EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1560

Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat

OJ L 222, 5.9.2003, p. 3–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 17 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj

32003R1560

Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat

Europeiska unionens officiella tidning nr L 222 , 05/09/2003 s. 0003 - 0023


Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003

av den 2 september 2003

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat(1), särskilt artiklarna 15.5, 17.3, 18.3, 19.3 och 19.5, 20.1 och 20.3-4 samt 22.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Ett effektivt genomförande av förordning (EG) nr 343/2003 förutsätter att det fastställs vissa tillämpningsföreskrifter. Dessa föreskrifter måste definieras väl för att underlätta samarbetet mellan de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att tillämpa förordningen, både när det gäller översändande av framställningar om övertagande eller återtagande av asylsökande och i fråga om framställningar om uppgifter och verkställande av överföringar.

(2) För att garantera största möjliga kontinuitet mellan konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna(2), som undertecknades i Dublin den 15 juni 1990, och förordning (EG) nr 343/2003, som ersätter denna konvention, bör den här förordningen grunda sig på gemensamma principer, förteckningar och formulär som har antagits av den kommitté som inrättats genom artikel 18 i nämnda konvention, samtidigt som den tillför de ändringar som blivit nödvändiga på grund av såväl nya kriterier och ny ordalydelse i vissa bestämmelser som de lärdomar som kunnat dras av tidigare erfarenheter.

(3) Vederbörlig hänsyn måste tas till samspelet mellan de förfaranden som föreskrivs i förordning (EG) nr 343/2003 och tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen(3).

(4) Både för medlemsstaternas och de berörda asylsökandenas skull bör det finnas en mekanism som gör det möjligt att finna en lösning när två medlemsstater inte kan enas vid tillämpningen av den humanitära klausulen enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 343/2003.

(5) Inrättandet av ett elektronisk kommunikationsnät för att underlätta genomförandet av förordning (EG) nr 343/2003 innebär att regler måste införas dels för tillämpliga tekniska normer, dels för villkoren för hur de skall tillämpas.

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(4) är tillämpligt på sådan behandling av personuppgifter som utförs för tillämpningen av den här förordningen i enlighet med förordning (EG) nr 343/2003.

(7) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är förordning (EG) nr 343/2003 inte bindande för Danmark, och inte heller den här förordningen är bindande för eller tillämplig i Danmark förrän det har ingåtts ett avtal som gör det möjligt för Danmark att delta i tillämpningen av förordning (EG) nr 343/2003.

(8) I enlighet med artikel 4 i avtalet av den 19 januari 2001 mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge(5), skall denna förordning tillämpas från samma tidpunkt av medlemsstaterna å ena sidan och av Island och Norge å andra sidan. Ordet "medlemsstaterna" i denna förordning skall därför förstås som att det omfattar även Island och Norge.

(9) Det är av vikt att denna förordning kan träda i kraft så snart som möjligt för att möjliggöra tillämpning av förordning (EG) nr 343/2003.

(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 27 i förordning (EG) nr 343/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I FÖRFARANDEN

KAPITEL I UTARBETANDE AV FRAMSTÄLLNINGAR

Artikel 1

Utarbetande av en framställan om övertagande

1. En framställan om övertagande skall göras på det standardformulär som finns i bilaga I. Formuläret innehåller vissa obligatoriska rubriker som alltid skall ifyllas och övriga fält som fylls i alltefter tillgänglig information. Kompletterande uppgifter kan föras in i det utrymme som reserverats för ändamålet.

Framställan skall dessutom innehålla

a) en kopia av alla bevis och indicier som visar att den anmodade medlemsstaten skall ansvara för prövningen av en asylansökan, vid behov åtföljda av kommentarer om hur de har erhållits och vilket bevisvärde den anmodande medlemsstaten tillmäter dem med hänvisning till de förteckningar över bevis och indicier som avses i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 343/2003 och återfinns i bilaga II till denna förordning,

b) i förekommande fall en kopia av de förklaringar som den asylsökande har avgivit skriftligen eller som har tagits upp i protokoll.

2. Om framställan grundar sig på ett positivt resultat som Eurodacs centrala enhet har överfört i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EG) nr 2725/2000, efter jämförelse av den asylsökandes fingeravtryck med avtryck som säkrats tidigare och överförts till den centrala enheten i enlighet med artikel 8 i ovan nämnda förordning, och som kontrollerats i enlighet med artikel 4.6 i densamma, skall den även omfatta de uppgifter som tillhandahållits av den centrala enheten.

3. Om den anmodande medlemsstaten begär ett brådskande svar i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 343/2003, skall framställan ta upp de omständigheter som åberopats i asylansökan och de rättsliga och sakliga skäl som motiverar ett brådskande svar.

