EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0223

2003/223/EG: Beslut av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

OJ L 83, 1.4.2003, p. 66–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 48 - 50

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/223/oj

32003D0223

2003/223/EG: Beslut av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

Europeiska unionens officiella tidning nr L 083 , 01/04/2003 s. 0066 - 0068


Beslut av rådet på stats- eller regeringschefsnivå

av den 21 mars 2003

om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

(2003/223/EG)

RÅDET PÅ STATS- ELLER REGERINGSCHEFSNIVÅ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken(1), särskilt artikel 10.6 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),

med beaktande av kommissionens yttrande(4), och

av följande skäl:

(1) Utvidgningen av euroområdet kommer att medföra att antalet medlemmar i ECB-rådet kommer att öka. Det finns behov av att bibehålla ECB-rådets förmåga att fatta beslut effektivt och utan dröjsmål även i ett utvidgat euroområde, oavsett hur många medlemsstater som antar euron. För att göra detta måste antalet centralbankschefer som får utöva sin rösträtt vara lägre än det totala antalet centralbankschefer i ECB-rådet. Ett rotationssystem är ett rättvist, effektivt och acceptabelt sätt att fördela rösträtten mellan centralbankscheferna i ECB-rådet. Femton röster för centralbankscheferna är en lämplig avvägning mellan å ena sidan kontinuiteten i det nuvarande systemet, med sin balanserade fördelning av rösträtter mellan de sex direktionsledamöterna och ECB-rådets övriga medlemmar, och å andra sidan behovet av att säkerställa ett effektivt beslutsfattande i ett avsevärt utökat ECB-råd.

(2) Eftersom direktionsledamöterna utses på gemenskapsnivå genom ett fördragsreglerat förfarande och med hänsyn till den roll de har i Europeiska centralbanken (ECB) vars behörighetsområde omfattar hela euroområdet, måste samtliga direktionsledamöter även i fortsättningen ha en permanent rösträtt i ECB-rådet.

(3) Ändringarna av rösträttsreglerna i ECB-rådet görs på grundval av artikel 10.6 i stadgan. Eftersom denna endast behandlar ändringar av artikel 10.2 i stadgan, påverkar en ändring av rösträttsreglerna inte omröstningar som gäller beslut som fattas enligt artiklarna 10.3, 10.6 och 41.2 i stadgan.

(4) De bärande elementen i det rotationssystem som valts bygger på fem grundläggande principer. Principen om "en medlem, en röst", som utgör grunden för ECB-rådets beslutsfattande, kommer att fortsätta att gälla för alla röstberättigade medlemmar i ECB-rådet. Samtliga medlemmar i ECB-rådet fortsätter att delta i sammanträdena i en personlig och oberoende kapacitet, oavsett om de har rösträtt eller inte. Rotationssystemet är funktionellt i den meningen att det kan anpassas till alla framtida utvidgningar av euroområdet upp till det nu förväntade maximala antalet medlemsstater. Rotationssystemet är även så utformat att situationer undviks där de röstberättigade centralbankscheferna kommer från nationella centralbanker i medlemsstater som, tagna tillsammans, uppfattas som icke-representativa för euroområdets ekonomi i dess helhet. Vidare är rotationssystemet ett öppet system.

(5) Uppdelningen av centralbankschefer på olika grupper och tilldelningen av ett visst antal röster för dessa grupper har utformats så att de röstberättigade centralbankscheferna skall komma från centralbanker i medlemsstater som, tagna tillsammans, är representativa för euroområdets ekonomi i dess helhet. Centralbankscheferna kommer att utöva sin rösträtt olika ofta, beroende på den relativa storleken på ekonomin i respektive centralbanksmedlemsstat. I vilken grupp en centralbankschef placeras avgörs följaktligen genom rangordningen av dennes centralbanks medlemsstat enligt en indikator som består av två komponenter: storleken på centralbanksmedlemsstatens andel i) i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris (nedan kallat "BNPm") i medlemsstater som har antagit euron och ii) i den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten (nedan kallat "TAB-MFI") i medlemsstater som har antagit euron. En medlemsstats ekonomiska betydelse beräknad efter BNPm är en lämplig komponent eftersom konsekvenserna av centralbanksbeslut är större i medlemsstater med större ekonomier än i medlemsstater med mindre ekonomier. Samtidigt har även storleken på den finansiella sektorn i en medlemsstat särskild betydelse för centralbanksbesluten, eftersom motparterna i centralbankernas transaktioner återfinns i den sektorn. En viktning görs varvid BNPm får en vikt av 5/6 och TAB-MFI 1/6. Denna fördelning av vikterna är väl avpassad, eftersom den finansiella sektorn därigenom medräknas på ett tillfredsställande och meningsfullt sätt.

(6) För att rotationssystemet skall kunna införas på ett smidigt sätt, sker detta i två steg. I ett första steg delas centralbankscheferna upp på två grupper så snart deras antal överstiger 15. Rösträttsfrekvensen för centralbankscheferna i den första gruppen kommer inte att vara lägre än rösträttsfrekvensen i den andra gruppen. När ett större antal nya medlemsstater har tagits upp i euroområdet, dvs. när antalet centralbankschefer överstiger 21, kommer de att delas upp på tre grupper. Inom varje grupp har centralbankscheferna rösträtt för lika långa tidsperioder. Tillämpningsföreskrifter rörande genomförandet av dessa två principer, liksom ett eventuellt beslut att senarelägga införandet av rotationssystemet för att undvika att röstningsfrekvensen för centralbankschefer i en viss grupp uppgår till 100 %, skall antas av ECB-rådet med två tredjedelars majoritet av alla medlemmarna, både medlemmar med och medlemmar utan rösträtt.

