EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0105

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

OJ L 345, 31.12.2003, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 249 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; upphävd genom 32012L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/105/oj

32003L0105

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0097 - 0105


Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG

av den 16 december 2003

om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 22 oktober 2003(3), och

av följande skäl:

(1) Direktiv 96/82/EG(4) har till syfte att förebygga allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö, så att höga skyddsnivåer kan upprätthållas på ett konsekvent och effektivt sätt i hela gemenskapen.

(2) Mot bakgrund av industriolyckor på senare tid samt studier som kommissionen på begäran av rådet utfört om cancerframkallande och miljöfarliga ämnen bör tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG utvidgas.

(3) Cyanidutsläppet som förorenade Donau till följd av olyckan i Baia Mare i Rumänien i januari 2000 visade att viss lagrings- och bearbetningsverksamhet i samband med gruvdrift, i synnerhet sandmagasin, inklusive avfallsdammar, kan få mycket allvarliga följder. I kommissionens meddelanden om säker gruvdrift och om Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram belyses därför behovet av att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG. I sin resolution av den 5 juli 2001(5) om kommissionens meddelande om säker gruvdrift välkomnade Europaparlamentet också utvidgningen av det direktivets tillämpningsområde till att omfatta risker förknippade med lagrings- och bearbetningsverksamhet i samband med gruvdrift.

(4) Förslaget till direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin kan vara en lämplig ram för åtgärder som rör de anläggningar för avfallshantering som utgör en olycksrisk men som inte omfattas av det här direktivet.

(5) Olyckan med fyrverkeripjäser i Enschede i Nederländerna i maj 2000 visade på de allvarliga olycksriskerna med lagring och tillverkning av pyrotekniska och explosiva ämnen. Definitionen av sådana ämnen i direktiv 96/82/EG bör därför förtydligas och förenklas.

(6) Explosionen i en fabrik som tillverkade gödselmedel i Toulouse i september 2001 har tydliggjort olycksrisken i samband med lagring av ammoniumnitrat och gödselmedel baserade på ammoniumnitrat, särskilt material som inte godkänts under tillverkningsprocessen eller material som återsänts till tillverkaren ("off-specs"). De befintliga kategorierna av ammoniumnitrat och gödselmedel baserade på ammoniumnitrat i direktiv 96/82/EG bör därför ses över så att de kommer att omfatta "off-specs"-material.

(7) Direktiv 96/82/EG bör inte tillämpas på anläggningar för slutanvändare där ammoniumnitrat eller gödselmedel baserade på ammoniumnitrat, som vid leverans överensstämde med normerna i det direktivet men som senare brutits ned eller förorenats, förekommer tillfälligt innan de förs bort för vidare bearbetning eller destruktion.

(8) Studier som kommissionen gjort i nära samarbete med medlemsstaterna talar för att listan med cancerframkallande ämnen bör utökas och förses med lämpliga tröskelvärden och att tröskelvärdena för miljöfarliga ämnen i direktiv 96/82/EG bör sänkas avsevärt.

(9) När det gäller verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG har det visat sig nödvändigt att införa minimiperioder för anmälan samt upprättande av säkerhetspolicy för att förhindra allvarliga olyckshändelser, av säkerhetsrapportering och av planer för räddningsinsatser.

(10) Erfarenheter och kunskaper hos den berörda personalen vid verksamheten kan vara till stor hjälp vid upprättandet av planer för räddningsinsatser, och alla anställda vid en verksamhet samt personer som kan antas bli berörda bör få ändamålsenlig information om säkerhetsåtgärder och säkerhetsinsatser.

(11) Antagandet av rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten(6) understryker behovet av att underlätta ett förstärkt samarbete när det gäller operativa räddningsinsatser.

(12) För att underlätta fysisk planering är det lämpligt att utarbeta riktlinjer för en databas som skall användas för att bedöma huruvida de verksamheter som omfattas av direktiv 96/82/EG är förenliga med sådana områden som anges i artikel 12.1 i det direktivet.

(13) Medlemsstaterna bör ha skyldighet att förse kommissionen med minimiuppgifter om de verksamheter som omfattas av direktiv 96/82/EG.

(14) Det är lämpligt att samtidigt förtydliga vissa delar av direktiv 96/82/EG.

