Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2152

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus)

OJ L 324, 11.12.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 208 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 208 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; upphävd genom 32007R0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2152/oj

32003R2152

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 324 , 11/12/2003 s. 0001 - 0008


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003

av den 17 november 2003

om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Skogarna spelar en viktig multifunktionell roll för samhället. Bortsett från deras betydande roll för utvecklingen av landsbygden har skogarna stort värde för naturskyddet och bevarandet av miljön och de är nyckelfaktorer i kolcykeln och för betydelsefulla kolsänkor samt är en avgörande reglerande faktor i vattencykeln.

(2) Skogarnas tillstånd kan påverkas allvarligt av naturliga faktorer, t.ex. extrema väderleksförhållanden, angrepp av skadedjur och sjukdomar samt mänsklig påverkan som klimatförändringar, bränder och luftföroreningar. Dessa hot kan allvarligt störa eller till och med förstöra skogarna. De flesta naturliga och antropogena faktorer som påverkar skogarna kan få gränsöverskridande verkningar.

(3) I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen betonas behovet av att skydda den naturliga miljön och skogsarvet, att förvalta skogarna på ett hållbart sätt och att främja internationellt och alleuropeiskt samarbete för skogsskydd, samtidigt som det hänvisas till övervakning av skogarna och främjandet av skogarnas roll som kolsänkor. I sin resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen(5) uppmanar rådet kommissionen att utvärdera och fortlöpande förbättra effektiviteten hos det europeiska systemet för övervakning av skogarnas hälsotillstånd med hänsyn till alla faktorer som kan påverka skogens ekosystem. Dessutom uppmanar rådet kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt att utveckla gemenskapens system för information om skogsbränder, som gör det möjligt att på ett bättre sätt bedöma effektiviteten hos skyddsåtgärder mot bränder.

(4) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram(6) påpekas det att utformningen, genomförandet och utvärderingen av miljöpolitiken måste grundas på kunskap, och att särskilt skogarnas mångsidiga funktioner måste övervakas, i överensstämmelse med rekommendationer från ministerkonferensen om skydd för Europas skogar och Förenta nationernas skogsforum, samt konventionen om biologisk mångfald och andra forum.

(5) Gemenskapen och medlemsstaterna har åtagit sig att genomföra internationellt överenskomna aktiviteter som rör bevarande och skydd av skogar, särskilt de åtgärdsförslag som lagts fram av Mellanstatliga skogspanelen och skogsforumet, det utvidgade arbetsprogram för skogarnas biologiska mångfald som utarbetats för konventionen om biologisk mångfald samt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och Kyotoprotokollet.

(6) Gemenskapen har redan tagit upp två faktorer som har en negativ inverkan på skogarnas ekosystem, dels i rådets förordning (EEG) nr 3528/86 av den 17 november 1986 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar(7), dels i rådets förordning (EEG) nr 2158/92 av den 23 juli 1992 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder(8).

(7) Båda förordningarna upphörde att gälla den 31 december 2002, och det är i gemenskapens allmänna intresse att fortsätta och vidareutveckla den övervakningsverksamhet som införts genom dessa förordningar genom att integrera den i ett nytt system kallat "Forest Focus".

(8) Systemet bör sammanjämkas med nuvarande nationella, europeiska och internationella system med vederbörlig hänsyn till gemenskapens behörighet i fråga om skogar, i enlighet med dess strategi för skogsbruket och utan att det påverkar tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

(9) Åtgärderna inom ramen för det system som gäller övervakning av skogsbränder bör komplettera de åtgärder som vidtas särskilt genom bestämmelserna i rådets beslut 1999/847/EG av den 9 december 1999 om att inrätta ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten(9), rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden(10), samt rådets förordning (EEG) nr 1615/89 av den 29 maj 1989 om införande av ett europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk (EFICS)(11).

