EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0016

Kommissionens förordning (EG) nr 16/2003 av den 6 januari 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av Sammanhållningsfonden

OJ L 2, 7.1.2003, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; upphävd genom 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/16/oj

32003R0016

Kommissionens förordning (EG) nr 16/2003 av den 6 januari 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av Sammanhållningsfonden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 07/01/2003 s. 0007 - 0013


Kommissionens förordning (EG) nr 16/2003

av den 6 januari 2003

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av Sammanhållningsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1265/1999(2), särskilt artikel D.7 i bilaga II till denna, och

av följande skäl:

(1) De typer av insatser som medfinansieras av Sammanhållningsfonden i enlighet med förordning (EG) nr 1164/94 är projekt, förberedande studier eller tekniskt stöd. Det bör fastställas regler för när stöd får beviljas och för genomförandet av insatserna.

(2) Sådana regler har hittills, utifrån en standardiserad text, angetts i bilaga IV till besluten om att bevilja stöd.

(3) För att alla insatser skall kunna behandlas på samma sätt är det lämpligt att fastställa gemensamma regler för vilka utgifter som är stödberättigande. I reglerna bör stödperioden och de olika kategorierna av stödberättigande utgifter anges.

(4) I enlighet med förordning (EG) nr 1164/94 skall kommissionens beslut om godkännande av projektförslagen bygga på att kriterierna om hög kvalitet och förenlighet med övrig gemenskapspolitik uppfylls, särskilt reglerna för offentlig upphandling och konkurrens.

(5) Reglerna i den här förordningen är avsedda att ersätta reglerna i bilaga IV till kommissionens beslut om att bevilja stöd från Sammanhållningsfonden, och de bör gälla för nya projekt som kommissionen godkänner efter det att förordningen trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs gemensamma regler för vilka utgifter som är stödberättigande i samband med sådana insatser som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1164/94 och som får medfinansieras av Sammanhållningsfonden.

Artikel 2

Organ som ansvarar för genomförandet

Med det organ som ansvarar för genomförandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1164/94, avses det offentliga eller privata organ som ansvarar för anbudsinfordringarna i samband med ett projekt. Detta organ skall utses i kommissionens beslut om att bevilja stöd från Sammanhållningsfonden (nedan kallat "kommissionens beslut").

Ändringar i fråga om detta organ måste först godkännas av kommissionen.

Artikel 3

Projektens genomförande och varaktighet

1. Genomförandet av ett projekt skall omfatta alla stadier av genomförandet, från förhandsplaneringen och fram till dess att det godkända projektet avslutas, samt dessutom alla publicitetsåtgärder i samband med projektet. I förhandsplaneringen skall också alternativa lösningar studeras.

2. Genom beslut av kommissionen får ett projekt begränsas till ett eller flera av stadierna i genomförandet.

3. Genomförandefasen skall omfatta den period som krävs för att avsluta stadierna, fram till dess att projektet är fullt operationellt och de arbeten som fastställdes i kommissionens beslut har avslutats.

Artikel 4

Öppenhet och insyn, samt verifikationshandlingar

Alla utgifter som betalas av det organ som ansvarar för genomförandet skall grunda sig på juridiskt bindande avtal, konventioner eller handlingar.

Det är ett absolut krav att verifikationshandlingar läggs fram.

För ombud och andra organ till vilka ett ansvar delegerats skall samma skyldigheter gälla i fråga om kontroller och övervakning som för de organ som ansvarar för genomförandet.

Artikel 5

Faktiska utgifter

1. De stödberättigande utgifterna skall utgöras av faktiska utgifter från den stödberättigande period som anges i kommissionens beslut, i enlighet med artikel 8.2 b i kommissionens förordning (EG) nr 1386/2002(3), och ha direkt samband med projektet. De skall hänföra sig till betalningar som intygas av medlemsstaten och som har verkställts av medlemsstaten själv eller på uppdrag av denna, eller, om ansvaret har delegerats, av det organ som av det ansvariga organet har fått i uppdrag att genomföra projektet, och utgifterna skall vara styrkta genom attesterade fakturor eller andra likvärdiga bokföringshandlingar.

Med likvärdig bokföringshandling avses varje handling som finns hos det organ som ansvarar för genomförandet och som intygar att bokföringen ger en korrekt bild av faktiskt genomförda transaktioner, i enlighet med allmänt vedertagen bokföringspraxis.

2. Om ansvaret har delegerats skall ett intyg från den behöriga myndigheten om arbetenas värde i förhållande till de lägesindikatorer som anges i kontraktet anses som en likvärdig bokföringshandling. Medlemsstaterna får utse denna myndighet i enlighet med artikel D.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94.

