Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0847

Rådets gemensamma åtgärd 2004/847/GUSP av den 9 december 2004 om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL–Kinshasa)

OJ L 367, 14.12.2004, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 256–260 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/847/oj

14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/30


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/847/GUSP

av den 9 december 2004

om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL–Kinshasa)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, artikel 25 tredje stycket, artikel 26 och artikel 28.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/85/GUSP om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika (1).

(2)

Genom operation Artemis, som genomfördes i Demokratiska republiken Kongo under 2003 enligt gemensam åtgärd 2003/423/GUSP av den 5 juni 2003 om Europeiska unionens militära operation i Demokratiska republiken Kongo (2), har Europeiska unionen redan gjort konkreta insatser för att bidra till att återupprätta säkerheten i Demokratiska republiken Kongo.

(3)

Den 14 december 2000 antog rådet gemensam åtgärd 2000/792/GUSP (3) om utnämning av Aldo Ajello till Europeiska unionens särskilda representant för området kring de afrikanska stora sjöarna och om upphävande av gemensam åtgärd 96/250/GUSP. Den särskilda representantens uppdrag förlängdes senast genom gemensam åtgärd 2004/530/GUSP (4).

(4)

Den 29 september 2003 antog rådet gemensam ståndpunkt 2003/680/GUSP (5) om ändring av gemensam ståndpunkt 2002/829/GUSP om leverans av särskild utrustning till Demokratiska republiken Kongo.

(5)

I det övergripande och allomfattande avtal om övergången i Demokratiska republiken Kongo som undertecknades i Pretoria den 17 december 2002 och i samförståndsavtalet om säkerhet och armén av den 29 juni 2003 föreskrivs att en integrerad polisenhet skall inrättas.

(6)

Den 28 juli 2003 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1493 (2003), i vilken det uttrycker sin tillfredsställelse med tillkännagivandet den 4 april 2003 av en övergångsförfattning i Demokratiska republiken Kongo och med bildandet av den nationella enhets- och övergångsregeringen enligt meddelande den 30 juni 2003. FN:s säkerhetsråd uppmanar också givarländerna att stödja inrättandet av en integrerad kongolesisk polisenhet och godkänner att FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (MONUC) lämnar det extra bistånd som kan behövas för polisenhetens utbildning.

(7)

I den gemensamma förklaringen av den 29 september 2003 om FN:s och EU:s krishanteringssamarbete välkomnade Förenta nationernas generalsekreterare och ordförandeskapet för Europeiska unionens råd det befintliga samarbetet mellan Förenta nationerna och Europeiska unionen när det gäller civil och militär krishantering, och övervägde olika sätt att bidra till inrättandet av en integrerad polisenhet i Kinshasa, med ansvar för säkerheten för övergångsregeringen och institutionerna.

(8)

Den 20 oktober 2003 lämnade Demokratiska republiken Kongos regering in en officiell begäran till den höge representanten för GUSP om Europeiska unionens bistånd till inrättandet av den integrerade polisenhet som bör bidra till att säkerställa skyddet för de statliga institutionerna och förstärka den interna säkerhetstjänsten.

(9)

Den 15 december 2003 enades Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) om att Europeiska unionen bör stödja inrättandet av den integrerade polisenheten enligt en strategi i tre steg: återupprättande och renovering av ett utbildningscentrum och tillhandahållande av grundläggande utrustning, utbildning av den integrerade polisenheten samt uppföljning, övervakning och handledning i samband med det konkreta genomförandet av den integrerade polisenhetens uppdrag efter den inledande utbildningsfasen.

(10)

Kommissionen har antagit ett beslut om finansiering ur Europeiska utvecklingsfonden (EUF) av ett projekt som omfattar tekniskt bistånd, återupprättande av utbildningscentrumet och tillhandahållande av viss utrustning för den integrerade polisenheten och av lämplig utbildning.

