EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

32002R1221

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 09/07/2002 s. 0001 - 0005


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002

av den 10 juni 2002

om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen(4) (ENS 95) innehåller en referensram bestående av gemensamma standarder, definitioner, klassifikationer och bokföringsregler för sammanställande av medlemsstaternas räkenskaper för gemenskapens statistikbehov, för att sinsemellan jämförbara resultat skall erhållas från medlemsstaterna.

(2) I Monetära kommitténs rapport om statistiska krav, som godkändes av Ekofinrådet den 18 januari 1999, framhålls att effektiv övervakning och samordning av den ekonomiska politiken är av största vikt för att den Ekonomiska och monetära unionen och den inre marknaden skall kunna fungera, och att detta kräver ett omfattande statistiksystem som förser beslutsfattarna med nödvändigt beslutsunderlag. I rapporten betonades också att hög prioritet bör ges till kortfristig statistik över medlemsstaternas offentliga finanser, i synnerhet de som deltar i Ekonomiska och monetära unionen, samt att målet var en sammanställning av förenklade kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn som är resultatet av en gradvis utökning av statistiken.

(3) Det är lämpligt att definiera förenklade kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn med utgångspunkt i förteckningen över ENS 95-kategorier av offentliga utgifter och inkomster såsom de definieras i kommissionens förordning (EG) nr 1500/2000 av den 10 juli 2000 om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 när det gäller offentliga utgifter och inkomster(5).

(4) I samband med den stegvisa utökningen av statistiken prioriterades skatter, faktiska sociala avgifter och sociala förmåner andra än in natura, eftersom detta är tillförlitliga indikatorer på tendenser i de offentliga finanserna som redan snabbt finns tillgängliga (första steget).

(5) Överföringen av denna första uppsättning kategorier på kvartalsbasis från juni 2000 från alla medlemsstater fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 264/2000 av den 3 februari 2000 om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 på kortfristig statistik över offentliga finanser(6).

(6) Det är nödvändigt att komplettera detta första steg med ytterligare en uppsättning kategorier för att få en fullständig förteckning över de kategorier som utgör offentliga utgifter och inkomster.

(7) Tillförlitligheten av de kvartalsuppgifter som innehåller årsuppgifter och som kommer att rapporteras enligt denna förordning bör utvärderas. En rapport om kvaliteten på kvartalsuppgifterna bör därför utarbetas före utgången av 2005.

(8) I artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 2223/96 fastställs under vilka förutsättningar kommissionen får anta sådana ändringar av metoden i ENS 95 som har till syfte att klargöra och förbättra innehållet. Sammanställningen av kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn kommer att kräva ytterligare resurser i medlemsstaterna. Överföringen av dessa uppgifter till kommissionen kan därför inte fastställas i ett kommissionsbeslut.

(9) Kommittén för det statistiska programmet, som inrättas genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(7), och kommittén för valuta-, finans- och betalnings-balansstatistik, som inrättas genom rådets beslut 91/115/EEG(8), har konsulterats i enlighet med artikel 3 i dessa beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att definiera innehållet i kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn och att fastställa förteckningen över de ENS 95-kategorier som skall rapporteras av medlemsstaterna från den 30 juni 2002 samt att ange huvuddragen hos dessa kategorier.

Artikel 2

Innehållet i kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn

Innehållet i kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn fastställs i bilagan med utgångspunkt i förteckningen över de ENS 95-kategorier som utgör offentliga inkomster och utgifter.

Artikel 3

Kategorier som berörs av rapporteringen av kvartalsuppgifter

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) rapportera kvartalsuppgifter för de kategorier eller grupper av kategorier som ingår i förteckningen i bilagan, med undantag för de kategorier där uppgifter skall överföras i enlighet med förordning (EG) nr 264/2000.

