EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1342

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

OJ L 189, 29.7.2003, p. 12–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 135 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 135 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 140 - 157

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1342/oj

32003R1342

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

Europeiska unionens officiella tidning nr L 189 , 29/07/2003 s. 0012 - 0029


Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003

av den 28 juli 2003

om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003(2), särskilt artiklarna 9.2, och 13.11 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002(4), särskilt artiklarna 9.2 och 13.15 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris(5) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt(6). För att skapa klarhet och överskådlighet bör denna förordning kodifieras.

(2) För att ta hänsyn till spannmåls- och rissektorns särskilda kommersiella praxis, är det lämpligt att fastställa tilläggs- eller undantagsföreskrifter till bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000(7) av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med export- och importlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, senast ändrad genom förordning (EG) nr 325/2003(8).

(3) Om det rör sig om ett förfarande med exportanbud beträffande interventionslager är det lämpligt att ange den mängd som licensen avser och för vilket ändamål den utfärdas. Det är också lämpligt att fastställa vilka särskilda uppgifter som exportlicensen bör innehålla, särskilt om det rör sig om ett anbud avseende bidrag, om export av spannmålsbaserade livsmedel eller om förutfastställelse av en exportavgift.

(4) Det är lämpligt att fastställa giltighetstiden för de olika varornas import- och exportlicenser med hänsyn till efterfrågan och behovet av en sund förvaltning genom att, mot bakgrund av konkurrenssituationen på världsmarknaden, bevilja en särskilt lång giltighetstid för export av malt. För de licenser som utfärdats före den 1 juli skall dock förfallodagen fastställas till den 30 september, för att undvika att exportåtaganden görs för det nya regleringsåret innan kornet har skördats.

(5) Med hänsyn till risken för att licenser utfärdas för alltför stora volymer bör en betänketid om tre dagar fastställas före det faktiska utfärdandet av en exportlicens för alla slags spannmål och för merparten spannmålsbaserade bearbetade produkter, undantaget ickekommersiell export i samband med leveranser av livsmedelsbistånd, vare sig på gemenskapsnivå eller nationell nivå, eller för vissa leveranser som utförs av humanitära organisationer.

(6) Kommissionens beslut att inte bevilja en ansökan om exportlicens då betänketiden på tre dagar har förlupit kan dock, i vissa fall, förhindra fortsatt leverans av sådana produkter som måste levereras regelbundet. De aktörer som ansöker om detta bör kunna erhålla exportlicens utan bidrag förutsatt att särskilda villkor för användandet av dessa licenser fastställs.

(7) Det är lämpligt att flera av bestämmelserna i artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 avseende ansökan om exportlicens för vissa produkter för ett anbudsförfarande i ett tredje land som är importland skärps så att de bättre stämmer överens med handelspraxis för spannmål.

(8) Med hänsyn till konkurrenssituationen på världsmarknaden när det gäller spannmål och ris är det lämpligt att anta bestämmelser om beviljande av exportlicenser med en särskild giltighetstid för de viktigaste produkterna, inklusive durumvete, och för relativt stora minimikvantiteter men att AVS-länderna (länderna i Afrika, Karibien och Stilla Havet) medges fördelar för dessa minimikvantiteter. Beviljandet av licenser bör ske på vissa ytterligare villkor som framför allt skall innebära att leveransavtalet uppvisas för det behöriga organet inom en bestämd tidsfrist.

(9) Det är lämpligt att fastställa garantibeloppen för import- och exportlicenserna och att särskilja dessa belopp i produktgrupper med hänsyn till eventuella fluktuationer i bidrag eller exportavgifter under den tid som licenserna gäller samtidigt som leveranserna till AVS-länderna gynnas.

(10) Det är lämpligt att ange de exportbidrag som skall tillämpas om licensernas giltighetstid förlängs på grund av force majeure enligt artikel 41 i förordning (EG) nr 1291/2000.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs särskilda tillämpningsföreskrifterna för systemet med import- och exportlicenser vilket inrättats genom

a) artikel 9 i förordning (EEG) nr 1766/92,

b) artikel 9 i förordning (EG) nr 3072/95.

