EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1346

Rådets förordning (EG) nr 1346/2002 av den 25 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2465/96 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak

OJ L 197, 26.7.2002, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1346/oj

32002R1346

Rådets förordning (EG) nr 1346/2002 av den 25 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2465/96 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 26/07/2002 s. 0001 - 0013


Rådets förordning (EG) nr 1346/2002

av den 25 juli 2002

om ändring av förordning (EG) nr 2465/96 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2002/599/GUSP av den 22 juli 2002, som ersätter gemensam ståndpunkt 96/741/GUSP avseende undantag från embargot mot Irak(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak(2) förbjuds, med vissa undantag, export till Irak av alla varor och produkter som har ursprung i, kommer från eller transiterar genom gemenskapen. Denna exportordning infördes i kraft av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 661(1990), 687(1991) och 986(1995).

(2) Genom resolution 986(1995) inrättades ett spärrat konto för finansiering av viss export till Irak. Den 14 maj 2002 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1409(2002), i vilken det fastställs nya förfaranden och bestämmelser för godkännande av export till Irak, som kommer att finansieras med medel från detta spärrade konto. Dessa förfaranden och bestämmelser har tillämpats sedan den 30 maj 2002.

(3) Till följd av detta kommer export för vilken en ansökan om finansiering från det spärrade kontot görs att kontrolleras mot förteckningen över varor och produkter för militärt bruk och mot den reviderade varukontrollförteckning som säkerhetsrådet också antagit. Den reviderade varukontrollförteckningen omfattar varor, tjänster och teknik som kan användas för såväl civila som militära ändamål (varor med dubbla användningsområden).

(4) Om exportprodukterna inte är upptagna i dessa förteckningar lämnar kontoret för Irakprogrammet (OIP) en skriftlig bekräftelse till den stat som skickade ansökan på att ansökan inte innehåller någon vara eller produkt som är upptagen i dessa förteckningar. Om en sådan bekräftelse erhålls kan exporten betalas med medel från det spärrade kontot. En sådan betalning är emellertid beroende av att villkoren i punkt 8 a i resolution 986(1995) är uppfyllda; i denna anges att exporten måste ske på begäran av Iraks regering, att Irak måste garantera att det faktiskt görs en rättvis fördelning av de exporterade produkterna på grundval av en plan som läggs fram för och godkänns av generalsekreteraren och att generalsekreteraren måste få en bestyrkt bekräftelse på att de exporterade varorna har anlänt till Irak.

(5) Om en ansökan innehåller artiklar som är upptagna på den reviderade varukontrollförteckningen vidarebefordras ansökan till den kommitté som inrättades genom resolution 661(1990). Export tillåts endast om kommittén ger sitt godkännande. I detta avseende bör det noteras att kommittén kan godkänna export av varor och produkter som är upptagna i den reviderade varukontrollförteckningen. Om ansökan innehåller varor för militärt bruk kommer den delen av ansökan att inte anses kunna komma i fråga för godkännande.

(6) Ansökningen om finansiering av export till Irak från det spärrade kontot måste inges till kontoret för Irakprogrammet genom respektive staters diplomatiska beskickningar och genom internationella organisationer ackrediterade vid Förenta nationerna i den form som föreskrivs av säkerhetsrådet.

(7) De behöriga myndigheterna i gemenskapen bör skyndsamt skriftligen bekräfta för den person eller enhet eller det organ, på vars begäran ansökan gjorts, de bekräftelser som de mottar från kontoret för Irakprogrammet och om alla godkännanden som de mottar från den ovan nämnda kommittén. En sådan bekräftelse utgör tillräcklig bevisning för att exporten inte strider mot bestämmelserna i förordning (EG) nr 2465/96 och att kommittén har godkänt exporten eller att den inte behöver godkännas av kommittén. Denna bekräftelse utgör dock inte ett exporttillstånd som krävs enligt tillämplig gemenskapslagstiftning, och i synnerhet rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden(3). När det gäller livsmedel bör den behöriga myndigheten skriftligen bekräfta att exporten eller transiteringen har anmälts till kommittén i enlighet med resolution 661(1990).

(8) Förordning (EG) nr 2465/96 bör ändras i syfte att återspegla det faktum att export inte strider mot den förordningen om det i enlighet med de nya förfarandena och bestämmelserna har bekräftats att exporten har godkänts av kommittén eller att den inte behöver godkännas av kommittén.

