EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0012

Europeiska centralbankens riktlinje av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECB/2003/12)

OJ L 283, 31.10.2003, p. 81–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 112 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/775/oj

32003O0012

Europeiska centralbankens riktlinje av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECB/2003/12)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 283 , 31/10/2003 s. 0081 - 0086


Europeiska centralbankens riktlinje

av den 23 oktober 2003

för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

(ECB/2003/12)

(2003/775/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 31.2, 31.3 och 43.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) De deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta skall över en viss bestämd gräns, som skall fastställas i enlighet med artikel 31.3 i stadgan, godkännas av Europeiska centralbanken (ECB) för att överensstämmelse skall säkerställas med gemenskapens penning- och valutapolitik.

(2) Enligt artikel 31.3 skall ECB-rådet utfärda riktlinjer för att underlätta sådana transaktioner.

(3) Transaktioner som de nationella centralbankerna genomför som ombud för deltagande medlemsstater, utan notering i de nationella centralbankernas bokföring, täcks av den här riktlinjen, medan transaktioner som de nationella centralbankerna genomför i eget namn och på egen risk, täcks av riktlinjen för de nationella centralbankernas transaktioner enligt artikel 31.3 i stadgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje avses med

- deltagande medlemsstater: alla medlemsstater som infört den gemensamma valutan i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

- nationella centralbanker: de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker,

- transaktioner: alla transaktioner som avses i artikel 23 andra och tredje strecksatserna i stadgan och som genomförs av de deltagande medlemsstaterna på marknaden och innefattar växling av tillgångar i annan valuta än euro mot euro eller mot tillgångar i annan valuta än euro. Häri inräknas även utan begränsning transaktioner som genomförs av de nationella centralbankerna för de deltagande medlemsstaternas räkning utan notering i de nationella centralbankernas bokföring,

- rörelsemedel i utländsk valuta: innehav av tillgångar i alla beräkningsenheter och valutor utom euro, vilka innehas, direkt eller via ombud, av de deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter,

- tillgångar i annan valuta än euro: värdepapper och övriga tillgångar i ett tredje lands valuta eller beräkningsenheter, oberoende av form,

- utanför marknaden: valutatransaktioner mellan parter som inte deltar i interbankmarknaden för valutor. Interbankmarknaden består uteslutande av kommersiella finansinstitut. Centralbanker, internationella organisationer, kommersiella icke-finansiella organisationer, deltagande medlemsstater och Europeiska kommissionen anses inte ingå in interbankmarknaden.

Artikel 2

Räckvidd

Denna riktlinje skall tillämpas på transaktioner som de deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter genomför med sina rörelsemedel i utländsk valuta. Det förfarande som fastställs för rapportering ex ante och ex post från centrala regeringsmyndigheter skiljer sig från vad som gäller för övriga offentliga myndigheter.

Artikel 3

Tröskelvärden för föregående meddelande

1. I bilaga I anges de tröskelvärden vid eller under vilka deltagande medlemsstaters offentliga myndigheter en viss affärsdag kan genomföra transaktioner med sina rörelsemedel i utländsk valuta utan föregående meddelande till ECB, och över vilka tröskelvärden olika typer av transaktioner en viss affärsdag inte får genomföras med sådana rörelsemedel i utländsk valuta utan föregående meddelande till ECB.

2. För följande valutatransaktioner skall inte krävas något föregående meddelande:

- Transaktioner som på vardera hållet innefattar tillgångar i samma utländska valuta (exempelvis växling av amerikanska statsobligationer med medellång löptid mot amerikanska statsskuldväxlar).

- Valutasvappar.

- Transaktioner som genomförs med de nationella centralbankerna.

Artikel 4

Organisationsfrågor

1. Deltagande medlemsstater skall införa lämpliga ordningar för att säkerställa att meddelande ges in till ECB, i enlighet med det förfarande som anges i den här riktlinjen, om sådana transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta som genomförs av de deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter och som överskrider tröskelvärdena i bilaga 1. Detsamma gäller för transaktioner som genomförs av de nationella centralbankerna såsom ombud för deltagande medlemsstater.