(11)

Den 17 maj 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/494/GUSP (6), i vilken Europeiska unionen förbinder sig att ”genom bistånd till inrättandet av en integrerad polisenhet i Kinshasa stödja konsolideringen av den interna säkerheten i Demokratiska republiken Kongo, vilket är en väsentlig faktor för fredsprocessen och landets utveckling”. Utöver den EUF-finansierade verksamheten har Europeiska unionen och dess medlemsstater i detta syfte bidragit med medel och/eller bidrag in natura för att förse regeringen i Demokratiska republiken Kongo med den utrustning för brottsbekämpning, de vapen och den ammunition som fastställts som nödvändiga för inrättandet av den integrerade polisenheten.

(12)

Den 1 oktober 2004 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1565 (2004), i vilken det beslutas att MONUC:s uppdrag skall förlängas till och med den 31 mars 2005. FN:s säkerhetsråd beslutade dessutom att MONUC bland annat skall ha i uppdrag att, som stöd till den nationella enhets- och övergångsregeringen, bidra till de arrangemang som vidtagits för institutionernas säkerhet och skyddet av tjänstemännen i samband med övergången i Kinshasa, till dess att den integrerade polisenheten är beredd att ta över detta ansvar och bistå de kongolesiska myndigheterna med att upprätthålla ordningen i andra strategiska områden.

(13)

Den nuvarande säkerhetssituationen i Demokratiska republiken Kongo kan försämras med eventuellt allvarliga återverkningar på de insatser som görs för att stärka demokratin, respekten för rättsstatsprincipen och den internationella och regionala säkerheten. EU:s fortsatta engagemang i form av politiska insatser och resurser kommer att hjälpa till att förstärka stabiliteten i regionen.

(14)

I skäl 12 i gemensam åtgärd 2004/494/GUSP anges följande: ”Rådet kan besluta att EUF-projektet och tillhandahållandet av utrustning för brottsbekämpning, vapen och ammunition till den integrerade polisenheten vid behov skall åtföljas av en ESFP-enhet (europeiska säkerhets- och försvarspolitiken) för övervakning, handledning och rådgivning.”

(15)

KUSP enades vid mötet den 16 november 2004 om ett ESFP-uppdrag som uppföljning av EUF-projektet.

(16)

Den 22 november 2004 bekräftade rådet sitt åtagande att arbeta i mycket nära samverkan med MONUC och att ge MONUC effektivt stöd i fullgörandet av sitt uppdrag, som bland annat omfattar polisutbildning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Europeiska unionen inrättar härmed Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL–Kinshasa) för att säkerställa uppföljningen av det EUF-projekt som avses i gemensam åtgärd 2004/494/GUSP i samband med inrättandet av en integrerad polisenhet i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) från början av januari 2005. Före den tidpunkten skall en planeringsgrupp inrättas senast den 1 december 2004 för att förbereda polisuppdraget och denna skall fungera fram till dess att uppdraget inleds.

2.   EUPOL–Kinshasa skall verka i enlighet med de mål och andra bestämmelser som anges i uppdragsbeskrivningen i artikel 3.

Artikel 2

Planeringsfasen

1.   Under planeringsfasen skall planeringsgruppen bestå av en polischef för uppdraget/chef för planeringsgruppen och den personal som krävs för att hantera de uppgifter som är nödvändiga för uppdraget.

2.   En genomgripande riskbedömning skall göras med förtur i planeringsprocessen och denna får uppdateras vid behov.

3.   Rådets generalsekretariat skall utarbeta ett operativt koncept. Planeringsgruppen skall därefter upprätta en operationsplan samt utveckla alla tekniska instrument som är nödvändiga för att verkställa EUPOL–Kinshasa. Den genomgripande riskbedömningen skall beaktas i det operativa konceptet och operationsplanen. Rådet skall godkänna det operativa konceptet och operationsplanen.

Artikel 3

Uppdragsbeskrivning

Europeiska unionen skall leda ett polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) för att tillhandahålla övervakning, handledning och rådgivning i samband med inrättandet och inledningsfasen av den integrerade polisenheten, för att säkerställa att den integrerade polisenheten agerar i enlighet med utbildningen vid utbildningscentrumet och i överensstämmelse med internationell bästa praxis på området. Dessa insatser skall inriktas på den integrerade polisenhetens befälsordning för att förbättra den integrerade polisenhetens ledningsförmåga samt tillhandahålla övervakning, handledning och rådgivning till de operativa enheterna när de utför sina uppgifter.

