Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0197

2004/197/GUSP: Rådets beslut 2004/197/GUSP av den 23 februari 2004 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser

OJ L 63, 28.2.2004, p. 68–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007; upphävd genom 32007D0384

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/197/oj

32004D0197

2004/197/GUSP: Rådets beslut 2004/197/GUSP av den 23 februari 2004 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 28/02/2004 s. 0068 - 0082


Rådets beslut 2004/197/GUSP

av den 23 februari 2004

om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 13.3 och 28.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet i Helsingfors den 10-11 december 1999 beslutade bland annat att medlemsstaterna genom frivilligt samarbete under EU-ledda operationer senast 2003 skall vara i stånd att inom 60 dagar sätta in och därefter under minst ett år underhålla styrkor på upp till 50000-60000 man som klarar av hela skalan av Petersbergsuppgifter.

(2) Europeiska rådet i Thessaloniki den 19-20 juni 2003 välkomnade rådets slutsatser av den 19 maj 2003, i vilka man särskilt bekräftade nödvändigheten av Europeiska unionens militära snabbinsatsförmåga.

(3) Rådet beslutade den 22 september 2003 att Europeiska unionen bör få den flexibla kapacitet som är nödvändig för att hantera finansieringen av gemensamma kostnader för militära operationer av olika storleksordning, beskaffenhet eller angelägenhetsgrad, särskilt genom att en permanent finansieringsmekanism inrättas senast den 1 mars 2004 för finansieringen av gemensamma kostnader för unionens alla framtida militära operationer.

(4) Rådet godkände den 17 juni 2002 dokument 10155/02 om finansiering av EU-ledda krishanteringsoperationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

(5) I Fördraget om Europeiska unionen stadgas i artikel 28.3 att de medlemsstater vilkas företrädare i rådet har avgett en formell förklaring enligt artikel 23.1 andra stycket inte är skyldiga att bidra till finansieringen av utgifter i samband med operationer som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

(6) Enligt artikel 6 i Protokoll om Danmarks ställning, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kommer Danmark inte att delta i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor och Danmark bidrar inte till finansieringen av mekanismen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a) deltagande medlemsstater: Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

b) bidragsgivande stater: de medlemsstater som i enlighet med artikel 28.3 i Fördraget om Europeiska unionen bidrar till finansieringen av den berörda militära operationen och de tredje länder som enligt avtal mellan dem och Europeiska unionen bidrar till finansieringen av de gemensamma kostnaderna för denna operation.

KAPITEL 1 MEKANISMEN

Artikel 2

Inrättande av mekanismen

1. Härmed inrättas en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

2. Denna mekanism skall gå under beteckningen Athena.

3. Athena skall agera i de deltagande medlemsstaternas ställe eller, i fråga om vissa specifika operationer, de bidragsgivande staternas ställe enligt definitionen i artikel 1.

Artikel 3

Rättskapacitet

Athena skall ha den rättskapacitet som krävs för att förvalta finansieringen av Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, särskilt för att inneha ett bankkonto, förvärva, inneha eller avyttra tillgångar, ingå avtal eller administrativa överenskommelser samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Athena skall inte ha något vinstsyfte.

Artikel 4

Samordning med tredje part

Athena skall, i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina uppdrag och med beaktande av Europeiska unionens mål och politik, samordna sin verksamhet med medlemsstaterna, gemenskapens institutioner och internationella organisationer.

KAPITEL 2 ORGANISATIONSSTRUKTUR

Artikel 5

Förvaltningsorgan och personal

1. Athena skall under den särskilda kommitténs överinseende förvaltas av

a) förvaltaren,

b) chefen för varje operation, när det gäller den operation han leder (nedan kallad "operationschefen"),

c) räkenskapsföraren.

2. Athena skall i möjligaste mån använda Europeiska unionens befintliga administrativa strukturer. Athena skall anlita personal som allt efter behov tillhandahålls av EU:s institutioner eller utstationeras av medlemsstaterna.

3. Rådets generalsekreterare får förse förvaltaren eller räkenskapsföraren med den personal som krävs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, eventuellt på förslag av en deltagande medlemsstat.

4. Athenas organ och dess personal skall anlitas på grundval av operativa behov.

Artikel 6

Den särskilda kommittén

1. En särskild kommitté (nedan kallad "den särskilda kommittén") med en företrädare för var och en av de deltagande medlemsstaterna, inrättas härmed. Kommissionen skall utan att delta i omröstningar närvara vid den särskilda kommitténs möten.

2. Athena skall förvaltas under den särskilda kommitténs överinseende.

3. När den särskilda kommittén diskuterar finansieringen av de gemensamma kostnaderna för en viss operation skall

a) kommittén bestå av en företrädare för var och en av de bidragsgivande medlemsstaterna,

b) företrädarna för bidragsgivande tredje länder delta i den särskilda kommitténs överläggningar. De skall inte delta i dess omröstningar och inte heller vara närvarande när dessa äger rum,

c) operationschefen eller dennes företrädare delta i den särskilda kommitténs överläggningar men inte i dess omröstningar.

4. Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd skall sammankalla och leda den särskilda kommitténs möten. Förvaltaren skall ansvara för kommitténs sekretariat. Han skall föra protokoll över resultatet av kommitténs överläggningar. Han skall inte delta i kommitténs omröstningar.

5. Räkenskapsföraren skall vid behov delta i den särskilda kommitténs överläggningar men inte i dess omröstningar.

6. Om en deltagande medlemsstat, förvaltaren eller operationschefen så begär skall ordförandeskapet inom högst femton dagar sammankalla den särskilda kommittén.

7. Förvaltaren skall på lämpligt sätt informera den särskilda kommittén om eventuella skadeståndsanspråk eller klagomål som framförts mot Athena.

8. Kommittén skall fatta beslut med enhällighet bland sina ledamöter med beaktande av den sammansättning som anges i punkterna 1 och 3. Besluten skall vara bindande.

9. Den särskilda kommittén skall godkänna samtliga budgetar, med beaktande av dessas referensbelopp, och skall genomgående utöva de befogenheter som anges i artiklarna 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 och 41.

10. Förvaltaren, operationschefen och räkenskapsföraren skall i enlighet med vad som anges i detta beslut rapportera till den särskilda kommittén.

11. De handlingar som godkänns av den särskilda kommittén i enlighet med artiklarna 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 och 41 skall undertecknas av den person som vid tidpunkten för deras godkännande innehar ordförandeskapet i den särskilda kommittén samt av förvaltaren.

Artikel 7

Förvaltaren

1. Rådets generalsekreterare skall för en treårsperiod utse förvaltaren och minst en biträdande förvaltare.

2. Förvaltaren skall fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar.

3. Förvaltaren skall

a) upprätta alla budgetförslag och lägga fram dessa för den särskilda kommittén. Utgiftsdelen för en operation i ett budgetförslag skall utarbetas på förslag av operationschefen,

b) fastställa budgetarna efter det att den särskilda kommittén har godkänt dem,

c) fungera som utanordnare för inkomstdelen liksom för de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer samt för de gemensamma driftskostnader som uppkommer utanför operationens aktiva skede,

d) när det gäller inkomsterna, verkställa de finansiella arrangemang som överenskommits med tredje part i fråga om finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens militära operationer.

