Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

2003/863/EG: Kommissionens beslut av den 2 december 2003 om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 4444]

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863

2003/863/EG: Kommissionens beslut av den 2 december 2003 om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 4444]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 325 , 12/12/2003 s. 0046 - 0058


Kommissionens beslut

av den 2 december 2003

om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna

[delgivet med nr K(2003) 4444]

(Text av betydelse för EES)

(2003/863/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 98/258/EG av den 16 mars 1998 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter(1), särskilt artikel 3 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött(2), senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003(3), särskilt artiklarna 11.2 och 22.2 i detta, och motsvarande bestämmelser i de andra direktiven om djurhälsovillkor och förlagor till hälsointyg vid import av levande djur och animaliska produkter från tredje land, och

av följande skäl:

(1) I bilaga V till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (hädanefter kallat avtalet) fastställs bland annat de sanitära åtgärderna för färskt kött, köttprodukter och vissa andra animaliska produkter i handeln med Förenta staterna för vilka likvärdighet har fastställts.

(2) I rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter(4), senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/721/EG(5), fastställs särskilda certifieringskrav för djur och produkter av animaliskt ursprung för att förhindra spridning av sjukdomar hos djur och människor.

(3) Enligt artikel 10 i direktiv 92/118/EG skall gelatin och kollagen avsett som livsmedel och som skall importeras till EG åtföljas av ett hälsointyg som överensstämmer med förlagan i kapitel 4 i bilaga II.

(4) Genom kommissionens beslut 2003/833/EG(6) om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av ändringar i bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter, antogs rekommendationerna från den gemensamma förvaltningskommitté, som inrättats enligt avtalet, avseende de amerikanska standardernas likvärdighet med gemenskapsstandarderna för gelatin och kollagen och dessa bör hädanefter tillämpas. Förlagor till intyg för import från Förenta staterna till gemenskapen av gelatin och kollagen som lämnar de nödvändiga garantierna bör fastställas i enlighet med detta.

(5) Gemenskapens erkännande av likvärdigheten hos Förenta staternas bestämmelser bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att Förenta staterna godkänner ändringarna i avtalet.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall ge tillstånd till import av gelatin och kollagen avsett som livsmedel från Förenta staterna under förutsättning att gelatinet och kollagenet åtföljs av officiella hälsointyg enligt förlagorna i bilaga A respektive B.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 15 december 2003.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 118, 21.4.1998, s. 1.

(2) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.

(3) EUT L 122, 16.5.2003, s. 36.

(4) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(5) EUT L 260, 11.10.2003, s. 21.

(6) EUT L 316, 29.11.2003, s. 20.

BILAGA A

>PIC FILE= "L_2003325SV.004802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005201.TIF">

BILAGA B

>PIC FILE= "L_2003325SV.005302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325SV.005801.TIF">

Top