(10) Systemet bör uppmuntra till utbyte av information om tillståndet för och skadlig påverkan på gemenskapens skogar och möjliggöra en utvärdering av pågående åtgärder i syfte att främja bevarande och skydd av skogar för hållbar utveckling med särskild tonvikt på åtgärder som vidtas för att minska negativ påverkan på skogarna.

(11) Åtgärder för att skydda skogarna mot bränder är en särskilt viktig och brådskande fråga för att bland annat bekämpa ökenspridningen och undvika brändernas negativa konsekvenser för klimatförändringen. Det är av största vikt att åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med förordning (EEG) nr 2158/92, vilken upphör att gälla, inte avbryts. Därför bör den här förordningen omfatta förebyggande åtgärder som inte finansieras genom förordning (EG) nr 1257/1999 och som inte omfattas av några nationella eller regionala program för landsbygdsutveckling.

(12) För att främja förståelsen av förhållandet mellan skogar och miljö bör systemet dessutom omfatta övervakning av andra viktiga faktorer såsom biologisk mångfald, kolupptagning, klimatförändringar, markförhållanden och skogarnas skyddande roll. Det bör därför även omfatta åtgärder som syftar till ett vidare spektrum av mål och ett flexibelt genomförande, samtidigt som det byggs vidare på de framsteg som gjorts inom ramen för förordningarna (EEG) nr 3528/86 och (EEG) nr 2158/92. Systemet bör omfatta adekvat och kostnadseffektiv övervakning av skogar och miljösamspel.

(13) Medlemsstaterna bör genomföra systemet med hjälp av nationella program som skall godkännas av kommissionen i enlighet med ett förfarande som kommer att fastställas för detta ändamål.

(14) Kommissionen bör, i samarbete med medlemsstaterna, säkerställa samordningen, övervakningen och utvecklingen av systemet, och lämna rapporter om det, särskilt till Ständiga kommittén för skogsbruk som inrättats genom rådets beslut 89/367/EEG(12).

(15) Övervakningen av skogarna och miljösamspelet kan ge tillförlitlig och jämförbar information som kan skydda gemenskapens skogar endast om uppgifterna samlas in med hjälp av harmoniserade metoder. Sådan jämförbar information på gemenskapsnivå skulle bidra till att det skapas en plattform med rumsliga data från olika källor i de gemensamma miljöinformationssystemen. Därför är det lämpligt att utarbeta handledningar i vilka metoderna som skall användas för övervakning av tillståndet i skogen, formatet för uppgifterna och reglerna för hur de skall hanteras fastställs.

(16) Kommissionen bör använda de uppgifter som samlats in inom ramen för detta system i samband med kolupptagning, klimatförändringar och påverkan på den biologiska mångfalden för att bidra till åtagandena att rapportera i enlighet med relevanta konventioner och protokoll och i enlighet med deras bestämmelser. Om problem med inkonsekvens uppstår bör kommissionen vidta varje möjlig åtgärd för att nå en positiv lösning.

(17) Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta med andra internationella organ för skogsövervakning på internationell eller alleuropeisk nivå och i synnerhet med det internationella samarbetsprogrammet för bedömning och övervakning av luftföroreningars inverkan på skogen (nedan kallat "ICP Skog"), i syfte att främja bevarande och skydd av skogar till förmån för en hållbar utveckling.

(18) I denna förordning fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(13).

(19) Det är lämpligt att fastställa omfattningen av gemenskapens bidrag till verksamheter som finansieras inom ramen för systemet.

(20) För att garantera kontinuiteten i övervakningsarbetet bör man undantagsvis tillåta att medlemsstaternas utgifter är berättigande för samfinansiering om det rör sig om åtgärder som vidtogs efter den 1 januari 2003 och före denna förordnings ikraftträdande, förutsatt att dessa åtgärder inte har avslutats innan kommissionen godkänner det nationella programmet i fråga.

(21) Medlemsstaterna bör utse myndigheter och kontor som skall ansvara för hantering och överföring av data och för förvaltning av gemenskapens bidrag.

