Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0600

2004/600/EG: Kommissionens beslut av den 4 augusti 2004 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Australien

OJ L 271, 19.8.2004, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 105–107 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 94 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/600/oj

19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2004

om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Australien

(2004/600/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1)(nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 8 och 9 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

Kommissionen införde den 19 februari 2004 genom förordning (EG) nr 306/2004 (2) en preliminär antidumpningstull på import till gemenskapen av polyetentereftalat (nedan kallad ”den berörda produkten”) med ursprung i Australien, Kina och Pakistan (nedan kallad ”förordningen om preliminär tull”).

(2)

Efter antagandet av de provisoriska antidumpningsåtgärderna fortsatte kommissionen undersökningen avseende dumpning, skada och gemenskapens intresse. De slutgiltiga undersökningsresultaten och slutsatserna av undersökningen framgår av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 (3) om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”).

(3)

Vid undersökningen bekräftades de preliminära slutsatserna om skadevållande dumpning vid import av den berörda produkten med ursprung i Australien och Kina.

B.   ÅTAGANDE

(4)

Efter det att provisoriska antidumpningsåtgärder hade införts gjorde en samarbetsvillig exporterande tillverkare i Australien (Leading Synthetics Pty Ltd) ett prisåtagande enligt artikel 8.1 i grundförordningen. Enligt detta åtagande erbjöd sig den exporterande tillverkaren att sälja den berörda produkten till, som lägst, priser på en nivå som innebär att de skadevållande verkningarna av dumpning undanröjs.

(5)

Företaget kommer också att regelbundet förse kommissionen med detaljerade uppgifter beträffande sin export till gemenskapen, vilket innebär att kommissionen kommer att kunna övervaka tillämpningen av åtagandet på ett effektivt sätt. Dessutom har företaget en sådan försäljningsstruktur att kommissionen anser att risken för kringgående av åtagandet är begränsad.

(6)

Mot denna bakgrund kan åtagandet anses vara godtagbart.

(7)

För att göra det möjligt för kommissionen att effektivt övervaka att företaget efterlever sitt åtagande kommer tullbefrielse endast att medges när en faktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i bilaga 2 till rådets förordning (EG) nr 1467/2004 uppvisas i samband med att begäran om övergång till fri omsättning i enlighet med åtagandet föreläggs den relevanta tullmyndigheten. Denna uppgiftsnivå är dessutom nödvändig för att tullmyndigheterna med tillräcklig säkerhet skall kunna förvissa sig om att sändningen svarar mot beskrivningen i de kommersiella dokumenten. I de fall en sådan faktura inte uppvisas, eller den inte avser den produkt som uppvisas för tullmyndigheterna, kommer i stället tillämplig antidumpningstull att tas ut.

(8)

Om åtagandet bryts eller återtas, eller om det finns misstanke om att det har brutits, kan en antidumpningstull införas enligt artikel 8.9 och 8.10 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det åtagande som gjorts av den exporterande tillverkare som anges nedan i samband med det nuvarande antidumpningsförfarandet beträffande import av viss polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan skall godtas.

Land

Tillverkare

TARIC-tilläggsnummer

Australien

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.


Top