Artikel 2

1. Vid ansökan om en exportlicens i ett öppet anbudsförfarande i enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93(9) skall licensen endast utfärdas för de kvantiteter för vilka den sökande har förklarats vara anbudsgivare.

Exportlicensen skall endast gälla upp till den kvantitet som angivits i fält 17. Siffran "0" skall anges i fält 19 i licensen.

2. I fält 7 i ansökan om exportlicens enligt artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall den avsedda destinationen anges. Licensen skall endast gälla för export till denna destination.

Med destination avses samtliga länder för vilka samma bidragssats eller exportavgift har fastställts.

Artikel 3

1. Då exportbidraget bestäms genom anbudsförfarande, skall den exportbidragssats som anges i meddelandet om tilldelning uttryckas med bostäver och siffror i fält 22 i licensen. Satsen skall uttryckas i euro och föregås av någon av följande lydelser:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

- Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

- Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of basic export refund

- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

- Anbudssats för exportbidrag.

2. Då exportavgiften bestäms genom anbudsförfarande, skall den avgiftssats som agnes i meddelandet om tilldelning uttryckas med bokstäver och siffor i fält 22 i licensen. Satsen skall uttryckas i euro och föregås av någon av följande lydelser:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for eksportafgiften

- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of export tax

- Taux de la taxe à l'exportation adjugé

- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

- Gegunde belasting bij uitvoer

- Taxa de exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

- Anbudssats för exportavgift.

Artikel 4

1. Utan hinder av artikel 14 i förordning (EG) nr 1291/2000 kan den berörda personen, när det gäller de produkter som omfattas av KN-nummer 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 och 1103 13, i sin ansökan om exportlicens ange produkter från två på varandra följande tolvsiffriga underuppdelningar i ovannämnda undernummer.

>Plats för tabell>

De tolvsiffriga underuppdelningar som anges på ansökan skall återges på exportlicensen.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 i förordning (EG) nr 1291/2000 för de produkter som omfattas av KN-nummer 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 och som har ett innehåll av mjölkprodukter på mindre än 50 viktprocent skall ansökan om exportlicens innehålla följande:

a) Fält 15 skall innehålla beteckningen på produkten och dess tolvsiffriga kod. Den berörda parten kan ange produkter från två eller flera på varandra följande tolvsiffriga underavdelningar från bidragsnomenklaturen, i vilket fall följande skall anges i fält 15: Beredningar avsedda att användas som foder enligt förordning (EG) nr 1517/95.

b) Fält 16 skall innehålla uppgiften "2309".

c) Fält 17 och 18 skall innehålla kvantiteten av foderblandningar som skall exporteras.

d) Fält 20 skall innehålla halten av spannmålsprodukter som skall blandas i foderblandningarna om den är känd, skillnad skall göras mellan majs och övriga spannmålsslag. I annat fall om den i punkt a nämnda möjligheten att ange två eller flera underavdelningar används för att fylla i fält 15, skillnaden vad gäller i blandningen av majs - övriga spannmål.

Uppgifterna i ansökan skall uppges på exportlicensen.

Artikel 5

För tillämpningen av artikel 15 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95(10) och av artikel 16.10 i förordning (EG) nr 3072/95 skall exportlicensen i fält 22 innehålla en av följande uppgifter:

- Gravamen a la exportación no aplicable

- Eksportafgift ikke anvendelig

- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

- Export tax not applicable

- Taxe à l'exportation non applicable

- Tassa all'esportazione non applicabile

- Uitvoerbelasting niet van toepassing

- Taxa de exportação não aplicável

- Vientimaksua ei sovelleta

- Exportavgift icke tillämplig.

Artikel 6

1. Importlicenser för de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95 är giltiga från och med dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 till dess att de tidsperioder som fastställs i bilaga 1 till denna förordning löper ut.

