EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0437

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

OJ L 66, 11.3.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 38 - 45

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/oj

32003R0437

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

Europeiska unionens officiella tidning nr L 066 , 11/03/2003 s. 0001 - 0008


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003

av den 27 februari 2003

om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) För att gemenskapens institutioner skall kunna genomföra de uppgifter som ålagts dem inom ramen för gemenskapens lufttransportpolitik och den gemensamma transportpolitikens framtida utveckling, bör de få tillgång till jämförbara, enhetliga, samordnade och regelbundna statistiska uppgifter om storleken och utvecklingen av lufttransporten av passagerare, gods och post inom gemenskapen eller till och från gemenskapen.

(2) För närvarande finns det inte någon sådan fullständig statistik på gemenskapsnivå.

(3) I rådets beslut 1999/126/EG av den 22 december 1998 om gemenskapens statistiska program 1998-2002(4) fastställs behovet av att upprätta sådan statistik.

(4) Gemensam insamling av jämförbara eller samordnade uppgifter gör det möjligt att upprätta ett integrerat system för tillförlitlig, enhetlig och snabb information.

(5) Uppgifterna om lufttransport av passagerare, gods och post bör om möjligt vara förenliga med de internationella uppgifter som lämnas av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), och bör när det är möjligt anpassas så att de blir jämförbara, t.ex. med avseende på jämförelser medlemsstaterna emellan och för de olika transportsätten.

(6) Kommissionen bör efter en viss tid lämna en rapport så att en bedömning kan göras av förordningens tillämpning.

(7) I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget är utarbetandet av gemensamma statistiska standarder, som gör det möjligt att tillhandahålla harmoniserad statistik, en åtgärd som endast kan genomföras effektivt på gemenskapsnivå. Dessa standarder bör genomföras i varje medlemsstat under ledning av de organ och institutioner som ansvarar för produktion av officiell statistik.

(8) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(5) innehåller en referensram för bestämmelserna i denna förordning.

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(10) Kommittén för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(7) har hörts.

(11) En överenskommelse om utökat samarbete i fråga om användningen av flygplatsen i Gibraltar träffades i London den 2 december 1987 mellan Konungariket Spanien och Förenade kungariket genom en gemensam förklaring från de båda ländernas utrikesministrar. Denna överenskommelse har ännu inte trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Medlemsstaterna skall utarbeta statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post via kommersiell luftfart, liksom om civila luftfartygsrörelser till eller från gemenskapsflygplatser, utom flygningar med statliga luftfartyg.

Artikel 2

Gibraltar

1. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte anses påverka Konungariket Spaniens respektive Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om överhögheten över det territorium där flygplatsen är belägen.

2. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas tills överenskommelsen enligt den gemensamma förklaringen från Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets utrikesministrar av den 2 december 1987 har trätt i kraft. Spaniens och Förenade kungarikets regeringar skall informera rådet om när detta sker.

Artikel 3

Karakteristika för uppgiftsinsamlingen

1. Varje medlemsstat skall samla in statistiska uppgifter avseende följande variabler:

a) Passagerare.

b) Gods och post.

c) Flygetapper.

d) Tillgängliga passagerarsittplatser.

e) Luftfartygsrörelser.

De statistiska variablerna för varje område, nomenklaturerna för variablernas klassificering, observationens periodicitet och definitionerna anges i bilagorna I och II till denna förordning.

2. Varje medlemsstat skall samla in alla uppgifter i bilaga I för alla gemenskapsflygplatser på dess territorium som transporterar mer än 150000 passagerarenheter per år.

En förteckning över gemenskapsflygplatser som omfattas av första stycket skall utarbetas av kommissionen och vid behov uppdateras enligt förfarandet i artikel 11.2.

3. För de flygplatser som inte omfattas av punkt 2, utom de flygplatser där det bara förekommer tillfällig kommersiell lufttransport, skall medlemsstaterna bara överföra sådana årliga uppgifter som anges i tabell C 1 i bilaga I.

4. Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får medlemsstaterna, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 och för en begränsad tid som inte överstiger tre år från och med den 1 januari 2003, överföra uppgifter som inte är lika fullständiga som de uppgifter som avses i bilaga I om flygplatser

a) med färre än 1500000 passagerarenheter per år och för vilka uppgifter som motsvarar dem som anges i bilaga I inte samlas in vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft, och

b) för vilka införandet av ett nytt system för insamling av uppgifter visar sig vara mycket svårt.

5. Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 och till och med den 31 december 2003, överföra endast befintliga uppgifter om flygplatser

a) för vilka det vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft inte har samlats in några uppgifter som motsvarar dem som anges i tabell B 1 i bilaga I, och

b) för vilka införandet av ett nytt system för insamling av uppgifter visar sig vara mycket svårt.

Artikel 4

Insamling av uppgifter

1. Insamlingen av uppgifter skall om möjligt baseras på tillgängliga källor så att uppgiftslämnarna belastas så litet som möjligt.

2. De uppgiftslämnare som av medlemsstaterna anmodas sammanställa information skall vara skyldiga att lämna sann och fullständig information inom de föreskrivna tidsfristerna.