(22) Medlemsstaterna bör dessutom sammanställa rapporter om olika övervakningsaktiviteter och lägga fram dem inför kommissionen.

(23) Uppgifterna bör spridas i enlighet med bestämmelserna i 1998 års FN/ECE-konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) och relevanta gemenskapsbestämmelser om tillgång till miljöinformation.

(24) De åtgärder av allmän omfattning som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(14).

(25) Kommissionen bör biträdas av Ständiga kommittén för skogsbruk genom det föreskrivande förfarandet i enlighet med kriterierna i artikel 2 b i det beslutet.

(26) Det är viktigt att systemet ses över kontinuerligt och att dess effektivitet utvärderas i syfte att upptäcka vilka behov som måste tillgodoses. Kommissionen bör rapportera till Europaparlamentet och rådet om systemets genomförande, särskilt med tanke på om det skall fortsätta att gälla efter det att den genomförandeperiod som fastställs i denna förordning löpt ut.

(27) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen övervakning av skogarna, deras tillstånd och samspel med miljön, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(28) I Europaavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och kandidatländerna i Central- och Östeuropa å andra sidan, föreskrivs om dessa länders deltagande i gemenskapens program, särskilt på miljöområdet. Systemet bör även vara öppet för medverkan av andra europeiska länder.

(29) Med tanke på att förordningarna (EEG) nr 3528/86 och (EEG) nr 2158/92 upphör att gälla, och för att undvika överlappningar eller luckor är det lämpligt att denna förordning börjar tillämpas den 1 januari 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1 Mål, innehåll och definitioner

Artikel 1

1. Härmed inrättas ett gemenskapssystem för utvidgad, harmoniserad och omfattande långtidsövervakning av skogarnas tillstånd (nedan kallat "systemet"), i syfte att

a) fortsätta och ytterligare utveckla

- övervakningen av luftföroreningar, följder av luftföroreningar och av övriga agens och faktorer som påverkar skogarna, t.ex. biotiska/abiotiska faktorer samt faktorer av antropogent ursprung,

- övervakningen av skogsbränder och deras orsaker och följder,

- förebyggandet av skogsbränder,

b) bedöma behoven för och utveckla övervakningen av markförhållanden, kolupptagning, effekter av klimatförändringar, biologisk mångfald och skogarnas skyddsfunktion,

c) löpande utvärdera övervakningsåtgärdernas effektivitet när det gäller att bedöma skogarnas tillstånd och vidareutvecklingen av övervakningsverksamheten.

Systemet skall tillhandahålla tillförlitliga och jämförbara uppgifter om skogarnas tillstånd och om skadlig inverkan på skogarna på gemenskapsnivå. Dessutom skall det vara till hjälp vid utvärderingen av pågående åtgärder för främjande av skydd och bevarande av skogar till förmån för en hållbar utveckling, och i synnerhet åtgärder för att minska skadlig inverkan på skogarna. Systemet kommer att ta hänsyn till och i förekommande fall anknyta till befintliga och planerade nationella, europeiska och globala övervakningsmekanismer och överensstämma med relevanta internationella avtal.

2. När det hänvisas till skogar i denna förordning får medlemsstaterna inbegripa annan trädbevuxen mark. När det hänvisas till skogar i samband med skogsbränder i denna förordning får medlemsstaterna dessutom inbegripa annan mark.

3. I Frankrike skall systemet inte tillämpas på de utomeuropeiska departementen.

Artikel 2

1. Systemet skall omfatta åtgärder för att

a) främja harmoniserad insamling, hantering och bedömning av data,

b) förbättra analysen av data och främja integrerad analys av data på gemenskapsnivå,

c) förbättra kvaliteten på data och den information som samlas in inom ramen för systemet,

d) vidareutveckla systemets övervakningsverksamhet,

e) få ökad kunskap om skogar och i synnerhet om följderna av naturliga och antropogena stressfaktorer,

f) undersöka skogsbränders dynamik och orsaker samt deras inverkan på skogarna,

g) utveckla indikatorer och metoder för riskbedömning av multipla stressfaktorer för skogar tidsmässigt och rumsligt.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 skall komplettera gemenskapens forskningsprogram.

