EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003/797/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)

2003/797/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 297 , 15/11/2003 s. 0035 - 0036


Europeiska centralbankens beslut

av den 7 november 2003

om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd

(ECB/2003/14)

(2003/797/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 119 och artikel 123.2 i detta,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 21.2, artikel 44 och artikel 47.1 första strecksatsen i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans(1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 123.2 i fördraget och artikel 44 första stycket i stadgan, samt i enlighet med artikel 1.1 i beslut ECB/1998/NP2 av den 23 juni 1998 om Europeiska centralbankens fullgörande av vissa uppgifter som övertagits från Europeiska monetära institutet, övertog Europeiska centralbanken (ECB) de uppgifter från Europeiska monetära institutet (EMI) som avses i artikel 117.2 femte strecksatsen i fördraget, artikel 4.1 femte strecksatsen och artikel 6.1 tredje strecksatsen i EMI:s stadga, längst till och med den dag som omedelbart föregår den första dagen i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (tredje etappen).

(2) I enlighet med beslut ECB/1998/NP15 av den 1 december 1998 om vissa åtgärder som Europeiska centralbanken skall vidta i fråga om medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans(2) fortsatte EMI:s beslut nr 8/95 av den 2 maj 1995 om administrationen av Europeiska gemenskapens upp- och utlåningstransaktioner enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd att gälla och tillämpas från och med den tredje etappens första dag.

(3) De uppgifter som anges i skäl 2 vidtogs med stöd av artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 1969/88 av den 24 juni 1988 om upprättandet av ett enda system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans(3).

(4) Genom förordning (EG) nr 332/2002, som trädde i kraft den 24 februari 2002, upphävdes förordning (EEG) nr 1969/88.

(5) Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 332/2002 skall ECB vidta nödvändiga åtgärder för att administrera de lån som beviljas enligt det system för medelfristigt ekonomiskt stöd som upprättats genom förordningen.

(6) Genom det här beslutet om genomförande av artikel 9 i förordning (EG) nr 332/2002 kommer beslut ECB/1998/NP15 att upphävas. Eftersom inte heller EMI:s övriga uppgifter eller beslut, såsom dessa anges i beslut ECB/1998/NP2, är tillämpliga längre i tredje etappen kan även beslut ECB/1998/NP2 upphävas för att skapa klarhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

ECB skall vidta de åtgärder som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 332/2002 på det sätt som anges i artiklarna 2-8 nedan.

Artikel 2

Betalningar i samband med Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning skall ske via konton som ECB skall öppna i sitt namn.

Artikel 3

1. Medel som ECB mottar för Europeiska gemenskapens räkning enligt avtal om upplåning som Europeiska gemenskapen ingått, skall samma valutadag överföras till det konto som anges av den nationella centralbanken i den medlemsstat som fått motsvarande lån beviljat.

2. Medel i form av räntebetalningar eller återbetalning av kapitalbelopp som ECB mottar för Europeiska gemenskapens räkning från den låntagande medlemsstaten skall samma valutadag överföras till de konton som anges av fordringsägarna i de låneavtal som Europeiska gemenskapen ingått.

Artikel 4

ECB skall för varje upplåning och utlåning lägga upp följande konton i sin bokföring:

a) Ett nostrokonto, benämnt "Saldon i euro som innehas hos...", som svarar mot de medel som mottas för Europeiska gemenskapens räkning.

b) Ett konto på passivsidan som utgör motpost till kontot under a.

c) Ett konto inom linjen, benämnt "Europeiska gemenskapens skulder avseende Europeiska gemenskapens upplåning", som vid behov delas upp i underkonton svarande mot enskilda fordringsägare i de olika låneavtalen.

d) Ett konto inom linjen benämnt "Europeiska gemenskapens fordringar avseende Europeiska gemenskapens utlåning".

Artikel 5

ECB skall bokföra de finansiella transaktioner som anges i artikel 3 på valutadagen genom att debitera eller kreditera de konton som anges i artikel 4.

Artikel 6

1. ECB skall bevaka förfallodagarna för betalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp i upplånings- och utlåningsavtalen.

2. ECB skall senast 15 kalenderdagar före varje förfallodag underrätta den nationella centralbanken i den medlemsstat som står i skuld till Europeiska gemenskapen.

Artikel 7

ECB skall omedelbart underrätta Europeiska kommissionen skriftligen om de transaktioner som utförts för Europeiska gemenskapens räkning. ECB skall sända dessa underrättelser till Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans.

Artikel 8

Vid slutet av varje kalenderår skall ECB utarbeta en rapport för att informera Europeiska kommissionen om de finansiella transaktioner som ECB genomfört under året i samband med upplåning och utlåning. Rapporten skall innehålla en redogörelse för Europeiska gemenskapens fordringar och skulder till följd av upplåningen och utlåningen.

Artikel 9

Beslut ECB/1998/NP2 och beslut ECB/1998/NP15 skall upphöra att gälla.

Artikel 10

ECB:s direktion skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra detta beslut.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 november 2003.

På allmänna rådets vägnar

Jean-Claude Trichet

(1) EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2) Offentliggjord som bilaga V till beslut ECB/2000/12 av den 10 november 2000 om offentliggörande av vissa av Europeiska Centralbankens rättsakter och rättsliga instrument (EGT L 55, 24.2.2001, s. 76).

(3) EGT L 178, 8.7.1988, s. 1, ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

Top