EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0473

Kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av bilagorna I, II och VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel och om närmare bestämmelser för överföringen av uppgifter om användningen av kopparföreningar

EGT L 75, 16.3.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/473/oj

32002R0473

Kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av bilagorna I, II och VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel och om närmare bestämmelser för överföringen av uppgifter om användningen av kopparföreningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 075 , 16/03/2002 s. 0021 - 0024


Kommissionens förordning (EG) nr 473/2002

av den 15 mars 2002

om ändring av bilagorna I, II och VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel och om närmare bestämmelser för överföringen av uppgifter om användningen av kopparföreningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001(2), särskilt artikel 13 första och andra strecksatserna i denna, och

av följande skäl:

(1) Det är nödvändigt att närmare precisera den tidpunkt då en övergångsperiod principiellt börjar och att ange de villkor som skall vara uppfyllda för att en period före övergångsperiodens början retroaktivt kan godkännas som en del av denna.

(2) Vid exceptionella omständigheter, till exempel vid utbrott av smittsamma sjukdomar, oavsiktlig förorening eller naturfenomen, kan det vara svårt för djuruppfödare att skaffa foder av ekologiskt ursprung och den behöriga myndigheten i medlemsstaten bör bevilja ett tillstånd, tillfälligt och i begränsad omfattning, för användning av foder som inte kommer från ekologiskt jordbruk.

(3) Enligt bilaga II A om gödselmedel och markberedningsmedel får komposterat hushållsavfall användas endast under en övergångsperiod som löper ut den 31 mars 2002. Användningen av komposterat hushållsavfall fyller ett verkligt behov i vissa medlemsstater och produkten är strängt reglerad när det gäller avfallets ursprung, systemet för insamling vilket måste ha godkänts av medlemsstaten, och den högsta halten tungmetaller, utan att detta hindrar tillämpningen av andra krav gällande användningen av denna produkt generellt i jordbruket. Dessa krav kan behöva granskas på nytt inom ramen för ny allmän lagstiftning om hushållsavfall. Det nu gällande tillståndet kan därför förlängas med en begränsad period på fyra år.

(4) Pyretroider (deltametrin och lambdacyhalotrin) används inom ekologiskt jordbruk enbart i fällor och användningen uppfyller följaktligen villkoren i artikel 7.1 i förordning 2092/91. Det har framkommit att användning av dessa ämnen fyller ett verkligt behov för odling av vissa grödor. Användningen av ämnena bör tillåtas på obestämd tid.

(5) Tyskland har begärt att järn(III)fosfat skall upptas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 så att denna produkt kan användas som medel mot sniglar i ekologiskt jordbruk. Efter granskning av begäran konstaterades det att villkoren i artikel 7.1 i ovan nämnda förordning är uppfyllda. Dessutom gjordes nyligen en bedömning av järn(III)fosfat inom ramen för rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), senast ändrad genom kommissionens direktiv 2002/18/EG(4), när det gäller uppfyllande av kriterier som rör människors hälsa och miljön. Denna produkt bör följaktligen läggas till i bilaga II B.

(6) Det är tillåtet att använda metaldehyd som medel mot sniglar i ekologiskt jordbruk under en period som löper ut den 31 mars 2002. Denna period bör förlängas med en begränsad övergångsperiod på fyra år vilket skulle göra det möjligt att ersätta metaldehyd som medel mot sniglar med järn(III)fosfat i medlemsstaterna.

(7) Användningen av koppar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, (tribasisk) kopparsulfat eller kopparoxid och användningen av mineraloljor som medel mot svamp anses som traditionella metoder inom ekologiskt jordbruk och i överensstämmelse med artikel 7.1a i förordning (EEG) nr 2092/91. Det har visat sig att dessa ämnen för närvarande är nödvändiga för odling av flera grödor och att det endast genom ökat forskningsarbete kommer att bli möjligt att på medellång eller lång sikt hitta lämpliga alternativa lösningar. Därför bör dessa ämnen i nuläget tillåtas. Detta tillstånd kommer att granskas på nytt mot bakgrund av ny utveckling och nya rön när det gäller tillgängliga alternativ.

