EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1390

Kommissionens förordning (EG) nr 1390/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

OJ L 201, 31.7.2002, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1390/oj

32002R1390

Kommissionens förordning (EG) nr 1390/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 201 , 31/07/2002 s. 0035 - 0035


Kommissionens förordning (EG) nr 1390/2002

av den 30 juli 2002

om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 680/2002(2), särskilt artikel 7.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 fastställs att beslut får fattas om att bevilja produktionsbidrag för produkter som räknas upp i artikel 1.1 a och 1.1 f, för sirap enligt artikel 1.1 d, för kemiskt ren fruktos som omfattas av KN-nummer 1702 50 00 i egenskap av mellanprodukt, och som uppfyller kriterierna i artikel 23.2 i fördraget när dessa används vid tillverkningen av vissa produkter inom den kemiska industrin.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin(3), fastställs regler för införande av produktionsbidrag och anges vilka kemiska produkter som berättigar till produktionsbidrag för de råvaror som används vid tillverkningen. I artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att gällande produktionsbidrag för råsocker, sackarossirap och isoglukos i oförändrat tillstånd skall beräknas på särskilda villkor för var och en av produkterna grundat på det bidrag som fastställts för vitsocker.

(3) I artikel 9 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att produktionsbidraget för vitsocker skall fastställas en gång i månaden för de perioder som inleds den 1 i varje månad. Bidraget får ändras däremellan om gemenskapens och/eller världsmarknadens sockerpris fluktuerat avsevärt. Tillämpningen av dessa bestämmelser bidrar till att fastställa produktionsbidraget enligt artikel 1 för den period som anges i samma artikel.

(4) Till följd av ändringen av den definition på vitsocker och råsocker som anges i artikel 1.2 a och 1.2 b i förordning (EG) nr 1260/2001 bör socker med tillsats av aromämnen, färgämnen eller andra ämnen inte längre betraktas som sådana, utan räknas till "annat socker" Enligt villkoren i artikel 1 i förordning (EG) nr 1265/2001 berättigar de dock i egenskap av råvaror till produktionsbidrag. För beräkningen av produktionsbidraget bör det därför föreskrivas en beräkningsmetod baserad på sackaroshalten i produkterna.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag för vitsocker som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1265/2001 skall fastställas till 41,310 euro per 100 kg nettovikt.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.

Top