myndighet

Då de bedömningar som avses i artikel 3.2 uppdagar en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, skall arbetsgivaren på förfrågan ge behörig myndighet tillräcklig information om

a)

de verksamheter och/eller industriella processer som bedrivs, inklusive skälen för att använda carcinogener eller mutagena ämnen,

b)

mängd av ämnen eller preparat som tillverkas eller används som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen,

c)

antal arbetstagare som exponeras,

d)

förebyggande åtgärder som vidtagits,

e)

slag av skyddsutrustning som används,

f)

arten och graden av exponering som förekommer,

g)

var utbyte skett.

Artikel 7

Oförutsedd exponering

1.   Om en oförutsedd händelse eller olycka inträffar som kan tänkas utsätta arbetstagare för en onormalt hög exponering, skall arbetsgivaren informera arbetstagarna om detta.

2.   Till dess att läget har återställts till det normala och orsakerna till den onormala exponeringen undanröjts

a)

skall endast de arbetstagare som absolut behövs för reparationer och andra nödvändiga arbeten få tillstånd att arbeta i det berörda området,

b)

skall de arbetstagare som berörs förses med skyddskläder och personligt andningsskydd som de skall bära; exponeringen får inte bli permanent och får endast pågå under minsta möjliga tid för varje arbetstagare,

c)

får inte oskyddade arbetstagare tillåtas att arbeta inom det drabbade området.

Artikel 8

Exponering som kan förutses

1.   För viss verksamhet till exempel underhåll, där man kan förutse en risk för en betydande ökning av exponeringen och där redan alla möjligheter till tekniska skyddsåtgärder för att minska exponeringen uttömts, skall arbetsgivaren besluta om åtgärder dels för att minimera tiden för exponeringen så mycket som möjligt dels för att säkerställa skyddet för arbetstagarna vid sådant arbete; detta skall ske efter samråd med arbetstagarna och/eller deras företrädare inom företaget eller verksamheten dock utan att det inskränker arbetsgivarens eget ansvar.

De arbetstagare som berörs skall i enlighet med första stycket förses med skyddskläder och personligt andningsskydd som de skall bära så länge den onormala exponeringen varar; den onormala exponeringen får inte vara stadigvarande och får endast pågå under absolut minsta möjliga tid för varje arbetstagare.

2.   Tillräckliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att de områden där sådan verksamhet som omnämns i punkt 1 första stycket äger rum, antingen är klart avgränsade och markerade eller att obehöriga personer på annat sätt hindras från att få tillträde.

Artikel 9

Tillträde till riskfyllda områden

Arbetsgivaren skall vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att tillträde till områden där verksamhet äger rum för vilken resultaten av den bedömning som avses i artikel 3.2 visar på en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, endast medges arbetstagare vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få komma dit.

Artikel 10

Hygien och personligt skydd

1.   Vid all verksamhet där det finns risk för förorening av carcinogener eller mutagena ämnen har arbetsgivaren skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att

a)

arbetstagare inte äter, dricker eller röker inom arbetsstället på platser där det finns risk för förorening av carcinogener eller mutagena ämnen,

b)

arbetstagare förses med lämpliga skyddskläder eller andra lämpliga specialkläder,

c)

separata förvaringsplatser finns för arbets- eller skyddskläder och för gångkläder,

d)

arbetstagare har tillgång till tillräckliga och lämpligt utformade utrymmen för tvätt och toalett,

e)

skyddsutrustning förvaras på rätt sätt och på klart angiven plats, och att den kontrolleras och rengörs, om möjligt före, men i varje fall efter användningen,

f)

bristfällig utrustning repareras eller ersätts innan den används igen.

2.   Arbetstagare får inte påföras kostnader för de åtgärder som avses i punkt 1.

Artikel 11

Information till och utbildning av arbetstagare

1.   Arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten får tillräcklig och lämplig utbildning grundad på all tillgänglig kunskap i nedanstående hänseenden, särskilt i form av information och hanteringsföreskrifter:

a)

Möjliga hälsorisker, inklusive ökade risker av tobaksbruk.

b)

Säkerhetsåtgärder som skall vidtas för att förebygga exponering.

c)

Hygienåtgärder.

d)

Användning av skyddsutrustning och skyddskläder.

e)

Åtgärder som skall vidtas av arbetstagare, inklusive räddningsmanskap, vid olyckor och för att förebygga olyckor.

Utbildningen skall vara

anpassad till nya eller förändrade risker, och

om så erfordras, regelbundet återkommande.

2.   Arbetsgivaren skall dels informera arbetstagare om installationer och tillhörande utrustning som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen, dels säkerställa att alla behållare, förpackningar och installationer som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen är tydligt märkta; han skall vidare sätta upp väl synliga varningsskyltar.