(15) Bestämmelserna i detta direktiv har varit föremål för ett offentligt samråd med berörda parter.

(16) Direktiv 96/82/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/82/EG ändras enligt följande:

1. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Leden och f skall ersättas med följande:

"e) Utvinning (provbrytning, brytning och bearbetning) av mineral i gruvor, dagbrott eller med hjälp av borrhål, med undantag för kemisk och termisk bearbetning och lagring i anknytning till detta när det förekommer farliga ämnen i enlighet med definitionen i bilaga I.

f) Provborrning och utvinning av mineraler, inbegripet kolväten, till havs."

b) Följande led skall läggas till:

"g) Avfallsdeponier utom sandmagasin i drift, inklusive avfallsdammar, där det förekommer farliga ämnen i enlighet med definitionen i bilaga I och särskilt de som används i samband med kemisk och termisk bearbetning av mineraler."

2. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Följande strecksats skall läggas till i punkt 1:

"- För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, inom tre månader efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket."

b) Följande strecksats skall införas efter den första strecksatsen i punkt 4:

"- förändring av en verksamhet eller en anläggning som skulle kunna få betydande återverkningar i fråga om följderna av allvarliga olyckshändelser, eller"

3. I artikel 7 skall följande punkt införas:

"1a För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv skall det dokument som avses i punkt 1 utarbetas utan dröjsmål, dock allra senast inom tre månader efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket."

4. Artikel 8.2 b skall ersättas med följande:

"b) samarbetar om att informera allmänheten och att förse den ansvariga myndigheten med information så att externa planer för räddningsinsatser kan upprättas."

5. Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

"2. Säkerhetsrapporten skall innehålla åtminstone de uppgifter och den information som anges i bilaga II. Den skall namnge de relevanta organisationer som utarbetat rapporten. Den skall i övrigt innehålla en uppdaterad förteckning över de farliga ämnen som finns i verksamheten."

b) Följande strecksats skall införas mellan tredje och fjärde strecksatsen i punkt 3:

"- För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, utan dröjsmål, dock allra senast inom ett år efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket."

c) I punkt 4 skall hänvisningen till "andra, tredje och fjärde strecksatserna" betecknas "andra, tredje, fjärde och femte strecksatserna".

d) Följande led skall läggas till i punkt 6:

"d) Kommissionen uppmanas att senast den 31 december 2006 i nära samarbete med medlemsstaterna se över de nuvarande riktlinjerna för upprättande av en säkerhetsrapport."

6. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) Följande strecksats skall läggas till i leden a och b i punkt 1:

"- för verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, utan dröjsmål, dock allra senast inom ett år efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Utan att de behöriga myndigheternas skyldigheter påverkas, skall medlemsstaterna se till att de interna planer för räddningsinsatser som föreskrivs i detta direktiv utarbetas i samråd med de anställda vid verksamheten, inklusive relevant personal med långtidskontrakt som underleverantörer, samt att allmänheten får lämna synpunkter på de externa planerna för räddningsinsatser när planerna fastställts eller uppdaterats."

c) Följande punkt skall läggas till:

"4a Vad avser de externa planerna för räddningsinsatser bör medlemsstaterna beakta behovet av att underlätta ett förstärkt samarbete när det gäller operativa räddningsinsatser."

7. Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a) Andra stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:"Medlemsstaterna skall se till att vid reglering av markanvändningen och vid annan relevant reglering, liksom i förfarandena för genomförandet av en sådan reglering, beakta nödvändigheten av att på lång sikt upprätthålla lämpliga avstånd mellan å ena sidan de verksamheter som avses i detta direktiv och å andra sidan bostadsområden, byggnader och platser som besöks av allmänheten, större transportvägar så långt det är möjligt, rekreationsområden samt områden med särskilt intressant eller känslig natur, och, för befintliga verksamheter, nödvändigheten av kompletterande tekniska åtgärder i enlighet med artikel 5 så att inte riskerna för människor ökar."

b) Följande punkt skall införas:

"(1a) Kommissionen uppmanas att senast den 31 december 2006 i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för en teknisk databas, inklusive riskinformation och riskscenarier, som skall användas för att bedöma huruvida de verksamheter som omfattas av detta direktiv är förenliga med sådana områden som anges i punkt 1. Definitionen av denna databas skall så långt möjligt beakta de behöriga myndigheternas bedömningar, uppgifter från verksamhetsutövarna och all övrig relevant information, t.ex. socioekonomiska fördelar av utvecklingen och de mildrande effekterna av planer för räddningsinsatser."