(8) Användningen av koppar i ovan nämnda former kan få konsekvenser på lång sikt på grund av att den ackumuleras i jorden, vilket inte förefaller förenligt med det ekologiska jordbrukets målsättning om ett miljövänligt jordbruk. Följaktligen bör villkoren för användningen begränsas genom att det fastställs ett tak för användningen, uttryckt i kilo koppar per hektar och år. Denna gräns bör inledningsvis ligga på 8 kg per hektar och efter en övergångsperiod på fyra år minskas till 6 kg koppar per hektar, såvida det inte visar sig att en sådan lägre gräns inte får avsedd verkan för vissa grödor. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att använda denna gräns som ett medelvärde under en femårsperiod. De medlemsstater som använder denna möjlighet bör rapportera hur denna åtgärd genomförs och hur stora mängder som faktiskt används så att systemet vid behov kan ses över.

(9) Förlängningen av användningen av växtskyddsmedel inom ramen för denna förordning hindrar inte tillämpningen av de beslut som fattas beträffande användningen av dessa produkter inom jordbruket i allmänhet inom ramen för det granskningsprogram som föreskrivs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG. Kommissionen har lämnat in den rapport som föreskrivs i artikel 8.2 till rådet och Europaparlamentet för granskning. De tidsfrister som fastställs i denna förordning kommer omedelbart att ses över om behov föreligger mot bakgrund av slutsatserna från granskningen av rapporten.

(10) Enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 2092/91 får det vid märkning av och reklam för en produkt bara hänvisas till ekologisk produktion under förutsättning att produkten eller dess ingredienser av jordbruksursprung inte behandlats med andra ämnen än de som anges i bilaga VI B. Natriumhydroxid finns upptagen i denna bilaga i samband med produktion av rapsolja (Brassica spp.) men endast för en period som löper ut den 31 mars 2002. Det har visat sig att användningen av detta ämne fyller ett verkligt behov för produktionen av vissa typer av ekologisk rapsolja som används i livsmedel. Denna produkt bör därför tillåtas på obestämd tid.

(11) I kommissionens förordning (EEG) nr 207/93(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2020/2000(6), definieras innehållet i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 och villkoren för genomförandet av artikel 5.4 i den förordningen fastställs. Medlemsstaterna har ansökt om att djurtarmar skall införas i bilaga VI C. Det har efter granskning fastställts att ansökan om införande av djurtarmar uppfyller kraven i artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 och i artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 207/93.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och VI i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Om en medlemsstat beslutar tillämpa undantaget för de högsta halter för kopparföreningar som föreskrivs i bilaga II B till förordning (EEG) nr 2092/91 skall följande uppgifter lämnas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna

- före den 30 juni 2002: Information om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra denna bestämmelse och för att säkerställa att den genomförs korrekt, särskilt på enskilda jordbruksföretag.

- före den 31 december 2004: En rapport om genomförandet och resultatet av dessa åtgärder, särskilt hur stora mängder som faktiskt har använts under varje odlingsperiod sedan denna bestämmelse trädde i kraft.

Vid behov skall kommissionen vidta lämpliga åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medlemsstaterna får emellertid fortsätta att tillämpa de bestämmelser i punkt 1 i bilaga I A till förordning (EEG) nr 2092/91 som gällde innan denna förordning trädde i kraft

- för jordlotter för vilka omställningsperiod började före den 31 december 2002, och

- för alla jordlotter som ingår i en omställningsplan (högst fem år) som de behöriga myndigheterna har godkänt och som inleddes före den 1 september 2002. Detta undantag gäller inte jordlotter som lagts till planen efter det att den ursprungligen godkändes.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 337, 20.12.2001, s. 9.

(3) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4) EGT L 55, 26.2.2002, s. 29.

(5) EGT L 25, 2.2.1993, s. 5.

(6) EGT L 241, 26.9.2000, s. 39.

BILAGA

1. Bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

1.1 I bilaga I skall punkt 1 under rubriken A. "Växter och vegetabiliska produkter" ersättas med följande: "1.1 De principer som anges i artikel 6.1 a, b och d och som särskilt tas upp i denna bilaga skall normalt ha tillämpats på odlingslotterna under en omställningsperiod om minst två år före sådd eller, i fråga om vall och betesmark, minst två år innan de används som foder från ekologiskt jordbruk, eller, i fråga om annan flerårig gröda än vall och betesmark, minst tre år före första skörden av produkter av det slag som avses i artikel 1.1 a. Omställningsperioden inleds tidigast det datum då producenten anmäler sin verksamhet i enlighet med artikel 8 och ställer sin verksamhet under det kontrollsystem som avses i artikel 9.