4. Förvaltaren skall se till att de bestämmelser som fastställs i detta beslut iakttas och att den särskilda kommitténs beslut tillämpas.

5. Förvaltaren skall ha behörighet att vidta de åtgärder som han bedömer vara nödvändiga för verkställandet av utgifter som finansieras genom Athena. Han skall underrätta den särskilda kommittén om detta.

6. Förvaltaren skall samordna arbetet med de finansiella frågor som rör unionens militära operationer. Han skall för nationella förvaltningar, och i förekommande fall internationella organisationer, fungera som kontaktpunkt för dessa frågor.

7. Förvaltaren skall vara ansvarig inför den särskilda kommittén.

Artikel 8

Operationschefen

1. Operationschefen skall fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar när det gäller finansieringen av de gemensamma kostnaderna för den operation som han leder.

2. Operationschefen skall, när det gäller den operation han leder,

a) förelägga förvaltaren sina förslag när det gäller den del i budgetförslaget som berör gemensamma driftsutgifter,

b) i egenskap av utanordnare använda anslagen för gemensamma driftsutgifter. Han skall utöva myndighet över alla personer som deltar i användningen av dessa anslag, inbegripet i form av förhandsfinansiering. Han får tilldela kontrakt och ingå avtal på Athenas vägnar. Han skall öppna ett bankkonto på Athenas vägnar för den operation han leder.

3. Operationschefen skall, för den operation han leder, ha behörighet att vidta de åtgärder som han bedömer vara nödvändiga för verkställandet av utgifter som finansieras genom Athena. Han skall underrätta förvaltaren och den särskilda kommittén om dessa åtgärder.

Artikel 9

Räkenskapsföraren

1. Rådets generalsekreterare skall för en tvåårsperiod utse räkenskapsföraren och minst en biträdande räkenskapsförare.

2. Räkenskapsföraren skall fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar.

3. Räkenskapsföraren skall

a) ansvara för att betalningar fullgörs på korrekt sätt samt för att kräva in inkomster och driva in fastställda fordringar,

b) varje år upprätta en redovisning för Athena och efter varje slutförd operation en redovisning för denna,

c) bistå förvaltaren när denne för godkännande överlämnar årsredovisningen eller redovisningen för en operation till den särskilda kommittén,

d) sköta de löpande räkenskaperna för Athena,

e) fastställa regler och metoder för hur räkenskaperna skall föras samt utforma kontoplanen,

f) utforma och godkänna redovisningssystemen för inkomsterna och i förekommande fall godkänna de system som utanordnaren utformar för att införa eller styrka bokföringsuppgifter,

g) förvara verifikationer,

h) tillsammans med förvaltaren förvalta likvida medel.

4. Förvaltaren och operationschefen skall förelägga räkenskapsföraren alla uppgifter som krävs för att upprätta redovisningar som ger en rättvisande bild av Athenas finansiella tillgångar och genomförandet av den budget som förvaltas av Athena. De skall ha ansvaret för uppgifternas tillförlitlighet.

5. Räkenskapsföraren skall vara ansvarig inför den särskilda kommittén.

Artikel 10

Allmänna bestämmelser för förvaltaren, räkenskapsföraren och Athenas personal

1. Uppgifterna som förvaltare eller biträdande förvaltare skall vara oförenliga med uppgifterna som räkenskapsförare eller biträdande räkenskapsförare.

2. Den biträdande förvaltaren skall vara underställd förvaltaren. Den biträdande räkenskapsföraren skall vara underställd räkenskapsföraren.

3. Den biträdande förvaltaren skall ersätta förvaltaren om denne är frånvarande eller förhindrad. Den biträdande räkenskapsföraren skall ersätta räkenskapsföraren om denne är frånvarande eller förhindrad.

4. När tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna fullgör uppdrag för Athena skall de fortsätta att omfattas av de förordningar och föreskrifter som gäller dem.

5. Den personal som medlemsstaterna ställer till förfogande för Athena skall omfattas av samma regler som föreskrivs i rådets beslut om anställningsvillkoren för nationella experter som är utstationerade, och av de bestämmelser som deras nationella förvaltning och gemenskapsinstitutionen eller Athena har enats om. Dock skall den utstationerande medlemsstaten under alla omständigheter bestrida experternas lön i enlighet med vad som anges i ett sådant rådsbeslut om anställningsvillkoren för nationella experter som är utstationerade.

6. Athenas personal skall innan de utnämns ha bemyndigats att få tillgång till rådets sekretessbelagda uppgifter minst upp till nivån Secret UE eller fått ett motsvarande bemyndigande av en medlemsstat.

7. Förvaltaren får med medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna förhandla om och ingå överenskommelser i syfte att i förväg utse sådan personal som vid behov omedelbart kan ställas till Athenas förfogande.

KAPITEL 3 BIDRAGSGIVANDE TREDJE LÄNDER

Artikel 11

Permanenta och särskilda administrativa överenskommelser om arrangemangen för utbetalning av bidrag från tredje länder

1. Inom ramen för de överenskommelser som ingås mellan EU och de tredje länder som rådet angivit som tänkbara bidragsgivare till EU:s operationer eller till en viss bestämd EU-operation skall förvaltaren med dessa förhandla fram permanenta respektive särskilda administrativa överenskommelser. Dessa överenskommelser skall ingås genom skriftväxling mellan Athena och behöriga förvaltningsorgan i berörda tredje länder, varvid man skall fastställa de arrangemang som behövs för att underlätta snabb utbetalning av bidrag till framtida militära EU-operationer.

2. I avvaktan på ingående av överenskommelser enligt punkt 1 får förvaltaren vidta de åtgärder som behövs för att underlätta utbetalningar från bidragsgivande tredje länder.

3. Förvaltaren skall i förväg underrätta den särskilda kommittén om de planerade överenskommelserna innan han undertecknar dem på Athenas vägnar.

4. När en militär operation inleds av unionen skall förvaltaren, för de bidragsbelopp som rådet beslutat om, genomföra överenskommelserna med de tredje länder som bidrar till operationen.

KAPITEL 4 BANKKONTON

Artikel 12

Öppnande och kontoinnehavare

1. Förvaltaren skall öppna ett eller flera bankkonton för Athena.

2. Bankkontona skall öppnas i ett högt ansett finansinstitut med huvudkontor i en av medlemsstaterna.

3. På dessa konton skall bidragen från de bidragsgivande staterna insättas. Dessa skall användas till att betala de utgifter som förvaltas av Athena samt att till operationschefen förskottera de medel som krävs för verkställande av de utgifter som rör de gemensamma kostnaderna för en militär operation. Inget bankkonto får övertrasseras.

