EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2347

Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd

OJ L 351, 28.12.2002, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 47 - 52

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2347/oj

32002R2347

Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 351 , 28/12/2002 s. 0006 - 0011


Rådets förordning (EG) nr 2347/2002

av den 16 december 2002

om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Enligt rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(3) skall rådet, mot bakgrund av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och särskilt mot bakgrund av rapporten från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskenäringen, anta de bestämmelser som krävs för att resurserna skall kunna utnyttjas på ett hållbart, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt, samt fastställa villkoren för tillgång till fiskeresurserna.

(2) Vetenskapliga utlåtanden om vissa bestånd av djuphavsfisk tyder på att dessa bestånd är känsliga och att fiskemöjligheterna för dessa bestånd bör begränsas eller minskas så att de förblir hållbara.

(3) Vetenskapliga utlåtanden tyder vidare på att förvaltning av fiskeansträngningarna är en lämplig metod för att trygga en försiktig förvaltning av djuphavsbestånden.

(4) Ett särskilt fisketillstånd bör därför utfärdas för fiskefartyg som fiskar efter djuphavsarter, och fiskeansträngningen efter dessa bestånd bör begränsas till de senaste årens nivåer.

(5) Tillgången på korrekta och aktuella uppgifter om fiskeverksamheten är en förutsättning för att vetenskaplig information av hög kvalitet skall kunna ges, och sådana uppgifter bör samlas in av utbildade, oberoende vetenskapliga observatörer i samarbete med fiskerinäringen och andra berörda parter.

(6) Uppgifter som är lämpliga, kontrollerbara och aktuella för den vetenskapliga bedömningen av fisket och den marina miljön bör lämnas till de berörda vetenskapliga organen och förvaltningsorganen så snart som möjligt.

(7) För att trygga en effektiv och försiktig förvaltning av fiskeansträngningarna efter djuphavsarter bör de fartyg som fiskar efter djuphavsarter identifieras med hjälp av särskilda fisketillstånd som utfärdas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd(4) och kommissionens förordning (EG) nr 2943/95 av den 20 december 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1627/94(5).

(8) För att säkerställa efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i denna förordning krävs ytterligare kontrollåtgärder förutom de som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(6), och i kommissionens förordning (EG) nr 1489/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar satellitbaserade kontrollsystem för fartyg(7).

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd

Denna förordning är tillämplig på gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiskeverksamhet i ICES (Internationella rådet för havsforskning) delområden I-XIV, och gemenskapsvatten inom CECAF-område 34.1.1, 34.1.2. 34.1.3 och 34.2 som innebär fångst av sådana arter som införts i förteckningen i bilaga I.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) djuphavsarter: sådana arter som ingår i förteckningen i bilaga I,

b) djuphavsfisketillstånd: ett särskilt fisketillstånd för djuphavsarter som utfärdats enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1627/94,

c) motorstyrka: den sammanlagda motorstyrkan hos fartyg uttryckt i kilowatt, mätt enligt rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper(9),

d) volym: bruttotonnage, beräknat enligt förordning (EEG) nr 2930/86,

e) kilowattfiskedagar: produkten av motorstyrkan enligt c och antalet dagar under vilka ett fiskefartyg har någon fiskeutrustning utplacerad i vattnet.

Artikel 3

Djuphavsfisketillstånd

1. Medlemsstaterna skall se till att fiskeverksamhet som leder till fångst och behållning ombord av mer än 10 ton per kalenderår av djuphavsarter från fartyg som för deras flagg och är registrerade på deras territorium bara kan bedrivas om ett djuphavsfisketillstånd har utfärdats.

Det är emellertid förbjudet att fiska och behålla ombord, lasta om eller landa en sammanlagd mängd på mer än 100 kg av djuphavsarter vid varje resa om inte fartyget i fråga har ett djuphavsfisketillstånd.

2. På begäran av en medlemsstat kan särskilda åtgärder fastställas för att ta hänsyn till säsongsbetonat eller icke-industriellt fiske.

3. Detaljerade föreskrifter för tillämpningen av punkt 2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 4

Begränsning av fiskeansträngningen

1. Medlemsstaterna skall beräkna den sammanlagda motorstyrkan och den sammanlagda volymen hos de fartyg i dess fiskeflotta som under något av åren 1998, 1999 eller 2000 har landat mer än 10 ton av blandade djuphavsarter.

Dessa sammanlagda värden skall meddelas kommissionen.

På skriftlig begäran från kommissionen skall medlemsstaterna inom trettio dagar lämna dokumentation om fångstdeklarationerna från fartyg för vilka djuphavsfisketillstånd har beviljats.

2. Medlemsstaterna kan bara utfärda djuphavsfisketillstånd till sina fiskefartyg om

a) den sammanlagda motorstyrkan hos dessa fartyg inte överskrider den sammanlagda motorstyrkan enligt punkt 1, och/eller

b) den sammanlagda volymen hos dessa fartyg inte överskrider den sammanlagda volym som beräknats enligt punkt 1.

Artikel 5

Rapportering av fiskeredskapens egenskaper och fiskeverksamheten

Förutom förpliktelserna enligt i artikel 6 i förordning (EEG) nr 2847/93 åligger det befälhavaren på gemenskapens fiskefartyg som har djuphavsfisketillstånd att i loggboken eller på ett formulär som utfärdats av flaggmedlemsstaten föra in de uppgifter som förtecknas i bilaga III.

