EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1210

Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

OJ L 169, 8.7.2003, p. 6–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 45 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 45 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 134 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/oj

32003R1210

Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

Europeiska unionens officiella tidning nr L 169 , 08/07/2003 s. 0006 - 0023


Rådets förordning (EG) nr 1210/2003

av den 7 juli 2003

om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak och om upphävande av gemensamma ståndpunkterna 1996/741/GUSP och 2002/599/GUSP(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Ett omfattande embargo mot handel med Irak infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och senare relevanta resolutioner, särskilt resolution 986 (1995). Detta embargo fastställs för närvarande i rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak(2).

(2) Säkerhetsrådet beslutade genom resolution 1483 (2003) av den 22 maj 2003 att förbuden mot handel med Irak och mot tillhandahållande av finansiella medel och ekonomiska resurser till Irak, med vissa undantag, inte längre bör gälla.

(3) Enligt resolutionen skall de omfattande begränsningarna avseende handel, med undantag av förbudet mot export av vapen och liknande materiel till Irak, upphävas och ersättas med specifika begränsningar som gäller intäkter av all export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak samt handel med föremål som ingår i Iraks kulturarv i syfte att underlätta att dessa föremål säkert kan återbördas.

(4) Enligt resolutionen bör dessutom vissa tillgångar och ekonomiska resurser, särskilt de som tillhör Iraks f.d. president Saddam Hussein och högre tjänstemän i hans regim, frysas i enlighet med beslut av den kommitté inom säkerhetsrådet som inrättas genom punkt 6 i resolution 661 (1990) och sådana tillgångar bör därefter överföras till utvecklingsfonden för Irak.

(5) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sörja för att frysta tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser överförs till utvecklingsfonden för Irak bör det föreskrivas att frysningen av sådana resurser skall upphävas.

(6) Enligt resolutionen bör all olja, alla oljeprodukter och all naturgas som Irak exporterar samt betalningar för dessa varor undantas från rättsliga förfaranden, beslagtagande, kvarstad och utmätning från dem som har fordringar gentemot Irak. Denna tillfälliga åtgärd behövs för att främja den ekonomiska återuppbyggnaden av Irak och omstruktureringen av landets skulder, vilket kommer att bidra till att i världssamfundets och i synnerhet gemenskapens och dess medlemsstaters gemensamma intresse undanröja det hot mot internationell fred och säkerhet som den nuvarande situationen i Irak utgör.

(7) Gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP innehåller bestämmelser om en ändring av den nuvarande gemenskapsordningen så att den kan anpassas till resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd.

(8) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen krävs därför gemenskapslagstiftning för att i fråga om gemenskapens territorium genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(9) För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör man offentliggöra namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som identifierats av FN:s myndigheter och vars tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas, och det bör fastställas ett förfarande inom gemenskapen för ändring av dessa förteckningar.

(10) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra de bilagor till denna förordning som förtecknar kulturföremål, de personer, organ och enheter vars tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas samt de behöriga myndigheterna.

(11) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov bemyndigas att se till att denna förordning efterlevs.

(12) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med den kommitté som inrättas genom FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990), bl.a. genom att förse den med information.

(13) Medlemsstaterna bör fastställa regler för vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen samt se till att de tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(14) Eftersom de omfattande handelsåtgärderna i förordning (EG) nr 2465/96 ersätts med de specifika handelsbegränsningarna i den här förordningen och det genom den här förordningen införs sådana åtgärder för frysning av tillgångar som förutsätter omedelbar tillämpning från de ekonomiska aktörernas sida är det nödvändigt att se till att påföljderna för överträdelser av den här förordningen kan tillämpas så snart den träder i kraft.

(15) Förordning (EG) nr 2465/96 bör av tydlighetsskäl upphävas i sin helhet.

(16) Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner(3) bör förbli i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. sanktionskommittén: den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat genom punkt 6 i resolution 661 (1990).

2. tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

a) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

b) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

c) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

d) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

e) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

f) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

g) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel, och

h) varje annat exportfinansieringsinstrument.

3. ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

4. frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, ändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

5. frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

6. utvecklingsfonden för Irak: den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.