Artikel 13

Förvaltning av medel

1. Alla utbetalningar från Athenas konto skall gemensamt undertecknas dels av förvaltaren eller en biträdande förvaltare, dels av räkenskapsföraren eller en biträdande räkenskapsförare.

2. De medel som förvaltas av Athena, inbegripet de som anförtrotts operationschefen, får endast placeras i ett högt ansett finansinstitut, i euro, på ett avistakonto eller ett konto med kort uppsägningstid.

KAPITEL 5 GEMENSAMMA KOSTNADER

Artikel 14

Fastställande av gemensamma kostnader och finansieringsperioder för dessa

1. De gemensamma kostnader som anges i bilaga 1 skall, oavsett när de uppkommer, bäras av Athena. Om de tas upp under en budgetartikel där den operation anges till vilken de i första hand hänför sig, skall de betraktas som driftskostnader för operationen. I annat fall skall de betraktas som gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer.

2. Vidare skall Athena bestrida de gemensamma driftskostnader som anges i bilaga II under operationens förberedande skede, vilket inleds vid den tidpunkt då rådet beslutar att unionen skall genomföra den militära operationen, såvida rådet inte fastställer ett tidigare datum, och slutar vid den tidpunkt då operationschefen utnämns.

3. Under det aktiva skedet av en operation, vilket sträcker sig från den tidpunkt då operationschefen utnämns till den dag då det militärstrategiska högkvarteret upphör med sin verksamhet, skall Athena som gemensamma driftskostnader bestrida

a) de gemensamma kostnader som anges i bilaga III-A,

b) de gemensamma kostnader som anges i bilaga III-B, om rådet så beslutar.

4. Även nödvändiga utgifter i samband med avvecklingen av en operation, enligt bilaga IV, skall anses utgöra gemensamma driftskostnader.

En operation är avvecklad när den utrustning och infrastruktur som gemensamt finansierats för operationen nått sin slutdestination och räkenskaperna för operationen har upprättats.

5. Ingen utgift som uppkommer för att täcka kostnader som ändå skulle ha burits av en eller flera bidragsgivande stater, en gemenskapsinstitution eller en internationell organisation får, oavsett hur en operation organiseras, godkännas som gemensam kostnad.

Artikel 15

Övningar

1. De gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens övningar skall finansieras genom Athena, i enlighet med bestämmelser och förfaranden som liknar dem som används för operationer till vilka samtliga deltagande medlemsstater bidrar.

2. Dessa gemensamma kostnader för övningar skall i första hand bestå av extra kostnader för mobila och fasta högkvarter och i andra hand av extra kostnader på grund av EU:s utnyttjande av Natos gemensamma medel och resurser som ställts till förfogande för en övning.

3. Gemensamma kostnader för övningar skall inte inbegripa kostnader för

a) förvärv av anläggningstillgångar, inbegripet förvärv av byggnader, infrastruktur och utrustning,

b) planering och förberedelser av operationer,

c) transport, baracker och inkvartering för styrkorna.

Artikel 16

Referensbelopp

Alla gemensamma åtgärder genom vilka rådet beslutar att unionen skall genomföra en militär operation och alla gemensamma åtgärder eller beslut genom vilka rådet beslutar att förlänga en av unionens operationer skall innehålla ett referensbelopp för de gemensamma kostnaderna för operationen. Förvaltaren skall med bistånd av bland annat Europeiska unionens militära stab och, om denne är i tjänst, av operationschefen, uppskatta det belopp som anses vara nödvändigt för att täcka de gemensamma kostnaderna för operationen under den avsedda perioden. Förvaltaren skall via ordförandeskapet föreslå detta belopp för de rådsorgan som har i uppdrag att granska utkastet till gemensam åtgärd eller beslut.

KAPITEL 6 BUDGET

Artikel 17

Budgetprinciper

1. Budgeten, som skall upprättas i euro, är den rättsakt genom vilken, för varje budgetår, samtliga inkomster och utgifter som förvaltas av Athena skall fastställas och godkännas.

2. Samtliga utgifter skall hänföras till en specifik operation utom, när så är befogat, sådana kostnader som anges i bilaga I.

3. De anslag som tas upp i budgeten skall beviljas för ett budgetår som börjar den 1 januari och slutar den 31 december samma år.

4. Budgetens inkomster och utgifter skall balansera varandra.

5. Alla inkomster och utgifter skall medföra att en budgetpost tillgodogörs eller belastas, inom ramen för de anslag som förts in där.

Artikel 18

Upprättande och antagande av den årliga budgeten

1. Varje år skall förvaltaren upprätta ett budgetförslag för nästa budgetår, med bistånd av varje operationschef för den del som berör gemensamma driftskostnader. Förvaltaren skall lägga fram budgetförslaget för den särskilda kommittén senast den 31 oktober.

2. Förslaget skall innehålla

a) de anslag som anses vara nödvändiga för att de täcka de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av en operation,

b) de anslag som anses vara nödvändiga för att täcka de gemensamma driftskostnaderna för pågående eller planerade operationer, inbegripet, i förekommande fall, för att återbetala gemensamma kostnader som förfinansierats av en stat eller tredje part,

c) en beräkning av de inkomster som krävs för att täcka utgifterna.

3. Anslagen skall delas in i avdelningar och kapitel alltefter utgifternas art eller ändamål och, i mån av behov, ytterligare delas in i artiklar. Budgetförslaget skall innehålla detaljerade kommentarer för varje kapitel eller artikel. En särskild rubrik skall sättas för varje operation. En särskild rubrik skall utgöra den "allmänna delen" av budgeten och inrymma gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer.

4. Varje rubrik får inrymma ett kapitel kallat "preliminära anslag". Anslag skall införas här om det av goda skäl råder osäkerhet angående storleken av de anslag som behövs eller angående användningsområdet för de införda anslagen.

5. Inkomsterna skall bestå av

a) bidrag som inbetalas av deltagande eller bidragsgivande medlemsstater och eventuellt av bidragsgivande tredje länder,

b) övriga inkomster, fördelade på rubriker, inbegripet ränteintäkter och intäkter från försäljning samt utfallet från föregående budgetår, efter det att detta har fastställts av den särskilda kommittén.

6. Den särskilda kommittén skall senast den 31 december godkänna budgetförslaget. Förvaltaren skall anta den godkända budgeten och underrätta de deltagande och bidragsgivande staterna om detta.

Artikel 19

Ändringsbudgetar

1. I oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda fall, särskilt när en operation planeras äga rum under budgetåret, skall förvaltaren föreslå en ändringsbudget. Om den föreslagna ändringsbudgeten väsentligen överstiger referensbeloppet för den aktuella operationen kan den särskilda kommittén begära att rådet godkänner denna.

