Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

Kommissionens förordning (EG) nr 1110/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

OJ L 158, 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; tyst upphävande genom 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

32003R1110

Kommissionens förordning (EG) nr 1110/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

Europeiska unionens officiella tidning nr L 158 , 27/06/2003 s. 0012 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 1110/2003

av den 26 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003(2), särskilt artikel 10.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Efter diskussioner om tolkning när det gäller metoderna för att fastställa och justera importtullar och relevanta kostnader för sjötransport är det för att förbättra tydligheten nödvändigt att anpassa de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1249/96(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1900/2002(4).

(2) Rådet har genom beslut 2003/254/EG(5) och beslut 2003/253/EG(6) godkänt ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater respektive Kanada om ändring av de medgivanden för spannmålssektorn som anges i bindningslista CXL som bifogas GATT. I dessa avtal ändras villkoren för import av vete av låg och medelhög kvalitet samt för import av korn, genom att det införs importkvoter för dessa produkter från och med den 1 januari 2003.

(3) Genom ovannämnda beslut har rådet bemyndigat kommissionen att göra tillfälliga undantag för dessa produkter från den ordning för importtullar som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92 i väntan på godkännandet av en formell ändring av den förordningen. För att göra det möjligt att från den 1 januari 2003 tillämpa de avtal som rådet har godkänt antog kommissionen tillfälliga tillämpningsföreskrifter i förordning (EG) nr 2378/2002(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 611/2003(8). Denna tillfälliga ordning upphör att gälla den 30 juni 2003.

(4) På det här stadiet bör de permanenta tillämpningsföreskrifterna till avtalen antas av rådet.

(5) Följaktligen bör bestämmelserna i förordning (EG) nr 2378/2002 på permanent basis införas i förordning (EG) nr 1249/96, eftersom de med tillfredsställande resultat har varit kraft under första halvåret 2003.

(6) Med hänsyn tagen till att avdraget för maltkorn nu har upphävts och att avdraget för vete av hög kvalitet avsett för malning kommer att tillämpas som ett bidrag, kommer särskilda produktnedsättningar kopplade till bestämmelser om slutanvändning att tillämpas endast för flintmajs. Under dessa omständigheter behöver de nuvarande ordningarna med bestämmelser om slutanvändning förenklas och harmoniseras med den allmänna tullagstiftningen.

(7) I de fall där intyg om överensstämmelse godtas för produkter av hög kvalitet (vete och durumvete av hög kvalitet i fråga om Kanada och Förenta staterna och flintmajs när det gäller Argentina) är det viktigt att begränsa säkerheterna till lägsta möjliga nivå. Den enda säkerhet som bör tillämpas vid utfärdande av intyg om överensstämmelse bör vara säkerhet som är kopplad till importlicensen.

(8) Förordning (EG) nr 1249/96 bör ändras i enlighet med detta.

(9) Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1249/96 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ändras enligt följande:

a) Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

"1. De importtullar som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92 om produkter med KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 skall beräknas dagligen men fastställas av kommissionen den femtonde och den sista dagen i varje månad för tillämpning från och med den sextonde dagen i månaden och första dagen i den påföljande månaden. När den femtonde inte är en arbetsdag för kommissionen skall tullsatsen fastställas den arbetsdag som föregår den femtonde dagen i frågavarande månad. Om genomsnittet av importtullarna under denna tillämpningsperiod avviker med 5 euro per ton eller mer från den fastställda tullsatsen, skall emellertid motsvarande justering göras.

2. Det pris som skall användas vid beräkningen av importtullen skall vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 4. Varje gång importtullen fastställs skall den uppgå till genomsnittet av de importtullar som har beräknats under de föregående tio arbetsdagarna. Vid fastställande och justeringar skall kommissionen inte ta hänsyn till de dagliga importtullar som kom till användning när importtullarna fastställdes föregående gång.

Det interventionspris som skall användas vid beräkning av importtullarna är det som gäller den månad då importtullen skall tillämpas.".

b) Andra stycket i punkt 3 skall utgå.

c) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. Importtullarna skall minskas med 24 euro per ton på flintmajs som svarar emot de specifikationer som anges i bilaga I. För att en aktör skall kunna tillgodogöra sig denna minskning måste flintmajsen förädlas till en produkt med KN-nummer 1904 10 10, 1103 13 eller 1104 23 inom sex månader efter det datum då övergången till fri omsättning skedde. Bestämmelserna om slutanvändning i artikel 82 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(9) och artiklarna 291-300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(10) skall tillämpas.

