Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2237

Kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003 av den 23 december 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

OJ L 339, 24.12.2003, p. 52–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 522 - 539

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; upphävd genom 32004R1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2237/oj

32003R2237

Kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003 av den 23 december 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0052 - 0069


Kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003

av den 23 december 2003

om fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001(1), särskilt artikel 145 c, e, f, q och artikel 155 i denna, och

av följande skäl:

(1) I avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs vissa stödsystem för jordbrukare. I förenklingssyfte är det lämpligt att anta en enda förordning där tillämpningsföreskrifterna för de system som träder i kraft 2004 fastställs.

(2) Med början 2005 skall det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i kapitel 4 i avdelning II i förordning (EG) nr 1782/2003 (nedan kallat "IAKS") tillämpas för de stödsystemen. En del av dessa stödsystem samt en del av de produkter för vilka direktstöd beviljas inom ramen för en del av dessa stödsystem omfattas redan av IAKS. För att underlätta övergången från de ordningar som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen(2) till de ordningar som fastställs genom IAKS är det lämpligt att de existerande bestämmelserna i enlighet med förordning (EEG) nr 3508/92, och dess tillämpningsföreskrifter som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001(3) tillämpas på dessa stödsystem.

(3) För systemens effektivitet och goda förvaltning måste arealstöden begränsas till vissa arealer och villkor som skall anges.

(4) Det bör förhindras att arealer besås enbart för att arealersättning skall kunna erhållas. Vissa villkor för sådd och odling av grödor bör specificeras, särskilt när det gäller durumvete, proteingrödor och ris. För att ta hänsyn till skillnaderna mellan de olika jordbrukstekniska metoder som används inom gemenskapen bör lokala normer beaktas.

(5) Endast en ansökan för ett arealstöd bör tillåtas för varje jordbruksskifte och år utom när det gäller fall då arealersättningen ges som ett tillägg för samma gröda eller stödet avser produktion av utsäde. Arealersättning kan beviljas för grödor för vilka stöd erhålls enligt en ordning som omfattas av gemenskapens struktur- eller miljöpolitik.

(6) I de arealbaserade stödsystemen fastställs att om den areal för vilken det begärs stöd överskrider den maximala garanterade arealen, basarealerna eller delbasarealerna, skall den areal per jordbrukare för vilken stöd begärs minskas proportionellt det aktuella året. Det är därför lämpligt att fastställa villkor och tidsgränser för utbyte av information mellan kommissionen och medlemsstaterna för att fastställa en minskningskoefficient och för att informera kommissionen om de arealer för vilka stöd har betalats ut. Samma föreskrifter skall gälla för minskningen av det totala antalet individuella referenskvantiteter vad gäller tillämpningen av artikel 95.4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(7) I enlighet med artikel 73 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall stöd beviljas på villkor att det används vissa kvantiteter av certifierat utsäde av sorter som i regionen erkänns vara av hög kvalitet för semolina- eller pastaproduktion. För att säkerställa att dessa krav uppfylls bör det fastställas kriterier för den metod som används för att kontrollera sorterna i varje medlemsstat, ett förfarande för upprättning av en förteckning över stödberättigande sorter, samt minimikvantiteten för certifierat utsäde som skall användas.

(8) Det korta dröjsmålet mellan antagandet av förordning (EG) nr 1782/2003 och ikraftträdandet av det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete gör det omöjligt att redan upprätta en förteckning över sorter som berättigar till stödet under 2004 och 2005 i enlighet med den planerade kontrollmetoden. Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna upprättar en övergångsförteckning baserad på ett urval av de nuvarande sorterna.

(9) Mot bakgrund av att en viss mängd certifierat utsäde måste användas för att få det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete bör ett lämpligt kontrollförfarande upprättas för att kontrollera att bidragsberättigande utsäde och de mängder som krävs faktiskt används.

(10) I vissa regioner sås proteingrödorna traditionellt i en blandning med spannmål av agronomiska skäl. Den gröda som blir resultatet består huvudsakligen av proteingrödor. För att proteingrödebidraget skall kunna beviljas bör de arealer som sås därför anses vara proteingrödearealer.

(11) Av skäl som har att göra med effektivitet och god förvaltning av stödsystemet för nötter bör arealersättningen inte användas för att finansiera marginella planteringar eller isolerade träd. En minsta skiftesstorlek och trädtäthet för en specialiserad fruktodling bör därför fastställas. För att underlätta övergången mellan de befintliga förbättringsplaner som löper ut senare än införandet av det nya stödsystemet är det lämpligt att föreskriva övergångsåtgärder.

(12) Stödvillkoren samt beräkningen av det grödspecifika stödet för ris beror inte bara på basarealen eller de arealer som fastställts för varje producerande medlemsstat genom förordning (EG) nr 1782/2003, utan också på den eventuella uppdelningen av dessa basarealer i delbasarealer och på de objektiva kriterier som varje medlemsstat valt för att genomföra denna uppdelning, på villkoren för odlingen av skiftena och på dessa skiftens minimistorlek. Följaktligen bör detaljerade bestämmelser fastställas för upprättande, förvaltning och odling för basarealer och delbasarealer.

(13) Om den basareal som det hänvisas till i artikel 82 i förordning (EG) nr 1782/2003 riskerar att överskridas skall det grödspecifika stödet för ris minskas. För att fastställa bestämmelserna för beräkningen av denna minskning bör de kriterier som man skall ta hänsyn till samt de tillämpliga koefficienterna definieras.

(14) Uppföljningen av det grödspecifika stödet för ris förutsätter att kommissionen har meddelats viss information som avser odlingen av basarealer och delbasarealer. I detta syfte bör den detaljerade information som medlemsstaterna bör meddela kommissionen samt tidsgränserna för dessa meddelande fastställas.

(15) Det grödspecifika stödet för ris ersätter de kompensationsbidrag för ris som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 613/97 av den 8 april 1997 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3072/95 avseende villkor för beviljande av kompensationsbidrag i enlighet med stödsystemet för risproducenter(4). Den förordningen förlorar sitt syfte och bör därför upphöra att gälla.

(16) I artiklarna 93 och 94 i förordning (EG) nr 1782/2003 föreskrivs stöd för jordbrukare som odlar potatis avsedd för framställning av potatisstärkelse som omfattas av ett odlingsavtal och inom den kvot som fastställs i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse(5). Villkoren för beviljandet av stödet bör därför fastställas och i förekommande fall bör korshänvisningar göras till de existerande bestämmelserna avseende det kvotsystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1868/94. Med tanke på att potatisen levereras fortlöpande till det stärkelseproducerande företaget och att stödet hittills har betalats för de kvantiteter som levererats är det lämpligt att ha kvar det nuvarande stödsystemet för 2004. Av skäl som har att göra med effektivitet och god förvaltning av stödsystemet bör det föreskrivas bestämmelser om kontroller.

(17) I artiklarna 95 och 96 i förordning (EG) nr 1782/2003 föreskrivs att mjölkbidraget och den ytterligare ersättningen skall betalas till producenterna. I rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter(6) fastställs särskilda bestämmelser vid inställd verksamhet. Det är därför lämpligt att föreskriva att när en fysisk eller juridisk person som innehar referenskvantiteter inte längre uppfyller kraven enligt artikel 5 c under de tolv månader som föregår den 31 mars det aktuella året skall denne uteslutas från att få bidraget och betalningen. Av skäl som har att göra med effektivitet och god förvaltning av stödsystemet bör det föreskrivas bestämmelser om kontroller.

