Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002Q1130(01)

Interinstitutionellt avtal av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken

OJ C 298, 30.11.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32002Q1130(01)

Interinstitutionellt avtal av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 298 , 30/11/2002 s. 0001 - 0003


Interinstitutionellt avtal

av den 20 november 2002

mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken

(2002/C 298/01)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR INGÅTT DETTA INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

av följande skäl:

(1) I artikel 21 i Fördraget om Europeiska unionen anges det att rådets ordförandeskap skall höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och se till att vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. I samma artikel anges det också att rådets ordförandeskap och kommissionen regelbundet skall hålla Europaparlamentet informerat om utvecklingen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. En mekanism bör införas för att se till att dessa principer tillämpas på detta område.

(2) Med tanke på den specifika arten och det synnerligen känsliga innehållet i viss information med hög sekretessgrad inom säkerhets- och försvarspolitiken bör det införas särskilda bestämmelser rörande hantering av handlingar som innehåller sådan information.

(3) Enligt artikel 9.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(1) skall rådet informera Europaparlamentet om känsliga handlingar som avses i artikel 9.1 i den förordningen, i enlighet med en ordning om vilken institutionerna skall komma överens.

(4) I de flesta medlemsstater finns det särskilda mekanismer för överlämnande och hantering av sekretessbelagd information mellan regeringar och nationella parlament. Genom detta interinstitutionella avtal bör Europaparlamentet få en behandling som överensstämmer med bästa praxis i medlemsstaterna.

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ENATS OM FÖLJANDE.

1. Räckvidd

1.1 Detta interinstitutionella avtal rör Europaparlamentets tillgång till känslig information, dvs. information som klassificeras TRÈS SECRET//TOP SECRET, SECRET eller CONFIDENTIEL, oberoende av dess ursprung, medium eller hur slutförd den är, som innehas av rådet inom säkerhets- och försvarspolitiken samt hantering av handlingar med denna klassificering.

1.2 Information med ursprung i en tredje stat eller en internationell organisation skall överlämnas efter godkännande från den staten eller organisationen.

Om information med ursprung i en medlemsstat överlämnas till rådet utan annan uttrycklig begränsning av dess spridande till andra institutioner än dess klassificering skall bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i detta interinstitutionella avtal tillämpas. I övrigt skall sådan information överlämnas med godkännande av medlemsstaten i fråga.

I fall då överlämnande av information från en tredje stat, en internationell organisation eller en medlemsstat vägras, skall rådet ange skälen till detta.

1.3 Bestämmelserna i detta interinstitutionella avtal skall tillämpas i enlighet med tillämplig lag och utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt(2) och utan att det påverkar tillämpningen av befintliga bestämmelser, särskilt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(3).

2. Allmänna bestämmelser

2.1 De två institutionerna skall agera i enlighet med sina ömsesidiga skyldigheter om lojalt samarbete och i en anda av ömsesidigt förtroende samt i enlighet med relevanta fördragsbestämmelser. Vid överlämnande och hantering av den information som omfattas av detta interinstitutionella avtal måste hänsyn tas till de intressen som klassificeringen är avsedd att skydda och i synnerhet allmänhetens intresse beträffande säkerheten och försvaret av Europeiska unionen eller en eller flera av dess medlemsstater eller militär och icke-militär krishantering.

2.2 Rådets ordförandeskap eller generalsekreteraren/höge representanten skall på begäran av en av de personer som avses i punkt 3.1 med all nödvändig skyndsamhet informera om innehållet i varje känslig information som krävs för utövande av de befogenheter som har tilldelats Europaparlamentet genom fördraget om Europeiska unionen på det område som omfattas av detta interinstitutionella avtal, med beaktande av allmänhetens intresse i frågor som rör säkerheten för och försvaret av Europeiska unionen eller en eller flera av dess medlemsstater eller militär och icke-militär krishantering samt i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 3.