Utan hinder av artikel 293.1 e i förordning (EEG) nr 2454/93 skall importören hos den behöriga myndigheten ställa en säkerhet av 24 euro per ton för flintmajs, utom när ansökningar om importlicens åtföljs av intyg om överensstämmelse utfärdat av den argentinska Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) enligt artikel 6.1 i den här förordningen. I så fall skall det i fält 24 i importlicensen anges vilken typ av intyg om överensstämmelse det är fråga om.

Om den tullsats som gäller vid godkännandet av övergången till fri omsättning är mindre än 24 euro för majs, skall emellertid säkerheten vara densamma som tullsatsen.".

2. Artiklarna 4 och 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Vid fastställande av de representativa cif-importpriser som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall följande komponenter ingå för vete av hög kvalitet och annan foderspannmål enligt artikel 2.1:

a) den representativa börsnoteringen på marknaden i Förenta Staterna.

b) de kända handelsbidrag och avdrag som är kopplade till denna notering på marknaden i Förenta staterna den dag noteringen anges och som, särskilt när det gäller durumvete, är kopplade till malningskvaliteten.

c) sjötransportkostnaden och tillhörande kostnader mellan Förenta Staterna (Mexikanska golfen eller Duluth) och Rotterdams hamn för ett fartyg på minst 25000 ton.

2. Kommissionen skall varje arbetsdag notera

a) den komponent som anges i punkt 1 a på varubörserna och med användning av den referenskvalitet som anges i bilaga II,

b) de komponenter som anges i punkt 1 b-c av allmänt tillgänglig information.

3. När beräkning görs av komponenter enligt 1 b eller det tillämpliga fob-priset, skall följande bidrag och avdrag tillämpas:

- Bidrag med 14 euro per ton för vete av hög kvalitet.

- Avdrag med 10 euro per ton för durumvete av medelhög kvalitet.

- Avdrag med 30 euro per ton för durumvete av låg kvalitet.

4. De representativa cif-importpriserna för durumvete, vete av hög kvalitet och majs skall vara summan av de komponenter som avses i punkt 1 a-c. De representativa cif-importpriserna för råg och sorghum (durra) skall beräknas med användning av prisangivelserna för korn i Förenta staterna enligt bestämmelserna i bilaga II.

5. De representativa cif-importpriserna för vanligt utsädesvete enligt KN-nr 1001 90 91 och utsädesmajs enligt KN-nr 1005 10 90 skall vara de som beräknas för vete av hög kvalitet respektive majs.

Artikel 5

1. En ansökan om importlicens för vete av hög kvalitet skall tas emot endast på följande villkor:

a) Den sökande har angivit kvaliteten i fält 20 i importlicensen.

b) Den sökande har gjort ett skriftligt åtagande att till det berörda behöriga organet, samma dag som deklarationen om övergång till fri omsättning godkänns, ställa en särskild säkerhet utöver de säkerheter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95(11).

Tilläggsäkerheten enligt b skall vara 95 euro per ton. Om importlicensen åtföljs av intyg om överensstämmelse utfärdad av Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC) i enlighet med artikel 6 krävs emellertid ingen ytterligare säkerhet. I så fall skall det i fält 24 på importlicensen anges vilken typ av intyg om överensstämmelse det gäller.

2. En ansökan om importlicens för durumvete skall tas emot endast på följande villkor:

a) Den sökande har angivit kvaliteten i fält 20 i importlicensen.

b) Den sökande har gjort ett skriftligt åtagande att, om importtullen för den kvalitet som angivits i fält 20 inte är den högsta tullsatsen för produktkategorin i fråga, till det berörda behöriga organet, samma dag som deklarationen om övergång till fri omsättning godkänns, ställa en särskild säkerhet utöver de säkerheter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95.

Storleken på denna tilläggssäkerhet skall enligt b vara lika med skillnaden, den dag som deklarationen om övergång till fri omsättning godkänns, mellan den högsta importtullen och den tullsats som gäller för den angivna kvaliteten höjd med ett tillägg av 5 euro per ton. I de fall där import av durumvete av olika kvaliteter är tullfri, skall det inte behövas något åtagande av det slag som anges i b.

Om importlicensen åtföljs av intyg om överensstämmelse utfärdat av Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC) i enlighet med artikel 6 skall ingen ytterligare säkerhet krävas. I så fall skall det i fält 24 på importlicensen anges vilken typ av intyg om överensstämmelse det gäller.".