Artikel 3

I denna förordning avses med

a) skog: trädbevuxen mark med en krontäckning (eller med likvärdig bestockning) över 10 procent och med en yta på över 0,5 hektar. Träden bör vid mogen ålder kunna uppnå en höjd på minst 5 meter på plats. Den kan bestå antingen av slutna skogsformationer där träd av olika höjd och undervegetation täcker en stor andel av marken eller av öppna skogsformationer med jämnt växttäcke där trädkronor utgör över 10 procent. Unga naturliga bestånd och alla planteringar som anlagts för skogsbruksändamål och som ännu inte uppnått en krontäckning på 10 procent eller trädhöjder på 5 meter omfattas av begreppet skog, liksom även områden som normalt sett ingår i skogsområdet men där träden för tillfället är avverkade av människor eller av naturliga orsaker, men som väntas återgå till skog. Definitionen av skog inbegriper plantskolor och fröplantager som utgör en integrerad del av skogen, skogsvägar, avverkade områden, brandgator och andra små öppna områden inne i skogen, skogar i nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden, t.ex. sådana som är av särskilt miljömässigt, vetenskapligt, historiskt, kulturellt eller andligt intresse, vindskydd och skyddsbälten bestående av träd med en yta på över 0,5 hektar och med en bredd av över 20 meter. Odlingar med gummiträd och korkeksbestånd skall inbegripas. Definitionen av skog inbegriper dock inte mark som främst används för jordbruk.

b) annan trädbevuxen mark: trädbevuxen mark med en krontäckning (eller med likvärdig bestockning) på 5 till 10 procent där träden vid mogen ålder kan uppnå en höjd av 5 meter på plats; eller en krontäckning (eller med likvärdig bestockning) på mer än 10 procent där träden inte kan uppnå en höjd på 5 meter vid mogen ålder på plats (t.ex. dvärgvuxna träd) eller sly- eller buskvegetation. Definitionen av annan trädbevuxen mark inbegriper inte områden som har den träd-, sly- eller buskvegetation som beskrivs ovan med en yta på under 0,5 hektar och med en bredd av under 20 meter, vilka skall klassifieras som "annan mark", mark som främst används för jordbruk.

c) annan mark: mark som inte klassifierats som skog eller annan trädbevuxen mark enligt definitionerna i denna förordning men som likväl omfattas av skogsbrandsstatistiken enligt nationell lagstiftning. Sådan mark kan omfatta hedmark, ödemark eller jordbruksmark som gränsar till eller omges av skogsmark.

d) skogsbrand: brand som bryter ut i och sprider sig inom skogar och annan trädbevuxen mark eller som bryter ut på annan mark och sprider sig till skogar och annan trädbevuxen mark. Definitionen av skogsbrand inbegriper inte föreskriven eller kontrollerad bränning som vanligen utförs för att begränsa eller undanröja den mängd bränsle som samlats på marken.

e) sorteras efter geografiskt område: hänvisning till ett särskilt geografiskt område inom vilket uppgifter och annan information samlas in. Det område som det hänvisas till får vara större än det område eller den punkt där uppgifter/information samlas in, till exempel för att garantera anonymitet när det gäller källan till de insamlade uppgifterna/den insamlade informationen.

AVSNITT 2 Övervakning och instrument för att förbättra och utveckla systemet

Artikel 4

1. Med beaktande av vad som följer av förordning (EEG) nr 3528/86 skall systemet

a) fortsätta och vidareutveckla det systematiska nätet av observationspunkter i syfte att regelbundet genomföra inventeringar för att samla in representativ information om skogarnas tillstånd,

b) fortsätta och vidareutveckla det nät av observationsytor, där intensiv och fortlöpande övervakning av skogar genomförs.

2. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 5

1. Med beaktande av vad som följer av förordning (EEG) nr 2158/92 skall systemet fortsätta och vidareutveckla informationssystemet för insamling av jämförbar information om skogsbränder på gemenskapsnivå.

2. Systemet skall ge medlemsstaterna möjlighet att genomföra undersökningar för att fastställa orsakerna till och dynamiken hos skogsbränder samt deras inverkan på skogar. Undersökningarna skall komplettera de skogsbrandsrelaterade verksamheter och åtgärder som vidtas inom ramen för beslut 1999/847/EG, förordning (EG) nr 1257/1999 och förordning (EEG) nr 1615/89.

Dessutom, och fram till den 31 december 2005, skall kampanjer för medvetandegörande och särskild utbildning för personer som deltar i brandskyddsinsatser finansieras separat i enlighet med artikel 13.1, såvida inte sådana åtgärder redan finns i programmen för landsbygdsutveckling.

3. Åtgärder för att förebygga skogsbränder som var stödberättigade enligt förordning (EEG) nr 2158/92 skall finansieras i enlighet med artikel 12.2 b och artikel 13.1, förutsatt att de inte kan erhålla stöd enligt förordning (EG) nr 1257/1999 och att de inte ingår i de nationella eller regionala programmen för landsbygdsutveckling.

4. Medlemsstaterna får på egen begäran delta i de åtgärder och verksamheter som avses i punkterna 1 och 2.

5. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkterna 1 och 2 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 6

1. För att uppnå de mål som anges i artikel 1.1 b skall systemet utvecklas med hjälp av undersökningar, experiment, demonstrationsprojekt, pilotprojekt och införande av nya övervakningsåtgärder. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna utarbeta systemet, särskilt för att

a) öka kunskapen om förutsättningarna för skogar och annan trädbevuxen mark och förhållandet mellan dessa förutsättningar och naturliga och antropogena stressfaktorer,

b) bedöma klimatförändringens inverkan på skogar och annan trädbevuxen mark, inbegripet inverkan på deras biologiska mångfald och sambandet med kolupptagning och markförhållanden,

c) med beaktande av relevanta befintliga indikatorer identifiera viktiga strukturella och funktionella element i ekosystemen som kan tjäna som indikatorer för bedömning av i vilket tillstånd den biologiska mångfalden i skogarna befinner sig och hur den kommer att utvecklas samt av skogarnas skyddsfunktion.

2. Parallellt med de åtgärder som avses i punkt 1 får medlemsstaterna på begäran av kommissionen eller på eget initiativ genomföra undersökningar, experiment, demonstrationsprojekt eller en provningsfas för övervakningsändamål.

3. De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 skall bidra till att fastställa alternativ för införande av nya övervakningsåtgärder inom ramen för systemet, vilket borde bidra avsevärt till den information och övervakning som behövs på de områden som tas upp i artikel 1.1 b. Genomförandet av dessa verksamheter skall betraktas som en del av den översyn som anges i artikel 18. Vid utvecklingen av systemet skall kommissionen ta hänsyn både till vetenskapliga och ekonomiska behov och begränsningar.

4. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkterna 1, 2 och 3, inklusive beslut om genomförande av nya övervakningsåtgärder, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 7

1. För att uppnå de mål som anges i artikel 1.1 c, och utöver de åtgärder som avses i artikel 6, skall kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna genomföra undersökningar, experiment och demonstrationsprojekt för att

a) främja harmoniserad insamling, hantering och bedömning av data på gemenskapsnivå,

b) förbättra utvärderingen av data på gemenskapsnivå,

c) förbättra kvaliteten på data och den information som samlas in inom ramen för systemet.

2. För att uppnå de mål som anges i artikel 1.1 c, och utöver de åtgärder som avses i artikel 6, får medlemsstaterna i sina nationella program integrera undersökningar, experiment och demonstrationsprojekt på de områden som anges i punkt 1.

3. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

AVSNITT 3 Nationella program, samordning och samarbete

Artikel 8

1. De verksamheter som avses i artiklarna 4 och 5 samt i artikel 6.2 och 6.3 och artikel 7.2 skall genomföras inom ramen för nationella program som medlemsstaterna skall upprätta för en period på två år.

2. De nationella programmen skall läggas fram inför kommissionen inom 60 dagar efter det att denna förordning träder i kraft och därefter före den 1 november det år som föregår början på varje ny treårsperiod.

3. Medlemsstaterna skall anpassa sina nationella program med kommissionens godkännande, särskilt för att möjliggöra en utvidgning av den övervakningsverksamhet som utvecklats i enlighet med artikel 6, när den har inrättats.

4. När de nationella programmen läggs fram för kommissionen skall de åtföljas av en förhandsbedömning. Medlemsstaterna skall dessutom genomföra halvtidsbedömningar i slutet av tredje året av den period som avses i artikel 12 och efterhandsbedömningar i slutet av den perioden.

5. På grundval av de nationella program som inkommer eller av godkända anpassningar av dessa nationella program skall kommissionen besluta om sitt ekonomiska stöd till de stödberättigande kostnaderna.

6. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkterna 1-5 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2, med beaktande av nationella, europeiska och internationella övervakningsmekanismer för att undvika ytterligare administrativa bördor.

Artikel 9

1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna samordna, övervaka och utveckla systemet och rapportera om detta, särskilt till Ständiga kommittén för skogsbruk.

2. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna bedöma data på gemenskapsnivå och se till att insamlade data och uppgifter utvärderas på gemenskapsnivå i enlighet med artikel 15.

3. Kommissionen skall inrätta en rådgivande grupp med vetenskapliga experter som skall biträda Ständiga kommittén för skogsbruk i förberedelserna av dess arbete, särskilt för att utveckla systemet enligt artikel 6.

4. Kommissionen skall, i syfte att utföra de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2, inrätta en vetenskaplig samordningsenhet inom ramen för Gemensamma forskningscentret och får konsultera och anlita forskningsinstitut och experter och samtidigt till fullo beakta variationen i olika skogsekosystem inom gemenskapen.

5. Kommissionen skall vid de rapporteringsuppgifter som fastställs i punkt 1 bistås av Europeiska miljöbyrån.

6. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkt 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 10

1. För att harmonisera de åtgärder som avses i artiklarna 4 och 5 samt artikel 6.3 och för att se till att insamlade data är jämförbara, skall handledningar innehålla obligatoriska och frivilliga parametrar samt bestämmelser om vilka övervakningsmetoder som skall tillämpas och vilka dataformat som skall användas för dataöverföringen. Dessa handledningar skall bygga på befintliga system om sådana finns och detta är lämpligt.

2. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 11

1. Inom ramen för de mål som fastställs i artikel 1 skall kommissionen och medlemsstaterna samarbeta och skapa synergieffekter med andra organ på internationell eller alleuropeisk nivå, i syfte att främja bevarande och skydd av skogar till förmån för en hållbar utveckling.

2. Inom ramen för artikel 4 skall kommissionen samarbeta med ICP Skog i syfte att uppfylla de skyldigheter som fastställs inom ramen för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

3. För det samarbete som avses i punkterna 1 och 2 får gemenskapen ge stöd till följande åtgärder:

a) Inrättandet av lämpliga förbindelser till den vetenskapliga samordningsenheten.

b) Undersökningar och utvärdering av data.

AVSNITT 4 Genomförandeperiod och finansiella aspekter

Artikel 12

1. Systemet skall genomföras under en period på fyra år från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006.

2. För detta systems syften skall gemenskapens finansiella stöd till de nationella programmens stödberättigande kostnader högst uppgå till följande:

a) Åtgärder som skall genomföras inom ramen för artikel 4: 50 %.

b) Åtgärder som skall genomföras inom ramen för artikel 5: 50 %.

c) Åtgärder som skall genomföras inom ramen för artikel 6.2: 75 %.

d) Åtgärder som skall genomföras inom ramen för artikel 6.3: 50 %.

e) Åtgärder som skall genomföras inom ramen för artikel 7.2: 50 %.