Artikel 12

Information till arbetstagare

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa följande:

a)

Arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten skall kunna kontrollera att detta direktiv tillämpas och de skall kunna påverka dess tillämpning, särskilt med hänsyn till

i)

följderna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet av valet och användningen av skyddskläder och skyddsutrustning utan att man fråntar arbetsgivaren ansvar för att avgöra om det skydd som ges av skyddskläder och skyddsutrustning är fullgott,

ii)

åtgärder som beslutas av arbetsgivaren och som avses i artikel 8.1 första stycket, utan att man fråntar arbetsgivaren ansvar att besluta om sådana åtgärder.

b)

Arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten skall så snart som möjligt bli informerade om onormal exponering, även sådan som nämns i artikel 8, samt om orsakerna till den samt om de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med situationen.

c)

Arbetsgivaren skall föra en aktuell förteckning över arbetstagare som är sysselsatta i sådan verksamhet för vilken resultaten av en bedömning enligt artikel 3.2 visar på en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet och i denna förteckning skall anges den exponering arbetstagarna blivit utsatta för om sådan information är tillgänglig.

d)

Läkaren och/eller behörig myndighet samt alla andra personer som har ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, skall ha tillgång till förteckningen som nämns i punkt c.

e)

Varje arbetstagare skall ha tillgång till det som står i förteckningen vad gäller honom personligen.

f)

Arbetstagare och/eller deras företrädare inom företaget eller verksamheten skall ha tillgång till allmän, avidentifierad information.

Artikel 13

Samråd med och medbestämmande för arbetstagare

Samråd med och medbestämmande för arbetstagare och/eller deras företrädare i samband med frågor som behandlas i detta direktiv, skall ske i överensstämmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EEG.

KAPITEL III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 14

Hälsokontroll

1.   I enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis skall medlemsstaterna vidta åtgärder så att relevanta hälsoundersökningar sker av arbetstagare för vilka resultaten av bedömningen enligt artikel 3.2 visar att en risk för hälsa och säkerhet föreligger.

2.   Åtgärderna som avses i punkt 1 skall vara sådana att alla arbetstagare, om så är lämpligt, kan genomgå en relevant hälsoundersökning

före exponering,

därefter regelbundet.

Dessa åtgärder skall vara sådana att det är möjligt att omgående genomföra åtgärder för individen samt allmänna yrkeshygieniska åtgärder.

3.   Om man finner att en arbetstagare visar symptom som misstänks bero på exponering för carcinogener eller mutagena ämnen, får den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen begära att andra arbetstagare, som har blivit utsatta för likartad exponering, får genomgå hälsoundersökning,

I ett sådant läge skall en ny bedömning av riskerna vid exponeringen göras enligt artikel 3.2.

4.   I de fall man genomför en hälsoundersökning, skall en individuell medicinsk journal föras och läkaren eller organet som är ansvarig för hälsoundersökningen, skall föreslå vilka skydds- eller förebyggande åtgärder som skall vidtas för varje enskild arbetstagare.

5.   Information och råd skall ges till arbetstagarna om vilka hälsoundersökningar de kan genomgå efter att exponeringen upphört.

6.   I överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis

skall arbetstagare ha tillgång till resultaten av den hälsoundersökning som berör dem, och

skall berörda arbetstagare eller arbetsgivaren kunna begära en granskning av resultaten av hälsoundersökningen.

7.   Praktisk vägledning för hälsoundersökning av arbetstagare ges i bilaga II.

8.   Alla fall av cancer som i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis identifieras som resultat av yrkesmässig exponering för carcinogener eller mutagena ämnen skall anmälas till behörig myndighet.

Artikel 15

Dokumentation

1.   Den förteckning som nämns i artikel 12 c och den medicinska journal som nämns i artikel 14.4 skall i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis bevaras under minst 40 år efter det exponeringen upphört.

2.   Dessa handlingar skall, i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis, tillställas ansvarig myndighet om företaget upphör med sin verksamhet.

Artikel 16

Gränsvärden

1.   I enlighet med förfarandet i artikel 137.2 i fördraget, skall rådet på basis av tillgänglig kunskap inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, i direktiv fastställa gränsvärden och där detta är nödvändigt andra direkt anknutna bestämmelser; gränsvärdena skall avse alla carcinogener eller mutagena ämnen för vilka detta är möjligt.

2.   Gränsvärden och andra direkt anknutna bestämmelser återges i bilaga III.

Artikel 17

Bilagor

1.   Bilagorna I och III får endast ändras i enlighet med förfarandet i artikel 137.2 i fördraget.

2.   Rent tekniska justeringar av bilaga II baserade på tekniska framsteg, ändringar av internationella bestämmelser eller specifikationer samt nya upptäckter när det gäller carcinogener eller mutagena ämnen, skall göras i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 89/391/EEG.

