EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2379

Kommissionens förordning (EG) nr 2379/2002 av den 30 december 2002 om godkännande av de kontroller som görs i Slovakien av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

OJ L 358, 31.12.2002, p. 108–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2379/oj

32002R2379

Kommissionens förordning (EG) nr 2379/2002 av den 30 december 2002 om godkännande av de kontroller som görs i Slovakien av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0108 - 0116


Kommissionens förordning (EG) nr 2379/2002

av den 30 december 2002

om godkännande av de kontroller som görs i Slovakien av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 545/2002(2), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker(3), ändrad genom förordning (EG) nr 2379/2001(4), anges villkoren för godkännande av överensstämmelsekontroller som före import till gemenskapen har utförts av tredjeländer som ansöker om ett sådant godkännande.

(2) Den 10 oktober 2002 lämnade de slovakiska myndigheterna in en begäran till kommissionen om godkännande av kontroller som har utförts av nationella, regionala och lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheter i Slovakien (SVPS, KVPS, RVPS) under den statliga myndighetens (SVPS) ansvar. Uppgifterna i ansökan tyder på att myndigheten har den personal, den materiel och de anordningar som krävs för att genomföra kontrollerna, att de metoder som används motsvarar dem som föreskrivs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1148/2001 och att färsk frukt och färska grönsaker som exporteras från Slovakien till gemenskapen sannolikt uppfyller gemenskapens handelsnormer.

(3) Enligt de uppgifter från medlemsstaterna som kommissionen har tillgång till inträffade det oftare än för genomsnittet av övriga tredje länder under perioden 1997-2002 att färsk frukt och färska grönsaker som importerades från Slovakien inte uppfyllde handelsnormerna. Det har emellertid stått klart, dels att antalet fall där färsk frukt och färska grönsaker inte har uppfyllt handelsnormerna under den senare delen av perioden (1999-2002) har sjunkit till nivåer som är jämförbara med nivåerna för tredje länder som redan har fått sådant godkännande, dels att lagstiftning som infördes den 1 oktober 2002 har gjort exportkontroller obligatoriska. Ett besök på plats i juni 2002 gav vid handen att det efter förändringen av lagstiftningen inte längre är nödvändigt att behålla de särskilda åtgärder som vidtogs för att minska antalet fall där färsk frukt och färska grönsaker inte uppfyller handelsnormerna.

(4) Företrädare för den slovakiska kontrollmyndigheten har regelbundet deltagit i det internationella arbetet för att upprätta handelsnormer för frukt och grönsaker i arbetsgruppen för standardisering av lättfördärvliga livsmedel och kvalitetsförbättring vid FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE). Dessutom deltar Slovakien i OECD:s system för tillämpning av internationella normer på frukt och grönsaker. Slutligen har de slovakiska kontrollmyndigheterna sedan många år deltagit i de seminarier och kurser som har organiserats av olika medlemsstater.

(5) Det är därför lämpligt att godkänna de överensstämmelsekontroller som utförs av Slovakien, med verkan från och med det datum då förfarandet för förvaltningssamarbete i artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001 införs.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sådana kontroller av överensstämmelsen med handelsnormerna inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker som Slovakien gör före import till gemenskapen, godkänns härmed i enlighet med villkoren i artikel 7 i förordning (EG) nr 1148/2001.

Artikel 2

De officiella adresserna och telefonnumren i Slovakien till den officielle kontaktperson och de kontrollmyndigheter som avses i artikel 7.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001 anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 3

1. De intyg som avses i artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001 och som utfärdas efter de kontroller som avses i artikel 1 i den här förordningen skall utfärdas på blanketter som överensstämmer med blankettmallen i bilaga II till den här förordningen.

2. Genom undantag från bestämmelserna i artikel 7.3 sjätte stycket i förordning (EG) nr 1148/2001 kan fält 3 i det formulär som avses i punkt 1 av den här artikeln tryckas delvis på slovakiska.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med dagen för offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien, av ett meddelande om att ett förvaltningssamarbete enligt artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001 har inletts mellan gemenskapen och Slovakien.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3) EGT L 156, 13.6.2001, s. 9.

(4) EGT L 321, 6.12.2001, s. 15.