2. Om en särskild giltighetstid för importlicenserna är föreskriven för import av produkter med ursprung och härkomst i vissa tredje länder skall uppgift om ursprungs- och härkomstland eller -länder anges i fält 7 och 8 i licensansökan och i licensen. Licensen skall endast gälla import från detta land eller dessa länder.

Artikel 7

1. Exportlicenser för de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1 i förordning (EG) 3072/95 är giltiga från och med dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000, till dess att de tidsperioder som fastställs i bilaga II till denna förordning löper ut.

2. Utan hinder av punkt 1 skall exportlicenser för de produkter som omfattas av KN-nummer 1702 30, 1702 40, 1702 90 och 2106 90, för vilka licensansökan får lämnas in till och med den 25 juni varje regleringsår, vara giltiga till och med den 30 juni. För de ansökningar som lämnas in från och med den 26 juni ett regleringsår till och med den 30 september påföljande regleringsår skall exportlicenserna för ovannämnda produkter vara giltiga trettio dagar från och med utfärdandedagen i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Tullformaliteterna vid export för de licenser som avses i första stycket skall vara fullgjorda senast den 30 juni varje regleringsår för de licensansökningar som får lämnas in till och med den 25 juni. För de licensansökningar som lämnas in mellan den 26 juni och den 30 september påföljande regleringsår skall tullformaliteterna vid export för nämnda licenser vara fullgjorda senast trettio dagar efter den dag då de utfärdades.

Dessa tidsfrister skall även gälla de formaliteter som avses i artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999(11) för de produkter som omfattas av systemet i rådets förordning (EEG) nr 565/80(12) med anledning av dessa licenser.

I fält 22 på licensen skall något av följande anges:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. På begäran av aktören och med undantag från punkt 1, skall exportlicenser för produkter enligt KN-nummer 1107 10 19, 1107 10 99 och 1107 20 00 vara giltiga fr.o.m. utfärdandedagen i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000

a) t.o.m. 30 september samma kalenderår om de utfärdas 1 januari-30 april,

b) t.o.m. utgången av den elfte månaden därefter om de utfärdas 1 juli-31 oktober,

c) t.o.m. 30 september följande kalenderår om de utfärdas 1 november-31 december.

Med undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får i sådana fall de rättigheter som är knutna till de licenser som avses i denna punkt inte överlåtas.

4. I de fall då varken exportbidrag eller exporttull fastställts skall exportlicenserna för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95 vara giltiga i sextio dagar från och med dagen för utfärdandet.

Artikel 8

1. Exportlicenser för de produkter som avses i artikel 1.1 a, b och c i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95 liksom produkter enligt KN-nummer 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 20 20, 1104 29 05, 1104 22 98, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall utfärdas den tredje arbetsdagen efter inlämnande av ansökan, om inte särskilda åtgärder vidtas under den tiden.

Kommissionen får besluta att inte bevilja ansökningar.

Första stycket skall inte gälla för licenser som utfärdas inom ramen för ett anbudsförfarande eller för sådana licenser som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1291/2000 och som utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan(13). Betänketiden skall inte heller gälla utfärdandet av exportlicenser om ansökan läggs fram av en humanitär organisation, inte åtföljs av en begäran om återbetalning och inte gäller mer än 20 ton.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall det, på begäran av en aktör, den dag då ansökan inkom utfärdas exportlicenser utan bidrag, utom om en exportavgift för produkten i fråga tillämpades vid den tidpunkt då ansökan inkom.

Om det vid exporttillfället har fastställts en exportavgift för den produkt som omfattas av de licenser som utfärdats enligt första stycket, skall den avgiften gälla.

Dessa exportlicenser skall vara giltiga i sextio dagar från och med dagen för utfärdandet.