2. Kvartalsuppgifter skall rapporteras för följande kategorier (eller grupper av kategorier) avseende offentliga utgifter och inkomster:

a) På utgiftssidan:

- Insatsförbrukning (P.2)

- Bruttoinvestering + anskaffning minus avyttring av icke finansiella icke producerade tillgångar (P.5 + K.2)

- Fast bruttoinvestering (P.51)

- Löner och kollektiva avgifter (D.1)

- Övriga produktionsskatter (D.29)

- Subventioner, utbetalda (D.3)

- Kapitalinkomst (D.4)

- Ränta (D.41)

- Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. (D.5)

- Sociala naturaförmåner avseende utgifter för produkter som levereras till hushållen via marknadsproducenter (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- Andra löpande transfereringar (D.7)

- Justeringar för ändring i hushållens nettofordran på pensionsreserver (D.8)

- Kapitalskatter + investeringsbidrag + andra kapitaltransfereringar, utbetalda (D.91 + D.92 + D.99)

b) På inkomstsidan:

- Marknadsproduktion + produktion för egen slutlig användning + försäljningsinkomster för övrig icke marknadsproduktion (P.11 + P.12 + P.131)

- Övriga produktionssubventioner, erhållna (D.39)

- Kapitalinkomst (D.4)

- Tillräknade sociala avgifter (D.612)

- Andra löpande transfereringar (D.7)

- Investeringsbidrag + andra kapitaltransfereringar, erhållna (D.92 + D.99)

3. Transaktionerna D.41, D.7, D.92 och D.99 är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Artikel 4

Sammanställning av kvartalsuppgifter: källor och metoder

1. Kvartalsuppgifter som gäller det första kvartalet 2001 och därefter skall sammanställas i enlighet med följande regler:

a) Kvartalsuppgifter skall i möjligaste mån bygga på direkta uppgifter från grundkällor i syfte att för varje kvartal minimera skillnaderna mellan den första skattningen och de slutliga uppgifterna.

b) Direkta uppgifter skall kompletteras täckningsmässigt, där så krävs, och även begreppsmässigt, så att kvartalsuppgifterna överensstämmer med begreppen i ENS 95.

c) Kvartalsuppgifter och motsvarande årsuppgifter skall vara konsistenta.

2. Kvartalsuppgifter gällande det första kvartalet 1999 och till och med det fjärde kvartalet 2000 skall sammanställas med hjälp av källor och metoder som säkerställer överensstämmelsen mellan kvartalsuppgifterna och motsvarande årsuppgifter.

Artikel 5

Tidtabell för rapporteringen av kvartalsuppgifter

1. De kvartalsuppgifter som avses i artikel 3 skall rapporteras till kommissionen (Eurostat) senast tre månader efter det kvartal som uppgifterna avser.

Eventuella revideringar av kvartalsuppgifterna avseende tidigare kvartal skall rapporteras samtidigt.

2. Den första rapporteringen av kvartalsuppgifterna skall avse uppgifter för det första kvartalet 2002. Medlemsstaterna skall lämna dessa uppgifter senast den 30 juni 2002.

Kommissionen får dock bevilja undantag under högst ett år i fråga om datumet för den första rapporteringen av kvartalsuppgifterna för det första kvartalet 2002 och därefter, om det krävs stora ändringar av det nationella statistiksystemet.

Artikel 6

Rapportering av retroaktiva uppgifter

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) rapportera kvartalsvisa retroaktiva uppgifter för de kategorier som avses i artikel 3 med början det första kvartalet 1999.

2. De kvartalsuppgifter som avser första kvartalet 1999 till och med fjärde kvartalet 2001 skall rapporteras till kommissionen (Eurostat) senast den 30 juni 2002.

Kommissionen får dock bevilja undantag under högst ett år i fråga om datumet för den första rapporteringen av kvartalsuppgifterna för det första kvartalet 1999 och därefter, om det krävs stora ändringar av det nationella statistiksystemet.

Artikel 7

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall förse kommissionen (Eurostat) med en redogörelse för de källor och metoder som används för att sammanställa de kvartalsuppgifter som avses i artikel 3 (inledande redogörelse) samtidigt som de för första gången rapporterar kvartalsuppgifter enligt tidtabellen i artikel 5.2.