Artikel 2

Utarbetande av en framställan om återtagande

En framställan om återtagande skall göras med hjälp av ett standardformulär enligt förlagan i bilaga III med uppgifter om framställans natur och skälen för framställan samt en angivelse av vilka bestämmelser i förordning (EG) nr 343/2003 som den grundar sig på.

Framställan skall också innehålla ett positivt resultat som tillhandahållits av Eurodacs centrala enhet i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EG) nr 2725/2000, efter jämförelse av den asylsökandes fingeravtryck med avtryck som säkrats tidigare och överförts till den centrala enheten i enlighet med artikel 4.1-4.2 i ovan nämnda förordning, och som kontrollerats i enlighet med artikel 4.6 i densamma.

För framställningar avseende asylansökningar som ingavs innan Eurodac trädde i funktion, skall en kopia av fingeravtrycken bifogas formuläret.

KAPITEL II SVAR PÅ EN FRAMSTÄLLAN

Artikel 3

Handläggning av en framställan om övertagande

1. De rättsliga och sakliga argumenten i framställan skall prövas mot bakgrund av bestämmelserna i förordning (EG) nr 343/2003 och de förteckningar över bevis och indicier som återfinns i bilaga II till denna förordning.

2. Oavsett vilka kriterier och bestämmelser i förordning (EG) nr 343/2003 som åberopas i framställningen skall den anmodade medlemsstaten inom de frister som anges i artikel 18.1 och 18.6 i nämnda förordning uttömmande och objektivt samt med hänsyn till alla upplysningar som direkt eller indirekt står till dess förfogande kontrollera huruvida den har ansvaret för prövningen av asylansökan. Om den anmodade medlemsstatens kontroller skulle visa att den är ansvarig enligt åtminstone ett av kriterierna i förordning (EG) nr 343/2003, är medlemsstaten skyldig att erkänna sitt ansvar.

Artikel 4

Handläggning av en framställan om återtagande

När en framställan om återtagande grundar sig på uppgifter som tillhandahållits av Eurodacs centrala enhet och kontrollerats av den anmodande medlemsstaten i enlighet med artikel 4.6 i förordning (EG) nr 2725/2000, skall den anmodade medlemsstaten erkänna sitt ansvar, såvida inte dess kontroller visar att dess ansvar har upphört enligt artikel 4.5 andra stycket eller artikel 16.2, 16.3 eller 16.4 i förordning (EG) nr 343/2003. Ansvarets upphörande i kraft av dessa bestämmelser får endast göras gällande på grundval av materiell bevisning eller utförliga och kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

Artikel 5

Avslag

1. Om den anmodade medlemsstaten efter kontroll anser att åberopade bevis och indicier inte kan ligga till grund för att fastslå dess ansvar, skall det svar som sänds till den anmodande medlemsstaten innehålla en utförlig motivering och skälen för avslaget skall anges i detalj.

2. Om den anmodande medlemsstaten anser att avslaget vilar på en felaktig bedömning, eller om den har tillgång till ytterligare bevisning som kan göras gällande, kan den begära att framställan prövas på nytt. Denna möjlighet måste utövas inom tre veckor från mottagandet av avslaget. Den anmodade medlemsstaten skall sträva efter att svara inom två veckor. Under alla omständigheter innebär detta ytterligare förfarande inte att de frister som anges i artikel 18.1, artikel 18.6 och samt artikel 20.1 b i förordning (EG) nr 343/2003 börjar löpa på nytt.

Artikel 6

Bifall

Om den anmodade medlemsstaten erkänner sitt ansvar skall detta anges i svaret, med uppgift om vilken bestämmelse i förordning (EG) nr 343/2003 som ligger till grund för erkännandet, och svaret skall också innehålla de upplysningar som behövs för att möjliggöra överföringen, till exempel uppgifter om vilka myndigheter eller personer som kan kontaktas.

KAPITEL III VERKSTÄLLIGHET AV ÖVERFÖRINGEN

Artikel 7

Praktiska arrangemang vid överföringen

1. Överföringen till den ansvariga medlemsstaten skall gå till på något av följande sätt:

a) På den asylsökandes initiativ, varvid det skall fastställas en tidsfrist.

b) I form av kontrollerad avresa, vilket innebär att den asylsökande ända fram till ombordstigningen ledsagas av en tjänsteman från den anmodande medlemsstaten och att uppgifterna om ort, datum och tidpunkt för ankomsten meddelas den ansvariga medlemsstaten inom en på förhand avtalad frist.

c) Med eskort, vilket innebär att den sökande ledsagas av en tjänsteman från den anmodande medlemsstaten, eller av en företrädare för ett organ som den anmodande medlemsstaten bemyndigat för ändamålet, och överlämnas till myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten.