Fält 22 i licenserna skall innehålla något av följande:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Om särskild hänvisning görs till denna punkt när exportbidrag eller exporttullen fastställs för de produkter som avses i artikel 1.1 a, 1.1 b och 1.1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 och de produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 3072/95 skall en kopia av avtalet åtfölja ansökan om exportlicens. Detta avtal skall vara utfärdat av ett offentligt organ i bestämmelselandet eller av ett företag med säte i det landet och skall ange en kvantitet och en leveranstid som ligger inom giltighetstiden för den nämnda licensen. Exportlicens får ej tidigare ha utfärdats i enlighet med denna artikel på grundval av detta avtal. Den berörda medlemsstaten skall kontrollera om licensansökan överensstämmer med villkoren i denna punkt och skall underrätta kommissionen om den kvantitet som omfattas av de giltiga ansökningarna samma dag som de inlämnas. Utfärdandet av licenserna skall ske först den tredje arbetsdagen efter den dag då ansökan inlämnats under förutsättning att inte särskilda åtgärder dessförinnan vidtas av kommissionen.

Om de ansökningar om exportlicens som avses i första stycket överstiger de kvantiteter som kan exporteras och som anges i den förordning som fastställer detta exportbidrag eller denna exporttull kan kommissionen inom en tidsfrist av två arbetsdagar från inlämnandet av ansökan fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av kvantiteterna. Ansökan om utfärdande av licens kan återkallas inom en tidsfrist av två arbetsdagar från dagen för offentliggörandet av den procentuella nedsättningen.

Utan hinder av artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av licensen inte överlåtas.

Om importören inte fullföljer avtalet kan aktören exportera till ett annat bestämmelseland, men då endast med det exportbidrag eller den exporttull som gäller den dag då ansökan om exportlicens till "andra tredje länder" ursprungligen ingavs. Om inget exportbidrag eller ingen exporttull föreligger för "andra tredje länder" den ursprungliga dagen för licensansökan, kan en lösning för det enskilda fallet beslutas, i enlighet med förfarandet i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92.

Artikel 9

1. Punkterna 2-6 skall gälla för export till de tredjeländer som förtecknas i bilaga IV och för de produkter som anges i samma bilaga.

2. För den export som avses i punkt 1 skall för de behöriga myndigheterna i de berörda tredjeländerna uppvisas en vidimerad kopia av exportlicensen, som skall ha utfärdats i enlighet med artikel 8.2 och med denna artikel, och en vidimerad kopia av exportdeklarationen för varje försändelse. Produkterna får inte tidigare ha exporterats till något annat tredjeland.

3. På licensen enligt punkt 2 skall följande anges:

a) I fält 7, det berörda importlandet eller de berörda importländerna.

b) I fält 15, en beskrivning av varorna i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.

c) I fält 16, det åttasiffriga numret i Kombinerade nomenklaturen samt mängden, uttryckt i ton, för varje produkt som anges i fält 15.

d) I fält 17 och 18, den totala mängd produkter som avses i fält 16.

e) I fält 20 någon av följande uppgifter:

- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

- Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003

- Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

- Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003;

f) I fält 22, förutom den uppgift söm avses i artikel 8.2, något av följande:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag.

Licensen skall endast gälla för de produkter och kvantiteter som beskrivits på detta sätt.

4. De licenser som utfärdats i enlighet med denna artikel skall endast gälla för export till en av de i fält 7 angivna destinationerna.

5. På den berörda partens begäran skall en vidimerad kopia av licensen utfärdas.

6. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall den första måndagen i varje månad meddela kommissionen de kvantiteter för vilka licenser utfärdats, fördelade per KN-nummer.

Artikel 10

1. Vid export på grundval av ett öppet anbudsförfarande i ett tredje importland skall exportlicensen vara giltig från dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 fram till den dag då de skyldigheter som följer av tilldelandet skall vara uppfyllda när det gäller vete, durumvete, råg, korn, majs, ris, vete- och rågmjöl, krossgryn och semolinagryn av durumvete samt de produkter som omfattas av KN-nummer 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 med en mjölkprodukthalt av mindre än 50 viktprocent.

