Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2325

Rådets förordning (EG) nr 2325/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2561/2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko

OJ L 345, 31.12.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; tyst upphävande genom 32001R2561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2325/oj

32003R2325

Rådets förordning (EG) nr 2325/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2561/2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0025 - 0026


Rådets förordning (EG) nr 2325/2003

av den 17 december 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2561/2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) Avtalet om förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko i fråga om havsfiske upphörde att gälla den 30 november 1999. Cirka 400 fiskefartyg och 4300 fiskare som hade varit verksamma i enlighet med avtalet blev till följd av detta tvungna att upphöra med sin fiskeriverksamhet.

(2) Genom förordning (EG) nr 2561/2001(3) beslutade rådet om undantag från bestämmelserna i förordning (EG) nr 2792/1999(4) för fiskare och fartygsägare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko. Undantagen gäller för vissa kategorier av bidrag och offentliga stöd som beviljas genom ett administrativt beslut, fattat mellan den 1 juli 2001 och den 30 juni 2003. Genom samma förordning inrättas en särskild åtgärd som ett komplement till de åtgärder som genomförs inom ramen för strukturfonderna i de berörda medlemsstaterna till följd av att fiskeavtalet inte förnyas.

(3) De fiskare som berörs av att fiskeavtalet inte har förnyats har i vissa fall blivit arbetslösa på grund av omställningen av deras fartygs fiskeriverksamhet, på samma sätt som fiskare vars fartyg helt har upphört med verksamheten. För att alla fiskare skall behandlas lika bör det göras avvikelse från de bestämmelser som begränsar beviljandet av individuella kompensationsbetalningar till definitivt upphörande av fiskeriverksamheten för det fartyg på vilket de som omfattades av åtgärden var påmönstrade.

(4) Det är önskvärt att den tidsfrist på mindre än ett år som avses i artikel 12.4 c i förordning (EG) nr 2792/1999, det vill säga den tidsfrist inom vilken fiskaren inte får återuppta samma yrke utan att bli tvungna att återbetala ersättningen tidsproportionellt, börjar löpa den 1 januari 2002, det vill säga slutdatum för utbetalning av ersättning för tillfälligt upphörande av verksamhet och inte det datum då bidraget faktiskt betalas ut.

(5) För att kunna genomföra ovannämnda ändringar måste nuvarande tidsfrist för att fatta det administrativa beslutet, för slutdatum då utgifter kan berättiga till stöd eller bidrag samt för att lämna in ansökan om utbetalning av restbeloppet förlängas med tolv månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2561/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 d skall ersättas med följande:

"d) För beviljande av individuella kompensationsbetalningar till fiskare skall

i) de bidragsberättigande kostnader som avses i artikel 12.3 b och c höjas med 20 %,

ii) kravet i artikel 12.3 b att förmånstagaren skall ha varit påmönstrad på ett fartyg som omfattas av åtgärder som gäller definitivt upphörande av verksamheten skall inte tillämpas,

iii) den tidsfrist på mindre än ett år som avses i artikel 12.4 c börja löpa från och med den 1 januari 2002."

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Undantagsbestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas endast för bidrag och offentliga stöd som beviljas genom ett administrativt beslut av de myndigheter som anges i artikel 6, fattat mellan den 1 juli 2001 och den 30 juni 2003. Denna period skall förlängas till och med den 30 juni 2004 för de bidrag som avses i artikel 12.3 a, b och c."

2. Artikel 5.4 skall ersättas med följande:

"4. De utgifter som faktiskt har betalats av den slutliga stödmottagaren från och med den 1 juli 2001 berättigar till stöd från gemenskapen i enlighet med denna åtgärd. Slutdatum då utgifter kan berättiga till stöd eller bidrag är den 31 december 2003. Det datumet skall ersättas med den 31 december 2004 för de bidrag som avses i artikel 12.3 a, b och c.

Sista datum för ansökan till kommissionen om utbetalning av restbeloppet skall vara den 30 juni 2004. Det datumet skall ersättas med den 30 juni 2005 för de bidrag som avses i artikel 12.3 a, b och c."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 29 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 344, 28.12.2001, s. 17. Förordningen ändrad genom artikel 6 i förordning (EG) nr 2372/2002 (EGT L 358, 31.12.2002, s. 81).

(4) EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2369/2002 (EGT L 358, 31.12.2002, s. 49).

Top