2. I de fall som avses i punkt 1 a och 1 b skall den asylsökande vara försedd med en sådan passersedel som avses i artikel 19.3 och artikel 20.1 e i förordning (EG) nr 343/2003, utfärdad enligt förlagan i bilaga IV till denna förordning, så att vederbörande kan resa in i den ansvariga medlemsstaten och identifiera sig på den plats och inom den frist som meddelats honom eller henne vid delgivningen av beslutet om övertagande eller återtagande av den ansvariga medlemsstaten.

I de fall som avses i punkt 1 c skall en passersedel utfärdas om den sökande inte är i besittning av några identitetshandlingar. Platsen och tidpunkten för överföringen skall fastställas gemensamt av de berörda medlemsstaterna på det sätt som anges i artikel 8.

3. Den medlemsstat som genomför överföringen skall se till att alla handlingar som tillhör den sökande återlämnas till denne före avresan eller anförtros hans eller hennes ledsagare, så att handlingarna kan överlämnas till behöriga myndigheter i den ansvariga medlemsstaten eller överlämnas på annat lämpligt sätt.

Artikel 8

Samarbete vid överföring

1. Den ansvariga medlemsstaten skall tillåta att den sökande överförs så fort som möjligt och se till att det inte uppställs några hinder för dennes inresa. Vidare åligger det den ansvariga medlemsstaten att, vid behov, fastställa den plats inom det egna territoriet till vilken den asylsökande skall överföras eller där han eller hon skall överlämnas till de behöriga myndigheterna, med hänsyn till geografiska förhållanden och vilka transportmedel som står till förfogande för den medlemsstat som har att verkställa överföringen. Under inga omständigheter får det krävas att eskorten ledsagar den sökande längre än till ankomstplatsen för det internationella transportmedel som använts eller att den medlemsstat som verkställer överföringen står för kostnader för resor bortom ankomstplatsen.

2. Det åligger den medlemsstat som verkställer överföringen att organisera transporten av den asylsökande och dennes ledsagare, och att i samråd med den ansvariga medlemsstaten fastställa tidpunkt för ankomsten och, i förekommande fall, detaljerna kring de ansvariga myndigheternas övertagande. Den ansvariga medlemsstaten får kräva att bli underrättad tre arbetsdagar i förväg.

Artikel 9

Uppskjutna och försenade överföringar

1. Den ansvariga medlemsstaten skall underrättas utan dröjsmål om en beslutad transport skjuts upp på grund av ett överklagande eller en omprövning med uppskjutande verkan eller på grund av sakliga omständigheter, som den asylsökandes hälsotillstånd, brist på transportmedel eller att den asylsökande har undandragit sig verkställandet av överföringen.

2. En medlemsstat som av skäl som anges i artikel 19.4 och artikel 20.2 i förordning (EG) nr 343/2003 inte kan verkställa överföringen inom den normala frist på sex månader som föreskrivs i artikel 19.3 och artikel 20.1 d i nämnda förordning, skall underrätta den ansvariga medlemsstaten före utgången av denna frist. Om denna skyldighet inte iakttas skall ansvaret för handläggningen av asylansökan och de andra skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 343/2003 övergå på den medlemsstaten i enlighet med artiklarna 19.4 och 20.2 i nämnda förordning.

3. Om en medlemsstat av de skäl som anges i artiklarna 19.4 och 20.2 i förordning (EG) nr 343/2003 beslutar att verkställa överföringen efter den normala fristen på sex månader, åligger det denna att före överföringen inleda nödvändigt samråd med den ansvariga medlemsstaten.

Artikel 10

Överföring efter tyst godkännande

1. Om den anmodade medlemsstaten enligt artikel 18.7 respektive artikel 20.1 c i förordning (EG) nr 343/2003, skall anses ha godtagit en framställan om övertagande eller återtagande, åligger det den anmodande medlemsstaten att inleda det nödvändiga samrådet för att organisera överföringen.

2. Om den anmodande medlemsstaten så kräver, skall den ansvariga medlemsstaten omedelbart skriftligen bekräfta att den erkänner sitt ansvar till följd av att svarsfristen överskridits. Den ansvariga medlemsstaten skall så fort som möjligt vidta de åtgärder som krävs för att fastställa den asylsökandes ankomstort och, i förekommande fall, tillsammans med den anmodande medlemsstaten fastställa ankomsttidpunkt och detaljerna kring överlämnandet av den asylsökande till de behöriga myndigheterna.

