EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0016

2003/16/EG: Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av beslut 2000/159/EG om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 5565]

OJ L 7, 11.1.2003, p. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 77 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/16(1)/oj

32003D0016

2003/16/EG: Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av beslut 2000/159/EG om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 5565]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 007 , 11/01/2003 s. 0091 - 0092


Kommissionens beslut

av den 10 januari 2003

om ändring av beslut 2000/159/EG om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG

[delgivet med nr K(2002) 5565]

(Text av betydelse för EES)

(2003/16/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG(1), särskilt artikel 29 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter(2), senast ändrat genom förordning (EG) nr 1452/2001(3), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2000/159/EG av den 8 februari 2000 om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG(4), genom beslut 2002/336/EG(5), förtecknas de tredje länder som har lagt fram en plan, i vilken det anges vilka garantier som det tredje landet erbjuder i fråga om kontroll av de grupper av restsubstanser och ämnen som avses i bilaga I till direktiv 96/23/EG.

(2) Vissa tredje länder lämnade in till kommissionen sina kontrollplaner för restsubstanser för produkter och arter som ursprungligen inte fanns med i bilagan i beslut 2000/159/EG. Utvärderingen av dessa kontrollplaner och den kompletterande information kommissionen bett om har gett tillräckliga garantier när det gäller kontroll av restsubstanser i dessa tredje länder när det gäller de angivna produkterna och arterna.

(3) Beslut 2000/159/EG bör således ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2000/159/EG ändras enligt vad som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.

(3) EGT L 198, 21.7.2001, s. 11.

(4) EGT L 51, 24.2.2000, s. 30.

(5) EGT L 116, 3.5.2002, s. 51.

BILAGA

Bilagan till beslut 2000/159/EG ska ändras på följande sätt:

De rader som berör Belize, Estland, Falklandsöarna, Moçambique, Namibia, Nya Kaledonien, Taiwan och Venezuela ska ersättas med följande rader:

>Plats för tabell>

Top