Artikel 2

Alla inkomster av export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak, enligt förteckningen i bilaga I, skall från och med den 22 maj 2003 deponeras i utvecklingsfonden för Irak enligt de villkor som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1483(2003), särskilt punkterna 20 och 21 i denna, tills en internationellt erkänd representativ irakisk regering vederbörligen har bildats.

Artikel 3

1. Följande skall vara förbjudet:

a) Import eller införsel till gemenskapens territorium av,

b) utförsel eller bortförande från gemenskapens territorium av, och

c) handel med irakisk kulturegendom och andra föremål av arkeologiskt, historiskt, kulturellt, sällsynt vetenskapligt och religiöst värde, inbegripet dem i förteckningen i bilaga II, om de olagligt har förts bort från Irak, särskilt om

i) dessa föremål utgör en integrerad del av offentliga samlingar förtecknade hos irakiska museer, arkiv eller biblioteks bevarade samlingar eller inventarier i irakiska religiösa institutioner, eller

ii) det skäligen kan misstänkas att föremålen har förts bort från Irak utan den laglige ägarens medgivande eller har förts bort i strid med den irakiska lagstiftningen.

2. Dessa förbud skall inte gälla om det påvisas att kulturföremålen antingen

a) fördes ut ur Irak före den 6 augusti 1990, eller

b) håller på att återlämnas till irakiska institutioner i enlighet med målet om säkert återbördande enligt punkt 7 resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd.

Artikel 4

1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som fanns utanför Irak den 22 maj 2003 skall frysas, om de tillhör Iraks tidigare regering eller någon eller något av den republikens offentliga organ, företag - inbegripet privaträttsliga företag i vilka de offentliga myndigheterna äger en majoritetsandel - eller inrättningar som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga III.

2. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, eller ägs eller innehas av, följande personer, som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga IV, skall frysas:

a) F.d. president Saddam Hussein.

b) Högre tjänstemän i hans regim.

c) Deras närmaste familjemedlemmar.

d) Juridiska personer, organ eller enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de personer som avses i leden a, b och c eller av en fysisk eller juridisk person som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.

3. Inga tillgångar får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller till förmån för en fysisk eller juridisk person, ett organ eller en enhet som förtecknas i bilagorna III och IV.

4. Inga ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller till förmån för en fysisk eller juridisk person, ett organ eller en enhet som förtecknas i bilagorna III och IV, så att den personen, det organet eller den enheten kan erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

Artikel 5

1. Kreditering av frysta konton skall tillåtas på villkor att alla tillägg fryses.

2. Denna förordning skall inte innebära krav på frysning av en överföring av tillgångar till en mottagare i gemenskapen av eller via en irakisk bank som uppfyller villkoren i artikel 4.1, om denna överföring utgör en betalning för varor och tjänster som beställts av kunder i den banken. Den skall inte begränsa giltigheten och användningen av de garantiförbindelser och remburser som sådana irakiska banker som uppfyller villkoren i artikel 4.1 har utfärdat på begäran av sina kunder i syfte att betala för varor och tjänster som dessa kunder har beställt i gemenskapen.

Artikel 6

Frysningen av tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 4 skall upphävas endast så att dessa kan överföras till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken, i enlighet med de villkor som fastställs i resolution 1483(2003) från FN:s säkerhetsråd.

Artikel 7

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 4 eller att främja sådana transaktioner som avses i artiklarna 2 och 3.

2. All information om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, enligt förteckningen i bilaga V, och även till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter.

Artikel 8

1. Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 4, till de i bilaga V förtecknade behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna och även till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga V vid eventuell kontroll av dessa uppgifter.

2. De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. De ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 9

Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser, utförd i god tro att frysningen sker i överensstämmelse med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför frysningen eller för dess ledning eller anställda, om det inte påvisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 10

1. Följande skall omfattas av immunitet mot rättsliga förfaranden och inte kunna göras till föremål för någon form av beslagtagande, kvarstad eller utmätning:

a) Olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak, fram till dess att äganderätten till sådana varor har övergått till en köpare.

b) Intäkter och skyldigheter som uppkommer av försäljningen av olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak, inbegripet de betalningar för varorna som görs till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.

c) Tillgångar och ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 3.

d) Den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall de intäkter och skyldigheter som uppkommer från försäljning av olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak samt utvecklingsfonden för Irak inte omfattas av immunitet mot fordringar som utkrävs på grundval av Iraks ansvar för skador i samband med miljöolyckor som inträffar efter den 22 maj 2003.

