EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0310

Rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

OJ L 50, 21.2.2002, p. 4–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/310/oj

32002R0310

Rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 050 , 21/02/2002 s. 0004 - 0012


Rådets förordning (EG) nr 310/2002

av den 18 februari 2002

om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2002/145/GUSP av den 18 februari 2002 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet har uttryckt allvarlig oro över situationen i Zimbabwe, särskilt den senaste tidens upptrappning av våldet och hotelserna mot den politiska oppositionen samt trakasserierna gentemot den fria pressen. Rådet har noterat att Zimbabwes regering inte har vidtagit några effektiva åtgärder för att förbättra läget, vilket Europeiska rådet i Laeken uppmanade till i december i fjol.

(2) Rådet har bedömt att den zimbabwiska regeringen fortsätter att delta i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt åsiktsfriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten. Så länge som dessa kränkningar äger rum anser rådet det därför nödvändigt att restriktiva åtgärder genomförs mot Zimbabwes regering och mot personer som bär ett stort ansvar för sådana kränkningar.

(3) I gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP föreskrivs därför att vissa restriktiva åtgärder kommer att vidtas mot Zimbabwe, i synnerhet spärrande av penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som tillhör enskilda medlemmar i regeringen och fysiska eller juridiska personer som är associerade med dem samt förbud mot export av utrustning som kan användas för förtryck, och förbud mot teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet.

(4) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och det är därför, särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, nödvändigt med gemenskapslagstiftning för att genomföra dem vad beträffar gemenskapens territorium. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

1. penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta, oberoende av hur de anskaffats, samt rättsliga handlingar och instrument av alla slag, även i elektronisk eller digital form, som utgör bevis på äganderätt till eller intresse i sådana tillgångar, inbegripet men inte begränsat till bankkrediter, resecheckar, bankcheckar, postanvisningar, aktier och andelar, värdepapper, obligationer, växlar och remburser,

2. spärrande av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

Artikel 2

1. Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som tillhör enskilda medlemmar i Zimbabwes regering och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem och som återfinns i förteckningen i bilaga I, skall spärras.

2. Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som återfinns i förteckningen i bilaga I.

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget, skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som spärrats i enlighet med artikel 2 till de i bilaga III angivna behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller befinner sig, och till kommissionen.

I synnerhet skall uppgifter lämnas rörande penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som under de sex månader som närmast föregår denna förordnings ikraftträdande ägs eller kontrolleras av personer som återfinns i förteckningen i bilaga I.

b) samarbeta med de i bilaga III angivna behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 4

Artikel 2 skall inte tillämpas på

a) krediteringar till spärrade konton, förutsatt att även de krediterade beloppen spärras,

b) användning av spärrade tillgångar för

- grundläggande mänskliga behov avseende en fysisk person som finns angiven i bilaga I, såsom betalning av livsmedel, läkemedel, hyra eller amortering avseende familjens bostad samt arvoden och avgifter för läkarvård av familjemedlemmar, vilka skall tillgodoses inom gemenskapen,

- betalning av skatter, obligatoriska försäkringspremier samt avgifter för allmännyttiga tjänster såsom gas, vatten, el och telekommunikation, vilka skall betalas inom gemenskapen, och

- -betalning av kontoavgifter till ett finansinstitut inom gemenskapen.

Kommissionen skall underrättas om alla betalningar enligt denna artikel och om bindande bevisning för att de angivna villkoren och syftena uppfylls. Sådan bevisning skall hållas tillgänglig i minst fem år för behöriga myndigheters kontroll.

Artikel 5

1. Trots bestämmelserna i artikel 2 och i syfte att skydda gemenskapens intressen, vilka inbegriper dess medborgares och de i gemenskapen bosattas intressen, får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge särskilda tillstånd att

- häva spärrandet av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller andra ekonomiska resurser,

- göra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller andra ekonomiska resurser tillgängliga för en person, en enhet eller ett organ som återfinns i den förteckning som avses i artikel 2.2,

efter att ha hört övriga medlemsstater och kommissionen i enlighet med punkt 2.

2. En behörig myndighet som tar emot en begäran om tillstånd enligt punkt 1 skall till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen, i enlighet med bilaga III, anmäla på vilka grunder den har för avsikt att antingen vägra denna begäran eller ge ett särskilt tillstånd.

Den behöriga myndighet som har för avsikt att ge ett särskilt tillstånd skall vederbörligen beakta synpunkter som inkommer inom två veckor från övriga medlemsstater och kommissionen.

Artikel 6

Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vid utövandet av den offentliga makten skall det vara förbjudet att tillhandahålla Zimbabwe teknisk utbildning eller tekniskt stöd avseende leverans, tillverkning, underhåll eller användning av krigsmateriel och all annan tillhörande materiel, inbegripet vapen och ammunition, militära fordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till sådan materiel.

Artikel 7

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt sälja, leverera, exportera eller transportera, direkt eller indirekt, sådan utrustning som kan användas för inre förtryck och som förtecknas i bilaga II till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Zimbabwe eller för affärsverksamhet som drivs i eller från Zimbabwes territorium.