2. Deltagande medlemsstaters centrala regeringsmyndigheter skall månatligen ge in uppskattningar till ECB av samtliga transaktioner avseende rörelsemedel i utländsk valuta som kommer att genomföras av medlemsstaternas centrala regeringsmyndigheter, inbegripet sådana transaktioner som genomförs av de nationella centralbankerna såsom ombud för deltagande medlemsstater. Det standardformulär som skall användas för rapportering av sådana uppskattningar är intaget i bilaga II.

3. Övriga offentliga myndigheter skall ge in uppskattningar till ECB av samtliga kommande transaktioner avseende rörelsemedel i utländsk valuta över de i bilaga III angivna, av ECB fastställda, tröskelvärdena, inbegripet sådana transaktioner som genomförs av de nationella centralbankerna såsom ombud för deltagande medlemsstater.

4. De deltagande medlemsstaterna ansvarar för att de krav på rapportering som anges i artiklarna 4 och 6 fullgörs. De skall samla in alla relevanta uppgifter och ge in dem till ECB via respektive nationell centralbank.

Artikel 5

Föregående meddelande och ECB:s godkännande av det avsedda transaktionsförfarandet

1. De deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter, inbegripet de nationella centralbanker som handlar som ombud för medlemsstaterna, skall så tidigt som möjligt meddela ECB alla sina transaktioner avseende egna rörelsemedel i utländsk valuta som överstiger tröskelvärdena enligt artikel 3. Dessa meddelanden skall ha kommit ECB tillhanda senast kl. 11.30 ECB-tid på affärsdagen. Det standardformulär som skall användas för sådana meddelanden är intaget i bilaga IV och skall ges in till ECB via de deltagande medlemsstaternas respektive nationella centralbanker.

2. ECB skall snarast möjligt, och senast kl. 13.00 ECB-tid den avsedda affärsdagen, lämna besked rörande meddelanden som ges in i enlighet med punkt 1. Om svar inte erhållits från ECB vid den tidpunkten, skall transaktionen anses ha godtagits med de bestämmelser och villkor som angetts av den berörda medlemsstatens offentliga myndighet.

3. Om ett meddelande tas emot vid ECB senare än kl. 11.30 skall förfarandet i punkt 5 tillämpas.

4. ECB skall vid bedömningen av inkomna meddelanden så långt möjligt underlätta transaktioner som genomförs av de deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter. ECB skall inrikta bedömningen av transaktionerna på att säkerställa överensstämmelse med gemenskapens penning- och valutapolitik och därvid beakta transaktionernas inverkan på likviditeten inom banksektorn i euroområdet. ECB skall mot bakgrund av dessa överväganden besluta om transaktionen kan genomföras enligt det av den berörda medlemsstaten avsedda tidsschemat och tillvägagångssättet.

5. Under exceptionella förhållanden som sammanhänger med strategiska överväganden, ogynnsamma marknadsförhållanden eller sent inkomna meddelanden från de deltagande medlemsstaterna kan ECB rekommendera ändringar vad avser tidsschemat eller det sätt på vilket transaktionen skall genomföras. ECB skall i dessa fall inleda överläggningar med de berörda parterna, dvs. den berörda nationella offentliga myndigheten och den berörda deltagande medlemsstatens nationella centralbank. ECB kan begära att transaktionen genomförs utanför marknaden (off-market) genom Europeiska centralbanksystemet (ECBS) och därvid kräva att transaktionen genomförs antingen med den berörda nationella centralbanken eller med ECB. ECB kan även begära att det totala beloppet för en sådan transaktion delas i två eller flera transaktioner. ECB kan även begära att transaktionen genomförs delvis utanför marknaden genom ECBS och delvis delas i två eller flera transaktioner, enligt vad som anges ovan.

6. Under mycket exceptionella förhållanden kan ECB begära att transaktionen senareläggs, varvid transaktionen skall skjutas upp under kortast möjliga tid. Transaktionen får inte skjutas upp på obestämd tid och senareläggningen får inte hindra fullgörandet av förpliktelser som förfaller.