Artikel 4

Uppdragets struktur

Uppdraget skall bestå av ett huvudkvarter, som skall vara lokaliserat i den integrerade polisenhetens operativa bas. Huvudkontoret skall bestå av uppdragschefens kontor, en avdelning för övervakning, handledning och rådgivning, en avdelning för administrativt stöd samt sambandsmän för de viktigaste aktörerna i samband med den integrerade polisenheten.

Artikel 5

Uppdragschef/polischef

1.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utse en uppdragschef/polischef. Uppdragschefen/polischefen skall utöva den operativa ledningen över EUPOL–Kinshasa och ansvara för den dagliga ledningen av EUPOL–Kinshasas uppgifter.

2.   Uppdragschefen/polischefen skall underteckna ett kontrakt med kommissionen.

3.   Alla polistjänstemän skall kvarstå under den tillämpliga nationella myndighetens fulla befäl. De nationella myndigheterna kommer att överföra den operativa ledningen till chefen för EUPOL–Kinshasa.

4.   Uppdragschefen/polischefen skall ansvara för den disciplinära kontrollen över personalen. När det gäller utstationerad personal, skall disciplinåtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten eller EU-myndigheten.

Artikel 6

Personal

1.   EUPOL–Kinshasas personal skall i storlek och kompetens överensstämma med den uppdragsbeskrivning som anges i artikel 3 och den uppdragsstruktur som anges i artikel 4.

2.   Medlemsstaterna skall utstationera polistjänstemännen. Varje medlemsstat skall ansvara för kostnaderna för de polistjänstemän som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, andra traktamenten än dagtraktamenten och bostadsbidrag samt resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo.

3.   EUPOL–Kinshasa skall vid behov rekrytera internationell civilpersonal och lokalanställda på kontraktsbasis.

4.   Bidragande stater eller gemenskapsinstitutioner får även vid behov utstationera internationell civilpersonal. Varje bidragande stat eller gemenskapsinstitution skall ansvara för kostnaderna för all personal som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, andra traktamenten än dagtraktamenten och bostadsbidrag samt resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo.

Artikel 7

Befälsordning

Strukturen för EUPOL–Kinshasa skall ha en gemensam befälsordning som en krishanteringsinsats.

EU:s särskilda representant skall rapportera till rådet via generalsekreteraren/den höge representanten.

KUSP skall ansvara för politisk kontroll och strategisk ledning.

Uppdragschefen/polischefen skall leda EUPOL–Kinshasa och ansvara för den dagliga ledningen.

Uppdragschefen/polischefen skall rapportera till generalsekreteraren/den höge representanten via EU:s särskilda representant.

Generalsekreteraren/den höge representanten skall ge uppdragschefen/polischefen vägledning via EU:s särskilda representant.

Artikel 8

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   KUSP skall under rådets ansvar utöva den politiska kontrollen över och den strategiska ledningen av uppdraget. Rådet bemyndigar härmed KUSP att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget. Detta bemyndigande skall omfatta ändringar av operationsplanen och befälsordningen. Beslutsbefogenheterna när det gäller målen och operationens avslutande skall fortfarande ligga hos rådet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten.

2.   EU:s särskilda representant skall ge lokal politisk vägledning till polischefen för uppdraget. EU:s särskilda representant skall sörja för samordningen med andra EU-aktörer samt för förbindelserna med värdstatens myndigheter.

3.   KUSP skall regelbundet avlägga rapport till rådet med beaktande av rapporterna från EU:s särskilda representant.

4.   KUSP skall regelbundet erhålla rapporter från polischefen för uppdraget om hur uppdraget genomförs. KUSP får vid behov kalla polischefen till kommitténs möten.

Artikel 9

Tredjestaters deltagande

1.   Utan att det påverkar självständigheten i EU:s beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram kommer anslutande stater och får kandidatstater och andra tredjestater inbjudas att bidra till EUPOL–Kinshasa, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för de polistjänstemän och/eller den internationella civilpersonal som de stationerar ut, inbegripet löner, traktamenten och resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo, och att de i tillämpliga fall bidrar till EUPOL–Kinshasas driftskostnader.