Artikel 11

Kommissionen skall bemyndigas att

a) vid behov ändra bilaga II,

b) ändra och komplettera bilagorna III och IV på grundval av beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och

c) ändra bilaga V på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt FN:s stadga skall kommissionen upprätthålla alla förbindelser med sanktionskommittén som behövs för att denna förordning skall kunna genomföras effektivt.

Artikel 13

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning. De skall lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt uppgifter som mottagits i enlighet med artikel 8 samt uppgifter om överträdelser av förordningen, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 14

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som föreligger på grund av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de bestämmelserna tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. I avvaktan på att nödvändig lagstiftning eventuellt antas i detta syfte skall de tillämpliga sanktionerna, vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, i förekommande fall vara de som medlemsstaterna fastställt för att genomföra artikel 7.3 i förordning (EG) nr 2465/96.

3. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet under dess jurisdiktion om denna person, grupp eller enhet överträtt en begränsning i denna förordning.

Artikel 16

Denna förordning skall tillämpas

a) inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, grupp eller enhet som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 17

Förordning (EG) nr 2465/96 skall upphöra att gälla.

Artikel 18

1. Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Den skall, med undantag av artiklarna 4 och 6, tillämpas från och med den 23 maj 2003.

3. Artikel 10 skall tillämpas till och med den 31 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2003.

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) Se sidan 72 i detta nummer av EUT.

(2) EGT L 337, 27.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 208/2003 (EUT L 28,4.2.003, s. 26).

(3) EGT L 361, 10.12.1992, s. 1.

BILAGA I

Förteckning över de varor som avses i artikel 2

>Plats för tabell>

BILAGA II

Förteckning över de varor som avses i artikel 3

>Plats för tabell>

BILAGA III

Förteckning över den tidigare irakiska regeringens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter enligt artikel 4.1, 4.3 och 4.4

p.m.

BILAGA IV

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som avses i artikel 4.2, 4.3 och 4.4

1. NAMN: Saddam Hussein Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Abu Ali

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 28 april 1937, al-Awja, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Nämnd i resolution 1483

2. NAMN: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1965 eller 1966, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Saddams andre son;

ansvarig för Republikanska specialgardet, Speciella säkerhetsorganisationen och Republikanska gardet

3. NAMN: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1964 eller 1967, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Saddams äldste son;

ledare för den paramilitära organisationen Fedajin Saddam

4. NAMN: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Överste Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1957, al-Awja, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Saddams personlige sekreterare och främste rådgivare

5. NAMN: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Al-Kimawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1943, al-Awja, nära Tikrit, Irak

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens sekreterare och framträdande medlem i Revolutionära befälsrådet

6. NAMN: Izzat Ibrahim al-Duri

TÄCKNAMN: Abu Brays

Abu Ahmad

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1942, al-Dur

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Biträdande överbefälhavare för de irakiska styrkorna,

biträdande sekreterare i Baaspartiets regionala ledning,

vice ordförande i Revolutionära befälsrådet

7. NAMN: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1962, al-Awja, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Andreman i Speciella säkerhetsorganisationen

8. NAMN: Aziz Salih al-Numan

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1941 eller 1945, An Nasiriyah

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning;

tidigare guvernör i Karbala och An Najaf;

tidigare jordbruksminister och minister för jordbruksreform (1986-1987)

9. NAMN: Muhammad Hamza Zubaidi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1938, Babylon, Babil

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Tidigare premiärminister

10. NAMN: Kamal Mustafa Abdallah

TÄCKNAMN: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1952 eller 4 May 1955, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Sekreterare för republikanska gardet;

ledde Republikanska specialgardet och förde kommando över bägge Republikanska gardena

11. NAMN: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1960, Salah al-Din

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Befälhavare i Republikanska specialgardet

12. NAMN: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1946 eller 1949 eller 1960, Salah al-Din eller al-Awja nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ledde Iraks luftförsvarsstyrkor;

biträdande direktör för organisationen av försvarsindustrialisering

13. NAMN: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1950, Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Försvarsstabschef

