EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1486

Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2002 av den 19 augusti 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1591/2001 om tillämpningsföreskrifter för stödordningen för bomull

OJ L 223, 20.8.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1486/oj

32002R1486

Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2002 av den 19 augusti 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1591/2001 om tillämpningsföreskrifter för stödordningen för bomull

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 20/08/2002 s. 0003 - 0004


Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2002

av den 19 augusti 2002

om ändring av förordning (EG) nr 1591/2001 om tillämpningsföreskrifter för stödordningen för bomull

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Grekland, särskilt protokoll nr 4 om bomull i denna, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1050/2001(1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull(2), särskilt artikel 19.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) För att möjliggöra korrekt bokföring av kvantiteter orensad bomull bör begreppet stödberättigande produktion definieras och även begreppet faktisk produktion enligt artikel 16.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödordningen för bomull(3).

(2) Enligt artikel 17.3 i förordning (EG) nr 1051/2001 får medlemsstaterna begränsa antalet arealer som skall omfattas av stöd bl.a. på grundval av vissa miljökriterier. Om en medlemsstat vidtar den åtgärden får kvantiteter bomull från arealer utöver den fastställda gränsen rensas och saluföras, men det får inte beviljas något gemenskapsstöd för dem, och kravet på att minimipriset skall iakttas får inte tillämpas.

(3) I artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 1591/2001 föreskrivs att en sammanfattning med uppgift om de kvantiteter för vilka stöd har beviljats skall översändas senast den 15 maj varje regleringsår. För att det i så stor utsträckning som möjligt skall bli känt vilka kvantiteter som faktiskt cirkulerar på marknaden bör det föreskrivas att även de kvantiteter för vilka inget stöd beviljas skall meddelas.

(4) I artikel 13.1 a i förordning (EG) nr 1591/2001 föreskrivs att medlemsstaterna skall kontrollera att deklarationerna av bomullsarealer är korrekta genom kontroll på plats som omfattar minst 5 % av deklarationerna. I artikel 9.2 i samma förordning föreskrivs att deklarationerna skall justeras om de deklarerade arealerna skiljer sig från de arealer som konstaterats vid kontrollen. Det är av avgörande betydelse för förvaltningen av stödordningen att det finns exakta kunskaper om huruvida deklarationerna är riktiga eller inte, särskilt med tanke på de bestämmelser som antas i enlighet med artikel 17.3 i förordning (EG) nr 1501/2001. Det är därför lämpligt, när det gäller kontrollerna på plats av minst 5 % av arealdeklarationerna, att fastställa en tidsfrist som möjliggör en effektiv kontroll av huruvida de nationella arealbegränsningarna iakttas.

(5) I artikel 15 i förordning (EG) nr 1591/2001 förtecknas de uppgifter som medlemsstaterna skall meddela kommissionen för en god förvaltning av stödordningen. Det bör föreskrivas att medlemsstaterna även skall meddela vilka åtgärder som vidtas enligt artikel 14.1 och 14.2.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för naturfibrer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1591/2001 ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.2 skall följande stycke läggas till: "Den kvantitet för vilken stödet skall beviljas, uttryckt i euro per 100 kg enligt första stycket, skall vara den kvantitet orensad bomull av sund och god marknadsmässig kvalitet som härrör från deklarerade arealer enligt artikel 9, som inte uteslutits från stödordningen enligt artikel 17.3 i förordning (EG) nr 1051/2001, som levererats av producenterna till rensningsföretagen, och för vilken bestämmelserna i artiklarna 5, 6, 8, 10, 11 och 12 iakttagits."

2. Artikel 13.1 a skall ersättas med följande: "a) Att deklarationerna av bomullsarealer är korrekta, vilket skall ske genom en kontroll på plats omfattande minst 5 % av deklarationerna, och som skall utföras senast den 15 november under det aktuella regleringsåret."

3. I artikel 15.4 a skall följande led läggas till: "iv) En sammanfattning med uppgift om de kvantiteter bomull som producenterna har levererat till rensningsföretagen och som motsvarar definitionen av faktisk produktion enligt artikel 16.3 andra stycket.

v) En sammanfattning med uppgift om de kvantiteter bomull som producenterna har levererat till rensningsföretagen och för vilka inget stöd har beviljats under det innevarande regleringsåret, fördelade per kategori uteslutna företag."

4. I artikel 15 skall följande läggas till som punkt 7: "7. Producentmedlemsstaterna skall senast den 30 september varje år underrätta kommissionen om vilka påföljder som utmätts och vilka ärenden som är under granskning enligt artikel 14.1 och 14.2 avseende föregående regleringsår."

5. I artikel 16.3 skall följande stycke läggas till: "Med den faktiska produktionen enligt första stycket avses den totala produktionen av orensad bomull av sund och god marknadsmässig kvalitet, från deklarerade arealer enligt artikel 9, som inte uteslutits från stödordningen enligt artikel 17.3 i förordning (EG) nr 1051/2001 och som levererats av producenterna till rensningsföretagen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 augusti 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3) EGT L 210, 3.8.2001, s. 12.

Top