Artikel 6

Avslutade projekt

Stöd får inte beviljas om ett projekt har avslutats när en ansökan om stöd lämnas in.

Artikel 7

Stödperiodens början

1. De faktiska utgifterna är stödberättigande från och med den dag då kommissionen får en fullständig ansökan om stöd.

En ansökan skall anses vara fullständig om den innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1164/94.

2. Stödperiodens början skall fastställas i kommissionens beslut om att godkänna projektet. Utgifter som betalats före detta datum är inte stödberättigande.

3. När väsentliga ändringar av arbetena i ett projekt begärs är utgifter som avser dessa nya eller utvidgade arbeten stödberättigande från och med den dag då kommissionen mottog begäran om ändring.

För utgifter som avser nya eller utvidgade arbeten skall stödperiodens början anges i kommissionens beslut om godkännande av ändringen. Utgifter som betalats före detta datum är inte stödberättigande.

Artikel 8

Stödperiodens slut

Stödperiodens slut avser de utbetalningar som görs av det organ som ansvarar för genomförandet.

Stödperiodens slut skall fastställas i kommissionens beslut.

KAPITEL 2

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

Artikel 9

Kategorier av stödberättigande utgifter

Om inte annat sägs i kapitlen 3 till 10 är följande kategorier av utgifter stödberättigande:

a) Planering och utformning.

b) Inköp av mark.

c) Väg- och andra anslutningsarbeten.

d) Byggnadsarbeten.

e) Utrustning och inredning.

f) Åtgärder i samband med projektadministrationen.

g) Utgifter för informations- och publicitetsåtgärder enligt kommissionens beslut 96/455/EG(4).

Artikel 10

Övriga kategorier av utgifter

Andra kategorier av utgifter än de som nämns i artikel 9 är stödberättigande om de preciseras i kommissionens beslut.

KAPITEL 3

MERVÄRDESSKATT SAMT ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER

Artikel 11

Mervärdesskatt

1. Mervärdesskatt (moms) är inte en stödberättigande utgift, såvida den inte reellt och slutgiltigt betalas av det organ som ansvarar för genomförandet. Moms som på något sätt är återbetalningsbar är inte stödberättigande, även om den inte återbetalas till det organ som ansvarar för genomförandet eller till den slutlige stödmottagaren.

2. Om den slutlige stödmottagaren omfattas av en schablonregel enligt avsnitt XIV i rådets direktiv 77/388/EEG(5) skall erlagd moms anses vara återbetalningsbar enligt punkt 1.

3. Gemenskapens medfinansiering får aldrig överstiga de sammanlagda stödberättigande utgifterna exklusive moms.

Artikel 12

Övriga skatter och avgifter

Övriga skatter och avgifter, särskilt direkta skatter och sociala avgifter på löner, som är en följd av gemenskapens medfinansiering utgör stödberättigande utgifter endast om de reellt och slutgiltigt betalas av det organ som ansvarar för genomförandet.

KAPITEL 4

UTGIFTER FÖR PLANERING OCH UTFORMNING

Artikel 13

Stödberättigande utgifter

Utom i de fall som avses i artiklarna 14, 15 och 34 är utgifter för planering, expertarvoden och utformning stödberättigande, under förutsättning att de har direkt anknytning till ett eller flera projekt och att de särskilt har godkänts i kommissionens beslut.

Artikel 14

Bokföring

Om flera projekt omfattas av ett enda kontrakt, eller om det organ som ansvarar för genomförandet utövar funktionerna för egen räkning, skall kostnaderna med öppenhet och insyn bokföras separat, på grundval av bokföringshandlingar eller andra likvärdiga handlingar.

Artikel 15

Offentliga förvaltningars utgifter i samband med planering och utformning

Om en offentliganställd tjänsteman deltar i de verksamheter som avses i artikel 13 får kommissionen endast godkänna utgifterna som stödberättigande om särskilda skäl föreligger varvid samtliga följande villkor skall vara uppfyllda:

a) Tjänstemannen skall under en viss tid vara tjänstledig från sin fasta anställning vid den offentliga förvaltningen, och han eller hon skall genom ett beslut av den behöriga myndigheten ha knutits till de uppgifter som avses i artikel 13.

b) Utgifterna skall grunda sig på ett kontrakt avseende ett eller flera specifika projekt; om kontraktet avser flera projekt skall kostnadsfördelningen vara klar och tydlig.

c) Utgifterna skall ha ett direkt samband med ett eller flera enskilda projekt.

d) Kontraktet skall vara tidsbegränsat och löptiden får inte överskrida den tidsgräns som fastställts för projektets genomförande.

e) De uppgifter som skall utföras enligt kontraktet får inte omfatta någon av de allmänna administrativa funktioner som anges i artiklarna 27 och 28.