2. Utkastet till ändringsbudget skall upprättas, föreslås, godkännas, antas och meddelas enligt det förfarande som gäller för den årliga budgeten. När ändringsbudgeten gäller en av unionen inledd militär operation skall den åtföljas av en detaljerad specifikation av de gemensamma kostnader som förutses för hela operationen. Den särskilda kommittén skall överlägga med beaktande av ärendets brådskade natur.

Artikel 20

Överföringar

1. Förvaltaren får, eventuellt på förslag från operationschefen, vidta överföringar av anslag. Förvaltaren skall underrätta den särskilda kommittén om sin avsikt och om tid finns skall detta ske tre veckor i förväg.

Ett förhandsgodkännande från den särskilda kommittén krävs emellertid om

a) den planerade överföringen kommer att ändra summan av anslagen för en operation,

eller om

b) de planerade överföringarna mellan kapitel under budgetåret överskrider 10 % av anslagen i det kapitel i den antagna budgeten för budgetåret som anslagen förs från den dag förslaget till överföring läggs fram.

2. Operationschefen får, om han bedömer det vara nödvändigt för att operationen skall förlöpa väl, överföra anslag till operationen mellan artiklar och mellan kapitel i budgetdelen för gemensamma driftskostnader under tre månader efter den dag då operationen inleddes. Han skall underrätta förvaltaren och den särskilda kommittén om detta.

Artikel 21

Överföring av anslag

1. Anslag för att täcka de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer vilka inte utnyttjats förfaller i princip vid budgetårets slut.

2. Anslag avsedda att täcka kostnaderna för förvaring av materiel och utrustning som förvaltas av Athena får föras över en gång till påföljande budgetår om motsvarande åtagande har gjorts före den 31 december innevarande budgetår. Anslag för att täcka de gemensamma driftskostnaderna får överföras när de behövs för en operation som ännu inte har avvecklats.

3. Förvaltaren skall före den 15 februari förelägga den särskilda kommittén förslagen till överföringar av anslag från föregående budgetår.

Artikel 22

Förväntad användning

Från och med att årsbudgeten har fastställts får

a) anslagen enligt denna budget tas i anspråk med verkan från och med följande 1 januari,

b) utgifter som genom rättsliga bestämmelser eller avtalsbestämmelser måste erläggas i förskott betalas mot avräkning på anslag i påföljande budget, sedan detta har godkänts av den särskilda kommittén.

KAPITEL 7 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Artikel 23

Fastställande av bidragen

1. Anslag till de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer vilka inte täcks av övriga inkomster skall finansieras genom bidrag från de deltagande medlemsstaterna.

2. Anslag till de gemensamma driftskostnaderna för en operation skall täckas genom bidrag från de medlemsstater och tredje länder som bidrar till operationen.

3. De bidragsgivande medlemsstaternas bidrag till en operation skall uppgå till summan av de anslag som har tagits upp i budgeten för att täcka de gemensamma driftskostnaderna för den operationen, minskad med summan av de bidrag till samma operation från bidragsgivande tredje länder enligt artikel 11.

4. Fördelningen av bidragen mellan de bidragsgivande medlemsstaterna skall fastställas enligt den på bruttonationalinkomsten (BNI) grundade fördelningsnyckel som anges i artikel 28.3 i Fördraget om Europeiska unionen samt i enlighet med rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1) eller av eventuella andra beslut av rådet som ersätter detta.

5. Uppgifterna för beräkning av bidragen skall vara de som anges i kolumnen "Egna medel på grundval av BNI" i tabellen "Sammanställning av finansieringen av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och per medlemsstat" i Europeiska gemenskapernas senast antagna budget. Varje bidragsgivande medlemsstats bidrag skall vara proportionellt mot dess andel av den medlemsstatens BNI-andel av den sammanlagda BNI för de bidragsgivande medlemsstaterna.

Artikel 24

Tidsplan för erläggande av bidrag

1. Bidragen från de deltagande medlemsstaterna till de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av och till följd av operationer skall betalas före den 1 mars budgetåret i fråga.

2. När rådet har antagit ett referensbelopp för en militär EU-operation skall de bidragsgivande medlemsstaterna erlägga sina bidrag med 30 % av referensbeloppet, om inte rådet beslutar om en större andel.

3. Den särskilda kommittén får på förslag av förvaltaren besluta att begära ytterligare bidrag innan en ändringsbudget för operationen antas. Den särskilda kommittén får besluta att hänskjuta frågan till rådets behöriga förberedande organ.

4. När de anslag som avses täcka de gemensamma driftskostnaderna för operationen har tagits upp i budgeten skall medlemsstaterna erlägga återstoden av de bidrag de är skyldiga för operationen enligt artikel 23, efter avdrag för de bidrag som redan har infordrats för samma operation och samma budgetår.

5. När ett referensbelopp eller en budget har antagits skall förvaltaren i brev tillställa de nationella förvaltningar vars adress meddelats honom respektive begäran om bidrag.

6. Bidragen skall trots vad som sägs i punkt 1 erläggas inom 30 dagar efter det att motsvarande begäran avsänts.

7. De bidragsgivande staterna skall erlägga bankavgifterna vid betalningen av respektive bidrag.

Artikel 25

Förtida finansiering av utgifter

1. Om utgifter för gemensamma kostnader för unionens militära operationer måste betalas innan bidragen till Athena kan uppbäras, skall rådet när detta antar en gemensam åtgärd eller ett beslut om genomförande av en viss operation

a) utse de medlemsstater som skall ansvara för förhandsfinansiering av denna utgift,

b) om förhandsfinansiering inte kan komma till stånd, besluta om alternativ förskottsfinansiering för utgifterna och fastställa de arrangemang som behövs.

2. Den särskilda kommittén skall övervaka tillämpningen av denna artikel och handla med den skyndsamhet som läget påkallar.

3. Förskottsfinansiering enligt punkt 1 b skall återbetalas så snart de inbetalade bidragen gör detta möjligt.

Artikel 26

Återbetalning av förhandsfinansiering

1. En medlemsstat, ett tredje land eller, allt efter omständigheterna, en internationell organisation som erhållit rådets godkännande för förhandsfinansiering av en del av de gemensamma kostnaderna för en operation kan få denna återbetald av Athena efter en av erforderliga handlingar åtföljd ansökan ställd till förvaltaren senast två månader efter det att operationen i fråga har avslutats.

2. Ingen ansökan om återbetalning får beviljas om den inte har godkänts av operationschefen och förvaltaren.

3. Om en av en bidragsgivande stat ingiven ansökan om återbetalning beviljas, får återbetalningen dras av från närmast följande begäran om bidrag som förvaltaren tillställer den staten.

4. Om ingen begäran om bidrag planeras när ansökan beviljas, eller om den beviljade återbetalningsansökan överskrider det planerade bidraget, skall förvaltaren, med beaktande av Athenas likviditet och den finansiering av de gemensamma kostnaderna som krävs för den berörda operationen, inom 30 dagar erlägga återbetalningsbeloppet.