Artikel 5

Statistikens tillförlitlighet

Insamlingen av uppgifter skall baseras på fullständiga rapporter, om andra normer för tillförlitlighet inte fastställs enligt förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 6

Bearbetning av uppgifter

Medlemsstaterna skall använda sådana metoder för bearbetning av uppgifter som säkerställer att de uppgifter som samlats in enligt artikel 3 överensstämmer med de normer för tillförlitlighet som avses i artikel 5.

Artikel 7

Överföring av resultat

1. Medlemsstaterna skall till Europeiska gemenskapernas statistikkontor överföra resultaten av uppgiftsbearbetningen enligt artikel 6, inklusive de uppgifter som medlemsstaterna enligt nationell lagstiftning eller praxis rörande sekretess för statistik har förklarat som sekretessbelagda, i enlighet med förordning (EG) nr 322/97.

2. Resultaten skall överföras i enlighet med de datafiler som anges i bilaga I. De filer och de medier som skall användas för överföringen skall specificeras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

3. Den första observationsperioden skall börja den 1 januari 2003. Överföringen skall äga rum så snart som möjligt och senast sex månader efter observationsperiodens slut.

Artikel 8

Spridning

1. Kommissionens system för offentliggörande eller spridning av statistiska resultat skall utformas enligt förfarandet i artikel 11.2.

2. Kommissionen skall sprida lämpliga statistiska resultat till medlemsstaterna med samma periodicitet som fastställs för resultatens överföring.

Artikel 9

Rapporter

1. På begäran av kommissionen skall medlemsstaterna vidarebefordra all information rörande de metoder som används för att samla in uppgifterna. Medlemsstaterna skall dessutom i förekommande fall meddela kommissionen alla väsentliga ändringar av dessa metoder.

2. Efter det att uppgifter har samlats in under en period av tre år skall kommissionen avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning, särskilt beträffande artiklarna 7 och 8.

Artikel 10

Åtgärder för genomförande

Åtgärderna för genomförandet av denna förordning, inklusive åtgärderna för dess anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, i synnerhet vad avser

- anpassningen av specifikationerna i bilagorna till denna förordning,

- anpassningen av karakteristika för uppgiftsinsamlingen (artikel 3),

- förteckningen över gemenskapsflygplatser som omfattas av artikel 3.2,

- statistikens tillförlitlighet (artikel 5),

- beskrivningen av de datafiler, de koder och det medium som skall användas för resultatens överföring till kommissionen (artikel 7),

- spridningen av statistiska resultat (artikel 9),

skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom artikel 1 i beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2003.

För Europaparlamentet

P. Cox

Ordförande

För rådet

M. Chrisochoïdis

Ordförande

(1) EGT C 325, 6.12.1995, s. 11.

(2) EGT C 39, 12.2.1996, s. 25.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 februari 1996 (EGT C 78, 18.3.1996, s. 28), bekräftat den 16 september 1999 (EGT C 54, 25.2.2000, s. 79), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30 september 2002 (EGT C 275 E, 12.11.2002, s. 33) och Europaparlamentets beslut av den 18 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 42, 16.2.1999, s. 1.

(5) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA I

POSTSTRUKTUR FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL EUROSTAT

A. DATABAS FÖR FLYGETAPPER (UPPGIFTER MINST KVARTALSVIS)

Uppgifterna om "flygetapp" avser endast kommersiell lufttransport

Postformat för datafil

>Plats för tabell>

B. DATABAS FÖR START/MÅL FÖR FLYGNING (UPPGIFTER MINST KVARTALSVIS)

Uppgifterna om "start/mål för flygning" avser endast kommersiell lufttransport

Postformat för datafil

>Plats för tabell>

C. DATABAS FÖR FLYGPLATSER (UPPGIFTER MINST ÅRSVIS)

Uppgifterna om "flygplatser" avser endast kommersiell lufttransport, med undantag av "totala luftfartygsrörelser", som avser alla luftfartygsrörelser.

Postformat för datafil

>Plats för tabell>

KODER

1. Rapporterande land

Ortsbeteckningarna i det kodsystem som skall användas bygger på ICAO-indexets landsbokstäver

Belgien EB

Danmark EK

Frankrike LF

Tyskland ED

Grekland LG

Irland EI

Italien LI

Luxemburg EL

Nederländerna EH

Portugal LP

Spanien LE

Förenade kungariket EG

Österrike LO

Finland EF

Sverige ES

2. Referensperiod

45 år

21 januari-mars (första kvartalet)

22 april-juni (andra kvartalet)

23 juli-september (tredje kvartalet)

24 oktober-december (fjärde kvartalet)

1 till 12 januari-december (månad)

3. Flygplatser

Flygplatserna skall kodas med ICAO:s koder med fyra bokstäver enligt förteckningen i ICAO-dokument 7910.

4. Flygbolagsinformation

Information om flygbolaget. Beslut om hur denna variabel skall kodas skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

5. Luftfartygstyper

Luftfartygstyperna skall kodas med ICAO:s luftfartygsbeteckningar enligt förteckningen i ICAO-dokument 8643.