KAPITEL 5

INKÖP AV MARK, SAMT SERVITUT

Artikel 16

Inköp av obebyggd mark

Kostnader för inköp av obebyggd mark är endast stödberättigande om följande villkor uppfylls:

a) Inköpet skall vara nödvändigt för projektets genomförande.

b) Kostnaderna för inköpet får inte vara högre än 10 % av de stödberättigande utgifterna för projektet, utom i de fall där det organ som ansvarar för genomförandet anger särskilda skäl för detta.

c) Ett intyg skall erhållas från en oberoende behörig värderingsman, eller ett behörigt officiellt organ, om att inköpspriset inte överstiger marknadsvärdet.

d) Inköpet skall godkännas i kommissionens beslut.

e) Nationella bestämmelser för att förhindra spekulation skall följas.

Om inte annat anges i ett beslut av kommissionen är utgifterna inte stödberättigande i samband med inköp av mark som är avsedd att användas för jordbruk eller skogsbruk efter det att ett projekt avslutats.

Artikel 17

Inköp av bebyggd mark

Stöd får beviljas för inköp av bebyggd mark, under förutsättning att särskilda skäl för detta anges och dessa godkänns i kommissionens beslut.

Artikel 18

Inköp av offentligägd mark eller mark som ägs av det organ som ansvarar för genomförandet

Kostnader för mark som redan ägs av det organ som ansvarar för genomförandet, eller inköp av offentligägd mark, är inte stödberättigande.

Artikel 19

Expropriation

Vid expropriation skall reglerna i artiklarna 16, 17 och 18 tillämpas. Särskilda kostnader i samband med expropriation (exempelvis sakkunnigutlåtande, juridiskt bistånd, tillfällig tomthyra, etc.) är stödberättigande.

Artikel 20

Servitut

Avgifter för servitut som ger tillträde till projektplatsen under genomförandet är stödberättigande, under förutsättning att de bedöms vara nödvändiga och särskilt har godkänts i kommissionens beslut om beviljande av stöd.

Avgifterna får omfatta ersättning för utebliven skörd och för skador som uppstått.

KAPITEL 6

INKÖP AV FASTIGHETER, VÄG- OCH ANDRA ANSLUTNINGSARBETEN, SAMT BYGGNADSARBETEN

Artikel 21

Inköp av fastigheter

1. Kostnader för inköp av fastigheter, dvs. befintliga byggnader med tillhörande mark, är endast stödberättigande om byggnaderna är anpassade till de särskilda behoven i projektet.

2. Ett intyg skall erhållas från en oberoende behörig värderingsman, eller ett behörigt officiellt organ, om att inköpspriset inte överstiger marknadsvärdet. Av detta intyg skall det framgå att byggnaden uppfyller nationella krav. Om så inte är fallet skall det preciseras på vilka punkter den inte uppfyller gällande krav och hur den projektansvarige planerar att åtgärda detta.

3. Under de senaste tio åren får nationella bidrag eller bidrag från gemenskapen inte ha beviljats för byggnaden om detta innebär ett dubbelt stöd i de fall strukturfonderna medfinansierar inköpet eller om Sammanhållningsfonden finansierar ett annat projekt.

4. Fastigheten skall användas för det ändamål och under den period som anges i kommissionens beslut.

5. Kostnader för en fastighet som redan ägs av det organ som ansvarar för genomförandet, eller inköp av offentligägda fastigheter, är inte stödberättigande.

Artikel 22

Väg- och andra anslutningsarbeten, samt byggnadsarbeten

1. Utgifterna är stödberättigande för såväl väg- och andra anslutningsarbeten som för nödvändiga byggnadsarbeten.

2. Om det organ som ansvarar för genomförandet för egen räkning utför hela eller delar av väg- och anslutningsarbetena, eller byggnadsarbetena, skall kostnaderna bokföras separat, med öppenhet och insyn, och detta skall ske med bokföringshandlingar eller andra likvärdiga handlingar.