Artikel 6

Rapporter om rörelsemedel

1. För att ECB skall kunna få en adekvat bild av nivån på de deltagande medlemsstaternas rörelsemedel i utländsk valuta skall de deltagande medlemsstaterna rapportera sina rörelsemedel i utländsk valuta månatligen ex post.

2. Det standardformulär som skall användas av de deltagande medlemsstaternas centrala regeringsmyndigheter för rapportering ex post av rörelsemedel i utländsk valuta till ECB är intaget i bilaga V.

3. Övriga offentliga myndigheter i de deltagande medlemsstaterna skall rapportera sina rörelsemedel i utländsk valuta över det av ECB fastställda tröskelvärde som intagits i bilaga VI.

Artikel 7

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas i samband med förfaranden enligt den här riktlinjen skall omfattas av sekretess.

Artikel 8

Upphävande av riktlinje ECB/2001/9

Riktlinje ECB/2001/9 skall upphöra att gälla.

Artikel 9

Slutbestämmelser

1. Denna riktlinje riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.

2. Denna riktlinje träder i kraft den 1 november 2003.

3. Denna riktlinje skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 oktober 2003.

På ECB-rådets vägnar

Willem F. Duisenberg

Ordförande

BILAGA I

Tröskelvärden för föregående meddelande till ECB rörande medlemsstaternas valutatransaktioner enligt artikel 3.1

>Plats för tabell>

Det totala bruttotransaktionsbeloppet utgörs av summan av köp och summan av försäljningar av valutatillgångar en viss affärsdag.

Tröskelvärdena gäller även för transaktioner som genomförs av de nationella centralbankerna såsom ombud för deltagande medlemsstater utan notering i de nationella centralbankernas bokföring.

BILAGA II

Standardformulär för rapportering ex ante av medlemsstaternas uppskattningar rörande kommande valutatransaktioner enligt artikel 4.2 och 4.3

Deltagande medlemsstaters centrala regeringsmyndigheter skall månatligen ge in uppskattningar till ECB av sina kommande valutatransaktioner. Uppskattningarna skall omfatta alla transaktioner som avses bli genomförda av centrala regeringsmyndigheter. Övriga offentliga myndigheter skall ge in uppskattningar av sina kommande valutatransaktioner över tröskelvärdena i bilaga III. Meddelanden rörande medlemsstaternas uppskattade kommande valutatransaktioner bör innehålla följande uppgifter:

Uppdelning: I valutapar.

Tidsperiod: Månadsvis.

Inges senast: 18.00 ECB-tid sista bankdagen före den månad rapporten avser.

Skall ange: Summan av köp och summan av försäljningar avseende transaktioner mot euro eller cross-currency-transaktioner. Den valuta som skall köpas bör anges i första kolumnen eller första fältet och den valuta som skall säljas i andra kolumnen/fältet. Affärsdag och valutadag bör anges för större transaktioner.

Värdering: Referenskurserna kl. 14.15 meddelandedagen bör användas för att fastställa osäkra belopp.

Avrundning: Till närmast motsvarande miljon euro.

Meddelandena avser en kalendermånad. Tröskelvärdena gäller per affärsdag, dvs. så snart tröskelvärdena förväntas bli överskridna under en eller flera dagar under den kommande månaden måste en ex ante-rapport sändas senast den sista bankdagen före den månaden. Den månatliga ex ante-rapporten bör omfatta de dagar under vilka tröskelvärdena förväntas bli överskridna.

BILAGA III

Tröskelvärden för rapportering ex ante enligt artikel 4.3 från offentliga myndigheter i deltagande medlemstater (utom centrala regeringsmyndigheter)

Offentliga myndigheter i de deltagande medlemsstaterna (utom centrala regeringsmyndigheter) skall ge in månatliga uppskattningar till ECB av samtliga kommande transaktioner som rör deras rörelsemedel i utländsk valuta över följande tröskelvärden:

>Plats för tabell>

Det totala bruttotransaktionsbeloppet utgörs av summan av köp och summan av försäljningar av valutatillgångar en viss affärsdag.

