EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0021

Kommissionens direktiv 2004/21/EG av den 24 februari 2004 om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av azofärgämnen (trettonde anpassningen till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/769/EEG) (Text av betydelse för EES)

OJ L 57, 25.2.2004, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 17 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 349 - 350
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 349 - 350

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/21/oj

32004L0021

Kommissionens direktiv 2004/21/EG av den 24 februari 2004 om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av azofärgämnen (trettonde anpassningen till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/769/EEG) (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 057 , 25/02/2004 s. 0004 - 0005


Kommissionens direktiv 2004/21/EG

av den 24 februari 2004

om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av azofärgämnen (trettonde anpassningen till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/769/EEG)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/61/EG av den 19 juli 2002 om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (azofärgämnen)(1), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 2002/61/EG om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)(2) får vissa azofärgämnen inte användas i textilier och läderartiklar. Dessa textilier och läderartiklar får inte utsläppas på marknaden om de inte uppfyller de krav som fastställs i direktivet i fråga.

(2) I artikel 2 i direktiv 2002/61/EG krävs att analysmetoder antas för tillämpning av punkt 43 i bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(3) Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) har utvecklat analysmetoder som bör användas för tester av textilier och läderartiklar i enlighet med tillämpningen av punkt 43 i bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(4) Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av den gemenskapslagstiftning där minimikrav för skydd av arbetstagare fastställs, i synnerhet rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet(3), och rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (Sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG(4)).

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 243, 11.9.2002, s. 15.

(2) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG (EUT L 178, 17.7.2003, s. 24).

(3) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66).

BILAGA

Bilaga I till direktiv 76/769/EG skall ändras på följande sätt:

1) Under punkt 43, azofärgämnen, i den andra kolumnen ersätts punkt 1 med följande:

"1. Azofärgämnen som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i tillägget, i urskiljbara koncentrationer, dvs. som överstiger 30 ppm i de färdiga artiklarna eller deras färgade delar enligt de analysmetoder som förtecknas i detta tillägg, får inte användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla, såsom:

- Kläder, sängkläder, handdukar, postischer, peruker, hattar, blöjor och andra hygienartiklar samt sovsäckar.

- Skodon, handskar, klockarmband, handväskor, portmonnäer/plånböcker, portföljer, överdragsklädsel för stolar samt värdepåsar som bärs runt halsen.

- Leksaker av textilier eller av läder och leksaker som innehåller delar av textilier eller läder.

- Garn och tyger som är avsedda att användas av slutkonsumenten."

2) Under punkt 43 i tillägget skall följande tilläggas:

"Förteckning över analysmetoder

>Plats för tabell>"

Top