3. Om offentliganställda tjänstemän deltar skall reglerna i artikel 15 tillämpas.

4. Endast sådana utgifter som har betalats efter det datum som fastställs i artikel 7.1 och som har direkt samband med projektet är stödberättigande. Stödberättigande utgifter får omfatta en eller flera av följande kategorier:

a) Arbetskraft (bruttolöner).

b) Användning av varaktig utrustning under byggnadsarbetena.

c) Kostnader för produkter som används under projektets genomförande.

d) Indirekta och övriga kostnader, om särskilda skäl för detta anges; de skall i så fall tas upp på ett sätt som är skäligt och överensstämmer med allmänt vedertagen bokföringspraxis.

5. Indirekta kostnader är inte stödberättigande om det organ som ansvarar för genomförandet är en offentlig förvaltning.

6. Kostnader skall beräknas utifrån marknadspriset.

KAPITEL 7

INKÖP OCH HYRA AV UTRUSTNING OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Artikel 23

Varaktig utrustning som ingår i kapitalkostnaderna

1. Utgifter som avser inköp eller tillverkning av fasta inventarier är stödberättigande, under förutsättning att de finns upptagna på den inventarieförteckning som upprättats av det organ som ansvarar för genomförandet och betraktas som kapitalkostnader enligt allmänt vedertagen bokföringspraxis.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33 skall hyra av sådana inventarier som avses i punkt 1 anses ingå i driftskostnaderna; de är inte stödberättigande.

Artikel 24

Inköp av immateriella anläggningstillgångar

Inköp och användning av immateriella anläggningstillgångar, t.ex. patent, är stödberättigande om de är nödvändiga för projektets genomförande.

Artikel 25

Varaktig utrustning som används i projektets genomförande

1. Om det organ som ansvarar för genomförandet för egen räkning genomför hela eller delar av väg- och anslutningsarbetena, eller byggnadsarbetena, är utgifter för inköp eller tillverkning av inventarier som används under genomförandet inte stödberättigande. Detta gäller såväl tungt byggnadsmaterial som kontorsutrustning och annan typ av utrustning.

2. Inventarier som köpts eller tillverkats särskilt för ett projekt är stödberättigande om de efter användning saknar marknadsvärde eller är obrukbara, och under förutsättning att detta särskilt anges i kommissionens beslut.

Artikel 26

Varaktig utrustning som används för administration

1. Utgifter för inköp eller hyra av inventarier för administrativt bruk är inte stödberättigande.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 30 och 33 är utgifter för inköp eller hyra av utrustning som en offentlig förvaltning använder för att utföra sina övervaknings- och kontrolluppgifter inte stödberättigande.

KAPITEL 8

KOSTNADER FÖR ADMINISTRATION, GENOMFÖRANDE SAMT ÖVERVAKNING OCH KONTROLL

Artikel 27

Allmänna kostnader och kostnader för administration

Det ansvariga organets allmänna kostnader och kostnader för administration är inte stödberättigande.

Artikel 28

Offentliga förvaltningars utgifter

De offentliga förvaltningarnas utgifter för administration, genomförande, övervakning och kontroller av en eller samtliga insatser, särskilt löner till fast anställda tjänstemän på olika nivåer, är inte stödberättigande.

Artikel 29

Utgifter för arbeten som utförs av underleverantörer

I fråga om arbeten som utförs av underleverantörer är det endast väl motiverade utgifter i samband med finansiell eller fysisk övervakning, revisioner och kontroller på plats som är stödberättigande.

Inom ramen för övergripande administrativa uppgifter, genomförande, övervakning och kontroller är utgifter för sådana arbeten som utförs av underleverantörer, och som är nödvändiga och väl motiverade, stödberättigande inom de gränser som anges i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1164/94.

KAPITEL 9

FINANSIELLA, JURIDISKA OCH ANDRA UTGIFTER

Artikel 30

Finansiella kostnader

Räntor, avgifter för finansiella transaktioner eller växling samt övriga kostnader av rent finansiell art, är inte stödberättigande.

Artikel 31

Kostnader i samband med tvister, böter eller finansiella påföljder

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1831/94(6) är kostnader i samband med tvister, böter eller finansiella påföljder inte stödberättigande.

Artikel 32

Bokförings- och revisionskostnader

Bokförings- och revisionskostnader är stödberättigande om de är direkt knutna till insatsen, om de är nödvändiga i förberedelserna eller genomförandet, och om de är en följd av administrativa eller rättsliga krav.

Artikel 33

Särskilda finansieringsformer

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 är kostnaderna stödberättigande i fråga om finansieringsformer som inte kräver att utrustning skall köpas omgående, t.ex. leasing, under förutsättning att särskilda skäl för detta anges och godkänns i kommissionens beslut, och att äganderätten övergår till det organ som ansvarar för genomförandet innan slutbetalning sker.