14. NAMN: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

TÄCKNAMN: Ayad Futayyih Al-Rawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953, Ramadi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Stabschef för Republikanska gardet

15. NAMN: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1954, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Direktör för Allmänna säkerhetsdirektoratet

16. NAMN: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1950, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Direktör för Iraks underrättelsetjänst;

chef för Allmänna säkerhetsdirektoratet 1997-1999

17. NAMN: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1950, Bayji, Salah al-Din-dictriktet

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Flygvapenchef

18. NAMN: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1941, ar-Rashidiyah, förort till Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice ordförande i Baaspartiets militärbyrå;

minister för arbetsmarknad och sociala frågor (1993-1996)

19. NAMN: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1957 eller 14 March 1942, i Mosul eller Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice premiärminister;

direktör för organisationen av försvarets industrialisering

20. NAMN: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1938, Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vicepresident sedan 1991

21. NAMN: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1956, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Chef för avdelningen för stamfrågor i presidentens kansli

22. NAMN: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 4 maj 1955, al-Samnah, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Biträdande chef för stamfrågor i presidentens kansli

23. NAMN: Mizban Khadr Hadi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1938, Mandalidistriktet, Diyala

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Medlem i Baaspartiets regionala ledning och Revolutionära befälsrådet sedan 1991

24. NAMN: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1924, Sulaymaniyah

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice ordförande i Revolutionära befälsrådet

25. NAMN: Tariq Aziz

TÄCKNAMN: Tariq Mikhail Aziz

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1 juli 1936, Mosul eller Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice premiärminister;

PASS: (juli 1997): nr 34409/129

26. NAMN: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1954, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Guvernör i Basra

27. NAMN: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Försvarsminister

28. NAMN: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1934, Diyala

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice premiärminister och finansminister

29. NAMN: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953, Baghdad eller Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Inrikesminister

30. NAMN: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1942, Rawah

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Stabschef för al-Qudsstyrkan 2001-2003;

tidigare guvernör i Bagdad och Ta'mim

31. NAMN: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1948

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Direktör för den militära underrättelsetjänsten

32. NAMN: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 5 april 1938, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens vetenskaplige rådgivare;

framträdande medlem i organisationen för försvarets industrialisering 1988-1991;

tidigare ordförande i Tekniska kåren för specialuppdrag

PASS: ?NO33301/862

Utfärdat: 17 oktober 1997

Utgår: 01 oktober 2005?

M0003264580

Utfärdat: Okänt

Utgår: Okänt?

H0100009

Utfärdat: maj 2001

Utgår: Okänt

33. NAMN: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1939, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Oljeminister 1996-2003;

chef för organisationen för försvarets industrialisering början av 90-talet

34. NAMN: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953 eller 1958, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Chef för nationella övervakningsdirektoratet

35. NAMN: Muhammad Mahdi Al-Salih

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1947 eller 1949, al-Anbar-distriktet

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Handelsminister 1987-2003;

chef för presidentens kansli under mitten av 80-talet

36. NAMN: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1947, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens rådgivare;

allmän säkerhetschef under början av 90-talet;

chef för Iraks underrättelsetjänst 1990-1991;

halvbror till Saddam Hussein

37. NAMN: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Watab Ibrahim al-Hassan

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1952, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens rådgivare;

inrikesminister under början av 90-talet;

halvbror till Saddam Hussein

38. NAMN: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1951, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens rådgivare;

ständig representant i FN (Genève), 1989-1998;

chef för Iraks underrättelsetjänst i början av 80-talet;

halvbror till Saddam Hussein

39. NAMN: Huda Salih Mahdi Ammash

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ledamot av Baaspartiets regionala ledning;

chef för biologiska laboratorierna i den försvarsindustriella organisationen under mitten av 90-talet;

tidigare chef för Baaspartiets student- och ungdomsavdelning;

tidigare chef för avdelningen för kvinnofrågor

40. NAMN: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1947

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning,

ställföreträdande befälhavare i Diyala, södra regionen, 1998-2000

tidigare talman i nationalförsamlingen

41. NAMN: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1942, Suq Ash-Shuyukh-distriktet, Dhi-Qar

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, At-Tamin;

inrikesminister 1995-2001

42. NAMN: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1937 eller 1938, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, östra Bagdad