(7) De olika medlemsstaternas andel i den sammanlagda BNPm och i TAB-MFI i medlemsstaterna som har antagit euron skall justeras så snart den sammanlagda BNPm ändras i enlighet med artikel 29.3 i stadgan, eller närhelst antalet centralbankschefer i ECB-rådet ökar. De nya andelar som blir följden av dessa reguljära justeringar skall tillämpas från och med den första dagen det närmast följande året. När centralbankschefer blir medlemmar i ECB-rådet skall de referensperioder som används för att beräkna respektive centralbanksmedlemsstats andel i den sammanlagda BNPm och i TAB-MFI i medlemsstater som har antagit euron vara samma som vid den senaste femårsjusteringen av andelarna. De nya andelar som blir följden av dessa icke reguljära justeringar skall tillämpas från och med den dag då centralbankscheferna blir medlemmar i ECB-rådet. Dessa tekniska detaljbestämmelser utgör en del av de tillämpningsföreskrifter rörande genomförandet som skall antas av ECB-rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ändras på följande sätt:

Artikel 10.2 skall ersättas med följande:

"(10.2) Varje medlem av ECB-rådet skall ha en röst. Från och med den dag då antalet medlemmar i ECB-rådet överstiger 21, skall varje direktionsledamot ha en röst och antalet centralbankschefer med rösträtt uppgå till 15. Dessa senare rösträtter skall tilldelas och alternera enligt följande:

- Från och med den dag då antalet centralbankschefer överstiger 15 och fram till den dag då antalet uppgår till 22 skall centralbankscheferna delas in i två grupper baserat på centralbanksmedlemsstatens andel i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris i medlemsstater utan undantag och i den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten i medlemsstater som har antagit euron. Andelen i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris och i den totala aggregerade balansräkningen skall tilldelas en vikt av 5/6 respektive 1/6. Den första gruppen skall bestå av fem centralbankschefer och den andra gruppen av de återstående centralbankscheferna. Rösträttsfrekvensen för centralbankscheferna i den första gruppen skall inte vara lägre än rösträttsfrekvensen för dem i den andra gruppen. Med förbehåll för vad som sägs i föregående mening skall den första gruppen tilldelas fyra rösträtter och den andra gruppen elva rösträtter.

- Från och med den dag då antalet centralbankschefer uppgår till 22 skall centralbankscheferna delas in i tre grupper enligt en rangordning utifrån kriterierna ovan. Den första gruppen skall bestå av fem centralbankschefer och tilldelas fyra rösträtter. Den andra gruppen skall bestå av hälften av det totala antalet centralbankschefer, rundat till närmaste högre heltal, och tilldelas åtta rösträtter. Den tredje gruppen skall bestå av de återstående centralbankscheferna och tilldelas tre rösträtter.

- Inom varje grupp skall centralbankscheferna ha rösträtt för lika långa tidsperioder.

- För beräkningen av andelarna i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris skall artikel 29.2 i stadgan tillämpas. Den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten skall beräknas i enlighet med det statistiska regelverk som gäller inom Europeiska gemenskapen vid tidpunkten för beräkningen.

- Så snart den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris ändras i enlighet med artikel 29.3, eller närhelst antalet nationella centralbankschefer ökar, skall storleken och sammansättningen på grupperna justeras i enlighet med ovan angivna principer.

- ECB-rådet skall genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga röstberättigade och icke röstberättigade medlemmar vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra ovan angivna principer och kan besluta att senarelägga införandet av rotationssystemet till dess antalet centralbankschefer överstiger 18.

Personlig närvaro krävs för att rösträtt skall kunna utövas. Med avvikelse från denna regel kan det i den arbetsordning som avses i artikel 12.3 fastställas att medlemmar av ECB-rådet får rösta vid telefonkonferenser. I arbetsordningen skall också föreskrivas att en medlem av ECB-rådet som är förhindrad att delta i ECB-rådets möten under en längre period får utse en ersättare som medlem av ECB-rådet.

Bestämmelserna ovan påverkar inte den rösträtt som samtliga medlemmar av ECB-rådet, både röstberättigade och icke röstberättigade medlemmar, har enligt artiklarna 10.3, 10.6 och 41.2.

Om inte annat sägs i denna stadga skall ECB-rådet besluta med enkel majoritet av de röstberättigade medlemmarna. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

ECB-rådet är beslutfört om minst två tredjedelar av de röstberättigade medlemmarna är närvarande. Om ECB-rådet inte är beslutfört får ordföranden kalla till ett extra sammanträde, där beslut kan fattas utan hänsyn till närvaroregeln."

Artikel 2

1. Detta beslut skall ratificeras av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Italienska republikens regering.

2. Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den månad då ratifikationsinstrumentet deponerats av den sista undertecknade medlemsstat som uppfyller denna formalia.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2003.

På rådets på stats- eller regeringschefsnivå vägnar

C. Simitis

Ordförande

(1) Stadga som fastställs genom ett protokoll som fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i den lydelse efter ändring genom Nicefördraget.

(2) EUT C 29, 7.2.2003, s. 6.

(3) Yttrandet avgivet den 13 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4) Yttrandet avgivet den 21 februari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

Top