BILAGA IV

Föregående ansökningsmeddelanden från deltagande medlemsstater(1) enligt artikel 5.1 samt ECB:s svar

Föregående meddelanden bör innehålla uppgifter om

- den deltagande medlemsstat som lämnar meddelande om transaktioner,

- den offentliga myndighet som svarar för transaktionen,

- dag och tid för meddelandet,

- affärsdagen,

- valutadagen,

- transaktionsbelopp (i miljoner euro eller motsvarande värde i miljoner euro),

- berörda valutor (ISO-koder),

- transaktionstyp,

- avtalsbaserade förpliktelser som förfaller (ja/nej).

ECB:s svar på föregående meddelanden skall därutöver innehålla uppgifter om

- datum, tid och innehållet i ECB:s svar.

Anmärkning:

De deltagande medlemsstaterna bör ge in sina meddelanden till ECB via sina respektive nationella centralbanker.

(1) Det bör påpekas att endast sådana transaktioner som medlemsstaterna genomför på marknaden, dvs. med andra motparter än sina respektive nationella centralbanker, skall meddelas i förväg. Medlemsstaternas transaktioner med sina respektive nationella centralbanker som motparter omfattas av de förfaranden för föregående rapportering och godkännande som gäller för nationella centralbankers transaktioner.

BILAGA V

Standardformulär för rapportering ex post till ecb enligt artikel 6.2 om de deltagande medlemsstaternas innehav av rörelsemedel i utländsk valuta

De deltagande medlemsstaternas centrala regeringsmyndigheter skall månadsvis rapportera sina utestående rörelsemedel i utländsk valuta. Övriga offentliga myndigheter skall rapportera endast om antingen det högsta av det genomsnittliga innehavet för månaden eller innehavet vid slutet av månaden överskrider tröskelvärdet i bilaga VI.

Uppdelning: Samtliga rörelsemedel i utländsk valuta, ingen uppdelning efter valuta. Genomsnittet för månaden, månadshögsta, innehavet vid slutet av månaden och månadslägsta.

Tidsperiod: Månadsvis.

Inges senast: 18.00 ECB-tid den femte bankdagen efter rapporteringsperioden.

Skall ange: De deltagande medlemsstaternas totala innehav av utländsk valuta utanför ECBS. Även terminspositioner skall tas med (dvs. terminspositioner bör läggas till de aktuella innehaven och endast en siffra anges per post). Dessutom skall avistatransaktioner som avtalats men ännu inte avvecklats ingå i uppgifterna (dvs. uppgifterna bör sammanställas på affärsdagsbasis).

Värdering: De nationella centralbankerna bör använda referenskurserna kl. 14.15 för att räkna om uppgifterna från de deltagande medlemsstaterna till euro (dvs. om de deltagande medlemsstaterna rapporterar faktiska valutainnehav). Värdepapper bör värderas till marknadspris, men det ställs av praktiska skäl inga krav på att en och samma referenskälla skall användas. Eftersom största delen av rörelsemedlen sannolikt innehas i form av inlåning, bör effekten av något olika marknadskällor för värdering av värdepapper vara begränsad.

Avrundning: Till närmast motsvarande miljon euro.

Det bör noteras att övriga offentliga myndigheter skall rapportera endast om antingen det högsta av det genomsnittliga innehavet för månaden eller innehavet vid slutet av månaden överskrider det tröskelvärde som gäller för rapportering. Om tröskelvärdet överskrids skall de emellertid använda samma formulär som centrala regeringsmyndigheter (dvs. genomsnittet för månaden, månadshögsta, innehavet vid slutet av månaden och månadslägsta).

Skyldigheten att rapportera ex post enligt den här bilagan omfattar alla valutatransaktioner som genomförs av de nationella centralbankerna såsom ombud för de deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter.

BILAGA VI

Tröskelvärden för rapportering ex post enligt artikel 6.3 från offentliga myndigheter i de deltagande medlemsstaterna (utom centrala regeringsmyndigheter)

De deltagande medlemsstaternas offentliga myndigheter (utom centrala regeringsmyndigheter) skall rapportera sina rörelsemedel i utländsk valuta till ECB om de överskrider följande tröskelvärde:

>Plats för tabell>

Top