1.2 Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får emellertid med den behöriga myndighetens godkännande fatta beslut om att retroaktivt godkänna att tidigare perioder räknas in i omställningsperioden under vilka

a) jordlotterna var en del av ett program som genomförts genom tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven(1) eller genom tillämpning av kapitel VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(2), eller inom ramen för annat officiellt program under förutsättning att programmen i fråga ger garantier för att produkter som inte finns angivna i bilaga II del A och B inte använts på jordlotterna, eller

b) jordlotterna var natur- eller jordbruksmark som inte behandlades med produkter som inte finns angivna i bilaga II del A och B. Denna period kan beaktas retroaktivt endast på villkor att tillräckliga bevis har lämnats in till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet så att detta kan förvissa sig om att kraven uppfyllts under minst tre år.

1.3 Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får med den behöriga myndighetens godkännande besluta att omställningsperioden i vissa fall förlängs utöver den period som anges i punkt 1.1, med hänsyn till jordlottens tidigare användning.

1.4 För jordlotter där omställning till ekologisk produktion redan har skett eller höll på att ske och som utsätts för behandling med en produkt som inte finns angiven i bilaga II får medlemsstaten förkorta övergångsperioden till en period som är kortare än den period som fastställs i punkt 1.1 i följande två fall:

a) Jordlotter som behandlats med en produkt som inte finns angiven i bilaga II B inom ramen för sådan sjukdoms- eller parasitbekämpning som medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk på sitt territorium eller på vissa delar av detta beträffande produktion av viss gröda.

b) Jordlotter som behandlats med en produkt som inte finns angiven i bilaga II del A eller B inom ramen för vetenskapliga försök som godkänts av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Omställningsperiodens längd skall i sådana fall fastställas med hänsyn till följande faktorer:

- Nedbrytningen av växtskyddsmedlet i fråga skall ge garantier för att det vid utgången av övergångsperioden endast återstår en obetydlig mängd rester i jorden och, om det rör sig om en flerårig gröda, i växten.

- Den skörd som följer efter behandlingen får inte säljas med hänvisning till ekologisk produktion.

- Den berörda medlemsstaten skall meddela övriga medlemsstater och kommissionen sitt beslut angående den obligatoriska behandlingen."

1.2 Del B. "Djur och animalieprodukter från följande arter: nötkreatur (inklusive bubalus- och bisonarter), svin, får, getter, hästdjur och fjäderfä" skall ändras enligt följande:

1.2.1 Punkt 4.9 skall ersättas med följande: "Om produktionen av foder går förlorad eller om restriktioner införs, särskilt på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, förorening med giftiga ämnen eller till följd av bränder, kan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna genom undantag från punkt 4.8 under en begränsad period och för ett särskilt område tillåta en högre procentandel konventionellt foder, när ett sådant undantag är befogat. Efter den behöriga myndighetens godkännande skall kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillämpa detta undantag på enskilda jordbruksföretag. Medlemsstaterna skall informera varandra och kommissionen om de undantag de har medgivit."

1.2.2 I punkt 7.4 skall "uteslutande" läggas till efter "samarbete".

2. Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

2.1 Del A. "Gödningsmedel och markberedningsmedel" skall ändras på följande sätt: I tabellen skall datumet "den 31 mars 2002" gällande användningen av komposterat eller fermenterat hushållsavfall ersättas med "den 31 mars 2006".

2.2 Del B. "Bekämpningsmedel" skall ändras på följande sätt:

2.2.1 I tabell III. "Ämnen som får användas endast i fällor och/eller dispenserer" skall begränsningen av användningen av pyretroider under en period som löper ut den 31 mars 2002 utgå.

2.2.2 I tabell III. "Ämnen som endast får användas i fällor och/eller dispenserer" skall datumet "den 31 mars 2002" gällande metaldehyd ersättas med "den 31 mars 2006".

2.2.3 I tabell IV. "Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk" skall bestämmelserna om koppar ersättas med följande bestämmelser: >Plats för tabell>

2.2.4 I tabell IV. "Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk", skall begränsningen av användningen av mineraloljor till en period som löper ut den 31 mars 2002 utgå.

2.3 En tabell IIIa "Preparat att sprida på marken mellan odlade plantor" med följande text skall läggas till.

">Plats för tabell>"

3. Bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

3.1 Del B. "Processhjälpmedel och andra produkter som får användas för förädling av sådana ekologiskt framställda ingredienser av jordbruksursprung som avses i artikel 5.3 d och artikel 5.5a e i förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt: Begränsningen av användningen av natriumhydroxid till en period som löper ut den 31 mars 2002 skall utgå".

3.2 I del C. "Ingredienser av jordbruksursprung som avses i artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 och som inte producerats ekologiskt" skall följande läggas till i punkt C3: "Djurtarmar, endast till och med den 1 april 2004".

(1) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

Top