8. Artikel 13 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall se till att information om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall förfara vid en olyckshändelse regelbundet lämnas utan att mottagaren begär det på lämpligaste sätt till alla personer och alla verksamheter som nyttjas av allmänheten (t.ex. skolor och sjukhus) och som löper risk att påverkas av en allvarlig olyckshändelse som inträffar i en sådan verksamhet som omfattas av artikel 9."

b) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. När det gäller verksamheter som omfattas av bestämmelserna i artikel 9 skall medlemsstaterna se till att allmänheten får tillgång till den förteckning över farliga ämnen som föreskrivs i artikel 9.2, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 i den här artikeln samt artikel 20."

9. Följande punkt skall läggas till i artikel 19:

"1a För verksamheter som omfattas av detta direktiv skall medlemsstaterna lämna åtminstone följande uppgifter till kommissionen:

a) Verksamhetsutövarens namn eller firma samt fullständig adress till den aktuella verksamheten.

b) Den aktivitet eller de aktiviteter som bedrivs vid verksamheten.

Kommissionen skall upprätta och uppdatera en databas med den information som lämnas av medlemsstaterna. Tillträde till databasen skall vara förbehållet personer som har fått tillstånd av kommissionen eller de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna."

10. Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan.

11. Bilaga II punkt IV B skall ersättas med följande:

"B. En bedömning av hur omfattande och svåra följderna av de identifierade allvarliga olyckshändelserna skulle kunna bli, inbegripet kartor, bilder eller, när så är tillämpligt, motsvarande beskrivningar som visar de områden som kan komma att påverkas av sådana olyckshändelser som inträffar i verksamheten med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13.4 och artikel 20."

12. Bilaga III c skall ändras på följande sätt:

a) Led i skall ersättas med följande:

"i) Organisation och personal - roll- och ansvarsfördelning för de anställda som har uppgifter i samband med hanteringen av risker för allvarliga olyckshändelser, på alla nivåer i organisationen. Utbildningsbehoven för dessa anställda och utbildningens uppläggning. De anställdas deltagande och deltagande av personal med underleverantörskontrakt som arbetar inom verksamheten."

b) Led v skall ersättas med följande:

"v) Planering inför nödsituationer - beslut om och införande av metoder som syftar till att identifiera förutsägbara nödsituationer genom systematisk analys, till att utforma, pröva och revidera planerna för räddningsinsatser så att sådana nödsituationer skall kunna hanteras samt till att tillhandahålla särskild utbildning åt berörd personal. Denna utbildning skall ges till all personal som arbetar inom verksamheten, även till berörd personal med underleverantörskontrakt."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 357, och EGT C 20 E, 28.1.2003, s 255.

(2) EGT C 149, 21.6.2002, s. 13.

(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2002 (EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 315), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 februari 2003 (EUT C 102 E, 29.4.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT), Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 november 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2003.

(4) EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(5) EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 382.

(6) EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

BILAGA

Bilaga I till direktiv 96/82/EG skall ändras på följande sätt:

1. I inledningen skall följande punkter läggas till:

"6. I detta direktiv avses med gas varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa eller högre vid 20 °C.

7. I detta direktiv avses med vätska varje ämne som inte definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid 20 °C och normaltryck, 101,3 kPa."

2. I tabellen i del 1

a) skall uppgifterna när det gäller ammoniumnitrat ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

b) skall följande uppgifter införas efter uppgifterna om ammoniumnitrat:

">Plats för tabell>"

c) skall texten som inleds med orden "Följande CANCEROGENA ÄMNEN" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

d) skall texten som lyder "Motorbensin och andra mineralbensiner" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

e) i) skall noterna 1 och 2 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

1. Ammoniumnitrat (5000/10000): gödselmedel med självunderhållande sönderfall

Detta gäller för blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel (blandade/sammansatta gödselmedel som innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller pottaska) i vilka kvävehalten p.g.a. ammoniumnitrat är

- mellan 15,75 (1) och 24,5 viktprocent (2), och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 % brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG (med senare ändringar och uppdateringar),

- 15,75 % (3) viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material,

och vilka kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet med FN:s 'trough test' (se Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2).

