EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2004

Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2002 av den 8 november 2002 om en metod för att bestämma kött- och fettinnehållet i vissa grisköttsprodukter

OJ L 308, 9.11.2002, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 81 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2004/oj

32002R2004

Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2002 av den 8 november 2002 om en metod för att bestämma kött- och fettinnehållet i vissa grisköttsprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 09/11/2002 s. 0022 - 0024


Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2002

av den 8 november 2002

om en metod för att bestämma kött- och fettinnehållet i vissa grisköttsprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000(2), särskilt artikel 13.12 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 969/2002(4), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1007/2002(6) fastställs, med utgångspunkt i Kombinerade nomenklaturen, en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter.

(2) Det är nödvändigt att besluta om bestämmelser för att inom grisköttssektorn säkerställa en enhetlig tillämpning av den nomenklatur som medföljer förordning (EEG) nr 3846/87 med avseende på klassificeringen av produkter inom undernumren 1602 41 10 91/10, 1602 41 10 91/30, 1602 42 10 91/10, 1602 42 10 91/30 och 1602 49 19 91/30.

(3) Det bör fastställas en metod för att bestämma viktprocenten för kött och fett.

(4) I kommissionens förordning (EEG) nr 1583/89 av den 7 juni 1989 om en metod för att bestämma kött- och fettinnehållet i vissa grisköttsprodukter(7) anges en metod för att bedöma viktprocenten av kött och fett. Beskrivningen av de produkter som avses i den förordningen motsvarar emellertid inte längre verkligheten och bör alltså ändras. När denna förändring görs bör tillfället tas att genomföra en omarbetning av regelverket inom det här området och basera den nya texten på artikel 37 i fördraget, eftersom den uteslutande handlar om en enhetlig tillämpning av exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.

(5) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandena som Förvaltningskommittén för griskött och Tullkodexkommittén avgivit var och en inom sitt ansvarsområde.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Viktprocenten för kött och fett i de produkter som omfattas av undernumren 1602 41 10 91/10, 1602 41 10 91/30, 1602 42 10 91/10, 1602 42 10 91/30 och 1602 49 19 91/30 i nomenklaturen i bilagan till förordning (EEG) nr 3846/87 skall fastställas i enlighet med den metod som beskrivs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 1583/89 upphör att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas på licenser för vilka ansökningar lämnas in från och med den 18 november 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(4) EGT L 149, 7.6.2002, s. 20.

(5) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(6) EGT L 153, 13.6.2002, s. 8.

(7) EGT L 156, 8.6.1989, s. 13.

BILAGA

ANALYSMETOD

Kött- och fettinnehållet skall bestämmas på följande sätt:

1. Analysmetoder:

1.1 Analysen skall genomföras på homogena och representativa stickprov av köttberedningen.

1.2 Följande analysmetoder skall användas:

1.2.1 Kväve: bestämning av kväveinnehållet med Kjeldahl-metoden.

1.2.2 Vatten: bestämning av vatteninnehållet i kött och köttprodukter: ISO 1442-1997.

1.2.3 Fett: bestämning av det totala fettinnehållet: extraktion med petroleumeter efter hydrolys med saltsyra.

1.2.4 Aska: bestämning av askhalten i kött och köttprodukter: ISO 936-1998.

1.3 Ovannämnda ISO-standarder för provtagning är inte bindande vid tillämpningen av den här förordningen.

2. Beräkning av kött- och fettinnehållet:

Andelen fettfritt kött

>PIC FILE= "L_2002308SV.002402.TIF">

Andel fett och fettfritt kött sammantaget

>Hänvisning till >

där

NT= Total mängd kväve fastställd i analysen (viktandel).

Nx= Kväve som inte kommer från köttet (viktandel).

f=

>Plats för tabell>

F= Kvantitet extraherat fett (viktprocent) som fastställts i analysen.

Det totala innehållet av kväve och extraherat fett bestäms med de metoder som beskrivs i punkt 1.2.1 och 1.2.3. Det är dessutom möjligt att uppskatta askhalten (1.2.4) och vattenhalten (1.2.2) och ur detta härleda halten av andra ingredienser.

För att kunna korrigera värdet på kväve som inte kommer från köttet (Nx) är det nödvändigt att känna till såväl mängden av varje ingrediens som innehåller kväve, som kväveinnehållet i dessa ingredienser.

Följande tabell visar kväveinnehållet i flera icke-köttingredienser som innehåller kväve och som kan förekomma i köttprodukter:

>Plats för tabell>

Vad gäller krav på möjligheten att upprepa analyserna hänvisas till de ovan nämnda ISO-standarderna.

Det värde som fastställs skall utgöra genomsnittsresultatet av minst två bestämningar.

Top