(9) Erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 2465/96 har visat att det behövs förtydliganden, framför allt om administrativa förfaranden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2465/96 ändras på följande sätt:

1. Följande skäl skall läggas till: "Avsikten med denna förordning är endast att genomföra FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Förbuden i artikel 1.1 och 1.5 skall inte gälla införandet till gemenskapens territorium av

a) varor eller produkter som har ursprung i eller kommer från Irak och som exporterades före den 7 augusti 1990,

b) olja och oljeprodukter med ursprung i Irak, på villkor att det finns skriftlig bevisning för att den kommitté som inrättats genom Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 661(1990) (nedan kallad kommittén) har godkänt inköp av de berörda varorna eller produkterna, och under förutsättning att full betalning görs till det spärrade konto som inrättats av Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet med resolution 986(1995).

2. Förbuden i artikel 1.2 och 1.5 skall inte gälla export från eller transitering genom gemenskapen till Irak av

a) produkter som uteslutande är avsedda för medicinska ändamål, på villkor att en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I har lämnat ett skriftligt tillstånd,

b) livsmedel, på villkor att en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I skriftligen har bekräftat att exporten eller transiteringen har anmälts till kommittén,

c) material och leveranser för grundläggande civila behov, på villkor att en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I skriftligen har bekräftat att exporten eller transiteringen har godkänts av kommittén,

d) delar och utrustning som är nödvändiga för en säker drift av oljeledningssystemet Kirkuk-Yumurtalik i Irak, på villkor att en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I skriftligen har bekräftat att exporten eller transiteringen har godkänts av kommittén, och under förutsättning att de betalningsvillkor som fastställts av den kommittén har uppfyllts,

e) andra varor och produkter, på villkor att en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I skriftligen har bekräftat att Förenta nationernas generalsekretariats kontor för Irakprogrammet skriftligen har anmält att exporten av varan eller produkten kan ske utan att dessförinnan ha godkänts av kommittén och kan komma i fråga för betalning från det spärrade kontot efter det att ombud för FN har kontrollerat att produkterna har levererats till Irak,

f) alla andra varor eller produkter, under förutsättning att en behörig myndighet som finns med på förteckningen i bilaga I har bekräftat skriftligen att exporten har godkänts av kommittén.

3. Förbuden i artikel 1.3, 1.4 och 1.5 skall inte gälla följande:

a) Tillhandahållande av post- och teletjänster, medicinska tjänster som är nödvändiga för driften av befintliga sjukhus eller av icke-finansiella tjänster som följer av kontrakt eller ändringar av kontrakt som ingåtts före den 7 augusti 1990, om genomförandet av dessa inleddes före detta datum.

b) Flygningar godkända av kommittén eller avsedda för Förenta nationernas verksamhet i Irak, på villkor att en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I skriftligen har bekräftat att flygningen antingen har godkänts av kommittén eller är avsedd för Förenta nationernas verksamhet i Irak.

c) Tjänster, inbegripet finansiella transaktioner, därmed sammanhängande tjänster eller tjänster som är direkt förbundna med den verksamhet som anges i punkterna 1, 2 och 3 ovan.

4. Med undantag av anmälningar och ansökningar från internationella organisationer som är ackrediterade vid Förenta nationerna skall alla anmälningar till kommittén, alla ansökningar om godkännande av kommittén och alla ansökningar om betalning adresserade till Förenta nationernas generalsekretariats kontor för Irakprogrammet göras genom den behöriga myndigheten i den medlemsstat, där den berörda personen eller enheten eller det berörda organet enligt bilaga I är bosatt respektive etablerad. När det gäller anmälningar, ansökningar och begäran om betalningar beträffande export till Irak skall begäran åtföljas av ett ifyllt exemplar av formuläret 'Notification or Request to Ship Goods to Iraq' i bilaga II.

5. En skriftlig bekräftelse av en behörig myndighet upptagen i förteckningen i bilaga I enligt denna artikel skall vara giltig i hela gemenskapen.

Vid mottagande av ett tillstånd från kommittén eller av en anmälan från kontoret för Irakprogrammet om att en export inte behöver godkännas av kommittén skall de behöriga myndigheter som är upptagna i bilaga I skyndsamt lämna en sådan skriftlig bekräftelse till den berörda personen eller enheten eller till det berörda organet.

De behöriga myndigheterna skall påminna den berörda personen eller enheten eller det berörda organet om att om ett exporttillstånd krävs enligt punkt 2 a eller enligt annan tillämplig gemenskapslagstiftning innebär bekräftelsen inte att personen, enheten eller organet undantas från kravet att lämna in en ansökan om exporttillstånd innan exporten äger rum.