2. Ammoniumnitrat (1250/5000) av gödselkvalitet

Detta gäller för enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel i vilka kvävehalten p.g.a. ammoniumnitrat

- överstiger 24,5 viktprocent, med undantag av blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,

- överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat,

- överstiger 28 viktprocent (4) för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,

och som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG.

3. Ammoniumnitrat (350/2500) av teknisk kvalitet

Detta gäller för

- ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten p.g.a. ammoniumnitrat

- är mellan 24,5 och 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 %,

- överstiger 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 %,

- vattenlösningar med ammoniumnitrat i vilka ammoniumnitratkoncentrationen överstiger 80 viktprocent.

4. Ammoniumnitrat (10/50): 'off-specs'-material och gödselmedel som inte uppfyller kraven i detonationsprovet

Detta gäller för

- kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat, enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt noterna 2 och 3 som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning eftersom de inte längre uppfyller kraven i noterna 2 och 3,

- gödselmedel enligt noterna 1 första strecksatsen och not 2 som inte uppfyller kraven i bilaga II i direktiv 89/876/EEG.

5. Kaliumnitrat (5000/10000): sammansatta gödselmedel på basis av kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i pelletform eller granulatform.

6. Kaliumnitrat (1250/5000): sammansatta gödselmedel på basis av kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i kristallin form."

ii) skall den not som har rubriken "Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner" betecknas not 7.

iii) skall följande fotnoter placeras under tabellen "International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)":

"(1) 15,75 viktprocent kväve på grund av ammoniumnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat.

(2) 24,5 viktprocent kväve på grund av ammoniumnitratet motsvarar 70 % ammoniumnitrat.

(3) 15,75 viktprocent kväve på grund av ammoniumnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat.

(4) 28 viktprocent kväve på grund av ammoniumnitratet motsvarar 80 % ammoniumnitrat."

3. I del 2

a) skall texten i kategorierna 4 och 5 ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

b) skall texten i kategori 9 ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) I noterna

i) skall not 1 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

1. Ämnena och preparaten skall klassificeras i enlighet med följande direktiv och deras nuvarande anpassning till den tekniska utvecklingen:

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (2).

För ämnen och beredningar som inte klassificerats som farliga i enlighet med något av ovannämnda direktiv, exempelvis avfall, men som ändå förekommer eller skulle kunna förekomma vid en verksamhet och, under de förhållanden som råder vid verksamheten, innehar eller kan inneha motsvarande egenskaper vad gäller möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, skall de provisoriska klassificeringsförfarandena följas i enlighet med den artikel som reglerar den aktuella frågan i lämpligt direktiv.

Om ämnen och beredningar uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar skall de lägsta tröskelvärdena tillämpas för det här direktivet. Vid tillämpningen av regeln i not 4 skall emellertid det valda tröskelvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen.

Enligt detta direktiv skall kommissionen upprätta en lista och hålla denna lista uppdaterad över ämnen som klassificerats inom någon av ovanstående kategorier genom gemensamt beslut i enlighet med direktiv 67/548/EEG."

ii) skall not 2 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

2. Med explosiva ämnen avses

- ett ämne eller en beredning som ger upphov till risk för explosion genom stötar, friktion, eld eller andra antändningskällor (riskfras R 2),

- ett ämne eller en beredning som ger upphov till stora risker för explosion genom stötar, friktion, eld eller andra antändningskällor (riskfras R 3), eller

- ett ämne, preparat eller föremål som omfattas av klass 1 i Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som ingicks den 30 september 1957, med ändringar, överförd genom rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (3), med ändringar.

I denna definition ingår även pyrotekniska ämnen och satser som enligt detta direktiv är ämnen (eller blandningar av ämnen) avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, gas-, dim- eller rökeffekt eller en kombination av dessa genom självunderhållande exoterma kemiska reaktioner. Om ett ämne eller preparat klassificeras både genom ADR och riskfras R 2 eller R 3 skall ADR-klassificeringen ha företräde framför riskfrastilldelning.