KAPITEL IV HUMANITÄRA SKÄL

Artikel 11

Beroendeställning

1. Artikel 15.2 i förordning (EG) nr 343/2003 skall tillämpas såväl när den asylsökande är beroende av stöd från en släkting som redan befinner sig i en medlemsstat, som när den släkting som befinner sig i en medlemsstat är beroende av stöd från den asylsökande.

2. De beroendesituationer som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 343/2003 skall i möjligaste mån bedömas på grundval av objektiva kriterier, till exempel läkarintyg. När sådana inte finns tillgängliga eller inte kan uppvisas, är det ett krav för att humanitära skäl skall kunna fastställas att de berörda personerna kan lämna övertygande uppgifter om att sådana skäl föreligger.

3. Vid bedömningen av om det är nödvändigt och lämpligt att sammanföra de berörda personerna, skall hänsyn tas till

a) den familjesituation som rådde i ursprungslandet,

b) de omständigheter som givit upphov till att de berörda personerna har skilts åt,

c) läget vad gäller de olika asylförfaranden eller andra förfaranden rörande utlänningslagstiftningen som pågår i medlemsstaterna.

4. Artikel 15.2 i förordning (EG) nr 343/2003 skall under alla omständigheter endast tillämpas när man kan vara säker på att den asylsökande eller släktingen i fråga faktiskt kommer att bidra med nödvändigt stöd.

5. Den medlemsstat i vilken sammanförandet skall äga rum och tidpunkten för överföringen skall fastställas gemensamt av de berörda medlemsstaterna med hänsyn till

a) den beroende personens möjligheter att resa,

b) de berörda personernas ställning i vistelselandet, så att man i förekommande fall kan välja låta sammanförandet ske hos den asylsökandes släkting, om den senare redan har uppehållstillstånd och tillgångar i den medlemsstat där han eller hon vistas.

Artikel 12

Underåriga utan medföljande vuxen

1. När ett beslut om att anförtro vården av en underårig utan medföljande vuxen åt en annan släkting än den underåriges far, mor eller lagliga vårdnadshavare kan medföra vissa särskilda problem, i synnerhet om den berörda vuxna personen är bosatt utanför behörighetsområdet för den medlemsstat där den underåriga har ansökt om asyl, skall samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter underlättas, särskilt mellan de myndigheter eller domstolar som ansvarar för skyddet av underåriga, och det skall vidtas nödvändiga åtgärder för att dessa myndigheter skall kunna fatta välgrundade beslut om den eller de berörda vuxnas förmåga att ta hand om den underåriga på ett sätt som är förenligt med den underårigas behov.

Därför skall hänsyn tas till de möjligheter som det civilrättsliga samarbetet ger.

2. Den omständigheten att förfarandena rörande vårdnad av en underårig kan medföra att fristerna i artiklarna 18.1, 18.6 och 19.4 i förordning (EG) nr 343/2003 överskrids, skall inte nödvändigtvis utgöra ett hinder för att förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat fortsätter eller att överföringen genomförs.

Artikel 13

Förfaranden

1. Initiativet till att anmoda en annan medlemsstat att överta en asylsökande på grundval av artikel 15 i förordning (EG) nr 343/2003 skall alltefter omständigheterna tas antingen av den medlemsstat i vilken asylansökan lämnades in, och där det pågår ett förfarande för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig, eller av den ansvariga medlemsstaten.

2. Framställan om övertagande skall innehålla alla uppgifter som den anmodande medlemsstaten har tillgång till, för att ge den anmodade medlemsstaten möjlighet att bedöma situationen.

3. Den anmodade medlemsstaten skall utföra de kontroller som behövs för att allt efter omständigheterna försäkra sig om att det föreligger humanitära skäl, särskilt av familjerelaterad eller kulturell natur, att den berörda personen är i en beroendeställning eller att den andra berörda personen har förmåga att tillhandahålla det förväntade stödet och åtar sig att göra det.

4. Under alla omständigheter skall de berörda personerna ha givit sitt samtycke.

Artikel 14

Förlikning

1. Om de berörda medlemsstaterna inte lyckas lösa en tvist om antingen behovet av att verkställa en överföring eller ett sammanförande i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 343/2003, eller om i vilken medlemsstat sammanförandet av de berörda personerna bör ske, kan de tillgripa det förlikningsförfarande som anges i punkt 2 i denna artikel.

2. Förlikningsförfarandet inleds genom att en av de oeniga medlemsstaterna vänder sig till ordföranden för den kommitté som inrättats genom artikel 27 i förordning (EG) nr 343/2003. Genom att godta användandet av förlikningsförfarande, förbinder sig de berörda medlemsstaterna att ta största hänsyn till den lösning som föreslås.