(18) I artiklarna 88-92 i förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs ett nytt stöd för energigrödor som skall beviljas jordbrukare. Med tanke på att det handlar om ett nytt system som kräver ganska komplicerade åtgärder för förvaltning och kontroll är det lämpligt att begränsa tillämpningsföreskrifterna till 2004 för att för kommande år se över dem med hänsyn till de erfarenheter som gjorts.

(19) I överensstämmelse med kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 av den 19 november 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningen (EG) nr 1251/1999 beträffande användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk för produktion av råvaror för framställning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller foder(7), i vilket sockerbetor utesluts från stöd, är det lämpligt att odling av sockerbetor utesluts från stödet för energigrödor.

(20) Det är nödvändigt att fastställa villkoren för att få detta stöd. I detta hänseende är det nödvändigt att fastställa villkoren för hur avtalet mellan producenten och den förste förädlaren för de berörda jordbruksvarorna skall slutas. Villkoren för det fall där bearbetningen görs av jordbrukaren själv på jordbruksföretaget bör fastställas.

(21) För att säkerställa att råvaran bearbetas till den föreskrivna energiprodukten bör en säkerhet ställas av den förste förädlaren trots att stödet inte beviljas denne utan beviljas jordbrukaren. Säkerhetens storlek bör vara tillräcklig för att undanröja risken för att råvarorna omdirigeras från sin destination. För att göra ordningens kontrollsystem effektivt är det dessutom nödvändigt att begränsa försäljningen av råvaror samt halvförädlade varor till två gånger den slutliga bearbetas.

(22) En tydlig skillnad måste göras mellan de skyldigheter som gäller för den som ansöker om stöd som upphör när den totala mängden skördad råvara levereras och de skyldigheter som gäller för den förste förädlaren och som börjar vid leveransen och upphör i och med att råvarorna slutligt bearbetas till energiprodukter.

(23) Vissa transporter inom gemenskapen av råvaror och produkter som härrör från dessa bör omfattas av kontrollsystem som inbegriper användning av kontrollexemplar T5 som skall utfärdas enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(8). Andra bevis bör föreskrivas om kontrollexemplar T5 går förlorade på grund av omständigheter som inte beror på den förste förädlaren. Av skäl som har att göra med effektivitet och god förvaltning av stödsystemet bör det föreskrivas bestämmelser om kontroller.

(24) Förvaltningskommittén för direktstöd har inte yttrat sig inom den tidsgräns som dess ordförande har fastställt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1 RÄCKVIDD OCH ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för genomförandet av följande stödsystem som föreskrivs i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003:

a) Särskilt kvalitetsbidrag för durumvete som föreskrivs i kapitel 1 i avdelning IV i den förordningen.

b) Bidrag för proteingrödor som föreskrivs i kapitel 2 i avdelning IV i den förordningen.

c) Grödspecifikt stöd för ris som föreskrivs i kapitel 3 i avdelning IV i den förordningen.

d) Arealstöd för nötter som föreskrivs i kapitel 4 i avdelning IV i den förordningen.

e) För 2004, stöd för energigrödor som föreskrivs i kapitel 5 i avdelning IV i den förordningen.

f) Stöd för potatisstärkelse som föreskrivs i kapitel 6 i avdelning IV i den förordningen.

g) Mjölkbidrag och ytterligare betalningar som föreskrivs i kapitel 7 i avdelning IV i den förordningen.

Artikel 2

Tillämpning av det integrerade systemet för administration och kontroll

Förordning (EEG) nr 3508/92 och förordning (EG) nr 2419/2001 skall gälla för ansökningar för kalenderåret 2004 om de direktstöd som avses i artikel 1 a-e, om inte annat föreskrivs.

För kalenderåret 2004 skall artiklarna 11-15, 17, 20, 44 och 46-51 i förordning (EG) nr 2419/2001 gälla för de ansökningar om direktstöd som avses i artikel 1 f och g.

För kalenderåret 2004 skall artikel 2 r samt artiklarna 4, 22 och 23 i förordning (EG) nr 2419/2001 gälla för de ansökningar om de direktstöd som avses i artikel 1 f.

Artikel 3

Datum för ansökningarna

Jordbrukarna skall ansöka om de stöd som anges i artikel 1 senast det datum som skall fastställas av medlemsstaterna, men senast den 15 maj. I Finland och i Sverige får datumet den 15 maj senareläggas, dock inte längre än till den 15 juni.

Kommissionen får emellertid enligt det förfarande som anges i artikel 144.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 tillåta att de datum som anges i första stycket senareläggs i vissa zoner där det normala datumet inte kan tillämpas på grund av exceptionella klimatförhållanden.

Artikel 8 i förordning (EG) nr 2419/2001 skall bara gälla för arealrelaterade stödansökningar. För stärkelsepotatis får ändringar i ansökningarna göras fram till och med den 30 juni i Finland och Sverige.

Artikel 4

Stödvillkor

1. Det direktstöd som anges i artikel 1 a, b, c och e skall endast beviljas för de arealer, för varje typ av gröda, som omfattas av en ansökan om minst 0,3 hektar där varje skifte överstiger den minimistorlek som fastställts av medlemsstaten inom den gräns som fastställs genom artikel 4 i förordning (EG) nr 2419/2001.

2. Det direktstöd som anges i artikel 1 a, b och c skall bara beviljas för de arealer som är helt besådda och där alla normala odlingsvillkor följs i enlighet med de lokala normerna.

När det gäller det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete enligt kapitel 1 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 skall grödor som odlas på arealer som är helt besådda och som brukas i överensstämmelse med lokala normer, men som inte uppnår blomningsstadiet beroende på exceptionella väderförhållanden som erkänns av den berörda medlemsstaten, förbli stödberättigande förutsatt att arealerna i fråga inte har använts för andra ändamål fram till detta odlingsstadium.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av den tidsperiod som fastställs i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall direktstöd i enlighet med denna förordning betalas ut efter det att kontrollerna i enlighet med förordning (EG) nr 2419/2001 och denna förordning har genomförts.

4. Under ett givet år får inte mer än en ansökan om arealstöd i enlighet med ett system finansierat i enlighet med artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 1258/1999(9) göras för något odlat skifte.

Varje odlat skifte som samma år omfattas av en ansökan om

a) det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete som avses i kapitel 1 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, eller proteingrödebidraget som avses i kapitel 2 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 får vara föremål för en ansökan om det stöd för jordbruksgrödor som avses i artiklarna 2, 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999(10) eller i kapitel 10 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003,

b) det grödspecifika stödet för ris som avses i kapitel 3 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, eller bidraget för proteingrödor som avses i kapitel 2 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, får vara föremål för en ansökan om det stöd för utsäde som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2358/71(11) eller i kapitel 9 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003,

c) det stöd för energigrödor som avses i kapitel 5 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 får vara föremål för en ansökan om det stöd för jordbruksgrödor som avses i artiklarna 2, 4 och 5 i förordning (EG) nr 1251/1999 eller i kapitel 10 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket i artikel 90 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller det grödspecifika stödet för ris som avses i kapitel 3 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003,

d) det stöd för jordbruksgrödor som avses i artiklarna 2, 4 och 5 i förordning (EG) nr 1251/1999 eller i kapitel 10 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 får vara föremål för en ansökan om det stöd för utsäde som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2358/1971 eller i kapitel 9 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003.

Mark som används för att producera råvaror odlade i enlighet med det stöd för energigrödor som avses i kapitel 5 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 berättigar inte till gemenskapsstöd i enlighet med kapitel VIII i rådets förordning (EG) nr 1257/1999(12), med undantag för stöd som beviljats för utgifterna för plantering av snabbväxande arter i enlighet med andra stycket i artikel 31.3 i den förordningen.

