EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0004

Kommissionens direktiv 2004/4/EG av den 15 januari 2004 om ändring av direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor (Text av betydelse för EES)

EUT L 15, 22.1.2004, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; upphävd genom 32014R0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/4/oj

32004L0004

Kommissionens direktiv 2004/4/EG av den 15 januari 2004 om ändring av direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 015 , 22/01/2004 s. 0025 - 0030


Kommissionens direktiv 2004/4/EG

av den 15 januari 2004

om ändring av direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/43/EEG av den 14 juni 1993 om livsmedelshygien(1), särskilt artikel 3.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Det är nödvändigt att ändra kommissionens direktiv 96/3/EG av den 26 januari 1996 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor(2) för att ta hänsyn till utvecklingen på det vetenskapliga området.

(2) På grundval av utvärderingar, särskilt yttrandet av den 20 september 1996, ändrat den 12 juni 1997 (107:e plenarmötet), och det uppdaterade yttrandet av den 4 april 2003, som Vetenskapliga kommittén för livsmedel har gjort av den potentiella risken för människors hälsa vid transport i fartygstankar av oljor och fetter från ämnen som föreslås som godtagbara föregående laster, är det nödvändigt att ändra förteckningen över godtagbara föregående laster i bilagan till direktiv 96/3/EG.

(3) Vad gäller cyklohexanol, 2,3-butanediol, isobutanol och nonan behövdes det ytterligare klargöranden, eller så var den tillgängliga informationen otillräcklig för att möjliggöra en sund vetenskaplig bedömning av de toxikologiska egenskaperna, och Vetenskapliga kommittén för livsmedel kunde inte genomföra de utvärderingar som begärts. Vetenskapliga kommittén ansåg inte att dessa ämnen var godtagbara som föregående last och att de därför bör strykas från listan över godtagbara föregående laster.

(4) Vad gäller metylestrar av fettsyror (laurat, palmitat, stearat, oleat), ättiksyraanhydrid, ammoniumpolyfosfat, propylentetramer, propylalkohol och natriumsilikat gör Vetenskapliga kommittén för livsmedel, mot bakgrund av de data som finns tillgängliga, den bedömningen att dessa ämnen kan godtas som föregående laster. Dessa ämnen bör därför läggas till i förteckningen över godtagbara föregående laster.

(5) Vad gäller iso-dekanol, iso-nonanol, iso-oktanol, montanvax, paraffinvax och vit mineralolja var den tillgängliga informationen otillräcklig för att genomföra en fullständig bedömning. Enligt yttrandet från Vetenskapliga kommittén för livsmedel kan dessa ämnen dock betraktas som preliminärt godtagbara med tanke på den ringa genotoxiska risk som de ger upphov till, det faktum att de är lätta att avlägsna vid rengöring av tankarna samt att man på grund av dessa faktorer kan förvänta sig mycket låga resthalter och en utspädning av ämnena.

(6) En förnyad utvärdering av de preliminärt godtagbara ämnena bör göras mot bakgrund av nya vetenskapliga rön, och bilagan bör ses över inom en rimlig tidsperiod. De uppgifter som behövs för en sådan utvärdering bör i första hand tillhandahållas av de berörda livsmedelsföretagen.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 96/3/EG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Ämnena iso-dekanol, iso-nonanol, iso-oktanol, montanvax, paraffinvax och vit mineralolja skall bedömas på nytt mot bakgrund av nya vetenskapliga rön, och bilagan skall ses över i enlighet därmed senast den 31 december 2006.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 2004. De skall genast informera kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 januari 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 175, 19.7.1993, s. 1.

(2) EGT L 21, 27.1.1996, s. 42.

BILAGA

"BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER GODTAGBARA FÖREGÅENDE LASTER

>Plats för tabell>"

Top