Kommitténs ordförande skall utse tre ledamöter i kommittén som företräder tre medlemsstater som inte är inblandade i saken. De tre ledamöterna skall ta del av parternas argument skriftligt eller muntligt och skall efter överläggningar föreslå en lösning inom en månad, i förekommande fall efter omröstning.

Förhandlingarna skall ledas av kommitténs ordförande eller dennes ersättare. Ordföranden kan ge uttryck för sin uppfattning, men får inte delta i omröstningen.

Oavsett om parterna godtar eller förkastar den föreslagna lösningen skall denna stå fast och inte kunna ändras.

KAPITEL V GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 15

Översändande av framställningar

1. Framställningar och svar samt all övrig skriftlig korrespondens mellan medlemsstaterna om tillämpningen av förordning (EG) nr 343/2003 skall i största möjliga utsträckning översändas via det elektroniska kommunikationsnätet "DubliNet" som inrättas i avdelning II i denna förordning.

Korrespondens mellan de myndigheter som ansvarar för verkställigheten av överföringar och de ansvariga myndigheterna i den anmodade medlemsstaten i syfte att fastställa de praktiska arrangemangen kring överföringen samt tidpunkt och plats för den överförda personens ankomst, särskilt när överföringen sker under eskort, är undantagen från första stycket och får översändas på annat sätt.

2. Varje framställan, svar eller skrivelse som härrör från en sådan nationell kontaktbyrå som åsyftas i artikel 19 skall betraktas som äkta.

3. Den bekräftelse på mottagandet som utfärdas genom systemet gäller som bevis på översändandet och på datum och tidpunkt för mottagandet av framställan eller svaret.

Artikel 16

Kommunikationsspråk

Medlemsstaterna skall genom en bilateral överenskommelse välja ett eller flera kommunikationsspråk.

Artikel 17

Samtycke från de berörda

1. Vid tillämpningen av artiklarna 7 och 8 samt artiklarna 15.1 och 21.3 i förordning (EG) nr 343/2003, som förutsätter de berörda personernas önskan eller samtycke, skall samtycket ges skriftligt.

2. Vad gäller artikel 21.3 i förordning (EG) nr 343/2003, skall den asylsökande känna till vilka uppgifter hans eller hennes samtycke gäller.

AVDELNING II INRÄTTANDET AV NÄTVERKET "DUBLINET"

KAPITEL I TEKNISKA NORMER

Artikel 18

Inrättandet av "DubliNet"

1. Det medel för säker elektronisk kommunikation som åsyftas i artikel 22.2 i förordning (EG) nr 343/2003 kallas "DubliNet".

2. DubliNet bygger på att använda de allmänna tjänsterna IDA som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/1999/EG(6).

Artikel 19

Nationella kontaktbyråer

1. I varje medlemsstat skall finnas en nationell kontaktbyrå.

2. De nationella kontaktbyråerna är ansvariga för behandlingen av inkommande uppgifter och överföringen av utgående uppgifter.

3. De nationella kontaktbyråerna är ansvariga för att utställa ett mottagningsbevis för alla inkommande överföringar.

4. Formulären enligt förlagorna i bilagorna I och III och formuläret om begäran om upplysningar i bilaga V skall skickas mellan de nationella kontaktbyråerna i det format som kommissionen anvisar. Kommissionen skall informera medlemsstaterna om de tekniska normer som krävs.

KAPITEL II ANVÄNDARREGLER

Artikel 20

Referensnummer

1. Varje överföring skall ha ett referensnummer för att man klart och tydligt skall kunna identifiera vilket fall den gäller och vilken medlemsstat som står bakom framställan. Med hjälp av referensnumret skall det också vara möjligt att se om överföringen gäller en framställan om övertagande (typ 1), en framställan om återtagande (typ 2) eller en begäran om upplysningar (typ 3).

2. Referensnumret börjar med de bokstäver som används för att identifiera medlemsstaten i Eurodac. Koden följs av en angivelse om typen av framställan enligt den klassificering som fastställs i punkt 1.

När en framställan grundar sig på uppgifter från Eurodac, läggs Eurodacs referensnummer till.

Artikel 21

Oavbruten drift

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att deras nationella kontaktbyråer skall fungera utan avbrott.

2. Om en nationell kontaktbyrå drabbas av ett driftsavbrott som varar längre än sju arbetstimmar, skall medlemsstaten anmäla detta till de berörda myndigheter som utsetts enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 343/2003, samt till kommissionen, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att snarast återuppta den normala driften.

3. Om en nationell kontaktbyrå har skickat uppgifter till en annan nationell kontaktbyrå som drabbats av driftsavbrott, gäller det intyg som utfärdats av de allmänna tjänsterna IDA som bevis på datum och klockslag för överföringen. De tidsfrister som fastställs i förordning (EG) nr 343/2003 för att skicka en framställan eller ett svar upphävs inte under ett driftsavbrott vid den nationella kontaktbyrån.

