Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0548

2004/548/EG: Rådets beslut av den 11 maj 2004 om den ståndpunkt gemenskapen skall inta vad gäller ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 123–125 (MT)
OJ L 244, 16.7.2004, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/548/oj

16.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/47


RÅDETS BESLUT

av den 11 maj 2004

om den ståndpunkt gemenskapen skall inta vad gäller ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra

(2004/548/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 111.3 i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införandet av euron (1) ersatte euron från och med den 1 januari 1999 valutorna i varje deltagande medlemsstat.

(2)

Från och med samma dag har gemenskapen behörighet i monetära frågor och växelkursfrågor i de medlemsstater som antar euron.

(3)

Rådet är ansvarigt för att fastställa en ordning för förhandlingarna och för hur avtal om monetära frågor eller växelkursfrågor skall ingås.

(4)

Gemenskapen har ingått monetära avtal med Monaco (2), Vatikanstaten (3) och San Marino (4). Dessa länder hade tidigare ingått monetära avtal med Frankrike eller Italien före införandet av euron.

(5)

Furstendömet Andorra (”Andorra”) har inte någon officiell valuta och har inte heller ingått ett monetärt avtal med någon medlemsstat eller något tredjeland. Spanska och franska sedlar och mynt användes tidigare i praktiken i Andorra, och ersattes från och med den 1 januari 2002 av sedlar och mynt i euro.

(6)

Den 15 juli 2003 inkom Andorra med en formell begäran om att ingå ett monetärt avtal med gemenskapen.

(7)

Med tanke på de nära ekonomiska förbindelserna mellan Andorra och gemenskapen är det lämpligt att ett avtal mellan gemenskapen och Andorra bör innehålla bestämmelser om sedlar och mynt i euro, eurons rättsliga ställning i Andorra, samt om tillträde till euroområdets betalningssystem. Eftersom euron redan är i omlopp i Andorra bör det överenskommas att Andorra skall använda euron som sin officiella valuta och göra sedlar och mynt i euro, som givits ut av Europeiska centralbankssystemet och de medlemsstater som har antagit euron, till lagliga betalningsmedel.

(8)

Det faktum att euron blir Andorras officiella valuta ger inte landet någon rätt att ge ut sedlar eller mynt, vare sig i euro eller i någon annan valuta, eller att ge ut ersättningar för dessa, om inte det monetära avtalet innehåller uttryckliga bestämmelser i detta syfte. Andorra ger för närvarande ut samlarmynt som är denominerade i diner och möjligheten att fortsätta denna praxis kommer att undersökas.

(9)

Det är viktigt att Andorra ser till att gemenskapsbestämmelserna om sedlar och mynt i euro är tillämpliga i Andorra. Sedlar och mynt i euro behöver lämpligt skydd mot förfalskning. Det är också viktigt att Andorra vidtar alla nödvändiga åtgärder och samarbetar med gemenskapen på detta område.

(10)

Andorra bör vidta alla relevanta åtgärder som utgör en del av gemenskapens regleringsram för banksektorn och den finansiella sektorn, inberäknat förhindrande av penningtvätt, förhindrande av bedrägeri och förfalskning av andra betalningsmedel än kontanter samt krav på rapportering av statistik. Tillämpningen av sådana åtgärder kommer bland annat att bidra till att skapa jämförbara och skäliga villkor mellan finansiella institut belägna i euroområdet och motsvarande institut i Andorra.

(11)

Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna får genomföra alla slags banktransaktioner med finansinstitut i tredjeland. ECB och de nationella centralbankerna får på lämpliga villkor ge finansinstitut i tredjeland tillgång till deras betalningssystem. Avtalet mellan gemenskapen och Andorra bör inte medföra att några skyldigheter åläggs ECB eller någon nationell centralbank.

(12)

Kommissionen bör bemyndigas att föra förhandlingarna med Andorra. Andorras grannländer, Spanien och Frankrike, bör i full omfattning medverka vid förhandlingarna och ECB bör i full omfattning medverka inom sitt behörighetsområde.

(13)

Detta beslut gäller uteslutande det avtal som kommer att upprättas mellan Andorra och gemenskapen om monetära frågor, med uteslutande av andra frågor som det är nödvändigt att behandla i separata avtal. Andorra har uppmanats att samtycka till motsvarande åtgärder inom vissa områden, särskilt i fråga om beskattning av inkomster av sparande. Mot bakgrund av de framsteg som görs i förhandlingarna om och paraferingen av avtalet om skatt på sparande, och på grundval av en rekommendation från kommissionen, kommer rådet att undersöka om de nödvändiga villkoren är uppfyllda för att inleda förhandlingar om det monetära avtalet.

