EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/EG:Rådets beslut av den 4 oktober 2004 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/45


RÅDETS BESLUT

av den 4 oktober 2004

om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(2004/740/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 128.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

med beaktande av Sysselsättningskommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den europeiska sysselsättningsstrategin är central för genomförandet av sysselsättnings- och arbetsmarknadsmålen i Lissabonstrategin. Genom den reformerade europeiska sysselsättningsstrategin från 2003 har tonvikten lagts vid ett perspektiv på medellång sikt och vid betydelsen av att alla politiska åtgärder som rekommenderas i sysselsättningsriktlinjerna genomförs.

(2)

En komplett översyn av riktlinjerna för sysselsättningen bör göras endast vart tredje år. Under de mellanliggande åren bör de bara uppdateras i mycket begränsad omfattning. Den europeiska specialgruppen för sysselsättningen har rekommenderat skärpta rekommendationer och en effektivare tillämpning av ömsesidig granskning, i stället för att ytterligare ändringar görs i riktlinjerna.

(3)

De slutsatser som dragits av den europeiska specialgruppen för sysselsättningen och genomgången av medlemsstaternas nationella handlingsplaner för sysselsättning, som båda återfinns i den gemensamma sysselsättningsrapporten 2003–2004 visar att medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter i första hand bör vidta åtgärder för att öka förmågan hos arbetstagare och företag att anpassa sig till föränderliga ekonomiska villkor och arbetsmarknadskrav, att förmå fler människor att komma ut och stanna kvar på arbetsmarknaden och att göra arbete till ett verkligt alternativ för alla, genom att bland annat underlätta för arbetslösa ungdomar att få ett första arbete och genom att uppmuntra äldre arbetstagare att stanna kvar på arbetsmarknaden, att få till stånd fler och bättre riktade investeringar i humankapital och livslångt lärande och i forskning och utveckling, inklusive i kompetensplattformar, att se till att reformerna genomförs effektivt genom bättre styre, bland annat ansträngningar som syftar till att öka medborgarnas demokratiska engagemang och till att övertyga dem om behovet av reformer samt till att förstärka kopplingarna mellan EU-finansieringen, Europeiska socialfonden i synnerhet, och genomförandet av de europeiska riktlinjerna för sysselsättningen. Dessa prioriteringar är helt förenliga med och kan eftersträvas inom ramen för de gällande riktlinjerna.

(4)

Riktlinjerna för sysselsättningen gäller i de nya medlemsstaterna sedan anslutningen.

(5)

Förutom dessa riktlinjer för sysselsättningen bör medlemsstaterna genomföra de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken fullt ut och se till att åtgärderna är helt förenliga med upprätthållandet av sunda offentliga finanser och makroekonomisk stabilitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik som återfinns i bilagan till rådets beslut 2003/578/EG av den 22 juli 2003 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (3) skall kvarstå och beaktas av medlemsstaterna i deras sysselsättningspolitik.

Utfärdat i Luxemburg den 4 oktober 2004.

På rådets vägnar

A. J. DE GEUS

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 29 september 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 197, 5.8.2003, s. 13.


Top