2. Giltighetstiden för licensen får inte överstiga fyra månader räknat från månaden efter den när licensen utfärdades i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000.

3. Utan hinder av artikel 49.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1291/2000 kan licensansökan eller -ansökningarna inlämnas tidigast fyra arbetsdagar före sista dagen för inlämnandet av anbud i anbudsförfarandet.

4. Utan hinder av artikel 49.5 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall den maximala tidsfristen mellan sista dagen för inlämnandet av anbud och meddelandet från det utfärdande organet vad gäller resultatet av anbudsförfarandet, enligt a-d i nämnda punkt, fastställas till högst sex arbetsdagar.

Artikel 11

1. I vissa särskilda fall kan giltighetstiden för exportlicenser för vete, durumvete, råg, korn, majs, ris, vete- och rågmjöl, krossgryn och semolinagryn av durumvete samt för de produkter som omfattas av KN-nummer 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 med en mjölkprodukthalt av mindre än 50 viktprocent vara längre än den som angivits i artikel 7.1 om den berörda parten håller på att sluta ett avtal som berättigar till en längre giltighetstid. För detta ändamål skall den berörda personen för det behöriga organet uppvisa ett skriftligt bevis från ett offentligt organ eller ett företag med fastdriftställe i det land som är bestämmelseland för exporten. Detta skriftliga bevis skall, utöver varans kvantitet och kvalitet, ange leveranstiden och prisvillkoren. Medlemsstaterna skall omedelbart sända kommissionen en kopia av detta bevis för kännedom.

2. I de fall som avses i punkt 1 skall den berörda parten till det behöriga organet inlämna en ansökan om exportlicens tillsammans med en ansökan om förutfastställelse av det bidrag eller den exportavgift som var tillämplig dagen för inlämnandet av ansökan för den angivna destinationen samt en angivelse av den lägsta respektive högsta kvantitet som han räknar med att exportera och om den kortaste respektive längsta tidsfrist som behövs för att genomföra den planerade åtgärden. Den lägsta kvantiteten får dock inte underskrida 75000 ton när det gäller vete, durumvete, råg, korn, majs, ris, vete- och rågmjöl samt de produkter som omfattas av KN-nummer 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 med en mjölkprodukthalt av mindre än 50 viktprocent, och 15000 ton när det gäller krossgryn och semolinagryn av durumvete och ris. Utan hinder av artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall denna ansökan inte åtföljas av ställande av garanti.

För export till ett AVS-land eller till flera AVS-länder inom någon av de grupper av AVS-länder som anges i bilaga III minskas den minsta kvantitet som avses i första stycket på följande sätt:

a) Till 20000 ton när det gäller vete, durumvete, råg, korn, majs, vete- och rågmjöl och de produkter som omfattas av KN-nummer 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 med en mjölkprodukthalt av mindre än 50 % av vikten, och

b) till 5000 ton när det gäller korngryn och semolinagryn av durumvete och ris.

Vid ansökningar rörande flera stater inom någon av grupperna AVS-länder skall namnet på varje avsett bestämmelseland anges.

3. Den medlemsstat där det behöriga organet är beläget som handhar ansökan skall granska ansökningarna med hänsyn särskilt till kvantiteten och den ekonomiska aspekten av den planerade exporten liksom de konkreta möjligheterna att utföra exporten och om ansökan godkänns skall kommissionen underrättas varvid kommissionen skall fatta ett beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 eller i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95. Om kommissionen godkänner ansökan skall den fastställa en tidsgräns inom vilken avtalet skall överlämnas till det behöriga organet. Denna skall meddela den berörda parten om beslutet.