2.   Rådet bemyndigar härmed KUSP att, på rekommendation av polischefen för uppdraget och Kommittén för de civila aspekterna av krishantering, fatta nödvändiga beslut om att acceptera de föreslagna bidragen.

3.   Tredjestater som lämnar bidrag till EUPOL–Kinshasa skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av operationen som de av EU:s medlemsstater som deltar i den.

4.   KUSP skall på lämpligt sätt organisera formerna för deltagande och, om så krävs, lägga fram ett förslag för rådet, inklusive möjligt finansiellt deltagande från tredjestater i de gemensamma kostnaderna.

5.   Detaljerade arrangemang för tredjestaters deltagande skall fastställas i avtal i enlighet med artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/ den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om sådana arrangemang. När EU och en tredjestat har slutit ett avtal om ramen för denna tredjestats deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, skall bestämmelserna i detta avtal tillämpas i samband med denna operation.

Artikel 10

Finansiella arrangemang

1.   Kostnaderna för att genomföra denna gemensamma åtgärd skall vara högst 4 370 000 euro för att täcka kostnaderna under planeringsfasen och år 2005.

2.   För de utgifter som finansieras genom gemenskapens budget skall följande gälla:

a)

Utgifter skall förvaltas i enlighet med de av gemenskapens regler och förfaranden som gäller budgeten, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall vara gemenskapens egendom. Medborgare i tredjestater skall tillåtas att lämna anbud.

b)

Chefen för planeringsgruppen/polischefen för uppdraget skall lämna fullständig rapport till kommissionen och övervakas av denna när det gäller de åtgärder som vidtas inom ramen för hans anställning.

3.   I de finansiella arrangemangen skall de operativa kraven för EUPOL–Kinshasa respekteras, inbegripet överensstämmelse i fråga om utrustning och interoperabilitet mellan dess olika grupper.

Artikel 11

Gemenskapsinsatser och andra relevanta insatser

1.   Rådet noterar kommissionens avsikt att inrikta sina insatser på att i tillämpliga fall uppnå målen för denna gemensamma åtgärd genom relevanta gemenskapsåtgärder.

2.   Rådet noterar även att det krävs samordningsarrangemang såväl i Kinshasa som i Bryssel, bland annat när det gäller eventuella framtida EUF-projekt, med beaktande av befintliga samordningsmekanismer.

Artikel 12

Förmedling av sekretessbelagda uppgifter

1.   Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE”.

2.   Generalsekreteraren/den höge representanten är också bemyndigad att, allt efter uppdragets operativa behov, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till Förenta nationerna förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE”. Lokala arrangemang skall utformas för detta ändamål.

3.   I de fall då det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov är generalsekreteraren/den höge representanten också bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till värdstaten förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE”. I alla övriga fall skall dessa uppgifter och handlingar förmedlas till värdstaten i enlighet med förfaranden som är lämpade för den nivå på vilken värdstaten samarbetar med Europeiska unionen.

4.   Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla icke-sekretessbelagda EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om operationen som omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning.

Artikel 13

Statusen för EUPOL–Kinshasas personal

1.   Statusen för EUPOL–Kinshasas personal i Demokratiska republiken Kongo skall, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att EUPOL–Kinshasa skall kunna fungera smidigt och fullt ut, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om sådana arrangemang.

2.   Den stat eller gemenskapsinstitution som har utstationerat en medlem av personalen skall vara ansvarig för att besvara alla anspråk i samband med utstationeringen som kommer från eller rör personen i fråga. Den berörda staten eller gemenskapsinstitutionen skall vara ansvarig för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

Artikel 14

Ikraftträdande, varaktighet och utgifter

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den upphör att gälla den 31 december 2005.

Utgifterna skall vara bidragsberättigande efter det att den gemensamma åtgärden har antagits.

Artikel 15

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2004.

På rådets vägnar

L. J. BRINKHORST

Ordförande


(1)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  EUT L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  EGT L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 234, 3.7.2004, s. 13.

(5)  EUT L 249, 1.10.2003, s. 64.

(6)  EUT L 182, 19.5.2004, s. 41.


Top