EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2328

Rådets förordning (EG) nr 2328/2003 av den 22 december 2003 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden

OJ L 345, 31.12.2003, p. 34–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 100

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2328/oj

32003R2328

Rådets förordning (EG) nr 2328/2003 av den 22 december 2003 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0034 - 0042


Rådets förordning (EG) nr 2328/2003

av den 22 december 2003

om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 och 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Fiskerisektorn i gemenskapens yttersta randområden har svårigheter som på grund av deras avlägsna och isolerade belägenhet ytterligare förvärras av kostnaderna för att transportera fiskeriprodukterna till marknaderna.

(2) Genom sina beslut 89/687/EEG(3), 91/314/EEG(4) och 91/315/EEG(5) införde rådet särskilda program inriktade på de franska utomeuropeiska departementens (Poseidom), Kanarieöarnas (Poseican), Madeiras och Azorernas (Poseima) avlägsna belägenhet och ökaraktär. Dessa program ingår i gemenskapens politik till förmån för regionerna i de yttersta randområdena och innehåller de allmänna handlingslinjerna för de åtgärder som skall vidtas för att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna och svårigheterna i dessa regioner.

(3) I artikel 299.2 i EG-fördraget erkänns de särskilda nackdelar som påverkar den sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, vilken förvärras av deras avlägsna belägenhet. Detta är också fallet för fiskerisektorn.

(4) Dessa regioner brottas med speciella utvecklingsproblem, i synnerhet extra kostnader vid avsättningen av vissa produkter, vilka förorsakas av regionernas belägenhet i gemenskapens yttersta randområden.

(5) För att upprätthålla vissa fiskeriprodukters konkurrenskraft i förhållande till produkter från andra regioner inom gemenskapen vidtog gemenskapen under åren 1992 och 1993 åtgärder inom fiskesektorn för att kompensera för dessa merkostnader. Dessa åtgärder följdes upp år 1994 och under perioden 1995-1997 med antagandet av rådets förordningar (EG) nr 1503/94(6) och (EG) nr 2337/95(7), och under perioden 1998-2002 med antagandet av rådets förordningar (EG) nr 1587/98(8) och (EG) nr 579/2002(9). Det har visat sig nödvändigt att från och med 2003 föreskriva en fortsättning på kompensationssystemet för de extra kostnaderna för beredning och saluföring av vissa fiskeriprodukter och således anta bestämmelser som syftar till en fortsättning på dessa åtgärder.

(6) Det småskaliga och kustnära fisket har stor social och ekonomisk betydelse i regionerna i gemenskapens yttersta randområden.

(7) Det är nödvändigt att rationalisera fiskeansträngningen för att förvalta bestånden väl och i det sammanhanget bör hänsyn särskilt tas till den forskning på hög teknisk nivå som utförs på detta område av olika vetenskapliga institutioner i de yttersta randområdena.

(8) Som ett led i bevarandet och förvaltningen av fiskeriresurserna i dessa regioner är det nödvändigt att iaktta gemenskapens lagstiftning på detta område och, när det gäller det franska departementet Guayana, särskilt bestämmelsen om förbud mot fiske efter räkor på mindre än 30 meters djup.

(9) För att gynna den ekonomiska utvecklingen i de berörda yttersta randområdena bör medlemsstaterna kunna anpassa de kvantiteter och kommissionen de belopp och de kvantiteter som fastställts för de olika arterna i ett och samma yttersta randområde och mellan de yttersta randområdena i samma medlemsstat för att ta hänsyn till förändringar i avsättningsvillkoren och deras speciella egenskaper.

(10) Kommissionen bör dessutom, när anpassningen mellan arter eller inom regioner hörande till en och samma medlemsstat inte har lett till att de disponibla beloppen utnyttjats fullt ut, kunna anpassa de belopp och de kvantiteter som fastställts för de olika arterna mellan de yttersta randområdena i olika medlemsstater. I detta fall skall anpassningen ske utan att det påverkar fördelningsnyckeln för de disponibla finansiella beloppen enligt denna förordning för de följande åren.

(11) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas ett kompensationssystem (nedan kallat "kompensation") för de extra kostnader vid avsättningen av fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens belägenhet i gemenskapens yttersta randområden, enligt förteckningen i bilagorna I-V.

Artikel 2

Mottagare

Kompensationen är avsedd för producenter, redare och ägare till fartyg som är registrerade i hamnar i de områden som anges i artikel 1 vilka bedriver sin verksamhet i dessa områden, eller sammanslutningar av dessa, samt aktörer inom berednings- eller saluföringssektorn eller sammanslutningar av dessa, vilka drabbas av merkostnader i samband med avsättningen av de produkter som anges i samma artikel, till följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden.