2. Alla ändringar av den inledande redogörelsen för de källor och metoder som används för att sammanställa kvartalsuppgifterna skall lämnas till kommissionen (Eurostat) samtidigt som de reviderade uppgifterna rapporteras.

3. Kommissionen (Eurostat) skall hålla kommittén för det statistiska programmet och kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik underrättad om de källor och metoder som varje enskild medlemsstat använder.

Artikel 8

Rapport

På grundval av de uppgifter som rapporterats för de i artikel 3 angivna kategorierna och efter samråd med Kommittén för det statistiska programmet, skall kommissionen (Eurostat) senast den 31 december 2005 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av tillförlitligheten i de kvartalsuppgifter som medlemsstaterna rapporterar.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1. De medlemsstater som under den övergångsperiod som anges i punkt 4 inte är i stånd att rapportera kvartalsuppgifter från och med det första kvartalet 2001, enligt de källor och metoder som anges i artikel 4.1 och enligt den tidtabell som anges i artikel 5.1, skall tillämpa punkt 2 i den här artikeln.

2. De medlemsstater som avses i punkt 1 skall till kommissionen (Eurostat) rapportera sina "bästa kvartalsskattningar" (som omfattar alla nya uppgifter som blir tillgängliga i samband med arbetet att utveckla ett förbättrat system för kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn) enligt den tidtabell som anges i artikel 5.1.

De skall samtidigt ange vilka åtgärder som återstår att vidta för att de skall kunna använda de källor och metoder som anges i artikel 4.1.

3. Under den övergångsperiod som fastställs i punkt 4 skall kommissionen (Eurostat) granska vad medlemsstaterna gjort för att fullständigt kunna följa bestämmelserna i artikel 4.1.

4. Övergångsperioden skall inledas den dag då den första rapportering som avses i artikel 5.2 görs och skall avslutas senast den 31 mars 2005.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 juni 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

J. Piqué I Camps

Ordförande

(1) EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 300.

(2) EGT C 131, 3.5.2001, s. 6.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 3 juli 2001 (EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 33) och rådets beslut av den 7 maj 2002.

(4) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 359/2002 (EGT L 58, 28.2.2002, s. 1).

(5) EGT L 172, 12.7.2000, s. 3.

(6) EGT L 29, 4.2.2000, s. 4.

(7) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8) EGT L 59, 6.3.1991, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 96/174/EG (EGT L 51, 1.3.1996, s. 48).

BILAGA

INNEHÅLLET I DE KVARTALSVISA KONTONA FÖR ICKE-FINANSIELLA TRANSAKTIONER FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn definieras med utgångspunkt i förteckningen över offentliga inkomster och utgifter i kommissionens förordning (EG) nr 1500/2000.

Offentliga utgifter omfattar de ENS 95-kategorier som redovisas på användningssidan eller under förändringar i tillgångar eller under förändringar i skulder och nettoförmögenhet i kontosystemet för den offentliga sektorn, med undantag för D.3 som redovisas på tillgångssidan i kontona för den offentliga sektorn.

Offentliga inkomster omfattar de ENS 95-kategorier som redovisas på tillgångssidan eller under förändringar i skulder och nettoförmögenhet i systemet för icke-finansiella konton för den offentliga sektorn, med undantag för D.39 som redovisas på användningssidan i kontona för den offentliga sektorn.

Per definition är skillnaden mellan offentliga inkomster och offentliga utgifter, såsom de definieras ovan, den offentliga sektorns nettoutlåning (+) eller nettoupplåning (-).

Transaktionerna D.41, D.7, D.92 och D.99 är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

I tabellen nedan visas de ENS 95-kategorier som utgör offentliga inkomster och utgifter. Kategorier skrivna med kursiv stil skall redan rapporteras för varje kvartal i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 264/2000.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top