5. Återbetalningar skall förfalla till betalning i enlighet med detta beslut även om operationen inställs.

Artikel 27

Förvaltning genom Athena av utgifter som inte faller inom de gemensamma kostnaderna

1. Den särskilda kommittén får på förslag från förvaltaren eller en medlemsstat besluta att den administrativa förvaltningen av vissa utgifter i samband med en operation, bland annat för underhåll av manskapet/mathållning och tvätt, bör övertas av Athena, men att ansvaret förblir respektive medlemsstats.

2. Den särskilda kommittén får i sitt beslut bemyndiga operationschefen att på de i en operation deltagande medlemsstaternas vägnar ingå avtal om anskaffning av berörda varor. Den får bemyndiga Athena att över sin budget förhandsfinansiera medlemsstaternas utgifter eller besluta att Athena i förväg skall uppbära de medel av medlemsstaterna som behövs för att kunna infria ingångna avtal.

3. Athena skall för varje medlemsstat ombesörja bokföringen av de utgifter den förvaltar för den medlemsstatens räkning. Den skall varje månad tillställa varje medlemsstat en sammanställning av dess eller dess personals upplupna kostnader under föregående månad som medlemsstaten ansvarar för och begära nödvändiga medel för betalning av dessa. Medlemsstaterna skall till Athena betala de medel de anmodats erlägga inom 30 dagar efter avsändandet av betalningsanmodan.

Artikel 28

Dröjsmålsränta

Om en stat inte har fullgjort sina finansiella skyldigheter skall gemenskapsreglerna enligt artikel 71 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2) om dröjsmålsränta på betalningar av bidragen till gemenskapens budget tillämpas på samma sätt som på dessa.

KAPITEL 8 VERKSTÄLLANDE AV UTGIFTERNA

Artikel 29

Principer

1. Anslagen till Athena skall användas i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, dvs. i enlighet med principerna om sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet.

2. Athenas inkomster och utgifter skall verkställas av utanordnare i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning så att verkställandet är lagligt och korrekt. Utanordnarna skall göra budgetåtaganden och rättsliga åtaganden, erlägga utgifter och lämna betalningsuppdrag samt vidta de åtgärder som föregår denna användning av anslagen. En utanordnare får delegera sina uppgifter genom ett beslut som fastställer

a) lämplig nivå för de personer till vilka uppgifterna har delegerats,

b) räckvidden av de delegerade befogenheterna, och

c) möjligheterna för de personer till vilka befogenheter har delegerats att i sin tur delegera befogenheter.

3. Att anslagen verkställs i enlighet med principen om åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner, skall säkerställas. Uppgifterna som utanordnare skall vara oförenliga med uppgifterna som räkenskapsförare. Varje betalning med medel som förvaltas av Athena skall undertecknas av såväl en utanordnare som en räkenskapsförare.

4. När verkställandet av gemensamma utgifter anförtros en medlemsstat, en gemenskapsinstitution eller, i förekommande fall, en internationell organisation skall den staten, institutionen eller organisationen tillämpa de regler som gäller för verkställandet av dess egna utgifter, dock utan att bestämmelserna i detta beslut åsidosätts. När förvaltaren själv verkställer utgifterna skall denne iaktta de regler som gäller för genomförandet av avdelningen "Rådet" i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

5. Förvaltaren får dock för ordförandeskapet lägga fram punkter som kan ingå i förslag till regler för verkställandet av gemensamma utgifter, vilka skall läggas fram för rådet eller för den särskilda kommittén.

Artikel 30

Gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer

Förvaltaren skall tjänstgöra som utanordnare av utgifterna för gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer.

Artikel 31

Gemensamma driftskostnader

1. Operationschefen skall tjänstgöra som utanordnare av utgifterna för de gemensamma driftskostnaderna för den operation som han leder. Förvaltaren skall emellertid tjänstgöra som utanordnare av utgifterna för de gemensamma driftskostnader som uppkommer under det förberedande skedet av en viss operation, som verkställs direkt av Athena, eller hänför sig till operationen efter det att dess aktiva skede avslutats.

2. Förvaltaren skall från Athenas bankkonto på operationschefens begäran till denne överföra de belopp som är nödvändiga för verkställandet av utgifterna för en operation till det bankkonto som öppnats i Athenas namn och om vilket operationschefen har lämnat uppgift.

3. Genom undantag från artikel 17.5 skall antagandet av ett referensbelopp ge förvaltaren och operationschefen rätt att inom respektive behörighetsområde göra åtaganden om, och betala, utgifter för den berörda operationen upp till högst 30 % av referensbeloppet, om inte rådet fastställer en större andel. Den särskilda kommittén får på förslag av förvaltaren besluta att åtaganden om, och betalning av, ytterligare utgifter får göras. Den särskilda kommittén får besluta att via ordförandeskapet hänskjuta frågan till rådets behöriga förberedande organ. Detta undantag skall upphöra att tillämpas från den dag då budgeten för den aktuella operationen antas.

4. Under den period som föregår antagandet av budgeten för en operation skall förvaltaren och operationschefen, eller dennes företrädare, var fjortonde dag lämna redogörelse till den särskilda kommittén om de utgifter som kan betraktas som gemensamma kostnader för operationen varvid var och en av dem skall redogöra för de frågor som gäller honom. På förslag från förvaltaren, operationschefen eller en medlemsstat får den särskilda kommittén utfärda direktiv om verkställandet av utgifterna under denna period.

5. Med avvikelse från artikel 17.5 får operationschefen i de fall då det föreligger en omedelbar fara för livet för den personal som medverkar i någon av unionens militära operationer verkställa de utgifter som krävs för att skydda personalens liv, utöver de anslag som tagits upp i budgeten. Han skall snarast möjligt underrätta förvaltaren och den särskilda kommittén om detta. I detta fall skall förvaltaren i samverkan med operationschefen föreslå nödvändiga överföringar för att finansiera dessa oförutsedda utgifter. Om det inte är möjligt att säkerställa en tillräcklig finansiering av dessa utgifter genom överföring skall förvaltaren föreslå en ändringsbudget.

KAPITEL 9 SLUTDESTINATION FÖR DEN UTRUSTNING OCH INFRASTRUKTUR SOM FINANSIERAS GEMENSAMT

Artikel 32

1. Operationschefen skall inför avvecklingen av den av honom ledda operationen vidta de åtgärder som är nödvändiga för att den utrustning och infrastruktur som anskaffats gemensamt för operationen skall nå sin slutdestination. Han skall i den mån det behövs föreslå den tillämpliga värdeminskningsgraden.

2. Förvaltaren skall förvalta den utrustning och infrastruktur som kvarstår efter det att operationens aktiva skede avslutats i syfte att vid behov finna en slutdestination för denna. Han skall i den mån det behövs fastställa den tillämpliga värdeminskningsgraden.