BILAGA I

Officiell kontaktperson enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Republiken Slovakiens statliga veterinär- och livsmedelsmyndighet (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Avdelningen för livsmedelssäkerhet och hygien

Enheten för speciella kulturer

Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakien Tfn (421-2) 60257412 eller 419 Fax (421-2) 60257450 E-post: fvcontrol@svssr.sk

Kontrollmyndighet enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Republiken Slovakiens statliga veterinär- och livsmedelsmyndighet (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Avdelningen för livsmedelssäkerhet och hygien

Enheten för speciella kulturer

Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakien Tfn (421-2) 60257412 eller 419 Fax (421-2) 60257450 E-post: fvcontrolkvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Bratislava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava) Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakien Tfn (421-2) 65423487 Fax (421-2) 65423487 E-post: kvsbakvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Trnava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trnava) Zavarska 11 918 21 Trnava Slovakien Tfn (421-33) 5501618 Fax (421-33) 5503541 E-post: kvsttkvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Nitra (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra) Akademicka 1 949 80 Nitra Slovakien Tfn (421-37) 6525473 Fax (421-37) 6531657 E-post: kvsnrkvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Trencin (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trencin) Sudna 22 Trencin Slovakien Tfn (421-32) 6522122 Fax (421-32) 6521266 E-post: kvstnkvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Banská Bystrica (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Banská Bystrica) Rudlovska 6 975 90 Banská bystrica Slovakien Tfn (421-48) 4154127 Fax (421-48) 4125601 E-post: kvsbbkvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Zilina (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Zilina) Jedlova 44 010 04 Zilina Slovakien Tfn (421-41) 7631228 Fax (421-41) 7631227 E-post: kvszakvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Kosice (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Kosice) Masarykova 18 040 02 Kosice Slovakien Tfn (421-55) 6252047 Fax (421-55) 6252046 E-post: kvskekvsba@svssr.sk