De behöriga myndigheterna skall skriftligen bekräfta en anmälan till kommittén så snart som en sådan anmälan görs.

6. En bekräftelse av ett sådant tillstånd för export eller transitering till Irak eller av en sådan anmälan vilka avses i punkt 5 skall göras på ett formulär motsvarande mallen i bilaga IV och skall utfärdas kostnadsfritt. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen att detta formulär.

Exportören skall lämna in denna bekräftelse till tullmyndigheterna tillsammans med tulldeklarationen.

En översättning av denna bekräftelse till ett officiellt språk i den medlemsstat där deklarationen om exporten lämnas in får krävas från exportören.

7. Om ett sådant skriftligt tillstånd som avses i punkt 2 a utfärdas av en behörig myndighet som finns förtecknad i bilaga I skall det vara giltigt i hela gemenskapen. Det skall göras på ett formulär motsvarande mallen i bilaga V och skall utfärdas kostnadsfritt. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen att detta formulär.

Exportören skall lämna in detta tillstånd till tullmyndigheterna tillsammans med tulldeklarationen.

En översättning av detta tillstånd till ett officiellt språk i den medlemsstat där deklarationen om exporten lämnas in får krävas från exportören.

8. De formulär som avses i punkterna 6 och 7 skall tryckas i enlighet med artikel 12.9 i förordning (EG) nr 3285/94 av den 22 december 1994 om gemensamma importregler(4). I synnerhet skall utformningen av formulären följas exakt och formulären skall ha en gul tryckt guillocherad bakgrund så att varje form av förfalskning med mekaniska eller kemiska medel avslöjas."

3. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

All direkt eller indirekt betalning från det spärrade konto som inrättats av Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet med resolution 986(1995) skall vara avsedd endast för de ändamål som anges i punkt 8 i den resolutionen, vilken återges i bilaga III, och får inte avledas till något annat ändamål."

4. Följande punkt skall läggas till i artikel 6: "Kommissionen skall ges befogenheter att ändra bilaga II för att bringa den i linje med förändringar som kan komma att göras av kommittén."

5. Bilagorna I, II, III, IV och V, som finns i bilagan till denna förordning, skall läggas till i förordning (EG) nr 2465/96.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2002.

På rådets vägnar

P. S. Møller

Ordförande

(1) EGT L 194, 23.7.2002, s. 47.

(2) EGT L 337, 27.12.1996, s. 1.

(3) EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 880/2002 (EGT L 139, 29.5.2002, s. 7).

(4) EGT L 349, 31.12.1994, s. 53. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2474/2000 (EGT L 286, 11.11.2000, s. 1).

BILAGA

"BILAGA I

Förteckning över behöriga myndigheter enligt artikel 2

BELGIEN

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman B - 1040 Bruxelles Tél. 32 2 206 58 11 Fax 32 2 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat B - 1040 Brussel Tel.: 32 2 206 58 11 Fax: 32 2 230 83 22

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø Tel.: 45 35 46 60 00 Fax: 45 35 46 60 01

TYSKLAND

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Postfach 20 01 00 D - 53170 Bonn Tel. 49 228 300 45 00 Fax 49 228 300 45 99 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Referat 214 Postfach 5160 D - 65726 Eschborn Tel. 49 6196 908 0 Fax 49 6196 908 905 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 412 Postfach 18 02 03 D - 60322 Frankfurt a.M. Tel. 49 69 1564 0 Fax 49 69 1564 444

GREKLAND

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 301 03286021, 03286051 Φαξ: 301 03286094, 03286059 E-mail: e3c@dos.gr Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel.: 301 03286021, 03286051 Fax: 301 03286094, 03286059 E-mail: e3c@dos.gr

SPANIEN

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Tel.: 34 91 3493904 Fax: 34 91 3493802 Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Paseo de la Castellana 67 E - 28071 Madrid Tel.: 34 91 5977000 Fax: 34 91 5975357

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Sous-direction du commerce international

Bureau E/2 - Prohibitions, agriculture et protection du consommateur

Cellule embargo

23 bis, rue de l'Université F - 75700 Paris 07 SP Tél. 33 1 44 74 48 93 (ou 96) Fax 33 1 44 74 48 97

IRLAND

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel.: 353 1-6312534 Fax: 353 1-6312562