Artikel 6

System för kontroll av fartyg

1. Trots artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1489/97 skall fartygets befälhavare för den händelse det satellitbaserade kontrollsystemet av tekniska eller andra skäl upphör att fungera rapportera fartygets geografiska läge till flaggmedlemsstaten och kustmedlemsstaten varannan timme.

2. När resan avslutats får fartyget inte lämna hamn förrän de behöriga myndigheterna anser att det satellitbaserade kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

3. Upprepade förseelser mot bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall anses vara beteende som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitiken, enligt rådets förordning (EG) 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.(10)

4. Detaljerade föreskrifter om tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 7

Angivna hamnar

1. Från och med den 1 mars 2003 skall det att vara förbjudet att landa mer än sammanlagt 100 kg av någon blandning av djuphavsarter någon annanstans än i de hamnar som angivits för att landa djuphavsarter.

2. Varje medlemsstat skall ange hamnar där landning av mer än 100 kg djuphavsarter skall äga rum, och skall fastställa därmed sammanhängande inspektions- och kontrollförfaranden, inklusive villkor och förutsättningar för att registrera och rapportera kvantiteterna djuphavsarter i varje last.

3. Varje medlemsstat skall inom sextio dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen översända en förteckning över angivna hamnar och inom trettio dagar därefter de inspektions- och kontrollförfaranden som avses i punkt 2.

Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till samtliga övriga medlemsstater.

Artikel 8

Observatörer

1. Varje medlemsstat skall utse vetenskapliga observatörer till de fiskefartyg för vilka ett djuphavsfisketillstånd har utfärdats enligt en provtagningsplan enligt punkt 2.

2. Varje medlemsstat skall förbereda en provtagningsplan för utplacering av observatörer och provtagning i hamn som skall säkerställa att de uppgifter som samlas in är representativa och lämpliga för att bedöma och förvalta djuphavsbestånden av fisk.

Provtagningsplanen skall godkännas av kommissionen på grundval av en vetenskaplig och statistisk utvärdering inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

3. Detaljerade föreskrifter för tillämpningen av punkterna 1 och 2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

4. Den vetenskaplige observatören skall

a) i en loggbok självständigt föra in de uppgifter som avses i artikel 5,

b) lägga fram en rapport till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter inom tjugo dagar efter det att observationsperioden avslutats; en kopia av denna rapport skall skickas till kommissionen inom trettio dagar efter det att en skriftlig begäran har mottagits,

c) utföra ytterligare arbetsuppgifter enligt provtagningsplanen.

5. Den vetenskaplige observatören får inte vara något av följande:

a) Släkt med fartygets befälhavare eller med något annat befäl ombord på det fiskefartyg där han eller hon är placerad.

b) Anställd hos befälhavaren på det fiskefartyg där han eller hon är placerad.

c) Anställd hos en företrädare för befälhavaren.

d) Anställd hos ett företag som kontrolleras av befälhavaren eller dennes företrädare.

e) Släkt med befälhavarens företrädare.

Artikel 9

Uppgifter

Utöver de förpliktelser som fastställs i artiklarna 15 och 19i i förordning (EEG) nr 2847/93 skall medlemsstaterna varje kalenderhalvår, med utgångspunkt från de uppgifter som registrerats i loggböcker inklusive ett fullständigt register över fiskedagar utanför hamn och rapporter som lagts fram av de vetenskapliga observatörerna, inom tre månader efter utgången av det halva kalenderåret meddela kommissionen uppgifterna om fångster av djuphavsarter och de fiskeansträngningar som gjorts, uttryckt i kilowattfiskedagar och uppdelat kvartalsvis efter typen av fiskeredskap, arter samt de uppgifter om dessa som avses i bilaga II och statistisk rektangel enligt ICES eller delområde enligt CECAF.

Kommissionen skall utan dröjsmål sända dessa uppgifter till berörda vetenskapliga organ.

Artikel 10

Uppföljning

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet översända en rapport om hela systemet för förvaltning av djuphavsarter före den 30 juni 2005. På grundval av denna rapport skall kommissionen lämna förslag till rådet om nödvändiga förändringar av detta system.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3760/92.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2002.

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 184.

(2) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 184.

(3) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1).

(4) EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(5) EGT L 308, 21.12.1995, s. 15.

(6) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 5).

(7) EGT L 202, 30.7.1997, s. 18. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2445/1999 (EGT L 298, 19.11.1999, s. 5).

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(10) EGT L 167, 2.7.1999, s. 5.

BILAGA I

Förteckning över djuphavsarter

>Plats för tabell>

BILAGA II

Tillägg till förteckning över djuphavsarter i anslutning till artikel 9

>Plats för tabell>

BILAGA III

Uppgifter om fiskeredskap och fiskeverksamhet i artikel 5

1. För fartyg som använder långrev:

- Det genomsnittliga antalet krokar som används på långrevarna.

- Den sammanlagda tid revarna legat i sjön under en tjugofyratimmarsperiod och antalet revar som lagts ut.

- Fiskedjup.

2. För fartyg med fasta garn:

- Maskstorleken i näten.

- Nätens genomsnittliga längd.

- Nätens genomsnittliga höjd.

- Den sammanlagda tiden näten legat i sjön under en tjugofyratimmarsperiod och det sammanlagda antalet drag under denna tid.

- Fiskedjup.

3. För fartyg med släpredskap:

- Maskstorleken i näten.

- Den sammanlagda tiden näten har legat i sjön under en tjugofyratimmarsperiod och det sammanlagda antalet drag under denna tid.

- Fiskedjup.

Top