Regionala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Presov (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Presov) Levocska 112 080 01 Presov Slovakien Tfn (421-51) 7491321 Fax (421-51) 7719887 E-post: kvspvkvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Bratislava-mesto (RVPS Bratislava-mesto) Polianky 8 841 01 Bratislava Slovakien Tfn (421-2) 64461209 E-post: rvsbaokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Senec (RVPS Senec) Svätoplukova 50 903 01 Senec Slovakien Tfn (421-2) 45926213 E-post: rvsscokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Dunajská streda (RVPS Dunajská streda) Obchodná 789/3 909 01 Dunajská streda Slovakien Tfn (421-31) 5524870 E-post: rvsdsokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Galanta (RVPS Galanta) Hodská 353/19 924 25 Galanta Slovakien Tfn (421-31) 7807109 E-post: rvsgaokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Trnava (RVPS Trnava) Zavarská 11 918 21 Trnava 1 Slovakien Tfn (421-33) 5001447 E-post: rvsttokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Senica (RVPS Senica) Cácovská 305 905 01 Senica nad Myjavou Slovakien Tfn (421-34) 6512881 E-post: rvsseokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Komárno (RVPS Komárno) Stúrova 5 945 01 Komárno Slovakien Tfn (421-35) 7731235 E-post: rvsknokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Nové Zámky (RVPS Nové Zámky) Komjatická 65 940 89 Nové Zámky Slovakien Tfn (421-35) 428311 E-post: rvsnzokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Levice (RVPS Levice) M.R. Stefánika 24 924 03 Levice Slovakien Tfn (421-36) 6312352 E-post: rvslvokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Nitra (RVPS Nitra) Akademická 1 949 80 Nitra 1 Slovakien Tfn (421-37) 6536202 E-post: rvsnrokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Topol'cany (RVPS Topol'cany) ul. Dr. P. Adámiho 17 955 01 Topol'cany Slovakien Tfn (421-38) 5326068 E-post: rvstookvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Sal'a (RVPS Sal'a) Skolská 5 927 00 Sal'a Slovakien Tfn (421-35) 428311 E-post: rvssaokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Nové Mesto/Váhom (RVPS Nové Mesto/Váhom) Tajovského 235/7 915 01 Nové Mesto/Váhom Slovakien Tfn (421-32) 712546 E-post: rvsnmokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Trencin (RVPS Trencin) Súdna 22 911 01 Trencin Slovakien Tfn (421-32) 6522045 E-post: rvstnokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Prievidza (RVPS Prievidza) Mariánska 6 971 01 Prievidza Slovakien Tfn (421-46) 5423009 E-post: rvspdokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Puchov (RVPS Puchov) Moravská 1343/29 020 01 Puchov Slovakien Tfn (421-42) 4641315 E-post: rvspuoekvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Ziar nad Hronom (RVPS Ziar nad Hronom) ul. SNP 612/120 965 01 Ziar nad Hronom Slovakien Tfn (421-45) 6732737 E-post: rvszhokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Zvolen (RVPS Zvolen) Nám. SNP 50 960 01 Zvolen Slovakien Tfn (421-45) 533039 E-post: rvszvokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Vel'ký Krtis (RVPS Vel'ký Krtis) Osloboditel'ov 33 990 01 Velk'ý Krtis Slovakien Tfn (421-47) 4830741 E-post: rvsvkokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Lucenec (RVPS Lucenec) Mierova 2 984 01 Lucenec Slovakien Tfn (421-47) 4322431 E-post: rvslcokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Rimavská Sobota (RVPS Rimavská Sobota) Kirijevská 22 979 01 Rimavská Sobota Slovakien Tfn (421-47) 5631410 E-post: rvsrsokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Banská Bystrica (RVPS Banská Bystrica) Rudlovská cesta 6 975 90 Banská Bystrica Slovakien Tfn (421-48) 4125602 E-post: rvsbbokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Martin (RVPS Martin) Záturcianska 1 036 80 Martin Slovakien Tfn (421-43) 4221481 E-post: rvsmtokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Liptovský Mikulás (RVPS Liptovský Mikulás) Kollárova 2 031 01 Liptovský Mikulás Slovakien Tfn (421-47) 4322431 E-post: rvslmokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Zilina (RVPS Zilina) Jedl'ová 44 010 04 Zilina 4 Slovakien Tfn (421-41) 7631235 E-post: rvszaokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Cadca (RVPS Cadca) Horná 2483, post. pr 45 022 01 Cadca Slovakien Tfn (421-41) 4322277 E-post: rvscaokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Dolný Kubín (RVPS Dolný Kubín) Jánoskova 1611/58 026 01 Dolný Kubín Slovakien Tfn (421-43) 5864935 E-post: rvsdkokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Roznava (RVPS Roznava) Juzná 43 048 01 Roznava Slovakien Tfn (421-58) 7323182 E-post: rvsrvokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Spisská Nová Ves (RVPS Spisská Nová Ves) Duklianska 46 048 01 Spisská Nová Ves Slovakien Tfn (421-52) 4175124 E-post: rvssnokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Kosice-mesto (RVPS Kosice-mesto) Hlinkova 1/c 040 01 Kosice-Mesto Slovakien Tfn (421-55) 6325623 E-post: rvskeokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Kosice-okolie (RVPS Kosice-okolie) Kukucínova 24 040 01 Kosice-okolie Slovakien Tfn (421-55) 6223507 E-post: rvsksokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Trebisov (RVPS Trebisov) Bottova 2 075 01 Trebisov Slovakien Tfn (421-56) 6722748 E-post: rvstvokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Michalovce (RVPS Michalovce) Sama Chalúpku 2 207 01 Michalovce Slovakien Tfn (421-56) 6425034 E-post: rvsmiokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Poprad (RVPS Poprad) Partizánska 83 058 01 Poprad Slovakien Tfn (421-52) 723085 E-post: rvsppokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Stará L'ubovná (RVPS Stará L'ubovná) Levocská 4/338 064 01 Stará L'ubovná Slovakien Tfn (421-52) 4321182 E-post: rvsslokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Presov (RVPS Presov) Levocská 112 080 01 Presov 1 Slovakien Tfn (421-51) 7711126 E-post: rvspvokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Vranov nad Topl'ou (RVPS Vranov nad Topl'ou) Kalinciakova 879 093 01 Vranov nad Topl'ou Slovakien Tfn (421-57) 23064 E-post: rvsksokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Bardejov (RVPS Bardejov) Stöcklova 34 085 01 Bardejov Slovakien Tfn (421-54) 4722115 E-post: rvsbjokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Svidník (RVPS Svidník) ul. MUDr. Pribulu 2 089 01 Svidník Slovakien Tfn (421-54) 7522987 E-post: rvsskokvsba@svssr.sk

Lokala veterinär- och livsmedelsmyndigheten i Humenné (RVPS Humenné) Gastanová 3 080 01 Humenné Slovakien Tfn (421-57) 7752963 E-post: rvsheo@svssr.sk

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2002358SV.011602.TIF">

Top