Artikel 3

Azorerna

När det gäller Azorerna, skall det lämnas kompensation för de fiskeriprodukter som anges i bilaga I. Beloppen och kvantiteterna för denna region skall vara följande:

a) 177 euro per ton för tonfisk upp till högst 10000 ton per år som levereras till den lokala industrin.

b) 455 euro per ton för arter som är avsedda att saluföras färska upp till högst 2000 ton per år.

c) 148 euro per ton för små pelagiska fiskar och djuphavsarter, levererade till industrin eller till sammanslutningar eller organisationer för lokalproducenter och avsedda för nedfrysning eller beredning, upp till högst 1554 ton per år.

Artikel 4

Madeira

När det gäller Madeira, skall det lämnas kompensation för de fiskeriprodukter som anges i bilaga II. Beloppen och kvantiteterna för denna region skall vara följande:

a) 230 euro per ton för tonfisk upp till högst 4000 ton per år som levereras till den lokala industrin.

b) 250 euro per ton för dolkfisk upp till högst 1600 ton per år.

c) 1080 euro per ton för vattenbruksprodukter upp till högst 50 ton per år.

Artikel 5

Kanarieöarna

När det gäller Kanarieöarna, skall det lämnas kompensation för de fiskeriprodukter som anges i bilaga III. Beloppen och kvantiteterna för denna region skall vara följande:

a) 950 euro per ton för tonfisk som transporteras till marknaden med flyg upp till högst 1619 ton per år.

b) 500 euro per ton för tonfisk i obearbetat tillstånd som transporteras till marknaden med båt upp till högst 453 ton per år.

c) 250 euro per ton för bonit i förpackat tillstånd som transporteras till marknaden med båt upp till högst 453 ton per år.

d) 220 euro per ton för bonit i obearbetat tillstånd som transporteras till marknaden med båt upp till högst 712 ton per år.

e) 240 euro per ton för sardiner och makrill avsedda att nedfrysas upp till högst 347 ton per år.

f) 268 euro per ton för bläckfiskprodukter och bottenlevande arter upp till högst 8292 ton per år.

g) 1300 euro per ton för vattenbruksprodukter upp till högst 1157 ton per år.

Artikel 6

Guyana

När det gäller Guyana, skall det lämnas kompensation för de fiskeriprodukter som anges i bilaga IV. Beloppen och kvantiteterna för denna region skall vara följande:

a) 1100 euro per ton för räkor från industrifiske upp till högst 3300 ton per år.

b) 1100 euro per ton för vit fisk från småskaligt fiske som saluförs färsk upp till högst 100 ton per år.

c) 527 euro per ton vit fisk från småskaligt fiske som saluförs fryst upp till högst 500 ton per år.

Artikel 7

Réunion

När det gäller Réunion, skall det lämnas kompensation för de fiskeriprodukter som anges i bilaga V. Beloppen och kvantiteterna för denna region skall vara följande: 1400 euro per ton för tonfisk, svärdfisk, marliner och spjutfiskar, segelfisk, guldmakrill och haj upp till högst 618 ton per år.

Artikel 8

Anpassning av belopp och kvantiteter

1. Medlemsstaterna får anpassa de kvantiteter som fastställts för de olika arterna inom ramen för artiklarna 3-7 utan ökning av det totala årliga anslag som fastställts för varje medlemsstat och utan ökning av de belopp som fastställts som kompensation per ton och art, om kommissionen inte gör några invändningar inom fyra veckor, räknat från anmälan av en vederbörligen motiverad begäran om anpassning från en medlemsstat.

2. Kommissionen får, efter information från berörda medlemsstater, anpassa de kvantiteter och belopp som fastställts för de olika arterna, beroende på deras egenskaper, produktionsvillkor och avsättningsvillkor, inom de finansiella ramar som fastställs i artiklarna 3-7.

Denna anpassning kan göras inom en region, mellan regioner hörande till en medlemsstat eller mellan olika medlemsstater.

3. Om anpassningen sker mellan olika medlemsstater, skall den göras utan att det påverkar fördelningsnyckeln för disponibla finansiella belopp och utföras inom ramen för det totala årliga anslag för åtgärden som budgetmyndigheten fastställt.

4. Vid den anpassning som nämns i punkterna 1, 2 och 3 skall hänsyn tas till alla de faktorer som gör det möjligt att fastställa de ändringar som motiverar anpassningen, avseende bl.a. arternas biologiska egenskaper, merkostnadernas variation och produktionens och avsättningens kvalitativa och kvantitativa aspekter.

Artikel 9

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifterna till denna förordning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.2.

Artikel 10

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Finansiering

De åtgärder som fastställs i denna förordning skall utgöra en sådan intervention avsedd att stabilisera jordbruksmarknaderna som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1258/1999(11). De skall finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

Artikel 12

Rapportering

Kommissionen skall senast den 1 juni 2006 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén överlämna en rapport om genomförandet av de åtgärder som avses i denna förordning, i förekommande fall åtföljd av förslag till åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de mål som fastställs i denna förordning.