ITALIEN

Ministero delle Attività Produttive D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35 I - 00144 Roma Dirigente: Tel.: 39 06 59647534 Fax: 39 06 59647506 Collaboratori: Tel.: 39 06 59933295 Fax: 39 06 59932430

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales

Office des licences

BP 113 L - 2011 Luxembourg Tél. 352 478 23 70 Fax 352 46 61 38

NEDERLÄNDERNA

När det gäller jordbruksprodukter

Ministerie van Landbouw Directie Juridische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland tel.: 31 70 378 4481 fax: 31 70 378 6127

När det gäller annan export

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland tel.: 31 50 5239111 fax: 31 50 5260698 e-mailadres: cdiusgs@bart.nl

När det gäller flygningar till Irak

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Luchtvaart Postbus 90771 2509 LT Den Haag Nederland tel.: 31 70 351 7526 fax: 31 70 356 3450

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C/2/2

Außenwirtschaftsadministration

Landstraßer Hauptstrasse 55-57 A - 1030 Wien Tel. 43 1 71100/8327 Fax 43 1 71100/8386

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas, P - 1399-030 Lisboa e-mail: mne_dgam_spm@hotmail.com Tel.: 351 21 3946702 Fax: 351 21 3946073

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tel.: 358 9 16 05 59 00 Fax: 358 9 16 05 57 07

SVERIGE

Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor S - 103 39 Stockholm Tel.: 46 8 405 1000 Fax: 46 8 723 1176

FÖRENADE KUNGARIKET

Sanctions Licensing Unit Department for Trade and Industry (DTI)

Bay 310

4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT United Kingdom Tel.: 44 20 7215 0594 Fax: 44 20 7215 0593

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Commission of the European Communities Directorate-general for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel.: 32 2 295 68 80 Fax: 32 2 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2002197SV.000602.TIF">

>PIC FILE= "L_2002197SV.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002197SV.000801.TIF">

BILAGA III

Paragraph 8 of Resolution 986(1995)

as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2465/96

8. Decides that the funds in the escrow account shall be used to meet the humanitarian needs of the Iraqi population and for the following other purposes, and requests the Secretary-General to use the funds deposited in the escrow account:

a) To finance the export to Iraq, in accordance with the procedures of the Committee established by resolution 661(1990), of medicine, health supplies, foodstuffs, and materials and supplies for essential civilian needs, as referred to in paragraph 20 of resolution 687(1991) provided that:

i) Each export of goods is at the request of the Government of Iraq;

ii) Iraq effectively guarantees their equitable distribution, on the basis of a plan submitted to and approved by the Secretary-General, including a description of the goods to be purchased;

iii) The Secretary-General receives authenticated confirmation that the exported goods concerned have arrived in Iraq;

b) To complement, in view of the exceptional circumstances prevailing in the three Governorates mentioned below, the distribution by the Government of Iraq of goods imported under this resolution, in order to ensure an equitable distribution of humanitarian relief to all segments of the Iraqi population throughout the country, by providing between 130 million and 150 million United States dollars every 90 days to the United Nations Inter-Agency Humanitarian Programme operating within the sovereign territory of Iraq in the three northern Governorates of Dihouk, Arbil and Suleimaniyeh, except that if less than one billion United States dollars worth of petroleum or petroleum products is sold during any 90 day period, the Secretary-General may provide a proportionately smaller amount for this purpose;

c) To transfer to the Compensation Fund the same percentage of the funds deposited in the escrow account as that decided by the Council in paragraph 2 of resolution 705(1991) of 15 August 1991;

d) To meet the costs to the United Nations of the independent inspection agents and the certified public accountants and the activities associated with implementation of this resolution;

e) To meet the current operating costs of the Special Commission, pending subsequent payment in full of the costs of carrying out the tasks authorised by section C of resolution 687(1991);

f) To meet any reasonable expenses, other than expenses payable in Iraq, which are determined by the Committee established by resolution 661(1990) to be directly related to the export by Iraq of petroleum and petroleum products permitted under paragraph 1 above or to the export to Iraq, and activities directly necessary therefor, of the parts and equipment permitted under paragraph 9 below;

g) To make available up to 10 million United States dollars every 90 days from the funds deposited in the escrow account for the payments envisaged under paragraph 6 of resolution 778(1992) of 2 October 1992.

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2002197SV.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2002197SV.001101.TIF">

BILAGA V

>PIC FILE= "L_2002197SV.001202.TIF">

>PIC FILE= "L_2002197SV.001301.TIF">"

Top