Artikel 5

Meddelanden

Medlemsstaterna skall kommunicera med kommissionen på elektronisk väg i enlighet med följande tidtabell:

a) Senast den 15 september det aktuella året: arealerna, eller kvantiteterna i det fall som avses i artiklarna 95 och 96 i förordning (EG) nr 1782/2003, för vilka stödet har begärts för det kalenderåret, där fallet kan delas upp för varje delbasareal.

b) Senast den 31 oktober: slutliga uppgifter om de arealer eller kvantiteter som erhållits med hänsyn tagen till de kontroller som redan utförts.

c) Senast den 31 juli följande år: de slutliga uppgifter som motsvarar de arealer eller kvantiteter för vilka stöd faktiskt har utbetalats för det kalenderåret, efter, i förekommande fall, avdrag av de minskningar i areal som föreskrivs i artikel 32 i förordning (EG) nr 2419/2001.

Arealerna skall anges i hektar med två decimaler. Kvantiteten skall anges i ton med tre decimaler.

Artikel 6

Minskningskoefficient

1. Minskningskoefficienten för arealen i det fall som avses i artikel 75, artikel 78.2, artiklarna 82 och 85 samt artikel 89.2 i förordning (EG) nr 1782/2003, eller för de kvantiteter och objektiva kriterier i det fall som avses i artikel 95.4 i den förordningen, skall fastställas senast den 15 november det berörda året på grundval av de uppgifter som meddelats i enlighet med artikel 5 b i denna förordning.

2. I de fall som avses i artiklarna 75, 82, 85 och artikel 95.4 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall medlemsstaterna senast den 1 december det aktuella året meddela kommissionen den minskningskoefficient som tillämpas, och i det fall som avses i artikel 95.4 i den förordningen, de objektiva kriterier som tillämpas.

KAPITEL 2 SÄRSKILT KVALITETSBIDRAG FÖR DURUMVETE

Artikel 7

Kontroll av sorter

1. De medlemsstater som anges i artikel 74.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall fastställa en förteckning över sorter av durumvete som berättigar till det särskilda kvalitetsbidrag som anges i artikel 72 i förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med punkterna 2 till 5 i denna artikel.

2. Medlemsstaterna skall, minst vartannat år, fastställa minst två representativa sorter. De representativa sorterna skall vara de mest certifierade durumvetesorterna.

3. Medlemsstaterna skall analysera durumvetesorter i enlighet med följande kvalitetsparametrar och tilldela varje parameter relevant viktning:

a) Proteininnehåll (40 %).

b) Glutenkvalitet (30 %).

c) Färgindex (20 %).

d) Rymdvikt eller vikten av ett tusen kärnor (10 %).

Summan av genomsnitten av de kvalitetsparametrar som anges i leden a till d multiplicerad med det angivna procentvärdet, skall utgöra sorternas kvalitetsindex.

Varje medlemsstat skall under en period på minst två år jämföra kvalitetsindexen för durumvetesorterna med kvalitetsindexen för de representativa sorterna på regional nivå. De sorter som skall undersökas är de som är registrerade i varje medlemsstats nationella katalog, med undantag för de sorter för vilka inga analytiska uppgifter är tillgängliga för de senaste tre åren eftersom de inte längre används eller certifieras.

I det syftet, och baserat på det genomsnittliga kvalitetsindexet 100 som tilldelats de representativa sorterna, skall varje medlemsstat för var och en av de kvalitetsparametrar som anges i leden a till d beräkna den procentsats som skall tilldelas de andra durumvetesorterna jämfört med indexet 100. Endast durumvetesorter med ett index lika med eller högre än 98 får berättiga till kvalitetsbidraget för durumvete.

4. En medlemsstat får utesluta de sorter som har en genomsnittlig grad av förlorat glasaktigt utseende (mitadinage) som överstiger 27 % från förteckningen över bidragsberättigande sorter.

5. Sorter som är registrerade i den nationella katalogen i en annan medlemsstat får också undersökas vad gäller deras bidragsberättigande.

Artikel 8

Analysmetoder

1. Analysmetoderna för proteininnehåll, rymdvikt och graden av förlorat glasaktigt utseende (mitadinage) skall vara de som fastställs i kommissionens förordning (EG) 824/2000(13).

2. Färgindexet skall mätas i enlighet med ICC 152-metoden eller en likvärdig erkänd metod.

3. Glutenkvaliteten skall mätas i enlighet med ICC 158-metoden eller i enlighet med ICC 151-metoden.

Artikel 9

Kvantitet av certifierat utsäde

Medlemsstaterna skall före den 1 oktober det år som föregår året då bidraget beviljas fastställa den minimikvantitet utsäde, certifierat i enlighet med rådets direktiv 66/402/EEG(14), som skall användas i enlighet med nuvarande jordbrukspraxis i det berörda produktionsområdet.

Artikel 10

Offentliggöranden och meddelanden

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober för vintersorter, och senast den 31 december för vårsorter det år som föregår året då bidraget beviljas, offentliggöra den förteckning över utvalda sorter som på nationell och regional nivå berättigar till det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete.

2. Medlemsstaterna skall senast en månad efter de datum som fastställs i punkt 1 meddela kommissionen den förteckning som anges i punkt 1 samt den minsta kvantitet certifierat utsäde som används om denna har ändrats.

Artikel 11

Giltighet

1. De sorter som finns med i den förteckning som anges i artikel 10.1 skall berättiga till det särskilda kvalitetsbidrag för durumvete för femårsperioder från och med det datum de först angavs i den förteckningen.

2. Bidragsberättigandet för varje sort får förlängas för en period på fem år, baserat på resultaten av de kvalitativa analyser som utförts under andra och tredje året av den bidragsberättigande perioden på fem år.

Artikel 12

Övergångsbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall före den 15 maj 2004 offentliggöra en förteckning över de sorter som berättigar till bidraget endast 2004 och 2005, och de skall före den 30 juni 2004 överlämna denna förteckning till kommissionen.

2. Medlemsstaterna skall fastställa den förteckning som anges i punkt 1 genom att från den förteckning över sorter som är registrerade i den nationella katalogen avlägsna de sorter som inte har certifierats 2002 och 2003 och de sorter som inte uppfyller minst två av följande parametrar:

a) Ett minsta proteininnehåll på 11,5 %.

b) En minsta rymdvikt på 78 kg/hl.

c) En minsta vikt för ett tusen kärnor på 42 g.

d) En högsta grad av förlorat glasaktigt utseende för durumvetet (mitadinage) på 27 %.

e) Ett minsta gluteninnehåll på 10 %.

3. Förteckningarna över sorter som är bidragsberättigande 2004, 2005 och 2006 får inkludera sorter som finns med i förteckningen över utvalda sorter i en annan medlemsstat på grundval av resultaten av de kvalitativa analyser som utförts av denna andra medlemsstat.

Artikel 13

Kontrollåtgärder

1. Stödansökan för det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete skall åtföljas av ett bevis som ges i enlighet med de regler som medlemsstaten fastställer om att minimikvantiteten certifierat utsäde har använts.

2. Om en skillnad konstateras mellan den minsta kvantitet certifierat utsäde som fastställts av medlemsstaten och den kvantitet som faktiskt används, skall den fastställda arealen enligt artikel 2 r i förordning (EG) nr 2419/2001 beräknas genom att dela den totala kvantiteten certifierat utsäde, för vilken jordbrukaren har lämnat bevis om att den använts, med den minsta kvantitet certifierat utsäde per hektar som fastställts av medlemsstaten i det berörda produktionsområdet.