3. Värdeminskningsgraden för utrustning, infrastruktur och andra tillgångar skall snarast möjligt godkännas av den särskilda kommittén.

4. Den särskilda kommittén skall godkänna slutdestinationen för gemensamt finansierad utrustning och infrastruktur med beaktande av operativa behov och ekonomiska kriterier. Slutdestinationen kan vara följande:

a) För infrastruktur, säljas eller via Athena överlåtas till värdlandet, en medlemsstat eller tredje part.

b) För utrustning, antingen säljas via Athena till en medlemsstat, värdlandet eller tredje part eller lagras och underhållas av Athena, en medlemsstat eller tredje part.

5. Utrustning och infrastruktur skall säljas till en bidragsgivande stat, värdlandet eller tredje part till marknadsvärdet eller, om marknadsvärdet inte kan fastställas, med beaktande av den tillämpliga värdeminskningsgraden.

6. Försäljning eller överlåtelse till värdlandet eller tredje part skall genomföras i överensstämmelse med gällande säkerhetsregler, särskilt inom rådet eller, allt efter omständigheterna, de bidragsgivande staterna eller Nato.

7. När det beslutas att Athena skall behålla utrustning som anskaffats för en operation kan de bidragsgivande medlemsstaterna kräva ekonomisk ersättning av övriga deltagande medlemsstater. Den särskilda kommittén, som är sammansatt av företrädare för samtliga deltagande medlemsstater, skall på förvaltarens förslag fatta lämpliga beslut härom.

KAPITEL 10 REDOVISNING OCH INVENTARIUM

Artikel 33

Principer

När verkställandet av gemensamma utgifter har anförtrotts en medlemsstat, en gemenskapsinstitution eller, i förekommande fall, en internationell organisation, skall staten, institutionen eller organisationen tillämpa de regler som gäller för redovisning av egna utgifter och egna inventarier.

Artikel 34

Redovisning av gemensamma driftskostnader

Operationschefen skall föra räkenskaper över de överföringar han tar emot från Athena, de utgiftsåtaganden han ingått och de betalningar som gjorts samt upprätta ett inventarium över lös egendom som finansierats via Athena-budgeten och som används i den operation han leder.

Artikel 35

Konsoliderade räkenskaper

1. Räkenskapsföraren skall föra räkenskaper över begärda bidrag och verkställda överföringar. Dessutom skall han upprätta räkenskaper över de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer samt över driftsutgifter som verkställts under förvaltarens direkta ansvar.

2. Räkenskapsföraren skall upprätta konsoliderade räkenskaper över Athenas inkomster och utgifter. Varje operationschef skall för detta ändamål till räkenskapsföraren översända räkenskaper över de utgiftsåtaganden han har ingått och de betalningar han har verkställt samt över de förhandsfinansieringar han har godkänt för att täcka de gemensamma driftskostnaderna för den operation han leder.

KAPITEL 11 REVISION OCH KONTOREDOVISNING

Artikel 36

Periodisk rapportering till den särskilda kommittén

Förvaltaren skall för den särskilda kommittén var tredje månad lägga fram en redovisning över verkställandet av inkomster och utgifter under de senaste tre månaderna och sedan början av budgetåret. För detta ändamål skall varje operationschef i god tid förelägga förvaltaren en rapport över utgifterna för de gemensamma driftskostnaderna för den operation han leder.

Artikel 37

Revision

1. När en medlemsstat, en gemenskapsinstitution eller en internationell organisation anförtrotts verkställandet av utgifterna för Athena skall den staten, institutionen eller organisationen tillämpa de regler som gäller för revision av egna utgifter.

2. Förvaltaren eller de personer han utser får emellertid vid vilken tidpunkt som helst genomföra en revision av de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer eller av de gemensamma driftskostnaderna för en operation. Dessutom kan den särskilda kommittén på förslag från förvaltaren eller en medlemsstat vid vilken tidpunkt som helst utse externa revisorer, vars uppdrag och arbetsvillkor skall fastställas av kommittén.

3. En revision av utgifterna för de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer samt operativa kostnader som ännu inte har reviderats av externa revisorer på Athenas vägnar skall genomföras inom två månader efter varje budgetårs slut.

4. För de externa revisionerna skall ett kollegium av sex revisorer inrättas. Den särskilda kommittén skall varje år utse två medlemmar av kollegiet för en period av tre år bland de kandidater som föreslås av medlemsstaterna med mandat som inte kan förnyas. Kandidaterna skall vara medlemmar av ett nationellt revisionsorgan i en medlemsstat och erbjuda tillräckliga säkerhetsgarantier och garantier för oberoende. De skall vid behov kunna stå till förfogande för att utföra uppdrag för Athenas räkning. När medlemmarna i kollegiet utför dessa uppdrag

a) skall de fortsatt avlönas av sitt ursprungliga revisionsorgan och från Athena endast få ersättning för sina kostnader i samband med tjänsteresa i överensstämmelse med de regler som är tillämpliga på tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna i motsvarande lönegrad,

b) får de begära och motta instruktioner endast från den särskilda kommittén; inom sitt mandat skall kollegiet av revisorer och dess medlemmar vara helt oberoende och endast ha ansvar för genomförandet av den externa revisionen,

c) skall de avlägga rapport om sitt uppdrag endast till den särskilda kommittén,

d) skall de kontrollera att verkställandet av de utgifter som finansieras av Athena har genomförts i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och principerna för en sund ekonomisk förvaltning, dvs. i överensstämmelse med principerna om sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet.

Kollegiet av revisorer skall varje år välja sin ordförande för det kommande budgetåret. Det skall anta tillämpliga regler för de revisioner som medlemmarna genomför i överensstämmelse med högsta internationella standard. Kollegiet av revisorer skall godkänna de av medlemmarna upprättade revisionsrapporterna innan dessa överlämnas till förvaltaren och den särskilda kommittén.

5. Den särskilda kommittén får från fall till fall och efter särskild motivering besluta att anlita andra externa organ.

6. De personer som ansvarar för revision av Athenas utgifter skall innan de utför sitt uppdrag ha bemyndigats att få tillgång till rådets sekretessbelagda uppgifter minst upp till nivån Secret UE eller fått ett motsvarande bemyndigande av en medlemsstat eller Nato, allt efter omständigheterna. Dessa personer skall se till att sekretesskyddet av informationen och skyddet av de uppgifter de får kännedom om under revisionsuppdraget respekteras i enlighet med de regler som gäller för denna information och dessa uppgifter.

7. Förvaltaren och de personer som ansvarar för revision av Athenas utgifter skall utan dröjsmål och utan anmälan i förväg ha tillgång till de handlingar och till innehållet i all datorbaserad information om dessa utgifter samt tillträde till de lokaler där dessa handlingar och datamedier förvaras. De får ta kopior. De personer som medverkar i verkställandet av Athenas utgifter skall ge förvaltaren och de personer som ansvarar för revision av dessa utgifter den hjälp som är nödvändig för att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

8. Kostnaderna för de revisioner som revisorerna genomför på Athenas vägnar skall betraktas som gemensamma kostnader som skall belasta Athena.