Artikel 34

Kostnader för juridisk rådgivning, notarier, teknisk eller finansiell expertis

Kostnader för juridisk rådgivning, notarier och teknisk eller finansiell expertis är stödberättigande om de är direkt knutna till insatsen och om de är nödvändiga i förberedelserna eller genomförandet.

KAPITEL 10

ÖVRIGA UTGIFTER

Artikel 35

Driftskostnader för projekt som medfinansieras

1. Driftskostnader för ett projekt eller en grupp av projekt är inte stödberättigande.

2. Genom undantag från punkt 1 får utbildning av personal och försök som avser ett projekt och dess utrustning betraktas som stödberättigande utgifter under den period som krävs och som anges i kommissionens beslut.

Artikel 36

Informations- och publicitetsåtgärder

Utgifter för informations- och publicitetsåtgärder enligt beslut 96/455/EG är stödberättigande.

Artikel 37

Parkeringsplatser

Sammanhållningsfonden får endast bevilja bidrag till anläggande av parkeringsplatser, inom- eller utomhus, om det är nödvändigt och särskilt godkänns i kommissionens beslut.

Artikel 38

Inköp av begagnad materiel

Utan att det påverkar tillämpningen av strängare nationella regler är inköpskostnader för begagnad materiel stödberättigande om följande tre villkor är uppfyllda:

a) Säljaren skall lämna ett intyg om dess ursprung och om att den inte inköpts någon gång under de senaste sju åren med hjälp av nationella bidrag eller gemenskapsbidrag.

b) Priset får inte överstiga marknadsvärdet, och det måste vara lägre än kostnaden för liknande ny materiel.

c) Materielen måste ha de tekniska egenskaper som krävs och uppfylla gällande normer.

Artikel 39

Underleverantörer

Utan att de påverkar tillämpningen av strängare nationella regler är utgifter i samband med följande typer av underleverantörskontrakt inte stödberättigande:

a) Kontrakt som ökar kostnaderna utan att tillföra något motsvarande mervärde.

b) Kontrakt med mellanhänder eller konsulter där betalningen utgörs av en procentuell andel av totalkostnaden, såvida inte det organ som ansvarar för genomförandet anger särskilda skäl för detta genom att påvisa arbetenas eller tjänsternas värde.

För alla kontrakt skall underleverantörerna ge revisions- och kontrollorganen all nödvändig information om de arbeten som de utför.

KAPITEL 11

UTGIFTER FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉERNA, SÄRSKILDA MÖTEN SAMT DATORISERADE FÖRVALTNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Artikel 40

Övervakningskommitténs möten

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 27 och 28 är utgifterna stödberättigande när de avser övervakningskommitténs obligatoriska möten i enlighet med artikel F i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94, under förutsättning att detta styrks genom relevanta handlingar.

2. De utgifter som avses i punkt 1 är stödberättigande om det rör sig om en eller flera av följande kategorier:

a) Tolkning.

b) Hyra av möteslokaler.

c) Hyra av audiovisuella hjälpmedel och annan elektronisk utrustning som krävs.

d) Dokumentation och materiel.

e) Expertarvoden.

f) Reseersättningar.

3. Lön och ersättningar till offentliganställda tjänstemän i samband med övervakningskommitténs möten är inte stödberättigande.

4. Stöd får beviljas för fast utrustning för kontrolländamål, under förutsättning att detta särskilt godkänns i ett beslut av kommissionen om tekniskt stöd.

Artikel 41

Möten på kommissionens eller övervakningskommitténs begäran

Reglerna i artikel 40 skall gälla för särskilda möten som anordnas på kommissionens eller övervakningskommitténs begäran.

Artikel 42

Datoriserade förvaltnings- och övervakningssystem

Kostnader för inköp och installation av datoriserade förvaltnings- och övervakningssystem är stödberättigande inom de gränser som anges i kommissionens beslut.

Artikel 43

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Efter det att den har trätt i kraft skall förordningen gälla för nya projekt som godkänns genom kommissionens beslut i enlighet med artikel 10.6 i förordning (EG) nr 1164/94.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Michel Barnier

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 130, 25.5.1994, s. 1.

(2) EGT L 161, 26.6.1999, s. 62.

(3) EGT L 201, 31.7.2002, s. 5.

(4) EGT L 188, 27.7.1996, s. 47.

(5) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1.

(6) EGT L 191, 27.7.1994, s. 9.

Top