KAPITEL 3 BIDRAG FÖR PROTEINGRÖDOR

Artikel 14

Blandning av spannmål och proteingrödor

I regioner där proteingrödor traditionellt sås i en blandning med spannmål skall bidraget för proteingrödor utbetalas på begäran av den sökande, under förutsättning att denne på ett sätt som godtas av de behöriga myndigheterna bevisar att proteingrödorna överväger i blandningen. De berörda arealerna berättigar inte till det särskilda regionalstöd för jordbruksgrödor som avses i artikel 98 i förordning (EG) nr 1782/2003.

KAPITEL 4 GRÖDSPECIFIKT STÖD FÖR RIS

Artikel 15

Ansökan

I sin stödansökan skall jordbrukaren ange vilken sort ris som har såtts på varje odlat skifte för vilka denne ansöker om det grödspecifika stöd för ris som anges i artikel 79 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 16

Datum för sådd

För att berättiga till det grödspecifika stödet för ris skall den deklarerade arealen vara besådd senast

a) den 30 juni året innan den aktuella skörden äger rum, i Spanien och Portugal,

b) den 31 maj i de övriga producerande medlemsstater som anges i artikel 80.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.

När det gäller Franska Guyana skall emellertid, för var och en av de två cyklerna, arealerna vara besådda senast den 31 december respektive den 30 juni före skördarna, och det grödspecifika stödet för ris skall beviljas på grundval av genomsnittet för de arealer som sås för var och en av de två cyklerna.

Artikel 17

Minskningskoefficient

Den minskningskoefficient för det grödspecifika stödet för ris som anges i artikel 82 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall beräknas i enlighet med bilaga I.

Artikel 18

Meddelanden

1. Medlemsstaterna skall före den 15 maj 2004 på elektronisk väg meddela kommissionen de åtgärder de vidtagit för tillämpningen av detta kapitel och i förekommande fall

a) uppdelningen av deras basareal eller arealer i delbasarealer,

b) de objektiva kriterier på vilka dessa uppdelningar grundas.

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med artikel 5 meddela kommissionen

a) senast den 15 september:

i) en förteckning över de sorter som är registrerade i den nationella katalogen, klassificerade i enlighet med de kriterier som definieras i punkt 2 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1785/2003(15),

ii) de besådda arealer för vilka ansökningar för det grödspecifika stödet för ris har lämnats in, per rissort och basareal och delbasareal, i enlighet med tabellen i bilaga II A till denna förordning, inbegripet överskridandena av basarealerna och delbasarealerna, definierade av varje medlemsstat i enlighet med punkt 1 i denna artikel,

b) senast den 31 oktober: de ändringar avseende de besådda arealerna för vilka ansökningar om det grödspecifika stödet för ris har lämnats in, meddelade i enlighet med första stycket, i enlighet med tabellen i bilaga II B till denna förordning,

c) senast den 31 juli: den information avseende de besådda arealerna för vilka det grödspecifika stödet för ris faktiskt har betalats ut för det senaste regleringsåret, i enlighet med den beräkningsmetod som definieras i bilaga I till denna förordning, i enlighet med tabellen i bilaga II C till denna förordning.

3. När det gäller Franska Guyana skall informationen avseende de besådda arealerna meddelas på grundval av genomsnittet för de arealer som besåtts under de två cyklerna.

4. Medlemsstaterna får årligen revidera de delbasområden och de objektiva kriterier som anges i punkt 1. De skall meddela kommissionen denna information senast den 15 maj året före den aktuella skörden.

KAPITEL 5 AREALSTÖD FÖR NÖTTER

Artikel 19

Villkor för berättigande till gemenskapsstöd

1. I detta kapitel avses med fruktodling ett homogent och sammanhängande område som är planterat med nötträd, som inte styckas upp av andra grödor eller planteringar och som är geografiskt sammanhängande. Isolerade träd eller en enda rad nötträd planterad längs med vägar eller andra grödor skall inte anses vara en fruktodling.

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna tillåta förekomsten av andra träd än nötträd inom en gräns som motsvarar 10 % av det antal träd som fastställs i punkt 3. Dessutom får medlemsstaterna tillåta förekomsten av kastanjer om det antal träd som fastställs i punkt 3 iakttas vad gäller de stödberättigande nötträden.

2. Endast fruktodlingar som producerar nötter och som uppfyller de villkor som anges i punkterna 3 och 4 vid det datum som skall fastställas i enlighet med artikel 3 i denna förordning berättigar till det arealstöd som föreskrivs i artikel 83 i förordning (EG) nr 1782/2003.

När det gäller en fruktodling där olika typer av nötter odlas och där stödet är differentierat beroende på produkt, skall villkoren för berättigande och/eller nivån på det stöd som är specifikt för den typ av nöt som är vanligast gälla.

3. Fruktodlingarnas minsta skiftesstorlek får inte understiga en areal på 0,10 hektar.

Antalet nötträd per hektar fruktodling får inte understiga

- 125 för hasselnötter,

- 50 för mandlar,

- 50 för valnötter,

- 50 för pistaschmandlar,

- 30 för johannesbröd.

4. Medlemsstaterna får fastställa den minsta skiftesstorleken och trädtätheten till en högre nivå än den som fastställts i punkt 3, i enlighet med objektiva kriterier och för att ta hänsyn till de berörda arealernas och skördarnas specifika egenskaper.

Artikel 20

Villkor för berättigande till nationellt stöd

Artikel 19 i denna förordning skall tillämpas på det nationella stöd som anges i artikel 87 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 87 i förordning (EG) nr 1782/2003 får en medlemsstat fastställa ytterligare kriterier för berättigande, under förutsättning att dessa kriterier överensstämmer med stödsystemets miljömål, landsbygdsmål, sociala och ekonomiska mål och inte inför någon diskriminering mellan producenterna. Medlemsstaterna skall fastställa de rutiner som krävs för att kontrollera dessa kriterier.

Artikel 21

Ansökan

I stödansökan skall jordbrukaren ange antal nötträd per typ och per jordbruksskifte.

Artikel 22

Meddelanden

1. Medlemsstaterna skall före det datum som anges i artikel 3 och senast den 15 maj 2004 meddela kommissionen följande:

a) Nivån på arealstödet per produkt och/eller den nationella garantiarealen (nedan kallade "NGA") då en medlemsstat ansöker för gemenskapsstöd i enlighet med artikel 83.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.

b) De högre nivåerna och kriterierna enligt artikel 19.4 i denna förordning.

c) De ytterligare kriterier som avses i artikel 20 i denna förordning, och

under följande år, senast den 31 mars, de uppgifter som avses i leden b och c och senast den 15 maj de uppgifter som anges i led a.

2. Varje ändring av de meddelanden som avses i punkt 1 skall gälla för följande år och medlemsstaterna skall omedelbart meddela kommissionen detta, åtföljt av de objektiva kriterier som motiverar sådana ändringar.

Artikel 23

Övergångsbestämmelser

1. Medlemsstaterna får fastställa om och på vilka villkor de förbättringsplaner som anges i artikel 86.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 får avslutas före deras normala upphörande och om de berörda arealerna blir bidragsberättigande i enlighet med detta system.

2. När medlemsstaterna fastställer de villkor som anges i punkt 1 skall de säkerställa att

a) planen inte har avslutats innan den årliga perioden har fullföljts, och

b) planens ursprungliga mål har uppfyllts till medlemsstaternas fulla belåtenhet.

KAPITEL 6 STÖD FÖR STÄRKELSEPOTATIS

Artikel 24

Stödberättigande

Det stöd för stärkelsepotatis som föreskrivs i artikel 93 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall beviljas för potatis som omfattas av ett odlingsavtal som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 2236/2003(16) och som har sund, god och marknadsmässig kvalitet, på grundval av potatisens nettovikt som fastställs genom en av de metoder som beskrivs i bilaga I till förordning (EG) nr 2235/2003(17) och den levererade potatisens stärkelseinnehåll, i enlighet med de värden som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 2235/2003.