4. Om den i licensen fastställda giltighetstiden överensstämmer med den ansökta skall den berörda parten inom den tidsfrist som fastställs i enlighet med punkt 3 tillställa det behöriga organet ett undertecknat exemplar av avtalet samt en kopia därav. Avtalet skall ange den kvantitet som avtalet avser, och som måste ligga mellan de angivna minimi- och maximikvantiteterna, destinationen, den tidsfrist inom vilken transaktionen skall genomföras och som skall ligga mellan de angivna minimi- och maximifristerna, det för kontraktets giltighetstid fastställda priset samt betalningsvillkoren. Licensen utfärdas sedan en garanti ställd i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 eller i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 3072/95. Bestämmelselandet eller -länderna inom en och samma grupp skall anges i fält 7 och export är endast möjlig till det eller de länder för vilka ansökan har gjorts. Aktören kan dock använda avtalet för en annan destination under förutsättning att denna tillhör samma grupp av länder som anges i bilaga III och inom en begränsning av 10 % av de kvantiteter som är återgivna i licensen.

Om den berörda parten inte har kunnat sluta ett sådant avtal skall han underrätta det behöriga organet om detta inom den tidsfrist som ges för uppvisande av kontraktet, varvid licensen inte skall utfärdas.

5. Om den berörda parten inte följer bestämmelserna i punkt 4 skall licens inte utfärdas, utom vid force majeure.

6. Om den fastställda giltighetstiden inte är den som den berörda parten ansökt om men om den är längre än den som anges i artikel 7 skall bestämmelserna i punkt 4 och 5 i denna artikel vara tillämpliga. Dock kan den berörda parten återkalla sin licensansökan inom den frist som ges för inlämnande av avtalet.

7. Om förlängning av giltighetstiden enligt artikel 7 har avslagits skall licens inte utfärdas.

8. Licenser utfärdade på de villkor som anges i denna artikel är inte underkastade bestämmelserna i artikel 8.1.

Artikel 12

Garantibeloppet som skall gälla för licenser avseende de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95 skall vara

a) 1 euro per ton, om det rör sig om importlicenser för vilka bestämmelserna i artikel 10.4, fjärde strecksatsen i förordning (EEG) nr 1766/92 inte är tillämpliga eller för sådana produkter som omfattas av förordning (EG) nr 3072/95, och 5 euro per ton om det rör sig om

i) exportlicenser för en produkt för vilken varken exportbidrag eller exportavgift hade fastställts den dag då ansökan inkom,

ii) exportlicenser för en produkt som varken omfattas av förutfastställd avgifteller exportbidrag,

iii) exportlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 8.2 i denna förordning,

b) om det rör sig om importlicenser för vilka bestämmelserna i artikel 10.4, fjärde strecksatsen, i förordning (EEG) nr 1766/92 är tillämpliga

i) 15 euro per ton för de produkter som omfattas av KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 och 1008,

ii) 5 euro för övriga produkter,

c) 45 euro per ton för de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95 om det rör sig om exportlicenser

För export till AVS-länderna som utförs med en licens med särskild giltighetstid i enlighet med artikel 11 i den här förordningen, skall denna garanti fastställas till 12 euro per ton,

d) 20 euro per ton för de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92 om det rör sig om exportlicenser.

För licenser som utfärdats om bidrag i enlighet med artikel 7.3 i den här förordningen skall garantibeloppet dock vara 24 euro per ton.

För export till AVS-länderna som utförs med en licens med särskild giltighetstid i enlighet med artikel 11 i den här förordningen, skall denna garanti fastställas till 12 euro per ton.

Artikel 13

Om licensens giltighetstid förlängs i enlighet med bestämmelserna i artikel 41 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall det korrigeringsbelopp vara tillämpligt som gäller den dag då licensansökan inlämnas för export som skall genomföras under den sista månaden av licensens normala giltighetstid.

Exportbidraget skall dessutom justeras i enlighet med bestämmelserna i artikel 14 i denna förordning.