Ämnen och föremål ur klass 1 klassificeras under någon av riskgrupperna 1.1-1.6 enligt ADR:s klassificeringssystem. De berörda grupperna är

Riskgrupp 1.1: 'Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).'

Riskgrupp 1.2: 'Ämnen och föremål med risk för splitter, kaststycken, men utan förmåga till massexplosion.'

Riskgrupp 1.3:

'Ämnen och föremål med risk för brand, och antingen en mindre risk för en tryckvåg, eller för att splitter och kaststycken bildas eller bådadera, men utan risk för massexplosion,

a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller

b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter, kaststycken eller bådadera uppstår.'

Riskgrupp 1.4: 'Ämnen och föremål vilka endast uppvisar obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas att splitter av betydelse uppstår. Brand utifrån får inte förorsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll.'

Riskgrupp 1.5: 'Mycket okänsliga ämnen med förmåga till massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid provning med yttre brand enligt testhandboken.'

Riskgrupp 1.6: 'Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och uppvisar en försumbar risk för oavsiktlig antändning eller utbredning. Faran är begränsad till explosion av enstaka föremål.'

I denna definition ingår också explosiva eller pyrotekniska ämnen eller beredningar som föremål innehåller. Ämnets eller beredningens kvantitet, i föremål som innehåller explosiva eller pyrotekniska ämnen eller beredningar, skall omfattas av detta direktiv om den är känd. Om kvantiteten inte är känd skall hela föremålet behandlas som explosivt i detta direktiv."

iii) skall andra strecksatsen i not 3 b 1 ersättas med följande:

"- ämnen och beredningar vars flampunkt ligger under 55 °C och som förblir flytande under tryck, när speciella driftförhållanden som t.ex. högt tryck eller hög temperatur, kan medföra risk för allvarliga olyckshändelser,"

iv) skall not 3 c 2 ersättas med följande:

"2. gaser som är brandfarliga vid kontakt med luft vid omgivningstemperatur och omgivningstryck (riskfras R 12 andra strecksatsen), i gasform eller överkritisk form, och"

v) skall not 3 c 3 ersättas med följande:

"3. brandfarliga och mycket brandfarliga flytande ämnen och beredningar som hanteras vid en temperatur som ligger över deras kokpunkt."

vi) skall not 4 ersättas med följande:

"4. Vid verksamheter där inget ämne och ingen beredning förekommer i en mängd som är lika med eller överskrider de relevanta tröskelvärdena skall följande regel tillämpas för att avgöra om verksamheten omfattas av de relevanta kraven i detta direktiv.

Detta direktiv skall tillämpas om summan av

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... är större än eller lika med 1,

där qx = mängden farligt ämne x (eller ämnen av samma kategori ) som omfattas av del 1 eller 2 i denna bilaga,

och QUx = det relevanta tröskelvärdet för ämne eller kategori x från kolumn 3 i del 1 eller 2.

Detta direktiv skall tillämpas, med undantag av artiklarna 9, 11 och 13, om summan av

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... är större än eller lika med 1,

där qx = mängden farligt ämne x (eller ämnen av samma kategori ) som omfattas av del 1 eller 2 i denna bilaga,

och QLx = det relevanta tröskelvärdet för ämne eller kategori x från kolumn 2 i del 1 eller 2.

Denna summeringsregel skall användas för att bedöma den totala risken med avseende på toxicitet, brandegenskaper och ekotoxicitet. Den måste därför användas tre gånger:

a) För summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del 1 och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 1 eller 2.

b) För summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del 1 och som är klassificerade som oxiderande, explosiva, brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 3, 4, 5, 6, 7a, 7b eller 8.

c) För summering av ämnen och beredningar som anges i del 1 och som är klassificerade som miljöfarliga (R 50 (inklusive R 50/53) eller R 51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 9 i eller 9 ii.

De relevanta bestämmelserna i detta direktiv är tillämpliga om någon av summorna under punkt a, b eller c är större än eller lika med 1."

vii) Följande fotnoter skall föras in efter noterna:

"(1) EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/60/EG (EGT L 226, 22.8.2001, s. 5).

(3) EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/28/EG (EUT L 90, 8.4.2003, s. 45)."

Top