43. NAMN: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

TÄCKNAMN: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1945, Ar-Ramadi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Minister för högre utbildning och forskning 1992-1997, 2001-2003;

kulturminister 1997-2001;

direktör och ställföreträdande direktör för Iraks atomenergiorganisation under 1980-talet

PASS: 0018061/104, utfärdat den 12 september 1993

44. NAMN: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Basra

45. NAMN: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, An-Najaf;

ledamot av irakiska nationalförsamlingen

ANMÄRKNING: Avled 2003

46. NAMN: Saif-al-Din Al-Mashhadani

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1956, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, al-Muthanna

47. NAMN: Fadil Mahmud Gharib

TÄCKNAMN: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Dujail

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Babil;

ordförande i Iraks allmänna fackföreningsfederation

48. NAMN: Muhsin Khadr Al-Khafaji

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, al-Qadisyah

49. NAMN: Rashid Taan Kathim

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, al-Anbar

50. NAMN: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

TÄCKNAMN: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Kubaisi, al-Anbar

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Maysan

51. NAMN: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Wasit

52. NAMN: Adil Abdallah Mahdi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1945, al-Dur

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Dhi-Qar;

tidigare ordförande för Baaspartiet i Diyala och al-Anbar

53. NAMN: Qaid Hussein Al-Awadi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Ninawa;

tidigare guvernör i An-Najaf, omkring 1998-2002

54. NAMN: Khamis Sirhan Al-Muhammad

TÄCKNAMN: Dr. Fnu Mnu Khamis

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Karbala

55. NAMN: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Salah Ad-Din;

tidigare undersekreterare for säkerhetsfrågor vid utrikesministeriet

BILAGA V

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 7 och 8

BELGIEN

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tfn (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tfn (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn +45-35 46 60 00

Fax +45-35 46 60 01

TYSKLAND

Beträffande tillgångar och finansiella resurser:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tfn +49-69 95661

Fax +49-69 5601071

Beträffande irakisk kulturegendom:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tfn +49-221 6720

Fax +49-221 6724500

GREKLAND

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: +301-(0)3286021, (0)3286051

Φαξ: +301-(0)3286094, (0)3286059

E-mail e3c@dos.gr

(Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tfn +301-(0)3286021, 03286051

Fax +301-(0)3286094, 03286059

E-mail e3c@dos.gr)

SPANIEN

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Tfn +34-91 349 38 60

Fax +34-91 457 28 63

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tfn +33-1 44 87 72 85

Fax +33-1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, Quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tfn +33-1 43174678/5968/5032

Fax +33-1 43174691

IRLAND

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tfn +353-1 6312534

Fax +353-1 6312562

ITALIEN

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tfn +39-(0)6 59647534

Fax +39-(0)6 59647506

Collaboratori:

Tfn +39-(0)6 59933295

Fax +39-(0)6 59932430

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tfn +352 478 1 eller 478 2350

Fax +352 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tfn +352 478 23 70

Fax +352 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tfn +352 478 2712

Fax +352 47 52 41

NEDERLÄNDERNA

Centrala samordningen för sanktioner mot Irak:

Ministerie van Buitenlandse Zake

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax +31-70 348 46 38

Tfn +31-70 348 62 11

E-mail DPZ@minbuza.nl

Beträffande ekonomiska sanktioner:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax +31-70 342 79 18

Tfn +31-70 342 81 48

Beträffande irakisk kulturegendom:

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tfn +31-70 302 8120

Fax +31-70 365 1914

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tfn +43-1 71100/8345

Fax +43-1 71100/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090

Tfn +43-1 404 20 0

Fax +43-1 404 20 7399

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1399-030 Lisboa

Portugal

E-mail spm@sg.mne.gov.pt

Tfn +351-21 3946702

Fax +351-21 3946073

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tfn (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tfn +46-8 405 1000

Fax +46-8 723 1176

FÖRENADE KUNGARIKET

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tfn +44-207 270 5550,

Fax +44-207 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tfn +44-207 601 4768

Fax +44-207 601 4309

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A - GUSP

Enhet A.2: Institutionella och rättsliga frågor gällande externa relationer; sanktioner

CHAR 12/163

B-1049 Bryssel

Tfn (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail relex-sanctions@cec.eu.int

Top