Artikel 38

Årlig redovisning

1. Förvaltaren skall med hjälp av räkenskapsföraren och varje operationschef senast i april månad under det år som följer på budgetåret upprätta samt för den särskilda kommittén lägga fram den årliga förvaltningsrapporten, den årliga balansräkningen för Athena samt en verksamhetsrapport. Den årliga förvaltningsrapporten skall särskilja de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer från de gemensamma driftskostnaderna för varje operation som genomförts under det berörda budgetåret samt övriga inkomster och inkomster från medlemsstaterna och tredje stater. Balansräkningen skall på aktivsidan visa samtliga tillgångar som tillhör Athena, med beaktande av deras värdeminskningar och eventuella förluster eller avskrivningar, och på passivsidan skall den visa reserverna. Förvaltaren skall lägga fram förvaltningsrapporten för kollegiet av revisorer senast i februari månad under det år som följer på budgetåret.

2. Den särskilda kommittén skall godkänna den årliga förvaltningsrapporten och balansräkningen. Den skall bevilja ansvarsfrihet för förvaltaren, räkenskapsföraren och varje operationschef för det berörda budgetåret.

3. De samlade räkenskaperna och inventariet skall på respektive nivå bevaras av räkenskapsföraren och varje operationschef under fem år från och med det dag då motsvarande ansvarsfrihet beviljades.

4. Den särskilda kommittén skall fatta beslut om att genom en ändringsbudget, i budgeten för påföljande budgetår, ta upp saldot för ett budgetår vars räkenskaper har godkänts, som inkomst eller utgift beroende på omständigheterna.

5. Den del av saldot från ett budgetår som härrör från användningen av anslag avsedda att täcka gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer skall balanseras mot följande bidrag från de deltagande medlemsstaterna.

6. Den del av saldot som härrör från användningen av anslag avsedda att täcka gemensamma driftskostnader för en viss operation skall balanseras mot följande bidrag från de medlemsstater som bidragit till den operationen.

7. Om återbetalning inte kan ske genom avdrag från bidragen till Athena skall saldot återbetalas till berörd medlemsstat.

Artikel 39

Redovisning för en operation

1. När en operation är avslutad kan den särskilda kommittén på förslag från förvaltaren eller en medlemsstat besluta att förvaltaren med hjälp av räkenskapsföraren och operationschefen skall förelägga den särskilda kommittén förvaltningsrapporten och balansräkningen för denna operation fram till minst den dag den avslutades och om möjligt fram till den dag den avvecklades. Den utsatta tidsfristen för förvaltaren får inte understiga fyra månader från den dag operationen avslutades.

2. Om förvaltningsrapporten och balansräkningen för en operation inte inom den utsatta tidsfristen kan omfatta de inkomster och utgifter som är förbundna med operationens avveckling skall dessa återfinnas i den årliga förvaltningsrapporten och balansräkningen för Athena och skall granskas av den särskilda kommittén i samband med den årliga redovisningen.

3. Den särskilda kommittén skall godkänna förvaltningsrapporten samt balansräkningen för den operation som har lagts fram för kommittén. Den skall bevilja ansvarsfrihet för förvaltaren, räkenskapsföraren och varje operationschef för den berörda operationen.

4. Om återbetalning inte kan ske genom avdrag från bidragen till Athena skall saldot återbetalas till berörd medlemsstat.

KAPITEL 12 RÄTTSLIGT ANSVAR

Artikel 40

1. De villkor som styr det disciplinära och det straffrättsliga ansvaret för operationschefen, förvaltaren och annan personal som ställts till förfogande särskilt av gemenskapens institutioner eller medlemsstaterna skall, i händelse av allvarligt fel eller försummelse vid genomförandet av budgeten, styras av tjänsteföreskrifterna eller de avtal som är tillämpliga på dem. Vidare kan Athena på eget initiativ eller på begäran av en bidragsgivande stat inleda civilrättsliga förfaranden mot ovannämnd personal.

2. Inte i något fall kan Europeiska gemenskaperna eller rådets generalsekreterare ställas till ansvar av en bidragsgivande stat på grund av hur förvaltaren, räkenskapsföraren eller deras personal utför sina uppgifter.

3. Det avtalsrättsliga ansvar som kan uppkomma genom avtal som ingåtts i samband med genomförandet av budgeten skall täckas av de bidragsgivande staterna via Athena. Detta ansvar skall omfattas av den lagstiftning som är tillämplig på avtalen i fråga.

4. När det gäller utomobligatoriskt ansvar skall eventuella skador som vid utförandet av uppgifterna orsakats av det militärstrategiska högkvarteret, styrkehögkvarteret och det taktiska kommandot i strukturen för krishanteringen, vars sammansättning skall godkännas av operationschefen, eller av deras personal täckas av de bidragsgivande staterna via Athena i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma i medlemsstaternas lagstiftning och tjänsteföreskrifterna för styrkorna, som är tillämpliga på insatsområdet.

5. Inte i något fall kan Europeiska gemenskaperna eller medlemsstaterna ställas till ansvar av en bidragsgivande stat för avtal som ingåtts inom ramen för genomförandet av budgeten eller för skada som vid utförandet av uppgifterna orsakats av enheter och avdelningar i strukturen för krishanteringen, vars sammansättning skall beslutas av operationschefen, eller av tillhörande personal.

Artikel 41

Övergångsbestämmelser

1. Den första budgeten skall antas senast den 1 juni 2004. Det första budgetåret skall inledas vid tidpunkten för antagandet av denna första budget och skall avslutas påföljande 31 december.

2. Senast den 1 juni 2004 skall den särskilda kommittén utse de sex första medlemmarna i det kollegium av revisorer som anges i artikel 37.4. Genom lottdragning skall två medlemmar utses med en mandattid på ett år och två medlemmar med en mandattid på två år. Mandattiden för de övriga två medlemmarna skall vara tre år.

Artikel 42

Översyn

Detta beslut och dess bilagor skall ses över efter varje operation och minst var artonde månad. Den första översynen skall ske senast före utgången av 2004. Athenas förvaltningsorgan skall lämna bidrag till översynen.

Artikel 43

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2004. Det skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 2004.

På rådets vägnar

B. Cowen

Ordförande

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

BILAGA I

Gemensamma kostnader som oavsett när de uppkommer skall bestridas av Athena

Om följande gemensamma kostnader inte direkt kan hänföras till en viss operation får den särskilda kommittén besluta om att föra anslagen för dessa till den "allmänna delen" i den årliga budgeten. Dessa anslag bör i möjligaste mån tas upp under artiklar som anger den operation till vilka de i första hand hänför sig.

1. Kostnader för revision.

2. Utgifter med anknytning till uppdraget för operationschefen och dennes personal då dessa lägger fram en redovisning för en operation inför den särskilda kommittén.

