EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0883

Kommissionens förordning (EG) nr 883/2002 av den 28 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 och om höjning till 2500093 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

OJ L 139, 29.5.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/883/oj

32002R0883

Kommissionens förordning (EG) nr 883/2002 av den 28 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 och om höjning till 2500093 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 29/05/2002 s. 0024 - 0025


Kommissionens förordning (EG) nr 883/2002

av den 28 maj 2002

om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 och om höjning till 2500093 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000(4), fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan.

(2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2001(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2482/2001(6), inleddes en stående anbudsinfordran för export av 2000316 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet. Tyskland underrättade kommissionen om dess interventionsorgans avsikt att öka den mängd som omfattas av stående anbudsinfordran för export med 499777 ton. Den totala mängden korn som innehas av det tyska interventionsorganet för vilken en stående anbudsinfordran för export har inletts bör därför ökas till 2500093 ton.

(3) Denna ökning av anbudsinfordran nödvändiggör an ändring av förteckningen över områden och mängder på lager. Bilaga I till förordning (EG) nr 668/2001 måste därför ändras.

(4) Det är nödvändigt att senarelägga den sista delanbudsinfordran inom ramen för anbudsinfordran enligt kommissionens förordning (EG) nr 668/2001.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 668/2001 skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Anbudsinfordran skall omfatta högst 2500093 ton korn som skall exporteras till tredje land med undantag av Förenta staterna, Kanada och Mexiko.

2. Lagringsorterna för 2500093 ton korn anges i bilaga I till denna förordning."

2. Artikel 5.3 skall ersättas med följande. "3. Tidsfristen för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 22 maj 2003 kl. 9.00 (lokal tid i Bryssel)."

3. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EGT L 187, 26.7.2000, s. 24.

(5) EGT L 93, 3.4.2001, s. 20.

(6) EGT L 335, 19.12.2001, s. 3.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>"

Top