3. Bestämmelser om tillgång till och hantering av känslig information

3.1 Inom ramen för detta interinstitutionella avtal får Europaparlamentets ordförande eller ordföranden för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik begära att rådets ordförandeskap eller generalsekreteraren/höge representanten skall lämna information till detta utskott om utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, inklusive känslig information, vilken omfattas av punkt 3.3.

3.2 I händelse av en kris eller på begäran av Europaparlamentets ordförande eller av ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik skall denna information lämnas snarast möjligt.

3.3 Europaparlamentets ordförande och en särskild kommitté under ordförandeskap av ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, sammansatt av fyra medlemmar utsedda av talmanskonferensen, skall inom denna ram informeras av rådets ordförandeskap eller generalsekreteraren/höge representanten om innehållet i den känsliga informationen om detta krävs för utövande av de befogenheter som har tilldelats Europaparlamentet enligt fördraget om Europeiska unionen inom det område som omfattas av detta interinstitutionella avtal. Europaparlamentets ordförande och den särskilda kommittén får begära att få del av dokumenten i fråga i rådets lokaler.

Om det är lämpligt och möjligt med beaktande av informationens eller dokumentens art och innehåll, skall dessa göras tillgängliga för Europaparlamentets ordförande som skall välja ett av följande alternativ:

a) Information till ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

b) Tillgång till information som begränsas till endast medlemmar av utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

c) Behandling inom lyckta dörrar i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik i enlighet med bestämmelser som kan variera beroende på sekretessgraden i fråga.

d) Överlämnande av dokument i vilka information har strukits med hänsyn till den sekretessgrad som krävs.

Dessa alternativ skall inte tillämpas om känslig information är klassificerad som TRÈS SECRET//TOP SECRET.

När det gäller dokument som klassificerats som SECRET eller CONFIDENTIEL skall Europaparlamentets ordförandes val av ett av dessa alternativ i förväg överenskommas med rådet.

Informationen eller dokumenten i fråga får inte offentliggöras eller lämnas vidare till någon annan mottagare.

4. Slutbestämmelser

4.1 Europaparlamentet och rådet skall vart för sig vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av detta interinstitutionella avtal, inklusive de åtgärder som krävs för säkerhetsundersökningen av de berörda personerna.

4.2 De två institutionerna är villiga att diskutera jämförbara interinstitutionella avtal om sekretessbelagd information inom andra av rådets verksamhetsområden, varvid skall gälla att bestämmelserna i detta interinstitutionella avtal inte blir prejudicerande för unionens eller gemenskapens andra verksamhetsområden och inte påverkar innehållet i några andra interinstitutionella avtal.

4.3 Detta interinstitutionella avtal skall ses över efter två år på begäran av endera av de två institutionerna med beaktande av de erfarenheter som erhållits vid tillämpningen av detsamma.

Utfärdat i Strasbourg, den 20 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

>PIC FILE= "C_2002298SV.000301.TIF">

På rådets vägnar

Ordförande

>PIC FILE= "C_2002298SV.000302.TIF">

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(2) EGT L 113, 19.5.1995, s. 2.

(3) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

BILAGA

Det interinstitutionella avtalet skall tillämpas i enlighet med relevanta tillämpliga bestämmelser, särskilt i överensstämmelse med principen att upphovsmannens samtycke krävs för överlämnande av sekretessbelagd information enligt punkt 1.2.

När medlemmarna i Europaparlamentets särskilda kommitté får tillgång till känsliga handlingar skall detta ske i en säkrad lokal på rådet.

Det interinstitutionella avtalet skall träda i kraft efter det att Europaparlamentet har antagit interna säkerhetsåtgärder som överensstämmer med de principer som anges i punkt 2.1 och som är jämförbara med de åtgärder som tillämpas på de andra institutionerna, i syfte att garantera en likvärdig skyddsnivå för den känsliga informationen i fråga.

Top