Inget stöd för stärkelsepotatis får beviljas för potatis som inte har sund, god och marknadsmässig kvalitet eller för potatisar vars stärkelseinnehåll understiger 13 %, förutom då andra stycket i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2236/2003 gäller.

Artikel 25

Ansökan

För 2004 skall jordbrukaren lämna in en stödansökan som innehåller alla nödvändiga uppgifter för att kunna bedöma stödberättigandet, särskilt

a) jordbrukarens identitet,

b) en kopia av det odlingsavtal som anges i artikel 24,

c) en försäkran från jordbrukaren om att han känner till villkoren för stödet i fråga.

Artikel 26

Minimipris

För att stöd skall kunna beviljas för stärkelsepotatis skall bevis tillhandahållas om att ett pris som inte understiger det som anges i artikel 4a i förordning (EG) nr 1868/94 har utbetalats i leveransskedet och i enlighet med de värden som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 2235/2003.

Det bevis som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2236/2003 skall gälla.

Artikel 27

Utbetalningar

1. Genom undantag från artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 och utan att det påverkar den tidsperiod som fastställs i samma artikel skall, för 2004, stödet för stärkelsepotatis betalas ut till jordbrukarna av den medlemsstat på vilkens territorium potatisstärkelsen framställdes för de kvantiteter som levererades till det stärkelseproducerande företaget, inom fyra månader från och med det datum då det bevis som avses i artikel 26 i denna förordning tillhandahölls och de villkor som avses i artikel 24 i denna förordning har uppfyllts.

2. Den omräkningskurs som skall användas för att ange stödet för stärkelsepotatis i nationell valuta skall vara den som tillämpas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 2236/2003.

Artikel 28

Kontroller och minskningar

1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla varandra nödvändigt ömsesidigt bistånd för de kontroller som föreskrivs i denna artikel samt i de fall som potatis avsedd för framställning av potatisstärkelse är föremål för handeln inom gemenskapen.

2. Kontroller på plats skall för 2004 omfatta minst 3 % av de producenter som har slutit odlingsavtal med stärkelseproducerande företag.

3. Kontroller på plats skall väljas på grundval av en riskanalys i vilken hänsyn tas till

a) de kvantiteter potatis som är avsedda för framställningen av potatisstärkelse med beaktande av arealerna såsom deklarerats i det odlingsavtal som avses i artikel 24,

b) andra parametrar som skall definieras.

4. Om det visar sig att den areal som faktiskt odlas understiger den deklarerade arealen med mer än 10 % skall det stöd som skall betalas ut till den berörda producenten för den aktuella skörden minskas med två gånger den konstaterade skillnaden.

KAPITEL 7 MJÖLKBIDRAG SAMT YTTERLIGARE BETALNINGAR

Artikel 29

Ansökan om stöd

För 2004 skall producenten lämna in en stödansökan som innehåller alla nödvändiga uppgifter för att kunna bedöma stödberättigandet, särskilt producentens identitet och en försäkran från producenten om att han känner till villkoren för stöden i fråga.

Artikel 30

Fall då ingen verksamheten bedrivs

1. När en fysisk eller juridisk person som innehar en individuell referenskvantitet inte uppfyller de villkor som anges i artikel 5 c i förordning (EG) nr 1788/2003 under den tolv månader långa period som slutar den 31 mars det aktuella året, får inga mjölkbidrag och ytterligare betalningar betalas ut för det aktuella året såvida denne inte på ett sätt som godtas av de behöriga myndigheterna och före tidsfristen för ansökan bevisar att produktionen har återupptagits.

2. Punkt 1 skall inte gälla vid force majeure och i vederbörligen styrkta fall som tillfälligt påverkar de berörda producenternas produktionskapacitet och som godkänns av den berörda myndigheten.

Artikel 31

Kontroller och påföljder

1. Minst 2 % av alla sökande skall varje år omfattas av kontroller på plats. Kontrollerna på plats skall omfatta villkoren för berättigande till mjölkbidraget och den ytterligare betalningen, särskilt på grundval av jordbrukarens redovisning eller andra register.

2. Artikel 31, artikel 32.1 och artikel 33 i förordning (EG) nr 2419/2001 skall gälla i den mån som "areal" tolkas som "individuell referenskvantitet".

Om i det fall som avses i artikel 30.1 i denna förordning den berörda personen inte har återupptagit produktionen senast vid tidsfristen för ansökan skall den individuella referenskvantitet som fastställts enligt föregående stycke anses vara noll. I detta fall skall den berörda personens stödansökan för det aktuella året avslås. Ett belopp som motsvarar det belopp som begärs i den avslagna ansökningen skall räknas av mot stödutbetalningar i enlighet med de stödsystem som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 3508/92 och som personen är berättigad till inom ramen för de ansökningar han lämnar in under det kalenderår som följer på konstaterandet.

3. Hänvisningen till artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 3508/92 i artikel 32.2 och i andra stycket i artikel 33 i förordning (EG) nr 2419/2001, samt i punkt 2 i denna artikel, skall tolkas som att det är de stödsystem som fastställs i enlighet med avdelningarna III och IV i förordning (EG) nr 1782/2003 som avses.

KAPITEL 8 STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR

AVSNITT 1 Definitioner

Artikel 32

Definitioner

I detta kapitel avses med

a) sökande: den jordbrukare som odlar de arealer som avses i artikel 88 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 för att erhålla det stöd som avses i den artikeln,

b) förste förädlare: den användare som svarar för det första förädlingssteget av jordbruksråvarorna i syfte att framställa en eller flera av de produkter som avses i artikel 88 i förordning (EG) nr 1782/2003.

AVSNITT 2 Avtal

Artikel 33

Råvarans användning

1. Med undantag för sockerbetor får alla jordbruksråvaror odlas på arealer som omfattas av det stöd som föreskrivs i artikel 88 i förordning (EG) nr 1782/2003 under förutsättning att deras slutanvändning är framställning av någon av de produkter som avses i den artikeln.

Det ekonomiska värdet av de energiprodukter som avses i första stycket som erhålls från varje bearbetning av råvaror skall vara större än värdet av alla andra produkter avsedda för andra användningar och som erhålls från samma förädlingssteg, enligt den värderingsmetod som föreskrivs i artikel 49.3.

2. De råvaror som avses i punkt 1 skall vara föremål för ett avtal i enlighet med artikel 90 i förordning (EG) nr 1782/2003 och enligt de villkor som anges nedan.

3. Den sökande skall leverera all skördad råvara och den förste förädlaren skall ta emot den och garanterar att motsvarande kvantitet råvara används inom gemenskapen vid framställning av en eller flera av de slutprodukter som förtecknas i artikel 88 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Om den förste förädlaren använder den råvara som skördas för att framställa en mellanprodukt eller biprodukt, får han använda motsvarande kvantitet av denna mellanprodukt eller biprodukt för framställning av en eller flera av de slutprodukter som avses i första stycket.

I det fall som avses i andra stycket skall den förste förädlaren informera den behöriga myndighet hos vilken säkerheten har ställts. Om en motsvarande kvantitet används i en annan medlemsstat än den där råvaran har skördats skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna hålla varandra informerade om transaktionen.

4. Inom ramen för de nationella bestämmelserna för avtalen kan den förste förädlaren delegera insamlingen av råvaran hos den jordbrukare som ansöker om stöd till en tredje part. Den delegerade skall agera i förädlarens namn och för dennes räkning, och det är förädlaren som har det fulla ansvaret med hänsyn till de skyldigheter som fastställs i detta kapitel.

