Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0035

2003/35/EG: Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av benalaxyl-M, bentiavalikarb, 1-metylcyklopropen, protiokonazol och fluoxastrobin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 5575]

OJ L 11, 16.1.2003, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 48 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 48 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/35(1)/oj

32003D0035

2003/35/EG: Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av benalaxyl-M, bentiavalikarb, 1-metylcyklopropen, protiokonazol och fluoxastrobin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 5575]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/2003 s. 0052 - 0053


Kommissionens beslut

av den 10 januari 2003

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av benalaxyl-M, bentiavalikarb, 1-metylcyklopropen, protiokonazol och fluoxastrobin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

[delgivet med nr K(2002) 5575]

(Text av betydelse för EES)

(2003/35/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/81/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2) En samlad dokumentation över det verksamma ämnet benalaxyl-M lämnades in av Isagro, Italien, till de portugisiska myndigheterna den 22 februari 2002 med en begäran om att detta verksamma ämne skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. En samlad dokumentation över det verksamma ämnet bentiavalikarb lämnades in av Kumiai Chemicals Industry Co Ltd, till myndigheterna i Belgien den 19 april 2002. En samlad dokumentation över det verksamma ämnet 1-metylcyklopropen lämnades in av Rohm and Haas, till myndigheterna i Förenade kungariket den 28 februari 2002. En samlad dokumentation över det verksamma ämnet protiokonazol lämnades in av Bayer Crop Science, till myndigheterna i Förenade kungariket den 25 mars 2002. En samlad dokumentation över det verksamma ämnet fluoxastrobin lämnades in av Bayer Crop Science, till myndigheterna i Förenade kungariket den 25 mars 2002.

(3) Myndigheterna i Portugal, Belgien och Förenade kungariket har uppgett för kommissionen att dokumentationen efter en första genomgång verkar vara fullständig när det gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Dokumentationen verkar även innehålla de uppgifter och upplysningar som krävs enligt bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnade de sökande företagen därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater varvid den vidarebefordrades till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4) Genom detta beslut ges en formell bekräftelse på gemenskapsnivå av att dokumentationen i princip anses uppfylla kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, när det gäller åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5) Detta beslut bör inte frånta kommissionen rätten att begära att det sökande företaget lämnar in ytterligare uppgifter och upplysningar till den medlemsstat som är utsedd till rapporterande medlemsstat för ett visst ämne för att klargöra vissa punkter i dokumentationen.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den dokumentation beträffande de verksamma ämnen som anges i bilagan till detta beslut och som har överlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att ämnena i fråga skall kunna föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG uppfyller i princip kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG.

Dokumentationen uppfyller också, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena, de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnena.

Artikel 2

De rapporterande medlemsstaterna skall göra en noggrann granskning av dokumentationen i fråga och överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer beträffande huruvida de verksamma ämnena bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, till kommissionen så snart som möjligt och senast inom ett år efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 276, 12.10.2002, s. 28.

BILAGA

Verksamma ämnen som omfattas av detta beslut

>Plats för tabell>

Top