EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0018(01)

2004/44/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för att deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in Europeiska centralbankens kapital (ECB/2003/18)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; upphävd genom 32004D0006(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/44(1)/oj

32003D0018(01)

2004/44/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för att deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in Europeiska centralbankens kapital (ECB/2003/18)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 009 , 15/01/2004 s. 0029 - 0030


Europeiska centralbankens beslut

av den 18 december 2003

om fastställande av åtgärder för att deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in Europeiska centralbankens kapital

(ECB/2003/18)

(2004/44/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 28.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut ECB/1998/2 av den 9 juni 1998 avseende bestämmelser som är nödvändiga för inbetalning av Europeiska centralbankens kapital(1) fastställdes i vilken form och omfattning de nationella centralbankerna i de medlemsstater som avsåg att införa euron den 1 januari 1999 skulle betala in Europeiska centralbankens (ECB) kapital.

(2) Genom artikel 2 i beslut ECB/2000/14 av den 16 november 2000 om Bank of Greece inbetalning av kapital och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar samt Bank of Greece inledande överföring av reservtillgångar till ECB m.m.(2) fastställdes, i förening med beslut ECB/1998/14 av den 1 december 1998 avseende fastställandet av de åtgärder som behövs för att de nationella centralbankerna i icke-deltagande medlemsstater skall kunna betala in sina andelar av Europeiska centralbankens kapital(3), i vilken form och omfattning Bank of Greece skulle betala in sin andel av ECB:s kapital den 1 januari 2001 i samband med Greklands införande av euron.

(3) Genom beslut ECB/2003/17 av den 18 december 2003 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital(4) ändras från och med den 1 januari 2004 de vikter som tilldelas de nationella centralbankerna i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (nedan kallade "vikter i fördelningsnyckeln" och "fördelningsnyckel").

(4) ECB måste på grund av den ändrade fördelningsnyckeln fatta beslut om att beslut ECB/1998/2 och artikel 2 i beslut ECB/2000/14 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2004 samt fastställa i vilken form och omfattning de nationella centralbankerna i de medlemsstater som infört euron (nedan kallade "deltagande nationella centralbanker") skall betala in ECB:s kapital den 1 januari 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av inbetalning av kapital

Var och en av de deltagande nationella centralbankerna skall betala in sin tecknade andel av ECB:s kapital fullt ut den 1 januari 2004. I enlighet med vikterna i fördelningsnyckeln i artikel 2 i beslut ECB/2003/17 skall var och en av de deltagande nationella centralbankerna därför den 1 januari 2004 betala in det belopp som anges vid sidan av dess namn i tabellen nedan.

>Plats för tabell>

Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

Var och en av de deltagande nationella centralbankerna har redan betalat in sin andel av ECB:s tecknade kapital i enlighet med beslut ECB/1998/2 och, när det gäller Bank of Greece, i enlighet med artikel 2 i beslut ECB/2000/14 och beslut ECB/1998/14. En deltagande nationell centralbank skall därför antingen överföra ytterligare belopp till ECB eller omvänt, skall ECB återföra belopp till den deltagande nationella centralbanken, allt efter omständigheterna, så att resultatet överensstämmer med de belopp som anges i tabellen i artikel 1. Dessa överföringar skall ske i enlighet med vad som anges i beslut ECB/2003/20 av den 18 december 2003 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna och om ändring av inbetalat kapital(5).

Artikel 3

Slutbestämmelser

1. Beslut ECB/1998/2 och artikel 2 i beslut ECB/2000/14 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2004.

2. Detta beslut träder i kraft den 19 december 2003.

3. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2003.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude Trichet

(1) EGT L 8, 14.1.1999, s. 33.

(2) EGT L 336, 30.12.2000, s. 110.

(3) EGT L 110, 28.4.1999, s. 33.

(4) Se sidan 27 i detta nummer av EUT.

(5) Se sidan 32 i detta nummer av EUT.

Top