Artikel 34

Undantag

1. Utan hinder av artikel 33.2 och 33.3 får medlemsstaterna tillåta den sökande att

a) använda all spannmål och alla oljeväxter med KN-numren 1201 00 90, ex 1205 00 90 och 1206 00 91 som är skördade

i) som bränsle för att värma upp sitt jordbruksföretag,

ii) för att producera energi eller biobränsle vid sitt jordbruksföretag,

b) vid sitt jordbruksföretag bearbeta samtliga råvaror som skördats till biogas med KN-nummer 2711 29 00.

2. I de fall som avses i punkt 1 skall den sökande genom en deklaration som ersätter det avtal som avses i artikel 35 förbinda sig att använda eller direkt förädla den råvara som är föremål för deklarationen. Artiklarna 35-50 skall tillämpas i relevanta delar.

Dessutom måste den sökande låta väga samtliga skördade råvaror hos ett av medlemsstaten utsett organ eller företag samt införa särskild bokföring för den råvara som använts och de produkter och biprodukter som följer av bearbetningen.

För spannmål och oljeväxter, för strån eller om hela växten används, får dock vägningen ersättas genom att råvarans volym fastställs.

3. En medlemsstat som utnyttjar den möjlighet som erbjuds i punkt 1 skall införa lämpliga kontrollåtgärder för att garantera att råvarorna omedelbart utnyttjas vid jordbruksföretaget eller att de bearbetas till biogas med KN-nummer 2711 29 00.

4. Spannmål och oljeväxter som används enligt punkt 1 a skall denatureras, och medlemsstaten skall fastställa vilken metod som skall användas. Medlemsstaterna får dock i stället för denaturering av oljefrön tillåta denaturering av olja som framställts genom bearbetningen av oljeväxter enligt punkt 1 a ii, under förutsättning att denatureringen sker direkt efter bearbetningen till olja och att det införs åtgärder för kontroll av hur fröna används.

Artikel 35

Avtal

1. Den sökande skall för att styrka sin ansökan om stöd till den behöriga myndigheten lämna in ett avtal mellan den sökande och den förste förädlaren.

2. Den sökande skall se till att avtalet innehåller följande uppgifter:

a) Samtliga avtalsslutande parters namn och adresser.

b) Avtalets giltighetstid.

c) Alla berörda råvaruslag och arealen för varje slag.

d) Alla tillämpliga villkor för leverans av den förväntade kvantiteten råvara.

e) En förpliktelse att fullgöra skyldigheterna enligt artikel 33.3.

f) De huvudsakliga slutanvändningarna för råvarorna, i enlighet med de villkor som fastställs i artiklarna 33.1 och 49.3.

3. Den sökande skall se till att avtalet sluts vid en tidpunkt som gör det möjligt för den förste förädlaren att lämna en kopia av avtalet till den behöriga myndigheten senast inom de tidsfrister som anges i artikel 44.1.

4. Av kontrollskäl får medlemsstaterna föreskriva att varje sökande endast får sluta ett leveransavtal för varje råvara.

AVSNITT 3 Ändring eller upphävande av avtalet

Artikel 36

Ändring eller upphävande av avtalet

Om de avtalsslutande parterna ändrar eller upphäver avtalet efter det att den sökande har lämnat in en stödansökan, får denna ansökan endast kvarstå om den sökande före sista inlämningsdatum för ändringar i en stödansökan i den berörda medlemsstaten underrättar den behöriga myndigheten om ändringen eller upphävandet, så att alla nödvändiga kontroller kan utföras.

Artikel 37

Särskilda omständigheter

Om den sökande meddelar den behöriga myndigheten att han på grund av särskilda omständigheter inte kan leverera all eller en del av den råvara som anges i avtalet, kan den behöriga myndigheten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36, efter det att dessa särskilda omständigheter vederbörligen har styrkts, tillåta antingen att avtalet ändras i den utsträckning som förefaller berättigad, eller att det upphävs.

Om ändringen leder till att den areal som avtalet omfattar minskar eller om avtalet upphävs förlorar den sökande sin rätt till det stöd som avses i detta kapitel för de arealer som omfattas av avtalet.

Artikel 38

Ändringar av slutanvändningarna

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 får den förste förädlaren ändra de huvudsakliga slutanvändningarna för de råvaror som avses i artikel 35.2 f, efter det att den i avtalet avsedda råvaran har levererats till den förste förädlaren och villkoren i artikel 40.1 och i artikel 44.3 första stycket har uppfyllts.

Ändringar av slutanvändningarna skall uppfylla de krav som anges i artikel 33.1 andra stycket och artikel 49.3.

Den förste förädlaren skall i förväg lämna besked till den behöriga myndigheten så att alla nödvändiga kontroller kan genomföras.

AVSNITT 4 Representativ avkastning och kvantiteter som skall levereras

Artikel 39

Representativ avkastning

Medlemsstaterna skall varje år, enligt ett lämpligt förfarande, fastställa en avkastning som bedöms vara representativ och som bör kunna uppnås, och de berörda sökandena skall informeras om detta.

Artikel 40

Kvantiteter som skall levereras

1. Den sökande skall till den behöriga myndigheten deklarera den totala kvantiteten råvara som har skördats för varje slag och sort samt bekräfta den levererade kvantiteten och till vilken part råvaran har levererats.

2. Den kvantitet som skall levereras av den sökande till den förste förädlaren skall minst motsvara den representativa avkastningen.

I styrkta undantagsfall får medlemsstaterna emellertid godta att denna kvantitet är upptill 10 % lägre än den representativa avkastningen.

I sådana fall då den behöriga myndigheten har tillåtit att avtalet ändras eller upphävs i enlighet med artikel 37, får den behöriga myndigheten minska den kvantitet som den sökande skall leverera enligt första stycket i denna punkt i den utsträckning som förefaller motiverad.

Artikel 41

Minskning av stödet

Om den sökande inte levererar den kvantitet av en viss råvara som krävs i enlighet med detta kapitel, skall han anses inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 32 i förordning (EEG) nr 2419/2001 beträffande skiften med energigrödor i förhållande till en areal som beräknas genom att den odlade arealen som han har använt för att producera råvaror enligt de kriterier som föreskrivs i det här kapitlet, multipliceras med det proportionerliga bortfallet av råvaran.

AVSNITT 5 Villkor för utbetalning av stöd

Artikel 42

Utbetalningar

1. Utbetalningen av stöd till den sökande får äga rum före förädlingen av råvaran. Utbetalningen får dock endast göras när den mängd råvara som skall levereras enligt det här kapitlet har levererats till den förste förädlaren, och under förutsättning att

a) den deklaration som avses i artikel 40 har lämnats in,

b) en kopia av avtalet har lämnats av den förste förädlaren till den behöriga myndigheten, och de villkor som avses i artikel 33.1 har uppfyllts,

c) den behöriga myndigheten har mottagit bevis för att fullständig säkerhet har ställts enligt artikel 45.2,

d) den behöriga myndighet som ansvarar för utbetalning av stöd för varje ansökan har kontrollerat att villkoren i artikel 35 är uppfyllda.

2. Vid odling av tvååriga grödor, vilken medför att råvaran skördas och levereras först det andra odlingsåret, skall utbetalningen göras under de två år som följer på den tidpunkt då det avtal sluts som avses i artikel 35, under förutsättning att de behöriga myndigheterna kan konstatera

a) att de skyldigheter som avses i punkt 1 b-d i denna artikel uppfylls från och med det första odlingsåret,

b) för det andra odlingsåret, att både de skyldigheter är uppfyllda som avses i punkt 1 a i denna artikel samt att de uppgifter har överlämnats som avses i artikel 44.3 första stycket.