Artikel 14

1. Beloppet av det bidrag som är tillämpligt i enlighet med artikel 13.5 i förordning (EEG) nr 1766/92 för de produkter som avses i artikel 1.1 a och 1.1 b i den förordningen, med undantag för majs och sorghum, skall justeras under perioden augusti till maj under samma regleringsår med ett belopp motsvarande den månatliga höjningen som är tillämplig på det interventionspris som fastställts för detta regleringsår.

För majs och sorghum skall detta bidrag justeras under perioden november under ett regleringsår till augusti det efterföljande regleringsåret med ett belopp motsvarande den månatliga höjning som är tillämplig på de interventionspris som fastställts för dessa regleringsår.

Den första justeringen skall ske den första dagen i kalendermånaden efter den månad då licensansökningen lämnades in. Senare justeringar skall ske månatligen.

För de produkter som avses i artikel 1.1 a och 1.1 b i förordning (EEG) nr 1766/82, med undantag för majs och sorghum, skall det i enlighet med första stycket justerade bidraget som är tillämpligt i maj förbli tillämpligt i juni. För majs och sorghum skall det i enlighet med andra stycket justerade bidraget som är tillämpligt i augusti förbli tillämpligt i september.

2. Den justering som avses i punkt 1 skall inte tillämpas när bidragsbeloppet är lika med noll.

3. Om licensen är giltig efter utgången av regleringsåret och exporten äger rum under det nya regleringsåret skall bidragsbeloppet, utan tillägg av de månatliga höjningar som avses i punkt 1, för de produkter som avses i artikel 1.1 a och 1.1 b i förordning (EEG) nr 1766/92, med undantag av majs och sorghum, justeras med ett belopp motsvarande prisskillnaden mellan de båda regleringsåren. Denna prisskillnad uppstår den 1 juli och skall fastställas på grundval av följande faktorer:

a) Skillnaden mellan interventionspriserna, utan månatlig höjning, för det gångna respektive nya regleringsåret, plus

b) ett belopp motsvarande den månatliga höjningen multiplicerat med det antal månader som förflutit från och med augusti månad till och med månaden för licensansökningen.

Om prisskillnaden är större än bidragsbeloppet i fråga, skall det justerade bidragsbeloppet sänkas till noll.

Det bidrag som justerats med prisskillnaden skall, från och med augusti månad under det nya regleringsåret, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, ökas på grundval av den månatliga höjning som gäller för det nya regleringsåret.

4. De justeringsbestämmelser som avses i punkt 3 skall även, i tillämpliga delar, gälla för majs och sorghum, dock med följande undantag:

a) Den 30 september skall anses som slutet av regleringsåret.

b) Ovan nämnda prisskillnad uppstår den 1 oktober i stället för den 1 juli.

c) Månaden augusti skall ersättas med november.

d) De månatliga höjningarna skall vara de som gäller för de berörda regleringsåren.

Artikel 15

1. För de produkter som anges i artikel 1.1 c och 1.1 d i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 3072/95 skall det belopp som följer av var och en av de justeringar som avses i punkterna 1 och 3 i artikel 14 i denna förordning påverkas av den bearbetningskoefficient som är tillämplig för produkten ifråga.

2. Det bidragsbelopp som skall tillämpas enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 3072/95 för de produkter som avses i artikel 1.1 a och b i den förordningen skall justeras under perioden från och med oktober till och med juli med en summa som motsvarar den månatliga ökningen som tillämpas på det interventionspris för paddyris som fastställts för innevarande regleringsår, beroende på bearbetningsstadium och med den tillämpliga jordbruksomräkningskursen.

Den första justeringen inträffar från och med den första dagen i den kalendermånad som följer efter månaden för licensansökan. Justeringar längre fram skall utföras månatligen.

3. Den justering som avses i punkt 2 skall inte tilllämpas när bidragsbeloppet är lika med noll.

4. Om licensen är giltig efter utgången av regleringsåret och exporten äger rum under det nya regleringsåret skall bidragsbeloppet, utan tillägg av de månatliga höjningar som avses i punkt 4, justeras med ett belopp motsvarande skillnaden mellan interventionspriserna för paddyris för de två regleringsåren, på grundval av bearbetningsstadium och med tillämpning av gällande bearbetningskoefficient.