AVDELNING III ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Passersedlar som utfärdas med avseende på tillämpningen av Dublinkonventionen

Passersedlar som tryckts med avseende på tillämpningen av Dublinkonventionen skall godtas för överföring av asylsökande enligt förordning (EG) nr 343/2003 under en period på högst 18 månader från ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 23

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 september 2003.

På kommissionens vägnar

António Vitorino

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 50, 25.2.2003, s. 1.

(2) EGT C 254, 19.8.1997, s. 1.

(3) EGT L 316, 15.12.2000, s. 1.

(4) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5) EGT L 93, 3.4.2001, s. 40.

(6) EGT L 203, 3.8.1999, s. 9.

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2003222SV.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222SV.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222SV.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222SV.001301.TIF">

BILAGA II

(Artikelhänvisningarna i denna bilaga avser om ej annat anges artiklar i rådets förordning (EG) nr 343/2003)

FÖRTECKNING A BEVISMEDEL

I. Förfarande för att bestämma vilken stat som är ansvarig för en asylansökan

1. En familjemedlem (fader, moder, förmyndare) till en underårig asylsökande utan medföljande vuxen befinner sig i medlemsstaten (artikel 6)

Bevis

- Skriftlig bekräftelse på uppgifter från den andra medlemsstaten.

- Utdrag ur register.

- Uppehållstillstånd som utfärdats för familjemedlemmen.

- Dokument som bevisar släktskapsförhållandet, om sådant finns tillgängligt.

- Om detta saknas, och vid behov DNA-test eller blodprov.

2. Laglig vistelseort för en familjemedlem som beviljats flyktingstatus i en medlemsstat (artikel 7)

Bevis

- Skriftlig bekräftelse på uppgifter från den andra medlemsstaten.

- Utdrag ur register.

- Uppehållstillstånd utfärdat till den person som har beviljats flyktingstatus.

- Dokument som bevisar släktskapsförhållandet, om sådant finns tillgängligt.

- De berörda personernas samtycke.

3. En familjemedlem befinner sig på en medlemsstats territorium som asylsökande och det har ännu inte fattats något första beslut (artikel 8)

Bevis

- Skriftlig bekräftelse på uppgifter från den andra medlemsstaten.

- Utdrag ur register.

- Tillfälligt uppehållstillstånd som utfärdats för individen under behandlingen av dennes asylansökan.

- Dokument som bevisar släktskapsförhållandet, om sådant finns tillgängligt.

- Om detta saknas, och vid behov DNA-test eller blodprov.

- De berörda personernas samtycke.

4. Uppehållstillstånd som är gällande (artikel 9.1 och 9.3) eller uppehållstillstånd som har löpt ut mindre än två år tidigare [och datum för ikraftträdandet] (artikel 9.4)

Bevis

- Uppehållstillstånd.

- Utdrag ur utlänningsregistret eller motsvarande register.

- Rapporter/bekräftelse på uppgifter från den medlemsstat som har utfärdat uppehållstillståndet.

5. Viseringar som är gällande (artikel 9.2 och 9.3) och viseringar som har löpt ut mindre än sex månader tidigare [och datum för ikraftträdandet] (artikel 9.4)

Bevis

- Utfärdad visering (som gäller respektive som har löpt ut).

- Utdrag ur utlänningsregistret eller motsvarande register.

- Rapporter/bekräftelse av uppgifter från den medlemsstat som har utfärdat viseringen.

6. Inresa med tillstånd på territoriet via en yttre gräns (artikel 11)

Bevis

- Inresestämpel i passhandling.

- Utresestämpel från en stat som gränsar till en medlemsstat, med beaktande av vilken resväg den asylsökande har använt samt av vilket datum som gränsen passerades.

- Färdbiljett som gör det möjligt att formellt fastställa att inresan har gjorts via en yttre gräns.

- Inresestämpel eller motsvarande notering i resehandlingen.

7. Inresa utan tillstånd i territoriet via en yttre gräns (artikel 10.1)

Bevis

- Positivt resultat av Eurodacs jämförelse av sökandens fingeravtryck med de fingeravtryck som samlats in enligt artikel 8 i Eurodac-förordningen.

- Inresestämpel på ett falskt eller förfalskat pass.

- Utresestämpel från en stat som gränsar till en medlemsstat, med beaktande av vilken resväg den asylsökande har använt samt av vilket datum som gränsen passerades.

- Färdbiljett som gör det möjligt att formellt fastställa att inresan har gjorts via en yttre gräns.