För det första odlingsåret gäller att utbetalningen skall göras endast om den behöriga myndigheten har fått bevis för att den säkerhet som avses i artikel 45.2 har ställts. För det andra odlingsåret krävs det inte att säkerheten har ställts för att utbetalningen skall göras.

3. När det gäller en permanent eller flerårig odling skall utbetalningen av stödet göras varje år efter det att avtalet slutits. De villkor som föreskrivs i punkt 2 skall gälla i tillämpliga delar.

AVSNITT 6 Avtal och skyldigheter för den sökande och den förste förädlaren

Artikel 43

Antal förädlare

Energiprodukterna får högst framställas av andra förädlare.

Artikel 44

Avtal och skyldigheter för den sökande och den förste förädlaren

1. Den förste förädlaren skall senast den dag då ansökan om arealstöd skall lämnas in under det aktuella året i den berörda medlemsstaten lämna in en kopia av avtalet till sin behöriga myndighet.

Om den sökande och den förste förädlaren något år ändrar eller upphäver avtalet före den dag som anges i artikel 36, skall den förste förädlaren senast denna dag lämna in en kopia av detta ändrade eller upphävda avtal till sin behöriga myndighet.

2. För att denna kontroll skall kunna genomföras skall den förste förädlaren till sin behöriga myndighet lämna de nödvändiga uppgifterna för förädlingskedjan i fråga, i synnerhet uppgifter om de priser och tekniska förädlingskoefficienter som skall användas för att fastställa vilka kvantiteter slutprodukter som är möjliga att erhålla. Dessa koefficienter skall vara de som avses i artikel 50.1.

3. Den förste förädlare som har mottagit råvarorna från den sökande skall meddela sin behöriga myndighet vilken kvantitet råvaror som har mottagits, med specificering av råvaruslag samt namn och adress på den avtalsslutande part som har levererat råvarorna, leveranssorten och det berörda avtalets referensnummer, senast det datum som medlemsstaterna fastställer, för att säkerställa att ersättningen kan utbetalas inom den tidsfrist som anges i artikel 28 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Om den förste förädlarens medlemsstat inte är den medlemsstat i vilken råvaran har odlats skall den behöriga myndigheten i fråga, senast 40 arbetsdagar efter det att de uppgifter som avses i första stycket har tagits emot, upplysa den sökandes behöriga myndighet om den totala kvantiteten råvara som har levererats.

AVSNITT 7 Säkerheter

Artikel 45

Den förste förädlarens säkerhet

1. Den förste förädlaren skall ställa hela den säkerhet som avses i punkt 2 till sin behöriga myndighet i den berörda medlemsstaten senast den sista inlämningsdagen för ansökan om ersättning det aktuella året.

2. Säkerheten skall för varje råvara beräknas på grundval av ett belopp på 60 euro per hektar multiplicerat med summan av all mark som odlas enligt detta stödsystem och som omfattas av ett avtal som undertecknats av den förste förädlaren och som används för att producera denna råvara.

3. Om ett avtal ändras eller upphävs enligt artiklarna 36 eller 37, skall säkerheten justeras på motsvarande sätt.

4. Säkerheten skall frisläppas för varje råvara på villkor att den förste förädlarens behöriga myndighet har bevis för att denna kvantitet av råvaran har förädlats enligt villkoren i artikel 35.2 f. I förekommande fall skall hänsyn tas till ändringar som har gjorts i enlighet med artikel 38.

Artikel 46

Primära krav och underordnade krav

1. Följande krav utgör primära krav enligt artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85(18):

a) Kravet att bearbeta i första hand de kvantiteter råvaror till de färdiga produkterna som anges i avtalet. Förädlingen skall ske senast den 31 juli under det andra året efter det år då råvaran skördats.

b) Skyldigheten att produkten skall åtföljas av ett kontrollexemplar T5 i enlighet med artiklarna 47 och 48.

2. Följande skyldigheter som åligger den förste förädlaren skall utgöra underordnade krav enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85:

a) Skyldigheten att ta emot hela den skörd av råvaror som har levererats av den sökande enligt artikel 33.3.

b) Skyldigheten att lämna in en kopia av avtalet enligt artikel 44.1.

c) Skyldigheten att skicka in meddelanden enligt artikel 44.3 första och andra styckena.

d) Skyldigheten att ställa en säkerhet enligt artikel 45.1.

AVSNITT 8 Dokument för försäljning, överlåtelse eller leverans en annan medlemsstat eller export

Artikel 47

Kontrollexemplar T5

Om den förste förädlaren säljer eller överlåter mellanprodukter som omfattas av ett avtal enligt artikel 35 till en förädlare i en annan medlemsstat, skall produkten åtföljas av ett kontrollexemplar T5, utfärdat i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

Fält 104 i kontrollexemplar T5 skall fyllas i med en av följande uppgifter under rubriken "Övrigt":

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento (CE) n° 2237/2003 de la Comisión

- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/2003

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu verwenden

- Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 της Επιτροπής

- To be used for processing or delivery in accordance with Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003

- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione

- Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie

- A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 34.o do Regulamento (CE) n.o 2237/2003 da Comissão

- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti

- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.

Artikel 48

Andra bevis än kontrollexemplar T5

Om kontrollexemplar T5, av orsaker som inte kan tillskrivas den första förädlaren, inte returneras till avgångskontoret för det organ som ansvarar för kontroll i den medlemsstat där den första förädlaren har sitt säte senast tre månader innan den tidsfrist som fastställs i artikel 46.1 a löper ut, får följande dokument, genom undantag från artikel 46.1 b, godkännas som alternativ till kontrollexemplar T5:

a) inköpsfakturor på mellanprodukter,

b) intyg från den andra förädlaren om den slutliga bearbetningen till energiprodukter som avses i artikel 88 i förordning (EG) nr 1782/2003, och

c) fotokopior, certifierade av den andra förädlaren, av de bokföringshandlingar som bevisar att bearbetningen utförts.

AVSNITT 9 Kontroller

Artikel 49

Register

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall fastställa vilka register som förädlaren skall föra samt deras periodicitet som minst skall vara månatlig. Registren skall minst innehålla följande uppgifter:

a) De kvantiteter olika råvaror som köpts för förädling.

b) De kvantiteter råvaror som bearbetats, samt kvantiteter och typer av slutprodukter, delprodukter och biprodukter som framställts av dem.

c) Svinn vid förädlingen.

d) De kvantiteter som förstörts och anledningen till det.

e) De kvantiteter och typer av produkter som sålts eller överlåtits av förädlaren samt de priser som har erhållits.

f) I förekommande fall, den senaste förädlarens namn och adress.

2. Den först förädlarens behöriga myndighet skall kontrollera att de inlämnade avtalen uppfyller de villkor som avses i artikel 33.1. Om villkoren inte är uppfyllda skall den första förädlarens behöriga myndighet underrättas.

3. I syfte att beräkna det ekonomiska värdet på de produkter som avses i artikel 33.1 skall den behöriga myndigheten i fråga, på grundval av de uppgifter som avses i artikel 44.2, jämföra det sammanlagda värdet av alla energiprodukter med det sammanlagda värdet av alla produkter som är avsedda för andra ändamål och som erhålls från samma förädlingssteg. Varje värde skall vara resultatet av respektive kvantitet multiplicerad med genomsnittet av de priser fritt fabrik som konstaterats för föregående regleringsår. Om dessa priser inte är tillgängliga skall den behöriga myndigheten fastställa tillämpliga priser, främst på grundval av de uppgifter som avses i artikel 44.2.