3. Artikel 6 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Det tullkontor där övergång till fri omsättning sker skall ta representativa stickprov i enlighet med bilagan till kommissionens direktiv 76/371/EEG(12) av alla sändningar av durumvete, vete av hög kvalitet och flintmajs. Inga prov skall emellertid tas om importtullen för de olika kvaliteterna är densamma.

Om kommissionen emellertid officiellt har godkänt ett kvalitetsintyg för vete, durumvete eller flintmajs, som har utfärdats av den stat där varan har sitt ursprung, skall prov endast tas för kontroll av den intygade kvaliteten från ett tillräckligt representativt urval av sändningar.

1a. Följande intyg om överensstämmelse skall officiellt godkännas av kommissionen i enlighet med principerna i artiklarna 63-65 i förordning (EEG) nr 2454/93:

- Intyg utfärdade av Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) i Argentina för flintmajs.

- Intyg utfärdade av Federal Grains Inspection Service (FGIS) i Förenta staterna för vete av hög kvalitet och durumvete av hög kvalitet.

- Intyg utfärdade av Canadian Grain Commission (CGC) i Kanada vete av hög kvalitet och durumvete av hög kvalitet.

En förlaga till intyget om överensstämmelse utfärdat av Senasa anges i bilaga IV. De stämplar som den argentinska regeringen har godkänt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Förlagor till de intyg om överensstämmelse som utfärdas av FGIS anges i bilaga IVa.

Förlagor till de intyg om överensstämmelse som utfärdas av CGC och de stämplar och den klassindelning vid export som används av CGC anges i bilaga IVb.

Om de analytiska parametrar som anges i intyg om överensstämmelse som är utfärdade av de tre organ som anges i första stycket, visar överensstämmelse med de kvalitetskriterier för vete, durumvete och majs som anges i bilaga I till den här förordningen, skall prov tas på minst 3 % av de sändningar som anländer till varje införselplats under regleringsåret.

Varorna skall klassificeras i den standardkvalitet för vilken de villkor som anges i bilaga I uppfylls."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Om analysresultaten visar att det importerade vetet, durumvetet eller flintmajsen är av lägre standardkvalitet än vad som har angivits i importlicensen skall importören betala mellanskillnaden mellan den importavgift som gäller för produkten enligt licensen och den som gäller för den faktiskt importerade produkten. I så fall skall den säkerhet för importlicensen som avses i artikel 10 a i förordning (EG) nr 1162/95 och den tilläggssäkerhet som anges i artiklarna 2.5 och 5.1-2 i den här förordningen frigöras utom tillägget på 5 euro enligt artikel 5.2.

Om den mellanskillnad som anges första stycket inte betalas inom en månad skall den säkerhet som anges i artiklarna 2.5 och 5.1-2 vara förverkad.".

4. Bilaga I till den här förordningen skall föras in som bilaga IVa.

5. Bilaga II till den här förordningen skall föras in som bilaga IVb.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(4) EGT L 287, 25.10.2002, s. 15.

(5) EUT L 95, 11.4.2003, s. 40.

(6) EUT L 95, 11.4.2003, s. 36.

(7) EGT L 358, 31.12.2002, s. 101.

(8) EUT L 87, 4.4.2003, s. 4.

(9) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(12) EGT L 102, 15.4.1976, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA IVa

FÖRLAGA TILL INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE GODKÄNT AV AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR VETE

>PIC FILE= "L_2003158SV.001603.TIF">

FÖRLAGA TILL INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE GODKÄNT AV AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR DURUMVETE

>PIC FILE= "L_2003158SV.001701.TIF">"

BILAGA II

"BILAGA IVb

FÖRLAGA TILL INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE GODKÄNT AV KANADAS REGERING FÖR VETE OCH DURUMVETE SAMT FÖR KLASSINDELNING VID EXPORT

>PIC FILE= "L_2003158SV.001803.TIF">

Klassindelning vid export för kanadensiskt vete och durumvete.

Anmärkningar:

Korn av andra sädesslag: I dessa klasser endast havre, korn, råg och rågvete.

Vete: För export av vete kommer Canadian Grain Commission att tillsammans med intyget lämna dokumentation med uppgift om proteininnehåll i procent för den aktuella sändningen.

Durumvete: För export av durumvete kommer Canadian Grain Commission att tillsammans med intyget lämna dokumentation med uppgift om procentandel glasartade kärnor och rymdvikt för den aktuella sändningen.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>"

Top