- Inresestämpel eller motsvarande notering i resehandlingen.

8. Vistelse under mer än fem månader på en medlemsstats territorium (artikel 10.2)

Bevis

- Tillfälligt uppehållstillstånd som utfärdats för individen under behandlingen av dennes ansökan om uppehållstillstånd.

- Uppmaningar om att lämna territoriet eller order om avlägsnande som ligger mer än fem månader ifrån varandra i tiden och som inte verkställts.

- Utdrag ur sjukhusregister, fängelseregister eller register från förvarslokaler.

9. Utresa från medlemsstaternas territorium (artikel 16.3)

Bevis

- Utresestämpel.

- Utdrag ur tredje lands register (bevis för vistelse).

- Färdbiljett som gör det möjligt att formellt fastställa att utresan eller inresan har gjorts via en yttre gräns.

- Rapport/bekräftelse från den medlemsstat från vilken den asylsökande har lämnat medlemsstaternas territorium.

- Stämpel från ett tredje land som gränsar till en medlemsstat, med beaktande av vilken resväg som den asylsökande har använt samt av vilket datum som gränsen passerades.

II. Skyldighet att åter släppa in eller återta den asylsökande för den medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan

1. Förfarande för prövning av asylansökan pågår i den medlemsstat där ansökan lämnats in (artikel 4.5)

Bevis

- Positivt resultat av Eurodacs jämförelse av sökandens fingeravtryck med de fingeravtryck som samlats in enligt artikel 4 i Eurodac-förordningen.

- Formulär som fyllts i av den asylsökande.

- Protokoll upprättat av myndigheterna.

- Fingeravtryck som har tagits i samband med en asylansökan.

- Utdrag ur utlänningsregistret och motsvarande register.

- Skriftlig rapport från myndigheterna som intygar att en ansökan har gjorts.

2. Förfarande för asylansökan under prövning eller tidigare asylansökan (artikel 16.1 c, d och e)

Bevis

- Positivt resultat av Eurodacs jämförelse av sökandens fingeravtryck med de fingeravtryck som samlats in enligt artikel 4 i Eurodac-förordningen.

- Formulär som fyllts i av den asylsökande.

- Protokoll upprättat av myndigheterna.

- Fingeravtryck som har tagits i samband med en asylansökan.

- Utdrag ur utlänningsregistret och motsvarande register.

- Skriftlig rapport från myndigheterna som intygar att en ansökan har gjorts.

3. Utresa från medlemsstaternas territorium (artiklarna 4.5 och 16.3)

Bevis

- Utresestämpel.

- Utdrag ur tredje lands register (bevis för vistelse).

- Stämpel från ett tredje land som gränsar till en medlemsstat, med beaktande av vilken resväg den asylsökande har använt samt vilket datum som gränsen passerades.

- Skriftligt bevis från myndigheterna som intygar att utlänningen verkligen har avlägsnats.

4. Avlägsnande från medlemsstaternas territorium (artikel 16.4)

Bevis

- Skriftligt bevis från myndigheterna som intygar att utlänningen verkligen har avlägsnats.

- Utresestämpel.

- Bekräftelse av uppgifter om avlägsnandet från tredje land.

FÖRTECKNING B INDICIER

I. Förfarande för att bestämma vilken stat som är ansvarig för en asylansökan

1. En familjemedlem (fader, moder, förmyndare) till en underårig asylsökande utan medföljande vuxen befinner sig i medlemsstaten (artikel 6)

Indicier(1)

- Kontrollerbara angivelser från den asylsökande.

- Angivelser från berörda familjemedlemmar.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

2. Laglig vistelseort för en familjemedlem som beviljats flyktingstatus i en medlemsstat (artikel 7)

Indicier

- Kontrollerbara angivelser från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

3. En familjemedlem befinner sig på en medlemsstats territorium som asylsökande och det har ännu inte fattats något första beslut (artikel 8)

Indicier

- Kontrollerbara angivelser från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

4. Uppehållstillstånd som är gällande (artikel 9.1 och 9.3) och uppehållstillstånd som har löpt ut mindre än två år tidigare [med datum för ikraftträdande] (artikel 9.4)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapporter/bekräftelse av uppgifter från en medlemsstat som inte har utfärdat uppehållstillståndet.

- Rapporter/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

5. Viseringar som är gällande (artikel 9.2 och 9.3) och viseringar som har löpt ut mindre än sex månader tidigare [och datum för ikraftträdandet] (artikel 9.4)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapporter/bekräftelse av uppgifter från en medlemsstat som inte har utfärdat viseringen.