Artikel 50

Kontroller hos förädlarna

1. De behöriga myndigheterna i de medlemsstater där förädling har skett skall hos minst 25 % av de förädlare som är verksamma på deras område, och som har valts ut genom en riskanalys kontrollera att bestämmelserna i artikel 33.1 följs. Dessa kontroller skall minst avse följande:

a) En jämförelse av summan av alla energiprodukternas värde med summan av värdet av alla andra produkter avsedda för andra användningar och som erhålls från samma förädlingssteg.

b) En analys av förädlarens produktionssystem som omfattar fysiska kontroller och undersökning av kommersiella dokument för att säkerställa att det råder överensstämmelse mellan leverans av råvaror, slutprodukter, delprodukter och biprodukter.

För den kontroll som avses i första stycket led b skall den behöriga myndigheten genomföra dessa kontroller särskilt med hänsyn till de tekniska förädlingskoefficienterna för råvarorna i fråga. Om sådana koefficienter finns i gemenskapslagstiftningen beträffande export skall de tillämpas. Om de inte finns skall andra koefficienter tillämpas om sådana finns i gemenskapslagstiftningen. I alla andra fall skall kontrollen huvudsakligen baseras på koefficienter som är allmänt accepterade av förädlingsindustrin i fråga.

2. Genom undantag av punkt 1 skall för de förädlingar som avses i artikel 34 kontrollerna genomföras hos 10 % av de sökande som valts ut på grundval av en riskanalys som omfattar

a) stödbeloppens storlek,

b) antalet jordbruksskiften och den areal som är föremål för en stödansökan,

c) förändringar jämfört med det föregående året,

d) resultaten av tidigare års kontroller,

e) andra parametrar som medlemsstaterna skall fastställa på grundval av representativa uppgifter från de inlämnade avtalen.

3. Om det vid de kontroller som avses i punkt 2 upptäcks oegentligheter i minst 3 % av fallen skall den behöriga myndigheten genomföra ytterligare kontroller under det aktuella året och detta ökar följaktligen procentsatsen företag som skall vara föremål för en kontroll på plats följande år.

4. Om det är fastställt att vissa delar av de kontroller som avses i punkterna 1 och 2 kan genomföras på grundval av ett stickprov skall detta säkerställa att nivån på kontrollerna är trovärdiga och representativa.

5. För varje kontroll skall en kontrollrapport undertecknad av kontrollanten upprättas som gör det möjligt att närmare granska kontrollbesökets detaljer. Rapporten skall särskilt innehålla följande:

a) Datum för kontrollen.

b) Närvarande personer.

c) Kontrollperioden.

d) De kontrollmetoder som används och i förekommande fall en hänvisning till stickprovsmetoderna.

e) Resultaten av dessa kontroller.

Artikel 51

Produktion av hampa

De bestämmelser om hampa som avses i artikel 3.1 a, i artikel 5 tredje stycket och i artikel 21a i förordning (EG) nr 2461/1999 skall tillämpas.

Artikel 52

Tilläggsåtgärder och ömsesidigt bistånd

1. Medlemsstaterna skall vidta alla tilläggsåtgärder som krävs för en korrekt tillämpning av detta kapitel och skall ge det ömsesidiga bistånd som är nödvändigt för de kontroller som krävs enligt detta kapitel. Om tillämpliga avdrag och uteslutningar inte föreskrivs i denna förordning får medlemsstaterna i detta sammanhang också tillämpa nationella påföljder mot producenter eller andra marknadsaktörer som är delaktiga i beviljandet av stöd.

2. Medlemsstaterna skall, så långt det är nödvändigt eller föreskrivet enligt bestämmelserna i detta kapitel, ge varandra ömsesidigt bistånd för att få garantier för att kontrollerna är effektiva och att de dokument och uppgifter som lämnats in är äkta och korrekta.

AVSNITT 10 Uteslutning från stödsystemet och utvärdering

Artikel 53

Uteslutning av råvaror från systemet

Medlemsstaterna får utesluta råvaror från det stödsystem som upprättas genom detta kapitel, om råvarorna medför problem som rör kontroll, folkhälsa, miljö, straffrätt eller en lägre procentsats i fråga om slutliga energiprodukter.

Artikel 54

Utvärdering

Medlemsstaterna skall före den 15 oktober efter utgången av det aktuella året till kommissionen lämna in alla uppgifter som behövs för en utvärdering av det stödsystem som upprättas genom detta kapitel.

Av meddelandena skall särskilt följande framgå:

a) Arealerna för varje råvaruslag.

b) Kvantiteterna av varje typ av råvara, framställd slutprodukt, delprodukt och biprodukt, med avgivande av den använda råvarutypen.

c) De åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 34.

d) De råvaror som undantas från systemet i enlighet med artikel 53.

KAPITEL 9 SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 55

Upphävanden

Förordning (EG) nr 613/97 skall upphöra att gälla.

Artikel 56

Denna förordningen träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(2) EGT L 355, 5.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 495/2001 (EGT L 72, 14.3.2001, s. 6).

(3) EGT L 327, 12.12.2001, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2550/2001 (EGT L 341, 22.12.2001, s. 105).

(4) EGT L 94, 9.4.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1127/98 (EGT L 157, 30.5.1998, s. 86).

(5) EGT L 197, 30.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EGT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(6) EUT L 270, 21.10.2003, s. 123.

(7) EGT L 299, 20.11.2003, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 345/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, 2. 10).

(8) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16).

(9) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(10) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.

(11) EGT L 246, 5.11.1971, s. 1.

(12) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(13) EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.

(14) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/1966.

(15) EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(16) Se sidan 45 i detta nummer av EUT.

(17) Se sidan 36 i detta nummer av EUT.

(18) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

BILAGA I

GRÖDSPECIFIKT STÖD FÖR RIS

Beräkning av den minskningskoefficient som avses i artikel 17

1. För att kunna konstatera ett eventuellt överskridande av den basareal som avses i artikel 82 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den berörda myndigheten i medlemsstaten ta hänsyn till å ena sidan de basarealer eller delbasarealer som fastställs i artikel 81 i den förordningen och å andra sidan den sammanlagda arealen för vilka stödansökningar har lämnats in för dessa basarealer och delbasarealer.

2. Vid fastställande av den totala areal för vilken stödansökningar har lämnats in skall det inte tas hänsyn till ansökningar eller delar av ansökningar som vid en kontroll har visat sig vara klart oberättigade.

3. Om det konstateras ett överskridande för vissa basarealer eller delbasarealer skall medlemsstaterna för dessa fastställa överskridandets procentsats, beräknat med två decimalers noggrannhet i enlighet med den tidsgräns som fastställs i artikel 18.2 i denna förordning. När ett överskridande kan förutses skall medlemsstaten snarast informera producenterna.

4. Minskningskoefficienten för det grödspecifika stödet för ris skall i enlighet med artikel 82 i förordning (EG) nr 1782/2003 beräknas i enlighet med följande formel:

Minskningskoefficienten = referensarealen av delbasarealen dividerat med den totala areal för vilken stödansökningar har lämnats in för denna delbasareal

Det minskade grödspecifika stödet för ris skall beräknas i enlighet med följande formel:

Det minskade grödspecifika stödet för ris = det grödspecifika stödet för ris multiplicerat med minskningskoefficienten

Denna minskningskoefficient och detta minskade grödspecifika stöd för ris skall beräknas för varje delbasareal, efter tillämpning av den omfördelning som fastställs i artikel 82.2 i ovannämnda förordning. Omfördelningen skall göras till förmån för de delbasarealer vars gränser har överskridits. Den skall göras proportionellt mot de överskridanden som har konstaterats för de delbasarealer vars gränser har överskridits.

BILAGA II

Grödspecifikt stöd för ris

>PIC FILE= "L_2003339SV.006702.TIF">

>PIC FILE= "L_2003339SV.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003339SV.006901.TIF">

Top