3. Ersättningar för skador samt kostnader som uppkommer till följd av skadeståndsanspråk som faller på Athena.

4. Kostnader för banktjänster (Gemensamma kostnader skall alltid ingå i den "allmänna delen" av den årliga budgeten).

5. Kostnader till följd av beslut om förvaring av materiel som gemensamt har anskaffats för en operation (Om dessa kostnader tas upp i den "allmänna delen" av den årliga budgeten skall en koppling till en viss operation anges).

BILAGA II

Gemensamma driftskostnader avseende det förberedande skedet av en operation vilka skall bestridas av Athena

Extra kostnader för den transport och inkvartering som behövs i samband med militära styrkors undersökande uppdrag och förberedelser inför en viss EU-ledd militär operation.

Sjukvård: kostnader för avtransport av sårade och sjuka (Medevac) personer som deltar i militära styrkors undersökande uppdrag och förberedelser inför en viss EU-ledd militär operation då sjukvård inte kan ges i insatsområdet.

BILAGA III

III-A Gemensamma kostnader i samband med det aktiva skedet av operationer vilka under alla omständigheter skall bäras av Athena

För Europeiska unionens samtliga militära operationer skall Athena som gemensamma driftskostnader bestrida de extra kostnader som krävs för den nedan beskrivna operationen.

1. Extra kostnader för (mobilt eller fast) högkvarter för EU-ledda operationer eller övningar

a) Högkvarter (HQ): Militärstrategiskt högkvarter, styrkehögkvarter och taktiskt kommando.

b) Militärstrategiskt högkvarter (OHQ): Operationschefens permanenta högkvarter utanför operationsområdet med ansvar för att utveckla, sätta in, underhålla och återta en EU-styrka.

De fastställda gemensamma kostnaderna för OHQ för en operation skall även gälla för rådets generalsekretariat och Athena i den mån dessa direkt inskrider för operationen.

c) Styrkehögkvarter (FHQ): En EU-styrkas högkvarter som utplacerats inom operationsområdet.

d) Taktiskt kommando (CCHQ): Högkvarteret för EU:s taktiske chef utplacerad för operationen (dvs. chefer för luft-, land- och sjöbaserade styrkor samt för andra chefer med speciella funktioner som det kan bedömas nödvändigt att utse beroende på operationens art).

e) Transportkostnader: Transport till och från stridsområdet för att utplacera, underhålla och återhämta styrkehögkvarter och taktiska kommandon; transportkostnader för det militärstrategiska högkvarteret vilka är nödvändiga för en operation.

f) Administration: Extra utrustning för kontor och inkvartering, avtalsbundna tjänster, underhållskostnader för byggnader.

g) Lokalanställd personal: Civil personal, internationella rådgivare och lokalanställd (nationell och utstationerad) personal som behövs för genomförandet av operationen utöver de vanliga operativa kraven (inklusive eventuell övertidsersättning).

h) Kommunikationer: Kapitalkostnader för inköp och användning av extra kommunikations- och IT-utrustning samt kostnader för tillhandahållna tjänster (leasing och underhåll av modem, telefonlinjer, satellittelefon, kryptofax, säkra linjer, Internet, datalinjer, lokala nätverk etc.).

i) Transporter/Resor inom högkvarterets operationsområde: Utgifter i samband med fordonstransporter och resor med andra transportmedel samt fraktkostnader, inklusive resor för nationell förstärkningspersonal och besökare; extra bränslekostnader i förhållande till normala operationer; leasing av ytterligare fordon; kostnader för officiella resor mellan platsen för operationen och Bryssel och/eller möten anordnade av EU; försäkringskostnader för tredje part som vissa länder utkräver av internationella organisationer som genomför operationer på deras territorium.

j) Baracker och bostäder/infrastruktur: Utgifter för anskaffning, hyra eller renovering av för högkvarteret nödvändiga anläggningar i insatsområdet (hyra av byggnader, skyddsrum, tält), om så behövs.

k) Information till allmänheten: Kostnader i samband med informationskampanjer och information till medier i det militärstrategiska högkvarteret och i styrkehögkvarteret i enlighet med den informationsstrategi som utarbetats av det militärstrategiska högkvarteret.

l) Representation och mottagningar: Representationskostnader; kostnader på högkvartersnivå som är nödvändiga för att genomföra en operation.

2. Extra kostnader för att stödja styrkan som helhet

De kostnader som anges nedan är sådana som följer av att styrkan satts in på plats.

a) Infrastruktur: Utgifter som är absolut nödvändiga för styrkan som helhet för att utföra uppdraget (flygplats, järnväg, hamnar, vägar, energiförsörjning och vattentillförsel för gemensamt bruk).

b) Väsentlig extra utrustning: Hyra eller inköp under operationen av oförutsedd speciell utrustning som är väsentlig för att genomföra operationen, som beslutats av operationschefen och godkänts av den särskilda kommittén, såvida den inköpta utrustningen inte repatrieras vid uppdragets slut.

c) Identifikationsmärkning: Speciella identifikationsmärken, Europeiska unionens identitetskort, emblem, medaljer, flaggor i Europeiska unionens färger eller andra identifikationsmärken för styrkan eller högkvarteret (exklusive kläder, mössor eller uniformer).

d) Sjukvård: Kostnader för avtransport av sårade och sjuka (Medevac) om sjukvård inte kan ges i insatsområdet.

3. Extra kostnader på grund av EU:s utnyttjande av Natos gemensamma medel och resurser som ställts till förfogande för en EU-ledd operation

Kostnader för Europeiska unionen som följer av tillämpningen för en av dess militära operationer av överenskommelserna mellan EU och Nato om överlåtelse, övervakning, återlämnande eller återkallande av de av Natos gemensamma medel och resurser som ställts till förfogande för en EU-ledd operation.

III-B Gemensamma driftskostnader i samband med det aktiva skedet av en viss operation vilka skall bestridas av Athena när rådet så beslutar

Transportkostnader: Transport till och från insatsområdet för att utplacera, underhålla och återhämta de styrkor som krävs för operationen.

Baracker och bostäder/infrastruktur: Utgifter för anskaffning, hyra eller renovering av anläggningar i insatsområdet (hyra av byggnader, skyddsrum, tält), i den mån det behövs för de styrkor som satts in för operationen.

BILAGA IV

Gemensamma driftskostnader avseende avvecklingsskedet av en operation vilka skall bestridas av Athena

Kostnader för att finna en slutdestination för den utrustning och infrastruktur som finansierats gemensamt för operationen.

Extra kostnader för att upprätta räkenskaperna för operationen. De gemensamma kostnaderna för detta skall fastställas i överensstämmelse med bilaga III, och det erinras om att den personal som krävs för att upprätta räkenskaperna tillhör det militärstrategiska högkvarteret för den operationen även efter det att dess verksamhet har upphört.

Top