3. Kommissionen skall betala ut gemenskapens bidrag till de stödberättigande kostnaderna till medlemsstaterna.

4. Medlemsstaternas utgifter för att genomföra nationella program som godkänts av kommissionen skall undantagsvis vara berättigande för samfinansiering om det rör sig om åtgärder som vidtogs efter den 1 januari 2003 och före denna förordnings ikraftträdande, förutsatt att dessa åtgärder inte har avslutats innan kommissionen fattar beslut om de nationella programmen.

5. Kommissionen skall finansiera åtgärder enligt artikel 6.1, artikel 7.1 och artikel 9.1, 9.2 och 9.4 i enlighet med tillämpliga regler för offentlig upphandling.

6. Gemenskapen får tillhandahålla ett bidrag till Europeiska miljöbyrån för genomförandet av de uppgifter som anges i artikel 9.5 och artikel 18.

7. Kommissionen får finansiera de åtgärder som den rådgivande gruppen med vetenskapliga experter, som nämns i artikel 9.3, vidtar för att utföra de uppgifter som fastställs i de detaljerade bestämmelserna.

8. Gemenskapen får tillhandahålla ett bidrag till ICP Skog i syfte att uppfylla gemenskapens skyldigheter enligt artikel 11.2.

Artikel 13

1. Finansieringsramen för genomförandet av systemet för perioden 2003-2006 skall vara 61 miljoner euro, varav 9 miljoner euro får användas för brandförebyggande åtgärder.

2. De finansiella resurser som anges i punkt 1 skall ökas om nya medlemsstater ansluts till Europeiska unionen.

3. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för det årliga budgetförfarandet och budgetplanen.

AVSNITT 5 Genomförande, medlemsstaternas rapportering, Ständiga kommittén för skogsbruk

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall utse de organ som skall vara behöriga att förvalta verksamheten i de godkända nationella programmen på grundval av dessa organs ekonomiska och operationella kapacitet. Organen kan antingen vara nationella förvaltningar eller andra enheter och såvitt avser sådana privata enheter som anförtrotts ett offentligt uppdrag att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska garantier och som uppfyller de villkor som avses i de detaljerade bestämmelserna om genomförandet av denna punkt skall godkännas av kommissionen.

2. Utan att det påverkar de befintliga behöriga myndigheterna, skall medlemsstaterna utse de myndigheter eller byråer som har befogenhet att genomföra de åtgärder som antas i enlighet med denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall ansvara för en sund och effektiv förvaltning av gemenskapens bidrag. I detta syfte skall de anta de bestämmelser som krävs för att

a) se till att de verksamheter som finansieras av gemenskapen verkligen genomförs och att de genomförs korrekt, varvid det skall framgå att gemenskapen bidragit till verksamheten,

b) förebygga oegentligheter,

c) återkräva utbetalningar som gått förlorade till följd av oegentligheter eller försummelser,

d) se till att den interna förvaltningen och kontrollsystemen i de organ som avses i punkt 1 fungerar korrekt,

e) se till att medlemsstaten fungerar som garant för de organ som avses i punkt 1 i de fall de inte är offentliga organ.

4. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med all nödvändig information och vidta de åtgärder för att underlätta kontroller, inbegripet kommissionens eller Europeiska revisionsrättens inspektioner på plats, som kommissionen anser vara lämpliga för förvaltningen av gemenskapsmedlen. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de åtgärder som vidtas i detta syfte.

5. Detaljerade bestämmelser för genomförandet av punkterna 1-4 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall varje år, via de utsedda myndigheterna och byråerna, inför kommissionen lägga fram de uppgifter som samlats in inom ramen för systemet, tillsammans med en kompletterande rapport.