Artikel 18

Användning av uppgifter

Kommissionen skall kunna få upplysningar om vilka åtgärder den nationella behöriga myndigheten vidtagit med anledning av den information som avses i artikel 14.8.

Artikel 19

Information till kommissionen

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Upphävande

Direktiv 90/394/EEG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga IV del A till det här direktivet skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de frister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IV del B till det här direktivet.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 21

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 29 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. COX

Ordförande

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande

BILAGA I

Förteckning över ämnen, preparat och processer

(artikel 2 a iii)

1.

Framställning av auramin.

2.

Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol.

3.

Arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten.

4.

Process där stark syra ingår vid framställning av isopropylalkohol.

5.

Arbete som innebär exponering för trädamm från hårda träslag (10).

BILAGA II

Praktisk vägledning för hälsoundersökning av arbetstagare

(artikel 14.7)

1.

Läkaren eller det organ som ansvarar för hälsoundersökning av de arbetstagare som exponeras för carcinogener eller mutagena ämnen, skall vara insatta i de villkor och omständigheter som råder i fråga om de enskilda arbetstagarnas exponering.

2.

Övervakningen av de arbetstagarnas hälsa skall göras enligt de principer och den praxis som råder inom yrkesmedicin och skall minst innefatta följande åtgärder:

Journalföring beträffande arbetstagarens medicinska anamnes och yrkesanamnes.

Personligt samtal.

När så är lämpligt, biologisk uppföljning samt utforskande av tidiga reversibla effekter.

Vid hälsoundersökningen kan ytterligare undersökningar beslutas för den enskilde arbetstagaren med hänsyn till de senaste rönen inom yrkesmedicin.

BILAGA III

Gränsvärden och andra direkt anknutna bestämmelser

(artikel 16)

A.   GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING I ARBETET

Agens

EINECS (11)

CAS (12)

Gränsvärden

Anmärkningar

Övergångsåtgärder

Mg/m3  (13)

Ppm (14)

Bensen

200-753-7

71-43-2

3,25 (15)

1 (15)

Hud (16)

Gränsvärde 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fram till och med den 27 juni 2003

Vinylkloridmonomer

200-831

75-01-4

7,77 (15)

3 (15)

Damm från hårda träslag

5,00 (15)  (17)

B.   ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER

p.m.

BILAGA IV

Del A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(enligt artikel 20)

Rådets direktiv 90/394/EEG

(EGT L 196, 26.7.1990, s. 1)

Rådets direktiv 97/42/EG

(EGT L 179, 8.7.1997, s. 4)

Rådets direktiv 1999/38/EG

(EGT L 138, 1.6.1999, s. 66)

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(enligt artikel 20)

Direktiv

Tidsgräns för införlivande

90/394/EEG

31 december 1992

97/42/EG

27 juni 2000

1999/38/EG

29 april 2003

BILAGA V

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 90/394/EEG

Det här direktivet

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 a

Artikel 2 a

Artikel 2 aa

Artikel 2 b

Artikel 2 b

Artikel 2 c

Artiklarna 3–9

Artiklarna 3–9

Artikel 10.1 a

Artikel 10.1 a

Artikel 10.1 b första ledet av meningen

Artikel 10.1 b

Artikel 10.1 b andra ledet av meningen

Artikel 10.1 c

Artikel 10.1 c

Artikel 10.1 d

Artikel 10.1 d första och andra ledet av meningen

Artikel 10.1 e

Artikel 10.1 d tredje ledet av meningen

Artikel 10.1 f

Artikel 10.2

Artikel 10.2

Artiklarna 11–18

Artiklarna 11–18

Artikel 19.1 första stycket

Artikel 19.1 andra stycket

Artikel 19.1 tredje stycket

Artikel 19.2

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V


(1)  EGT C 368, 20.12.1999, s. 18.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 2 september 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 30 mars 2004.

(3)  EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66).

(4)  Se bilaga IV, del A.

(5)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(7)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(8)  EGT L 185, 9.7.1974, s. 15. Beslutet upphävt genom rådets beslut av den 22 juli 2003 (EUT C 218, 13.9.2003, s. 1).

(9)  Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (EGT L 263, 24.9.1983, s. 25). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG (EUT L 97, 15.4.2003, s. 48).

(10)  En förteckning över vissa hårda träslag återfinns i volym 62 i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans ”Wood dust and Formaldehyde” (trädamm och formaldehyd), utgiven av International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995.

(11)  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

(12)  CAS: Nummer i registret för Chemical Abstract Service.

(13)  mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).

(14)  ppm = del per milliondel i luftvolym (ml/m3).

(15)  Mätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar.

(16)  Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering.

(17)  Inhalerbar fraktion. Om damm från hårda träslag är blandat med annat trädamm, skall gränsvärdet gälla allt trädamm i blandningen.


Top