BILAGA II

DEFINITIONER

Gemenskapsflygplats

Alla områden i medlemsstaterna som omfattas av bestämmelserna i fördraget och är öppna för kommersiella lufttransporter.

Kommersiella lufttransporter

En eller flera transportflygningar som utförs med civila luftfartyg mot ersättning till eller från gemenskapsflygplatser. Transporterna kan ske antingen regelbundet eller oregelbundet.

Regelbunden transport

Transporter som har alla följande egenskaper:

1. De utförs med luftfartyg för transport av passagerare, gods och/eller post mot ersättning på ett sådant sätt att det på varje flygning finns enskilda sittplatser att köpa för allmänheten (antingen direkt av flygbolaget eller av dess auktoriserade ombud).

2. De bedrivs så att de betjänar trafiken mellan samma, två eller flera, flygplatser antingen

a) enligt en utgiven tidtabell, eller

b) med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en igenkännlig planmässig serie.

Oregelbunden transport

Andra transporter mot ersättning än de som rapporteras under regelbunden transport. Inbegriper taxiflygningar.

Transport av passagerare

Alla flygningar, på vilka det transporteras en eller flera betalande passagerare, och varje flygning som enligt tidtabell avser transport av passagerare.

Transport av gods och post

Regelbunden eller oregelbunden transport varigenom annan last än passagerare, t.ex. gods och post, transporteras med luftfartyg.

Flygningar med statliga luftfartyg

Alla flygningar som utgör ett led i tullverksamhet, militär, polisiär eller diplomatisk verksamhet eller som sker i samband med brandbekämpning.

Passagerarenhet

Vid upprättandet av förteckningen över gemenskapsflygplatser enligt artikel 3.2 och för den övergångsperiod som avses i artikel 3.4 motsvaras en passagerarenhet av antingen en passagerare eller 90 kg gods och post.

Flygbolag

Ett lufttrafikföretag med giltig operativ licens. När flygbolagen har sådana samarbetsavtal eller andra avtalsliknande överenskommelser, som innebär att två eller fler av dem övertar delade ansvarsområden för erbjudande och försäljning av lufttransportprodukter för en flygning eller en kombination av flygningar, skall det flygbolag som faktiskt genomför flygningen rapporteras.

Flygetapp

Med flygetapp avses ett luftfartygs flygning från avgång till nästa landning. Ett uppehåll av tekniska skäl bör ej leda till att en flygetapp klassificeras annorlunda. Transportklassificeringen, oberoende av dess art (passagerare, gods och post), skall vara identisk med klassificeringen av den flygetapp som luftfartyget genomför.

Flygningar

Antalet flygningar som genomförs mellan varje flygplatspar på en flygetapp.

Passagerare ombord

Alla passagerare vars resa börjar eller slutar på den rapporterande flygplatsen, inklusive passagerare med anslutningsflyg och direkttransitpassagerare.

Direkttransitpassagerare

Passagerare som fortsätter sin resa med ett flyg som har samma flygnummer som ankomstflyget.

Gods och post ombord

All egendom som transporteras av ett luftfartyg förutom förråd och bagage, inklusive väskor för expressbefordran och diplomatväskor, dock ej passagerares bagage.

Tillgängliga passagerarsittplatser

Det totala antalet tillgängliga passagerarsittplatser för försäljning mellan varje flygplatspar på en flygetapp (undantagna är de sittplatser som för tillfället inte är tillgängliga för befordran av passagerare på grund av begränsningar för den maximala bruttovikten). Uppskattade uppgifter får användas när det saknas exakt information om passagerarsittplatserna på ett luftfartyg.

Start/mål för flygning

Transport på en given flygning som har samma flygnummer och är uppdelad i flygplatspar som motsvarar ort för ombordtagning och ort för avstigning/lossning på denna flygning. (För passagerare eller gods, för vilka ombordtagningens flygplats är okänd, bör luftfartygets startpunkt antas vara lika med orten för ombordtagningen; likaså skall luftfartygets mål antas vara lika med orten för avstigningen/lossningen, då flygplatsen för avstigningen/lossningen är okänd.)

Antal transporterade passagerare

Omfattar alla passagerare vars resa börjar eller slutar på den rapporterande flygplatsen. Direkttransitpassagerare ingår ej.

Lastat/lossat gods och lastad/lossad post

All egendom som lastas på eller lossas från ett luftfartyg förutom förråd och bagage, inklusive väskor för expressbefordran och diplomatväskor, dock ej passagerares bagage.

Totala luftfartygsrörelser

Alla avgångar och landningar som genomförs av icke-militära luftfartyg. Detta omfattar även de flygningar som görs i samband med arbeten från luften, dvs. specialiserad kommersiell flygverksamhet med sådana flygplan som huvudsakligen används inom jordbruket, i samband med byggnadsarbeten, fotografering och övervakning, liksom pilotutbildning, affärsflyg samt alla andra icke-kommersiella flygningar.

Totala luftfartygsrörelser för kommersiella lufttransporter

Alla avgångar och landningar som genomförs av civila luftfartyg mot ersättning.

Top