Uppgifterna skall sorteras efter geografiskt område och sändas till kommissionen med e-post och/eller på annan elektronisk väg. Kommissionen skall i nära samarbete med medlemsstaterna fastställa i vilket format uppgifterna skall överföras och vilka andra regler som skall gälla vid överföringen.

2. Medlemsstaterna skall aktivt sprida de uppgifter som samlas in, i enlighet med gemensamma format och standarder och via elektroniska databaser där materialet sorteras efter geografiskt område, vilka kommer att administreras i enlighet med principerna i Århuskonventionen och relevanta gemenskapsbestämmelser om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

3. För att främja utvärderingen av uppgifterna och uppnå största möjliga mervärde vid användningen av uppgifterna skall kommissionens rätt att använda och sprida uppgifter i enlighet med principerna i Århuskonventionen och relevanta gemenskapsbestämmelser om allmänhetens tillgång till miljöinformation inte begränsas. Vid all sådan spridning av uppgifter som samlats in från medlemsstaterna skall medlemsstaterna anges som källa.

4. Detaljerade bestämmelser om genomförandet av punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 16

1. Varje medlemsstat skall, särskilt utifrån de åtgärder som avses i artikel 4.1, sammanställa en rapport om den nationella situationen i fråga om skogarnas tillstånd.

Rapporten skall lämnas in till kommissionen senast den 31 december 2005.

2. Varje medlemsstat som deltar i de åtgärder som avses i artikel 5 skall sammanställa en rapport om den nationella situationen i fråga om skogsbränders inverkan på skogar.

Rapporten skall lämnas in till kommissionen senast den 31 december varje år från och med år 2003.

3. Varje medlemsstat skall sammanställa en rapport om den nationella situationen när det gäller frågor som omfattas av de övervakningsåtgärder som avses i artikel 6.3, när de har inrättats.

Riktlinjer för rapporteringen och rapporteringsperioden skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för skogsbruk.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

AVSNITT 6 Kommissionens rapportering, översyn, kandidatländerna

Artikel 18

Sex månader efter det datum då de rapporter som avses i artikel 16.1 skall ha översänts skall kommissionen, biträdd av Europeiska miljöbyrån och med hänsyn tagen till alla rapporter som översänts i enlighet med artikel 16, överlämna en rapport om systemets genomförande till Europaparlamentet och rådet i vilken systemets effektivitet granskas, för att ge en grund för beslut om huruvida dessa verksamheter skall fortsätta efter 2006. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag i detta hänseende.

Artikel 19

Innan den period som avses i artikel 12.1 löpt ut, skall kommissionen lägga fram en rapport om genomförandet av systemet för Europaparlamentet och rådet, med beaktande av den översyn som avses i artikel 18.

Artikel 20

Systemet skall vara öppet för deltagande från

a) kandidatländerna i Central- och Östeuropa, i enlighet med de villkor som fastställs i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa samt i de respektive associationsrådens beslut,

b) Cypern, Malta och Turkiet, på grundval av bilaterala avtal som skall slutas med dessa länder,

c) andra europeiska länder, frivilligt och på deras egen bekostnad.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 20 E, 28.1.2003, s. 67.

(2) EUT C 85, 8.4.2003, s. 83.

(3) EUT C 128, 29.5.2003, s. 41.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 13 februari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 juni 2003 (EUT C 233 E, 30.9.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 21.10.2003 (ännu ej offentliggjort i EUT). Rådets beslut av den 6 november 2003.

(5) EGT C 56, 26.2.1999, s. 1.

(6) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(7) EGT L 326, 21.11.1986, s. 2. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 804/2002 (EGT L 132, 17.5.2002, s. 1).

(8) EGT L 217, 31.7.1992, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 805/2002 (EGT L 132, 17.5.2002, s. 3).

(9) EGT L 327, 21.12.1999, s. 53.

(10) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(11) EGT L 165, 15.6.1989, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1100/98 (EGT L 157, 30.5.1998, s. 10).

(12) EGT L 165, 15.6.1989, s. 14.

(13) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(14) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top