2. Punkt 1 skall inte gälla leveranser av icke-dödlig militär utrustning avsedd enbart för humanitärt bruk eller som skydd samt hithörande tekniskt bistånd eller teknisk utbildning och skall heller inte gälla skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Zimbabwe av Förenta nationernas personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

Artikel 8

Kommissionen skall bemyndigas att ändra

- bilaga I på grundval av beslut som gäller bilagan till gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP, och

- bilaga III på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 9

Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i sådan besläktad verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner eller sådan verksamhet som avses i artiklarna 2, 6 och 7 eller att kringgå bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt uppgifter om överträdelser, problem med genomförandet och domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 11

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Sådana påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 12

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

- på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat, och

- på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den dagen under en tolvmånadersperiod, som kan förlängas.

Den skall ses över fortlöpande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

BILAGA I

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 2

>Plats för tabell>

BILAGA II

Utrustning som kan användas för inre förtryck och som avses i artikel 7

Denna förteckning omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad eller anpassad för militär användning och som omfattas av det vapenembargo som bekräftas genom gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP.

Skottsäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar samt särskilt konstruerade komponenter till dessa.

Särskilt utformad fingeravtrycksutrustning.

Reglerbara sökljus.

Skottsäkert byggnadsmaterial.

Jaktknivar.

Särskilt utformad utrustning för tillverkning av hagelgevär.

Utrustning för manuell laddning av ammunition.

Apparater för avlyssning av kommunikation.

Optiska halvledardetektorer.

Bildförstärkarrör.

Teleskopsikten för vapen.

Skjutvapen med slätt lopp och tillhörande ammunition, andra än sådana som särskilt utformats för militärt bruk, och särskilt konstruerade komponenter till dessa, med undantag för följande:

1. Signalpistoler.

2. Luftgevär eller patrongevär för användning i industrin eller för human bedövning av djur.

Simulatorer för utbildning i vapenbruk och särskilt konstruerade eller anpassade komponenter eller tillbehör till dessa.

Bomber och granater, andra än sådana som är särskilt konstruerade för militärt bruk, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

Skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

Allhjulsdrivna nyttofordon som kan användas för terrängkörning och som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material, och profilpansar för sådana fordon.

Vattenkanoner och särskilt konstruerade eller anpassade komponenter till dessa.

Fordon utrustade med vattenkanon.

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras för att stöta bort angripare, och för detta ändamål särskilt konstruerade eller anpassade komponenter till dessa.

Akustisk utrustning som av tillverkaren eller leverantören betecknas som lämplig för upploppskontroll, och särskilt konstruerade komponenter till denna.

Benfängsel, kedjor för att binda flera personer, fotbojor och elektriska bälten, särskilt konstruerade för att hålla fast människor, utom följande:

- Handfängsel för vilka det maximala totala måttet inbegripet kedjan inte överskrider 240 mm i låst tillstånd.

Bärbar utrustning konstruerad eller anpassad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av en oskadliggörande substans (såsom tårgas eller pepparsprej), och särskilt konstruerade komponenter till denna.

Bärbar utrustning konstruerad eller anpassad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av elstötar (inbegripet elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler, elpilsgevär [tasers]) och för detta ändamål särskilt konstruerade eller anpassade komponenter till denna.

Elektronisk utrustning som kan spåra dolda sprängämnen och särskilt konstruerade komponenter till denna, utom följande:

- Inspektionsutrustning för TV eller röntgen.

Elektronisk störningsutrustning särskilt konstruerad för att förhindra detonering av provisoriska spränganordningar med radiofjärrkontroll samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter till denna.

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter till denna, utom följande:

- Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

Utrustning och anordningar som är konstruerade för bortskaffande av spränganordningar, med undantag för följande:

1. Tryckfiltar.

2. Behållare konstruerade för föremål som är eller misstänks vara provisoriska spränganordningar.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör eller halvledarsensorer till denna.

Särskilt konstruerad programvara samt teknik som krävs för all utrustning i förteckningen.

Rätlinjiga sprängladdningar.

Följande sprängämnen och liknande ämnen:

- Amatol.

- Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

- Nitroglykol.

- Pentyl (PETN).

- Picrinklorid.

- Tetryl.

- 2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

Särskilt konstruerad programvara samt teknik som krävs för all utrustning i förteckningen.

BILAGA III

Förteckningen över behöriga myndigheter som avses i artikel 3.1 och artikel 5

BELGIEN

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D - 60006 Frankfurt/Main Tel. (00-49-69) 95 66-01 Fax (00-49-69) 560 10 71

GREKLAND

- For Capitals

Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis str. GR - 101 80 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs Νίκηs 5-7 GR - 101 80 Αθήνα Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2 Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

- For Trade sector

Ministry of National Economy General Directorate for Policy Planning and Implementation 1, Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2 Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

SPANIEN

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

- Competent Authorities for exceptions on assets freeze

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187 Roma csf@tesoro.it Tel. + 39 06 4 761 39 21 Fax + 39 06 4 761 39 32

- Competent Authorities for exceptions on visa ban

Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I - 00100 Roma Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie

Uff. VI

( cons. Amb. Carlo Colombo ) Tel. 00 39 06 3691 35 00 Fax 00 39 06 3691 85 42-2261

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 eller 478-2350 Fax (352) 22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTRERRIKE

Oesterreichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. (431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351 21) 394 60 72 Fax (351 21) 394 60 73

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 SF - 00161 Helsinki Tel. (358-9) 13 41 51 Fax (358-9) 13 41 57 07 och (358-9) 62 98 40

SVERIGE

- Articles 3 and 5

Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98 Stockholm Tel. 08-787 80 00 Fax 08-24 13 35

- Article 4

Riksförsäkringsverket (RFV) S - 103 51 Stockholm Tel. 08-786 90 00 Fax 08-411 27 89

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2

/ Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

Top