EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003G1125(01)

Rådets resolution av den 10 november 2003 om forskares yrke och karriär inom det europeiska området för forskningsverksamhet

OJ C 282, 25.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32003G1125(01)

Rådets resolution av den 10 november 2003 om forskares yrke och karriär inom det europeiska området för forskningsverksamhet

Europeiska unionens officiella tidning nr C 282 , 25/11/2003 s. 0001 - 0002


Rådets resolution

av den 10 november 2003

om forskares yrke och karriär inom det europeiska området för forskningsverksamhet

(2003/C 282/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

ERINRAR OM FÖLJANDE:

1. Rådets resolutioner av den 15 juni 2000 och den 16 november 2000(1) om det europeiska området för forskningsverksamhet, där det bland annat betonas att det är viktigt att utveckla mänskliga resurser, eftersom de är en förutsättning för forskningskompetens i Europa, och att forskarkarriären måste tillföras en europeisk dimension.

2. Kommissionens meddelande om "En strategi för rörlighet i det europeiska området för forskningsverksamhet" och rådets därpå följande resolution(2) om förstärkning av strategin för rörlighet inom det europeiska området för forskningsverksamhet, där man ställer sig bakom ansträngningarna för att skapa en gynnsammare miljö för forskare i Europa, samt kommissionens meddelande om "Universitetens roll i kunskapens Europa".

3. Kommissionens meddelanden "Mer forskning för Europa - mot 3 % av BNP" och "Investering i forskning: en handlingsplan för Europa", där det betonas att fler forskare behövs senast 2010, och rådets därpå följande resolution av den 22 september 2003 om investering i forskning för europeisk tillväxt och konkurrenskraft(3), där man framhåller att ökade investeringar i mänskliga resurser framför allt genom utveckling av forskarutbildningen och förbättring av karriärmöjligheterna skulle vara nyckelfaktorer för att uppnå 3-procentsmålet för forskningsinvesteringarna.

4. Det sjätte ramprogrammet (2002-2006)(4) som särskilt i kapitlet om "Mänskliga resurser och rörlighet" stöder utvecklingen av tillgången på rika och dynamiska mänskliga resurser av världskvalitet i det europeiska forskningssystemet, med beaktande av forskningens naturliga internationella dimension.

5. Rådets resolution om vetenskap och samhälle samt om kvinnor inom vetenskapen(5) och vikten av en dialog mellan vetenskap och samhälle och ett genusperspektiv när det gäller att nå den fulla potentialen för forskning och utveckling i det europeiska området för forskningsverksamhet.

6. Diskussionerna inom Bolognaprocessen och utvecklingen av det europeiska området för högre utbildning, och särskilt slutsatserna från konferensen i Berlin om Bolognaprocessen i september 2003, som hänvisade till forskningens betydelse som en integrerande del av den högre utbildningen i hela Europa.

7. Slutsatserna från Europeiska rådets möten på senare tid, där man stöder inrättandet och utvecklingen av det europeiska området för forskningsverksamhet, framhåller vikten av investeringar i forskning och utveckling för att stärka konkurrenskraft och tillväxt och samtidigt betonar betydelsen av att utveckla de mänskliga resurserna inom forskning och utveckling.

8. RÅDET BEKRÄFTAR att forskning och forskare spelar en nyckelroll när det gäller att stimulera europeisk tillväxt och konkurrenskraft.

9. RÅDET VÄLKOMNAR kommissionens meddelande "Forskare inom det europeiska området för forskningsverksamhet: ett yrke med många karriärmöjligheter", där de olika faktorer som påverkar och formar karriärer inom forskning och utveckling analyseras, och som beskriver forskare som "yrkesmän som arbetar med idéer om eller skapande av nya kunskaper, produkter, processer, metoder och system och med ledning av projekt i samband därmed".

