EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2231

Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2003 av den 23 december 2003 om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa produkter med ursprung i Tjeckien och Slovakien

OJ L 339, 24.12.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2231/oj

32003R2231

Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2003 av den 23 december 2003 om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa produkter med ursprung i Tjeckien och Slovakien

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0016 - 0019


Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2003

av den 23 december 2003

om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa produkter med ursprung i Tjeckien och Slovakien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 98/707/EG av den 22 oktober 1998 om att anta ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen(2), särskilt artikel 2.1 i det beslutet samt artiklarna 2 och 6 i nämnda protokoll,

med beaktande av rådets beslut 98/638/EG av den 5 oktober 1998 om antagande av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska republiken, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen(3), särskilt artikel 2.1 i det beslutet samt artiklarna 2 och 6 i nämnda protokoll, och

av följande skäl:

(1) I de protokoll 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter till Europaavtalen med Tjeckien och Slovakien som ändras genom protokollen om anpassning av avtalen i fråga, föreskrivs årliga tullkvoter för importen av produkter med ursprung i Tjeckien och Slovakien. Dessa kvoter bör öppnas för 2004.

(2) Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(4) fastställs bestämmelserna för förvaltningen av tullkvoter. Det bör föreskrivas att de tullkvoter som öppnas genom den här förordningen skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i fråga.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De årliga tullkvoter för produkter med ursprung i Tjeckien och i Slovakien som anges i bilagorna I och II skall öppnas under perioden 1 januari-30 april 2004 i enlighet med de villkor som anges i nämnda bilagor.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artiklarna 308a-308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2) EGT L 341, 16.12.1998, s. 1.

(3) EGT L 306, 16.11.1998, s. 1.

(4) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16).

BILAGA I

Tjeckien

>Plats för tabell>

BILAGA II

Slovakien

>Plats för tabell>

Top