EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0891

Kommissionens förordning (EG) nr 891/2002 av den 29 maj 2002 om fastställande av vissa riktkvantiteter och högsta individuella kvantiteter för utfärdande av licenser för import av bananer till gemenskapen under tredje kvartalet 2002 inom ramen för tullkvoterna

OJ L 140, 30.5.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/891/oj

32002R0891

Kommissionens förordning (EG) nr 891/2002 av den 29 maj 2002 om fastställande av vissa riktkvantiteter och högsta individuella kvantiteter för utfärdande av licenser för import av bananer till gemenskapen under tredje kvartalet 2002 inom ramen för tullkvoterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 30/05/2002 s. 0008 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 891/2002

av den 29 maj 2002

om fastställande av vissa riktkvantiteter och högsta individuella kvantiteter för utfärdande av licenser för import av bananer till gemenskapen under tredje kvartalet 2002 inom ramen för tullkvoterna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2587/2001(2), särskilt artikel 20 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 14.1 i kommissionens förordning (EG) nr 896/2001 av den 7 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 när det gäller importsystemet för bananer i gemenskapen(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 349/2002(4), får det för de tre första kvartalen fastställas en preliminär kvantitet för utfärdandet av importlicenser, uttryckt som en fast procentsats av de kvantiteter som är tillgängliga för varje tullkvot.

(2) Uppgifterna, dels om de kvantiteter bananer som saluförts i gemenskapen under 2001, särskilt den faktiska importen under tredje kvartalet, dels i prognoser för försörjningen och konsumtionen på gemenskapens marknad under tredje kvartalet 2002, visar att det bör fastställas riktkvantiteter för tullkvoterna A, B och C för att uppnå en tillfredsställande försörjning i hela gemenskapen och för att trygga fortsatta handelsflöden mellan produktions- och saluföringsledet.

(3) Mot bakgrund av samma uppgifter bör det vid tillämpningen av artikel 14.2 i förordning (EG) nr 896/2001 fastställas för vilken högsta kvantitet som varje aktör får ansöka om licens för tredje kvartalet 2002.

(4) Eftersom bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas innan perioden för inlämnande av ansökningar om licenser avseende tredje kvartalet 2002 inleds, bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den preliminära kvantitet som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 896/2001 för import av bananer inom ramen för de tullkvoter som föreskrivs i artikel 18 i förordning (EEG) nr 404/93 skall för tredje kvartalet 2002 inom tullkvoterna A/B och C vara 23 % av de kvantiteter som är tillgängliga för traditionella och icke-traditionella aktörer.

Artikel 2

Den tillåtna kvantitet som avses i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 896/2001 för import av bananer inom ramen för de tullkvoter som föreskrivs i artikel 18 i förordning (EEG) nr 404/93 skall för tredje kvartalet 2002 inom tullkvoterna A/B och C för traditionella aktörer vara 23 % av den referenskvantitet som fastställts i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 896/2001, och inom tullkvoterna A/B och C för icke-traditionella aktörer vara 23 % av den kvantitet som fastställts och meddelats aktören i enlighet med artikel 9.3 i förordning (EG) nr 896/2001.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 345, 29.12.2001, s. 13.

(3) EGT L 126, 8.5.2001, s. 6.

(4) EGT L 55, 26.2.2002, s. 17.

Top