10. RÅDET INSER att forskares karriärer i Europa påverkas av en rad olika faktorer med hänsyn till skillnaderna i strategi i de olika medlemsstaterna. Det kan bl.a. röra sig om utbildning, rörlighet, rekryteringsmetoder, karriärutveckling och karriärutvärdering, liksom avtals- och löneförhållanden beroende på inom vilken sektor eller rättslig, administrativ, infrastrukturell och kulturell miljö forskarna arbetar samt finansieringsnivån för forskning och utveckling. RÅDET INSER att det behövs förbättringar på dessa områden som kan bidra till utvecklingen av en verklig europeisk arbetsmarknad för forskare och ägnar särskild uppmärksamhet åt ett utvidgat EU.

11. RÅDET VÄLKOMNAR DÄRFÖR kommissionens strategi för att övervinna de svårigheter som är förbundna med utbildning, rörlighet samt karriärutveckling för forskare genom samarbete på frivillig basis med medlemsstaterna och andra berörda parter både inom den offentliga och den privata sektorn. Kommissionens insatser skulle komplettera andra initiativ som tas på detta område, även på internationell nivå med beaktande av erfarenheterna i relevanta tredje länder. Rådet välkomnar särskilt kommissionens avsikter att

- verka för utarbetandet av en "Stadga för europeiska forskare", för att ytterligare förbättra ramen för karriärplaneringen för de mänskliga resurserna inom FoU, och en uppförandekod för rekrytering av forskare som tar hänsyn till det som är specifikt för de olika sektorerna och grundar sig på bästa praxis,

- utlysa ett europeiskt forskarår för att i högre grad ge forskaryrket och FoU-karriärer samhällets erkännande,

- ytterligare analysera de olika frågorna om karriärutveckling och forskarutbildning, inbegripet datainsamling och behovsanalys, som även kan användas vid genomförandet av den öppna samordningsmetoden,

- intensifiera ansträngningarna att förbättra webbportalen Researchers' Mobility Portal och det europeiska nätverket för Mobility Centres.

12. RÅDET UPPMANAR medlemsstaterna, de anslutande staterna och kommissionen i samarbete med berörda parter både inom den offentliga och den privata sektorn att vidta åtgärder på frivillig basis, särskilt genom att tillämpa den öppna samordningsmetoden, som Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (CREST) enats om för att

- utarbeta kriterier för registrering av olika yrkesprestationer under forskarnas karriär, med beaktande av utvecklingen inom Bolognaprocessen,

- utbyta god praxis, på internationell nivå när det är lämpligt, i fråga om utvärderings- och bedömningssystem för karriärer inom FoU,

- uppmuntra den sociala dialogen, liksom dialogen mellan forskare, berörda parter och samhället som helhet, inbegripet åtgärder för att förbättra allmänhetens medvetenhet i fråga om vetenskap och att främja ungdomars intresse för forskning och en vetenskaplig karriär,

- se över de allmänna arbetsvillkoren för doktorander, inbegripet aspekter som föräldraledighet, och vidta de åtgärder som krävs, med tanke på ömsesidighet på europeisk nivå, när det gäller att göra det möjligt att ta med sig nationella lån och stipendier i samband med en ökad rörlighet för forskare,

- främja lika möjligheter för kvinnliga och manliga forskare när dessa initiativ utarbetas,

- göra fortsatta insatser för att undanröja övriga hinder för forskares karriär eller rörlighet, även hinder för rörlighet mellan sektorer, mellan och inom offentlig och privat sektor samt rörlighet mellan olika funktioner, med beaktande av ett utvidgat EU.

13. RÅDET UPPMANAR kommissionen att regelbundet rapportera om framstegen med att förbättra sysselsättnings- och karriärutsikterna för forskare i Europa.

(1) EGT C 205, 19.7.2000, s. 1.

EGT C 374, 28.12.2000, s. 1.

(2) EGT C 367, 21.12.2001, s. 1.

(3) EUT C 250, 18.10.2003.

(4) EGT L 232, 29.8.2002 och EGT L 294, 29.10.2002.

(5) EGT C 199, 14.7.2001.

Top