Artikel 13

Övergångsåtgärder

De ansökningar om anpassning som inkommit till kommissionen i enlighet med artikel 2.6 i förordning (EG) nr 1587/98 och som inte är föremål för något beslut före det datum då den här förordningen träder i kraft skall omfattas av förfarandet i artikel 8.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.

På rådets vägnar

A. Matteoli

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 29 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 399, 30.12.1989, s. 39.

(4) EGT L 171, 29.6.1991, s. 1.

(5) EGT L 171, 29.6.1991, s. 10.

(6) EGT L 162, 30.6.1994, s. 8.

(7) EGT L 236, 5.10.1995, s. 2.

(8) EGT L 208, 24.7.1998, s. 1.

(9) EGT L 89, 5.4.2002, s. 1.

(10) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

BILAGA I

AZORERNA

a) Tonfisk

Katsuwonus pelamis

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus obesus

Thunnus thynnus

b) Arter avsedda för saluföring i färskt tillstånd

Phycis phycis

Beryx splendens

Pomatomus saltator

Sphyraena viridensis

Pagellus acame

Helicolenus dactylopterus dactylopterus

Cetrolabrus trutta

Labrus bergylta

Galeorhinus galeus

Pontinus kuhlii

Polyprion americanus

Coryphaena hippurus

Pseudocaranx dentex

Epigonus telescopus

Xiphias gladius

Serranus cabrilla

Serranus atricauda

Pagellus bogaraveo

Beryx decadactylus

Phycis blennoides

Seriola spp.

Loligo forbesi

Mora moro

Epinephelus guaza

Pagrus pagrus

Promethichthys prometeus

Lepidopus caudatus

Aphanopus carbo

Zeus faber, Zenopsis conchifer

Balistes carolinensis

Molva macrophthalma

Raja clavata

Scorpaena scrofa

Conger conger

Mullus surmelutus

Diplodus sargus

Sarda sarda

Sparisoma cretense

c) Små pelagiska arter och djuphavsarter

Scomber japonicus

Trachurus picturatus

Sardina pilchardus

Chaecon affinis

Aphanopus carbo

BILAGA II

MADEIRA

a) Tonfisk

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus Thynnus

Thunnus obesus

Katsuwonus pelamis

b) Dolkfisk

Aphanopus carbo

c) Vattenbruksprodukter

Sparus aurata

Pagrus Pagrus

Pagellus Bogaraveo

BILAGA III

KANARIEÖARNA

a) Tonfisk

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus thynnus thynnus

Thunnus obesus

b) Bonit

Katsuwonus pelamis

c) Sardiner

Sardina pilchardus

d) Makrill

Scomber spp.

e) Bläckfiskprodukter och bottenlevande arter

Dentex dentex

Dentex gibbosus

Dentex macrophatalmus

Diplodus sargus

Diplodus cervinus

Lithognathus mormyrus

Pagellus acarne

Pagellus bogaraveo

Pagellus erythrinus

Sparus aurata

Sparus caeruleostictus

Sparus auriga

Sparus pagrus

Spondyliosoma cantharus

Merluccius merluccius

Merluccius senegalensis

Merluccius polli

Phycis phycis

Lepidorhombus boscii

Lophius piscatorius

Dicologlossa cuneata

Solea vulgaris

Solea senegalensis

Seppia Officinalis

Sepia bertheloti

Sepia orbignyana

Loligo vulgaris

Loligo forbesi

Octopus vulgaris

Todarodes sagittatus

Cynoglossus, spp

Allotheutis, spp.

f) Vattenbruksprodukter

Sparus aurata

Sparus pagrus

Dicentrarchus labrax

Seriola spp.

Solea senegalensis

BILAGA IV

GUYANA

a) Räkor

Penaeus subtilis

Penaeus brasiliensis

Plesiopenaeus edwardsianus

Solenocra acuminata

b) Vit fisk från småskaligt fiske avsedd för marknaderna för färsk, djupfryst och fryst fisk

Cynoscion acoupa

Cynoscion virescens

Cynoscion steindachneri

Macrodon ancylodon

Plagioscion arenatus

Tarpon atlanticus

Megalopos atlanticus

Arius parkeri

Arius proops

Sphyrnidae

Carcharhinidae

Trachynotus cayennensis

Oligoplites saliens

Scomberomorus maculatus

BILAGA V

RÉUNION

a) Svärdfisk

Xiphias gladius

b) Tonfisk

Thunnus albacares

Thunnus alalunga

Thunnus obesus

Thunnus maccoyii

Euthynus spp.

Katsuwonus spp.

c) Marliner och spjutfisk

Makaira mazara

Makaira indica

Tetrapterus audax

d) Hajar

Carcharinus longimanus

Isurus oxyrinchus

e) Segelfisk

Isiophorus

f) Guldmakrill

Coryphaena hippurus

Top