(14)

Kommissionen bör lägga fram utkastet till avtal för Ekonomiska och finansiella kommittén för yttrande. Utkastet till avtal bör vidare föreläggas rådet om Spanien eller Frankrike, eller ECB, eller Ekonomiska och finansiella kommittén, anser detta vara nödvändigt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen skall informera Andorra om gemenskapens beredskap att vid tidigast möjliga tidpunkt ingå ett avtal med Andorra om monetära frågor och skall föreslå förhandlingar om ett sådant avtal.

Artikel 2

Den ståndpunkt gemenskapen skall inta i förhandlingarna med Andorra om ett avtal om de frågor som anges nedan skall grunda sig på de principer som anges i artiklarna 3–6.

Artikel 3

1.   Andorra skall ha rätt att använda euron som sin officiella valuta.

2.   Andorra skall ha rätt att göra sedlar och mynt i euro till lagliga betalningsmedel.

Artikel 4

1.   Andorra skall förbinda sig att inte ge ut något som helst slags sedlar, mynt eller ersättningar för dessa, om inte villkoren för en sådan utgivning har överenskommits med gemenskapen.

2.   Möjligheten för Andorra att fortsätta att ge ut samlarmynt i guld och silver denominerade i diner kommer emellertid att undersökas.

Artikel 5

1.   Andorra skall åta sig att anpassa sig till gemenskapsbestämmelserna om sedlar och mynt i euro.

2.   Andorra skall åta sig att nära samarbeta med gemenskapen när det gäller att skydda sedlar och mynt i euro mot bedrägeri och förfalskning och anta bestämmelser som genomför gemenskapslagstiftningen på detta område.

Artikel 6

1.   Andorra skall åta sig att anta alla lämpliga åtgärder, genom likvärdiga rättsliga åtgärder eller direkt införlivande, för tillämpningen av all relevant gemenskapslagstiftning på bankområdet och det finansiella området, i synnerhet lagstiftning rörande verksamheten i och tillsynen över de berörda instituten, och även för tillämpningen av all relevant gemenskapslagstiftning om förhindrande av penningtvätt, om förhindrande av bedrägeri och förfalskning av andra betalningsmedel än kontanter samt krav på rapportering av statistik.

2.   Finansiella institut belägna på Andorras territorium kan få tillgång till betalnings- och avvecklingssystemen inom euroområdet på lämpliga villkor, vilka villkor skall föreskrivas i det monetära avtalet och fastställas med Europeiska centralbankens samtycke.

Artikel 7

Kommissionen skall på gemenskapens vägnar föra förhandlingarna med Andorra om de frågor som avses i artiklarna 3–6. Spanien och Frankrike skall i full omfattning medverka vid förhandlingarna. ECB skall i full omfattning medverka vid de förhandlingar som ligger inom dess behörighetsområde.

Artikel 8

Förhandlingarna om ett monetärt avtal skall inledas så snart rådet, med kvalificerad majoritet på rekommendation av kommissionen, beslutat att de nödvändiga villkoren för att inleda sådana förhandlingar har uppfyllts.

Båda parters föregående parafering av avtalet om beskattning av inkomster av sparande, samt Andorras åtagande att ingå detta avtal senast ett visst datum att överenskommas med gemenskapen, skall utgöra en del av de villkoren.

Om en överenskommelse om beskattningen av sparande inte slutförts av Andorra före överenskommet datum, skall förhandlingarna om det monetära avtalet uppskjutas intill dess ett sådant slutförande har ägt rum.

Artikel 9

Kommissionen skall lägga fram utkastet till avtal för Ekonomiska och finansiella kommittén för yttrande.

Kommissionen skall bemyndigas att ingå avtalet på gemenskapens vägnar om inte Spanien eller Frankrike, eller ECB, eller Ekonomiska och finansiella kommittén, anser att avtalet bör föreläggas rådet.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2004.

På rådets vägnar

C. McCREEVY

Ordförande


(1)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2596/2000 (EGT L 300, 29.11.2000, s. 2).

(2)  EGT L 142, 31.5.2002, s. 59.

(3)  EGT C 299, 25.10.2001, s. 1. Avtalet senast ändrat genom rådets beslut 2003/738/EG (EUT L 267, 17.10.2003, s. 27).

(4)  EGT C 209, 27.7.2001, s. 1.


Top