Denna prisskillnad uppstår den 1 september och består av följande delar:

a) Skillnaden mellan interventionspriset för paddyris utan månatlig ökning av priset för det gångna och det nya regleringsåret.

b) En summa som är lika med den månatliga ökningen multiplicerad med antalet förflutna månader från och med sistlidna oktober till och med den månad ansökan om exportlicens inlämnades.

Dessa två delar skall räknas om med jordbruksomräkningskursen motsvarande det bearbetningsstadium produkten befinner sig i vid exporten.

Om prisskillnaden är större än bidragsbeloppet i fråga, skall det justerade bidragsbeloppet sänkas till noll.

Bidragsbeloppet skall minskas med delarna a och b i andra stycket beroende på bearbetningsstadium och ökas från och med oktober månad det nya regleringsåret enligt de bestämmelser som anges i punkt 2 med hänsyn till det belopp för månatlig ökning som skall tillämpas för det nya regleringsåret.

Artikel 16

1. När det gäller exportlicenser skall medlemsstaterna lämna meddelande till kommissionen enligt följande:

a) Varje arbetsdag

i) alla licensansökningar eller avsaknader av licensansökningar,

ii) licensansökningar enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 inlämnade under den arbetsdag som föregår dagen för meddelandet,

iii) de kvantiteter för vilka licenserna har utfärdats till följd av licensansökningar enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000.

b) Med avseende på föregående månad, före den 15 i varje månad

i) de kvantiteter för vilka licenser om livsmedelsbistånd har utfärdats,

ii) de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats och som inte har utnyttjats, samt beloppet på bidrag eller exporttull per KN-nummer,

iii) de kvantiteter för vilka artikel 8.1 i denna förordning inte är tillämplig och för vilka licenser har utfärdats.

c) En gång per regleringsår och senast den 30 april de uppgifter som rör de exakta kvantiteter som använts när det gäller licenserna med hänsyn tagen till det utrymme som medges i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Meddelandet om ansökningar och kvantiteter enligt första stycket skall omfatta

a) mängden för varje tolvsiffrigt produktnummer i nomenklaturen för jordbrukprodukter för exportbidrag. Om en licens utfärdas för flera tolvsiffriga KN-nummer skall endast det första numret anges,

b) den kvantitet för varje kod som uppdelats efter destination i de fall då satsen för exportbidraget eller exporttullen varierar beroende på destination.

2. När det gäller de utfärdade importlicenserna skall medlemsstaterna varje dag meddela vilka kvantiteter som omfattas av licenserna uppdelade efter produktkod och när det gäller vete efter kvalitetskategori och ursprung. Ursprunget skall också anges i importlicenserna för ris.

Artikel 17

Förordning (EG) nr 1162/95 skall upphöra att gälla.

Den skall fortsätta att gälla för licenser som utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EUT L 158, 27.6.2003, s. 1.

(3) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(4) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(5) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(6) Se bilaga V.

(7) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8) EUT L 47, 21.2.2003, s. 21.

(9) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.

(10) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.

(11) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.

(12) EGT L 62, 7.3.1980, s. 5.

(13) EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

BILAGA I

GILTIGHETSPERIOD FÖR EXPORTLICENSER

A. För spannmål

>Plats för tabell>

B. För ris

>Plats för tabell>

BILAGA II

GILTIGHETSPERIOD FÖR EXPORTLICENSER

A. För spannmål

>Plats för tabell>

B. För ris

>Plats för tabell>

BILAGA III

Grupper av AVS-länder som har undertecknat Lomékonventionen

>Plats för tabell>

BILAGA IV

Produkter för vilka exportbidragen enligt artikel 9 avskaffats

>Plats för tabell>

BILAGA V

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

>Plats för tabell>

BILAGA VI

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>

Top