- Rapporter/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

6. Inresa med tillstånd på territoriet via en yttre gräns (artikel 11)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en annan medlemsstat eller tredje land.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Fingeravtryck, utom i de fall då myndigheterna skulle ha tagit fingeravtrycken när den asylsökande passerade den yttre gränsen. I så fall utgör de bevis i förteckning A:s mening.

- Färdbiljetter.

- Hotellräkningar.

- Kort som ger tillträde till offentliga eller privata institutioner i medlemsstaterna.

- Besökskort hos läkare, tandläkare, osv.

- Uppgifter som intygar att den asylsökande har använt sig av en resebyrås tjänster.

- Andra indicier av liknande slag.

7. Inresa utan tillstånd i territoriet via en yttre gräns (artikel 10.1)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en annan medlemsstat eller tredje land.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Fingeravtryck, utom i de fall då myndigheterna skulle ha tagit fingeravtrycken när den asylsökande passerade den yttre gränsen. I så fall utgör de bevis i förteckning A:s mening.

- Färdbiljetter.

- Hotellräkningar.

- Kort som ger tillträde till offentliga eller privata institutioner i medlemsstaterna.

- Besökskort hos läkare, tandläkare, osv.

- Uppgifter som intygar att den asylsökande har använt sig av en människosmugglares eller en resebyrås tjänster.

- Andra indicier av liknande slag.

8. Vistelse under mer än fem månader på en medlemsstats territorium (artikel 10.2)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en icke-statlig organisation, till exempel en organisation som driver härbärgen och liknande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Fingeravtryck.

- Färdbiljetter.

- Hotellräkningar.

- Kort som ger tillträde till offentliga eller privata institutioner i medlemsstaterna.

- Besökskort hos läkare, tandläkare, osv.

- Uppgifter som intygar att den asylsökande har använt sig av en människosmugglares eller en resebyrås tjänster.

- Andra indicier av liknande slag.

9. Utresa från medlemsstaternas territorium (artikel 16.3)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en annan medlemsstat.

- Utresestämpel när asylsökanden i fråga har lämnat medlemsstaternas territorium under minst tre månader.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Fingeravtryck, utom i de fall då myndigheterna skulle ha tagit fingeravtrycken när den asylsökande passerade den yttre gränsen. I så fall utgör de bevis i förteckning A:s mening.

- Färdbiljetter.

- Hotellräkningar.

- Besökskort hos läkare, tandläkare, osv. i tredje land.

- Uppgifter som intygar att den asylsökande har använt sig av en människosmugglares eller en resebyrås tjänster.

- Andra indicier av liknande slag.

II. Skyldighet att åter släppa in eller återta för den medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan

1. Förfarande för prövning av asylansökan pågår i den medlemsstat där ansökan lämnats in (artikel 4.5)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Rapport/bekräftelse från en annan medlemsstat.

2. Förfarande för asylansökan är under prövning, eller tidigare asylansökan (artikel 16.1 c, d och e)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapporter/bekräftelse av uppgifter från en annan medlemsstat.

3. Utresa från medlemsstaternas territorium (artiklarna 4.5 och 16.3)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en annan medlemsstat.

- Utresestämpel när asylsökanden i fråga har lämnat medlemsstaternas territorium under minst tre månader.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Fingeravtryck, utom i de fall då myndigheterna skulle ha tagit fingeravtrycken när den asylsökande passerade den yttre gränsen. I så fall utgör de bevis i förteckning A:s mening.

- Färdbiljetter.

- Hotellräkningar.

- Besökskort hos läkare, tandläkare, osv. i tredje land.

- Uppgifter som intygar att den asylsökande har anlitat en människosmugglares eller en resebyrås tjänster.

- Andra indicier av liknande slag.

4. Avlägsnande från medlemsstaternas territorium (artikel 16.4)

Indicier

- Kontrollerbara förklaringar från den asylsökande.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från en internationell organisation, till exempel FN:s flyktingkommissariat.

- Utresestämpel när asylsökanden i fråga har lämnat medlemsstaternas territorium under minst tre månader.

- Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, medresenärer, osv.

- Fingeravtryck, utom i de fall då myndigheterna skulle ha tagit fingeravtrycken när den asylsökande passerade den yttre gränsen. I så fall utgör de bevis i förteckning A:s mening.

- Färdbiljetter.

- Hotellräkningar.

- Besökskort hos läkare, tandläkare, osv.

- Uppgifter som intygar att den asylsökande har anlitat en människosmugglares eller en resebyrås tjänster.

- Andra indicier av liknande slag.

(1) Dessa indicier skall alltid åtföljas av bevis i förteckning A:s mening.

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2003222SV.002002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222SV.002101.TIF">

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2003222SV.002202.TIF">

BILAGA V

>PIC FILE= "L_2003222SV.002302.TIF">

Top